bibliotheek Meijel Van, Vur en Dür Méél Op naar de finish! Vogelbeurs in Meijel Lotenverkoop Zonnebloem Lezing 'Limburg in verzot' Kömngmncdagzaterdag30apni KINDERFEESTJE? www.lihburgsuit3e.nl Goede Doelenweek loopt goed Paranormale avond Elfdorpenloop Peel en Maas tel 077 307 12 03 srhoonhpidooalon Finaledag jeugd JV Meijel Elfdorpenloop linkt oranjefeesten in Peel en Maas 36e Fiets vierdaagse De Peel MEIJEL - De eerste Goede Doe lenweek loopt nog steeds. Men sen die de collectant gemist hebben kunnen hun envelop nog steeds bezorgen bij Ton Ghielen, Hoek 13, Freek Lam- mers, Zonnedauw 70, Koen Ver stappen, Den Hoogenbeemd 21 of Harrie Timmermans, Past. Frischestraat 22.Wij zijn zeer tevreden over het verloop, de opbrengst en de inzet van zo veel Meijelsen. Het was ook erg fijn om zoveel positieve gelui den te horen over het initiatief. Wij zullen u zo snel mogelijk informeren wat de totaalop brengst is. MEIJEL - Maandag 9 mei vanaf 20.00 uur vindt de lezing 'Lim burg in verzet' plaats in de bi bliotheek MEIJEL. Schrijver Gerard Sonnemans belicht aan de hand van een reeks grote en kleine verzetsactiviteiten de di versiteit, organisatie en gevaren van het verzet. Als kind van een verzetsman heeft Gerard Son nemans een boeiend beeld ge kregen van 'de mens achter het verzet'. Onder de voorbeelden die de revue passeren zullen de lotgevallen van zijn vader en Fons Mertens een relatief groot aandeel krijgen. Niet alleen omdat hij hun verhalen het best kent (over Fons Mertens schreef hij het boek 'Een Lim burgse onderwijzer in het ver zet'), maar ook omdat hij aan de hand van hun verhalen kan laten zien hoe het persoonlijke perspectief ons huidige beeld van de geschiedenis kan bepa len. Hun wegen hebben zich ge kruist, zonder dat ze elkaar in dertijd daadwerkelijk ontmoet hebben. Zij waren een tijd lang actief in dezelfde dorpen, Seve- num en Kronenberg, maar wel in verschillende verzetsgroepen. Ze hebben diverse ingrijpende gebeurtenissen elk vanuit hun eigen perspectief beleefd. Hun verhalen vullen elkaar aan en geven een completer beeld van de geschiedenis. De lezing is gratis toegankelijk. Opgave via: meijel@debibliotheekmaasen- peel.nl of tel. (077) 4662033 of aan de balie in de bibliotheek. Deze activiteit vindt plaats in het kader van de campagne 'Van jagers tot internetters'. Voor meer informatie www.van- jagerstotinternetters.nl PEEL EN MAAS - Op Konin ginnedag vindt de eerste Com municatielink Elfdorpenloop plaats. Ongeveer 20 teams leg gen in estafettevorm een route van ruim 60 kilometer door alle dorpen in gemeente Peel en Maas af. De lopers geven op de wissejpunten in elke dorpskern een oranje sjerp door en die vormt zo als het ware de 'oran je' draad tussen alle Oranjefes tiviteiten in die dorpen, waar de dorpshoofden de doorkomst regisseren. Er is op 30 april van alles te beleven in de dorpen van gemeente Peel en Maas. Uitgebreid verhaal kunt u elders in dit nieuwsblad lezen, zie pagina 12. MEIJEL - Vogelvereniging "Me- ijels Pracht" organiseert op zondag 1 mei van 09.00 - 12.00 uur een grote vogelbeurs in de Rabozaal van gemeenschaps huis d'n Binger (nabij de kerk) Alexanderplein 2 in Meijel. Er zal een ruime sortering vo gels worden aangeboden zo als: kleur- en postuurkanaries, zebravinken, tropische vogels, grasparkieten, agaporniden en grote parkieten. Verder wordt iedereen in de gelegenheid ge steld om zijn of haar vogels te koop of te ruil aan te bieden. Bent u nog op zoek naar vogels voor de kweek of voor de gezel- schapsvolière, dan is het zeker de moeite waard om deze vogel beurs te bezoeken. Wij hopen dan ook weer veel vogelliefhebbers te mogen be groeten. Inlichtingen tel. (077) 4663044 (na 18.00 uur). MEIJEL - In week 18, 19 en 20 komen de vrijwilligers van de Zonnebloem bij u aan de deur om loten te verkopen voor de Zonnebloem. Van de opbrengst komt 0,80 eurocent van elk ver kocht lot rechtstreeks ten goede aan de eigen afdeling. De uit slag van de trekking wordt ter zijner tijd vermeld in dit blad. Voorzitter Mark van Rooij van S. O. C. overhandig: Schutterij St. Nicolaas de gewonnen Oranje Beker 2010. MEIJEL - Zaterdag 30 april viert heel Meijel Koningin nedag. Het belooft, net als voorgaande jaren, een feeste lijke dag te worden. De gedecoreerden starten om 10.30 uur op het gemeentehuis in Panningen, georganiseerd door de gemeente Peel en Maas met het officiële programma. Om 13.30 uur zal het program ma in en rond d'n Binger te Me ijel verder gaan. De voorzitter van het Oranje Comité en wet houder Raf Janssen verzorgen een toespraak waarna alle (nieu we) Meijelse gedecoreerden in het zonnetje worden gezet. Om 14.20 uur zal onder muzikale begeleiding van Harmonie Een dracht de vlag gehesen worden en Koninginnedag Meijel offici eel geopend worden. Vanaf 14.30 uur zal het plein- feest op het Alexanderplein be ginnen. Kinderen kunnen zich laten schminken en een gratis ijsje en glaasje ranja halen. Te vens is er koffie/thee en zijn er wafels te koop. In het zorg centrum zal op dat moment voor de bewoners een amuse mentsprogramma beginnen waar zang centraal zal staan en waar de oranje cake niet zal ontbreken. Ook zullen een aan tal verenigingen uit Meijel la ten zien wat zij in huis hebben. DéDé Danceballet, MD Meijel en Streetdance laten een aan tal spetterende dansoptredens zien. Schutterij Sint Nicolaas en Schutterij Sint Willibrordus zullen optreden en exercitie lo pen. In de Ketter zal tevens vanaf 14.00 uur Open Huis zijn. Er kunnen diverse spellen ge speeld worden en bands zullen voor een gezellige omlijsting in de avond zorgen. Om 17.40 uur zal het Oranjebeker schie ten aanvangen. Vanaf 18.00 uur zal Cómpenééj zorgen voor nog meer sfeer met muzikale hoog tepunten op het terras. Uiteraard zal de 8 van Meijel ook dit jaar weer plaatsvinden, voor de jeugd tot en met groep 8. Kortom, graag ziet de organi satie jullie op zaterdag 30 april vanaf 14.15 uur om samen Ko ninginnedag te vieren! Zaterdag 30 april kleurt Meijel weer oranje tijdens Koninginnedag. Ook in Meijel wordt alles uit de kast gehaald om er een feeste lijke dag van te maken. Voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool vindt weer de Acht van Meijel plaats. Aanvang 18.30 uur en inschrijven vanaf 16.30 uur. Op naar een geslaagde dag! NEERKANT - Vrijdag 29 april komt Wim Scholl de avond ver zorgen bij stichting Parastones. Hij doet dit door middel van bloemenlezing. Bezoekers zijn deze avond, aanvang 20.00 uur, van harte welkom bij de stich ting Parastones, Moostdijk 15a in Neerkant. In verband met lo catie graag reserveren: Martha en Jo van Rijt, tel. (077) 466 1370.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2011 | | pagina 1