De nieuwe heersers van de Kéjsjeut zijn bekend Kééj Knappe Kwéékers w k b h t v o AED-alert in Meijel sociale uitsluiting HET WEEKBLAD VOOR DE GEMEENTE PEEL EN MAAS Bestrijding armoede en sociale uitsluiting Vorst Milan Bestrijding armoede en Carnavalsbal Eén jaar Pemmers.nl HHHHHHHHHHI De winnaars van de VEDA beker 2011 srhoonhpidiiQion TlQtjPl stijlmc) tel 077 307 12 03 Bijzondere kleurrijke expositie in d'n Binger O Helaas geen finaleplaats voor De Bubs Optredens Nostalgie in de Moost MEIJEL Woensdag 9 februari 2011 67e jaargang nummer 6 Weekbericht voor Meijel IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES Oplage 3.650 exemplaren M EIJ EL - Op zondag 6 februari was het dan eindelijk zover! Tijdens de Kééj Knappe Kwéékmiddag werden de nieu we heersers van de Kéjsjeut onthuld: Prinses Myrne en PEEL EN MAAS - Vertegen woordigers van een groot aantal maatschappelijke or ganisaties, instellingen en groepen kwamen afgelopen week bij elkaar in de raads zaal van de gemeente Peel en Maas. Ze bespraken en on derschreven een gezamenlijke visie op het bestrijden van ar-» moede en sociale uitsluiting. Alle organisaties gaven aan concrete activiteiten te onder nemen om van Peel en Maas een gemeente te maken waar in alle burgers meetellen en meedoen. Leerlingen van het Bouwens van der Boijecollege openden de bijeenkomst met een theaterstukje over armoede "en uitsluiting (zie www.kresjtv. nl). De bijeenkomsten zijn een initiatief van de gemeente en de Adviesraad Werk, Zorg en Inko men. Ze zijn bedoeld om elkaar te informeren en activiteiten op elkaar af te stemmen. Op 21 april is de volgende bijeen komst. Dan wordt ingegaan op schuldhulpverlening en op de vraag bij wie en hoe je kan/mag signaleren dat iemand dringend hulp nodig heeft. Eerst namen we afscheid van Prins Roel en Vorstin Gabi. Zij hebben een fantastisch jaar achter de rug en ze bedankten hun publiek: "Janne, Roy Vis sers, Ido, Roy Teunissen, Stijn, Demi, Roos, Jetty, Maud, Ian en Mirthe, ook jullie bedankt voor jullie enthousiaste bijdrage en geweldige inzet! Dankzij jullie was het een te gekke carnaval!" Hierna werd natuurlijk verder gegaan met de onthulling voor het nieuwe carnavalsseizoen. Op het podium stonden der tien kinderen verkleed in het thema 'ik hou van Holland'. Wie waren dit toch? Op een spectaculaire wijze wer den de nieuwe leden van de Raad van Elf één voor één ont huld. Chris, Ilse, Kyra, Jerney, Nienke, Eline, Mike, Resi, Leon, Gijs en Annika maken dit jaar de Raad van Elf compleet! Vervolgens werd de spanning nog groter. Dit jaar krijgen we een Prinses en een Vorst, maar wie o wie zouden het dit jaar worden? Als eerste werd de nieuwe Vorst van dit jaar bekend gemaakt, name- Prinses Myrne en Vorst Milan lijk Milan Heeskens! Daarna kon worden overgaan naar de onthulling van de Prin ses, het spannendste gedeelte van de middag. Het laatste Mèhlse gedicht werd voorgele zen en daar stond zij dan: Myr ne Meulendijks! Een prinses om trots op te zijn. Dit jaar gaat ze knallen met haar eigen spreuk: "Mi aaltidj goej zin,Gèjje wéj dizze vastelaovend de beuk d'rin!" Deze middag hadden Prinses Myrne en Vorst Milan al met een een eerste taak. Ze hielpen mee met de prijs uitreiking van de Kééj Knappe Kwéékmiddag en ze lieten met een zien dat ze echt klaar zijn voor de Vastelaovend! KinderVakantieWerk Meijel wenst Prinses Myrne, Vorst Mi lan en de Raad van Elf veel lol en plezier en hoopt dat ze een onvergetelijke Vastelaovend te gemoet gaan. MEIJEL - Zonder dat veel men sen het weten, is in Meijel het AED-alert in werking. In Limburg wordt dit de burger hulpverlening genoemd. Op maandag 21 februari is hiero ver een informatieavond in gemeenschapshuis d'n Binger in Meijel, aanvang 20.00 uur. Hoe werkt het AED-alert in de praktijk? De meldkamer van de 112 alarmcentrale zal bij een melding van een 'mogelijke' re animatie, niet alleen twee am bulances naar de patiënt sturen, maar ook via sms 'vrijwilligers' oproepen om direct naar het slachtoffer te gaan en te begin nen met reanimatie. Een andere groep 'vrijwilligers' krijgt een berichtje om een AED op te ha len en daarmee direct naar het slachtoffer te gaan. Vanwege het feit dat een vrij williger verhinderd kan zijn, zullen uit beide hulpgroepen meerdere mensen tegelijkertijd een tekstbericht ontvangen. Op deze manier hoopt men binnen zes minuten een reanimatie op te starten en een AED ter plaat se te krijgen. Kun je reanimeren, ben je van plan dit te gaan leren, of heb je gewoon belangstelling voor het AED-alert. Je bent van harte welkom op maandag 21 februari om 20.00 uur in gemeenschapshuis d'n Binger. Deze avond wordt ge organiseerd door EHBO-Meijel en de ambulancedienst. PEEL EN MAAS - Vertegen woordigers van een groot aan tal maatschappelijke organisa ties, instellingen en groepen kwa men afgelopen week bij elkaar in de raadszaal van de gemeente Peel en Maas. Ze bespraken en onder schreven een gezamenlijke visie op het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting. Alle organisa ties gaven aan concrete activitei ten te ondernemen om van Peel en Maas een gemeente te maken waarin alle burgers meetellen en meedoen. Leerlingen van het Bouwens van der Boijecollege openden de bijeenkomst met een theaterstukje over armoede en uitsluiting (zie www.kresjtv.nl). De bijeenkomsten zijn een initi atief van de gemeente en de Ad viesraad Werk, Zorg en Inkomen. Ze zijn bedoeld om elkaar te in formeren en activiteiten op elkaar af te stemmen. Op 21 april is de volgende bijeenkomst. Dan wordt ingegaan op schuldhulpverlening en op de vraag bij wie en hoe je kan/mag signaleren dat iemand dringend hulp nodig heeft. MEIJEL - Afgelopen zondagmiddag vond in een bomvolle Rabozaal in d'n Binger de Kééj Knappe Kwéékmiddig plaats. Het podium werd bevolkt door maar liefst 117 deelnemers, verdeeld over zevenentwintig groepen. Uiteindelijk ging Dubbel Lol in categorie 1 en Harte 8 in categorie 2 met de Kievelprisj aan de haal. Lees verder op pagina 8. NEERKANT - Instuif Downside organiseert een carnavalsbal op zaterdag 12 februari. Heb je zin om naar dit gewel dige knotsgekke bal te komen, kom dan naar de Moost in Neerkant. De aanvang is 19.00 uur tot en het feest gaat door tot ongeveer 23.00 uur! Als je lid bent van de instuif is de entree gratis! Ben je nog geen lid dan zijn de kos ten 1,50 euro. PEEL EN MAAS - Eén jaar gele den vond bij café Dotje in Pan- ningen de lancering van de site www.pemmers.nl plaats. Pemmers.nl is dé jongerenweb- site van Peel en Maas, geheel opgezet door jonge vrijwilligers. De website voorziet jongeren in de gemeente Peel en Maas van informatie over de gemeente en de verschillende kernen. In 2010 beleefde Pemmers.nl verschillende hoogtepunten. Lees verder op pagina 5.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2011 | | pagina 1