Lekker buiten spelen Pt 1 Onderscheidingen bij EHBO-Meijel Jeugd C.O.M. en het Geheim van Museum Kriebelsteijn magazijn verkoop! w k b h t V o o I* wm mM h an q J* 13 15 10 10 Meijelkamer Muzikale hulde Uw vereniging op de Jaarmarkt? Schuttersfeest iMH RKMSV Bi behaalt kampioenschap Niveau 4.2 in finale regio kampioenschappen Méél óns Dèürep is voor alle Meijelsen Mehlse Dorskes in sublieme EK vorm Hapsalon srhoonhpidiialon ppdirurp mahp up naqpl stijlmq pruitlpn tel 077 307 12 03 vrijdag 20 mei en zaterdag 21 mei Dames zomercollectie 2010 MEIJEL 1 5 i t, al| t m WÈk - Wmm PEEL EN MAAS MEIJEL - Dit seizoen start het Streekmu seum 't Land van Peel en Maas met een hernieuwde aandacht voor de Dorpskamers. Zondag 15 mei jl. heeft Meijel zich met enkele nieuwe onderwerpen in het museum gepresenteerd. Lees verder op pagina 15. MEIJEL - Op woensdag 25 mei zullen de groepen 3 tot en met 5 van basisschool Den Doelhof meedoen aan de Buitenspeeldag (voorheen straatspeeldag). Dit is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland en Buitenspeeldag, waar wij graag aan meedoen. In samenwerking met gemeente Peel en Maas wordt dit mogelijk gemaakt. Een gedeelte van de Zonnedauw, van Molenstraat tot Kurverswee zal van 9.00 tot 12.00 uur worden afgesloten voor het verkeer. De Dopheide is wel bereikbaar via Langveld. Het afge sloten deel van de Zonnedauw zal door ongeveer tweehonderd kinderen worden gebruikt om te spelen. De buitenspeeldag wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor de toenemende verkeersonveiligheid in de woonwijken, waar auto s vaak te hard rijden en parkeeroverlast is. Ook wil de school kinderen bewegen om meer buiten te spelen in plaats van binnen voor e tv o aan e computer te zitten. was er jarenlang bij hem thuis, op de Pastoor Schreursstraat, een verbandpost aan huis. Ge zien zijn gezondheid heeft hij een stapje terug moeten doen. Op voordracht van het bestuur heeft de EHBO-bond hem on derscheiden met de 'Barmhar tige Samaritaan'. Deze onder scheiding wordt toegekend aan personen met speciale inzet of bijzondere verdiensten voor de EHBO. Uit handen van de voorzitter ontving Harrie een bos bloemen en het beeldje van de Barmhartige Samaritaan. MEIJEL - Op de jaarvergade ring van EHBO-Meijel kre gen enkele leden een onder scheiding. Mark van Rooy en Carlo Meulendijks kregen een insigne ter gelegenheid van hun 15-jarig lidmaats chap en Peter Thijssen kreeg een bronzen bondsonder- scheiding. Een bondsonderscheiding in zilver was er voor Nelly van Heugten. Nelly is al vele jaren lid van EHBO-Meijel. In het verleden was zij lid van de wed- strijdploeg en hielp ze bij de jeugd-EHBO. Tegenwoordig is Nelly actief als Lotus-slachtof- WOENSDAG 18 MEI 2011 67e jaargang nummer 20 Weekbericht voor Meijel IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES Oplage 3.650 exemplaren MEIJEL - Op zondag 22 mei verzorgt harmonie Eendracht, vanaf 10.30 uur, voor het twee de achtereenvolgende jaar een bijzonder concert. Tijdens dit speciale concert huldigt de harmonie op muzikale wijze Meijelnaren die in het afgelo pen jaar een unieke feestelijke gebeurtenis hebben gevierd. Daarnaast worden alle geslaag den van Kreato tijdens het con cert in het zonnetje gezet en wordt de muzikant van het jaar verkozen. Lees het uitgebreide verhaal op pagina 15. M EIJ EL - Harmonie Eendracht informeert u graag alvast over Jaarmarkt Meijel 2011. Deze vindt plaats op vrijdag 29 juli, van 16.00 tot 22.30 uur in het hart van Meijel. Ook dit jaar zal de laatste vrij dag van juli in het teken staan van de Jaarmarkt. De straten in de kern van het peeldorp wor den gevuld met allerlei markt kramen, activiteiten voor jong en oud èn natuurlijk de ver schillende moeeliikheden tot een droogje. De Jaarmarktcommissie wil alle Meijelse verenigingen graag de mogelijkheid bieden om dit evenement te gebruiken. Pro moot uw eigen club of zet bin nen de 'poorten' van de jaar markt een gezellige activiteit in touw! Wellicht om uw clubkas te spekken, een activiteit te pro moten of gewoon voor de fun. Heeft uw vereniging ook inte resse om zich tijdens de markt te presenteren? Neem dan con tact op met de Jaarmarktcom missie, tel. 06-11475150 of e- mail: info@jaarmarktmeijel.nl. Kijk op www.jaarmarktmeijel.nl voor meer info. Nelly van Heugten fer. Een zeer verdiende onder scheiding dus. Een bijzondere onderscheiding was ervoor Harrie Janssen. Har- Harrie Janssen rie is vanuit het Rode Kruis bij EHBO-Meijel terecht gekomen. Bij het Rode kruis was Har rie destijds al actief als eerste hulpverlener. Bij EHBO-Meijel was hij een vaste kracht bij de diverse evenementen. Een lange staat van dienst dus. Bovendien MEIJEL - Noteer alvast in uw agenda: zondag 5 juni schut tersfeest in Meijel. Organisatie: schutterij St. Willibrordus. MEIJEL - Op zondagmiddag 29 mei voert jeugdtoneel C.O.M. (Culturele Ontspan ning Meijel) het griezelstuk Het Geheim van Museum Kriebelsteijn op. Deze voor stelling speelt in de Rabozaal van gemeenschapshuis d'n Binger. Een aantal meiden gaat audi tie doen voor een baantje in een oud griezelmuseum. Span nend hoor, want wat voor rol gaat iedereen spelen? Wie is de eigenaar en waarom is hij een beetje vreemd? Waarom zijn twee gangsters ondertussen op zoek naar een schuilplaats? Wat moeten ze doen met hun buit? Wie belt er steeds? Zullen de meiden de gangsters tegen komen? Kunnen ze in het mu seum gaan werken? Hoe groot is het museum eigenlijk? Antwoord op al deze vragen zie je in het spannende toneelstuk. De eerste voorstelling wordt ge speeld om 14.30 uur (zaal open om 14.15 uur) en de tweede voorstelling om 17.00 uur (zaal open om 16.45 uur). De voor stelling duurt ongeveer een uur. Kaartjes zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij d'n Binger (tel. 466 18 68 of www.dnbinger.nl) voor 4,- euro per stuk; en kos ten aan de kassa 4,50 euro. De kaartjes dienen minimaal een half uur voor aanvang van de voorstelling te zijn opge haald, anders gaan ze opnieuw in de verkoop. Zie voor meer info: www.toneel-meijel.nl heren: 3 en 4 juni Hemelvaart weekend Jansen-Noy, Guides in Fashion www.jansen-noy.nl

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2011 | | pagina 1