aco mm 17 Elfdorpenloop creëert verbondenheid Harmonie brengt hulde aan Meijelnaren Kampioenengrossier Leren golfen voor €50,- Voorjaarsconcert Bloemen verkoop Musical- en acteerclub srhoonhpidsialon TiQtjpl stcjlinq tel 077 307 12 03 Bezoek de showroom of maak een afspraak voor een vrijblijvend advies aan huis. (3 0 f C M L VOOl 67e jaargang nummer 18 RKMSV stevent af op 90-jarig jubileum Ontmoeting college, raad, en dorpsraden RKMSV Bi bijna kampioenschap Kjgjljjggjgpj Harry Timmermans gedecoreerd ;;,i MEIJEL - Met maar liefst drie kampioenschappen in drie klassen mag biljartclub De Siem zich terecht een kampioe nengrossier noemen. De kampioenen op een rij: staand van links naar rechts: Ton NijssenJuul Nowak, Mart Gom- mans, Had BerbenJac Smeets, Ben v/d Beuken, Gerrit Nijssen, Wiel Geris. Zittend Hai Kurvers en Harrie Jacobs. Bosrand? (077) 396 11 22 Moiitfort Waarderweg 7a (0475) 54 19 90 Weert Risseweg 19 (0495) 54 22 55 Geieen Rijksweg-Centrum 55a (046) 475 74 99 www.bohaco.nl door de gemeente. Vanwege de wet op de privacy is het niet meer mogelijk om de gemeen telijke basisadministratie hier voor te raadplegen. Zo is de tra ditie geleidelijk aan verwaterd. Niettemin zijn er in de Meijelse gemeenschap een aantal ge beurtenissen, waarbij een muzi kale hulde zeker op zijn plaats is! Harmonie Eendracht orga niseerde vorig jaar het eerste huldigingsconcert, nodigde alle meijelnaren uit die een speci ale gebeurtenis gevierd hadden in het voorbije jaar en bracht hen hulde door het geven van een prachtig concert. Dat dit concert een gouden greep was, bleek uit de vele positieve reac ties na afloop. Een zeer goede reden om dit concert in 2011 een vervolg te geven. Een hulde Voor zover te achterhalen ont vingen alle te huldigen perso nen een felicitatie van harmo nie Eendracht. Het eerstvolgen de huldigingconcert op 22 mei aanstaande werd daarin al in het vooruitzicht gesteld. vervolg zie pagina 3 Voor meer informatie: Wijn 6 Golfdomein kapëlkeshof www.kapeLkeshof.nt - T. 077 3082677 ki I -• Woensdag 4 mei 2011 MEIJEL - Op 21 mei zal Fem- mes Vocales haar traditionele voorjaarsconcert organiseren. Femmes Vocales heeft een af wisselend programma samen gesteld, bekendere en nieuwe werken zullen elkaar afwisse len. Het vrouwenkoor staat on der leiding van Veron Jongstra. Gastkoren tijdens dit voorjaars concert zijn Gemengde Zang vereniging Novi Cantus uit Ohe en Laak en Gemengd koor Vo- cante uit Neer. In de komende edities van het Meijels Weekbe richt zullen meer tipjes van de sluier omtrent hét programma en de koren worden opgelicht. Het voorjaarsconcert wordt gehouden in zaal De Zwaan, Dorpstraat 19/21 te Meijel, aanvang 20.00 uur en de toe gang is gratis. MEIJEL - Zaterdag 7 mei is de jaarlijkse huis-aan-huis verkoop van zomerbloeiers door het Me ijels Mannenkoor. Vanaf 09.00 uur zullen leden van het Meijels Mannenkoor bij u aanbellen en planten te koop aanbieden. Het aangeboden assortiment is extra ruim in verband met Moederdag. Ook kunt u op deze dag op het Alexanderplein planten kopen en dit kan tot 16.00 uur; hier is de keuze nog groter dan bij de huis-aan-huis verkoop. PEEL EN MAAS - Sjaan de Haan heeft een club voor kin deren opgericht; de Club van Sjaan. Ter promotie van deze club biedt het Sjaan de Haan Kinderfonds in mei en juni twee unieke activiteiten voor kinde ren; de acteerclub en de musi calclub. Alle kinderen uit Peel en Maas kunnen zich aanmel den voor deze activiteiten. In schrijven kan door een mail te sturen naar info@sjaandehaan. nl met je naam, adres, email, telefoonnummer, naam school, groep en de activiteit en. locatie waar je naar toe wilt. Beh er snel bij, want er zijn maar twintig plekken per groep. Meer infor matie op www.sjaandehaan.nl Lees meer hierover op pagina MEIJEL Weekbericht voor Meijel IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES Oplage 3.650 exemplaren PEEL EN MAAS - Afgelopen zaterdag, tijdens Koninginnedag, beleefde de Elfdorpenloop haar première. Alles klopte: een groot deelne mersveld, sportiviteit, enthousiasme, gezelligheid, verbondenheid en een kloppende organisatie. Zelfs het weer werkte optimaal mee. Meijelse deelnemer Mart Smeets (foto) beet de spits af voor lopesgroep Sport over dag. De organisatie en deelnemers kunnen terugkij ken op een schitterend geslaagd evenement, waarmee meteen een gezonde basis is gelegd voor een vervolg in 2012. Foto Ger Peeters M EIJ EL - Op 22 mei vindt voor de tweede keer het huldiging concert plaats om 10.30 uur in d'n Binger. Hierbij worden Meijelnaren die een speciale gebeurtenis te vieren hadden muzikaal gehuldigd. Tijdens het concert presenteert de harmonie zich van jong tot oud, van blokfluiters en slag werkgroep tot groot orkest. Naast de gehuldigden zijn na tuurlijk alle belangstellenden van harte welkom. Vorig jaar vond het huldigingconcert voor het eerst plaats. Met dit concert her stelde Harmonie Eendracht (zij het in gewijzigde vorm) een oude traditie in ere, namelijk het bren gen van serenades bij zeer bijzon dere gebeurtenissen. Denk aan een gouden bruiloft, die vroeger groots gevierd werd en waarbij alle muziekverenigingen van het dorp erop uit trokken om een se renade te brengen. Serenades Het brengen van serenades komt tegenwoordig niet erg vaak meer voor. In het verleden werden de verenigingen getipt

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2011 | | pagina 1