Wereldtitel Kwéékmiddig Wie wordt de allereerste schoolkoning(in) 2011 00: open dag weekbericht voor Besluit districtsvorming brandweer Peel en Maas Wie worden de nieuwe heersers van de Kéjsjeut? Neerkantse Liederentafel J 7 zondag 6 februari 11.00 - 16.00 uur gildeopl@idmgeri.iil Wandel driedaagse Vastelaoves vierder van Méél tel 077 307 12 03 irhoonhpidssQon naqpl itulino Hoe begin je het beste aan de reis van je leven? De Bubs te gast bij Li radio Basisschool Den Doelhof? Wie volgt 'Wéj zin wal goe wisj' op Symfonieproject in Peel en Maas Jasmine Handring: Sportvrouw van het jaar MEIJEL - Kom dan meedoen met de Cultuurcarrousel bij schutterij Sint Nicolaas. De vereniging laat je kennismaken met tal van instrumenten, waar onder de trommel, trompetten, tuba's, saxofoons, dwarsfluiten, trombones, sousafoon. Een an dere keer leren ze je hoe je moet exerceren (lopen). En dan gaan ze ook nog werken aan het leren schieten en misschien wordt jij dan wel Schoolkoning(in). Dus alle dingen die de schutterij doet kun jij ook meedoen. De cultuurcarrousel voor schut terij St. Nicolaas wordt gehou den op maandag 7 februari en 14 februari, beiden van 18.30- 19.30 uur. Verder op woensdag 23 februari van 14.00-16.00 uur. De schutterij heeft eigen in structeurs, die de eigen leerlin gen individueel les geven. Het tempo wordt bepaalt door de leerling zelf. De ouders zijn al tijd welkom tijdens de lessen, maar ook daarbuiten. Door deze muzieklessen hebben kin deren die naar het voortgezet onderwijs gaan al een voor sprong op de rest. Kinderen die al blokfluit spelen mogen bij de schutterij meteen op een ander instrument. Heb je geen interesse in de mu ziek kom dan schieten of exer ceren. Dus voor iedereen is er wel iets te doen. Kun je niet aan deze carrousel meedoen en wil je wel meer info, neem dan even contact op met Rian van Rooij, tel. (077) 466 39 87. MEIJEL Woensdag 2 februari 2011 67e jaargang nummer 5 Weekbericht voor Meijel IS EEN UITGAVE VAN A en C Media B.V. MET WEKELIJKS 60 EDITIES Oplage 3.650 exemplaren MEIJEL - Zondag 6 febru ari vindt weer de Kééj Knappe Kwéékmiddig, de Meijelse Liedjesmiddag voor de jeugd, plaats in de Rabozaal van za lencentrum d'n Binger. Er heb ben zich weer meer dan twintig groepen opgegeven. Om precies 13.00 uur gaat het programma van start. De deelnemers zullen hun liedje live en in het Méélse dialect ten gehore brengen. De deelnemers zijn verdeeld in twee categorieën: categorie 1 is tot en met 9 jaar (tot en met groep 5) en categorie 2 is vanaf 10 tot en met 16 jaar (vanaf groep 6). Lees verder op pagina 7. PEEL EN MAAS - Afgelopen dinsdag 25 januari heeft de voltal lige raad van Peel en Maas ingestemd met het brandweerbeleids plan. Dit plan, afgestemd op het beleidsplan van de veiligheidsre gio Limburg Noord, houdt een aantal vernieuwingen in. Lees verder op pagina 7. MEIJEL TOURS - Op de van 28 tot en met 30 januari in Tours (Frankrijk) gehouden wereldkampioenschappen voor vogels behaal de Coen Steegs de wereldtitel met zijn Scotch Fancy's. Met een a-stam (vier vogels van hetzelfde ras en kleur) witte Scotch Fancy's, een houdingras onder de postuurkanaries, behaalde Coen het goud met 369 punten. Met een enkeling, eveneens in de kleur wit, behaalde Coen het zilver met een vogel van 93 punten. Met een geweldig voorseizoen was dit de kroon op het vele werk wat komt kijken om dergelijke vogels te kunnen kweken. Ook in 2002 en 2004 mocht Coen deze titel in de wacht slepen. MEIJEL - Op zondag 6 februari nemen we afscheid van Prins Roel en Vorstin Gabi. Zij kijken terug op een geweldige carna val! Prins Roel, Vorstin Gabi en natuurlijk ook de Raad van Elf hebben het echt fantastisch gedaan! Namens KVW bedankt voor jullie geweldige inzet! Nu hebben zij voor dit jaar een nieuwe Raad van Elf no dig en een nieuwe Prins(es) en Vorst(in)! Wie komen er dit jaar onder de maskers vandaan? Wil jij weten wie de nieuwe heersers van de Kéjsjeut wor den, kom dan op zondag 6 februari naar de Kéej Knappe Kwéékmiddig in de Rabozaal van d'n Binger! Tijdens deze middag worden tijdens een spectaculaire show de nieuwe leden van de Raad van Elf, de Prins(es) en Vorst(in) van de Kéjsjeut bekend gemaakt. NEERKANT - Ook tijdens de eerste Liederentafel in het nieu we jaar waren de winterse om standigheden nog volop aan wezig. Toch was de vaste kern goed vertegenwoordigd. Er werd door iedereen uit volle borst meegezongen, zodoende was het weer een hele leuke avond. De eerstvolgende Liede rentafel is op maandag 7 febru ari bij de Handboogvereniging. Aanvang zoals gewoonlijk 20.00 uur. Tot dan! Op dinsdag 8 februari is de Lie derentafel weer present in het zorgcentrum St. Jozef in Meijel. Meer info: Riny en Pierre Ja cobs, tel. (077) 466 21 50. MEIJEL - Na zoveel jaren is het weer zover, de wandeldriedaag- se keert terug in Meijel. Een sportieve, gezellige en sfeervolle activiteit voor jong en oud. Jong Nederland heeft dan ook besloten om dit mooie evenement nieuw leven in te blazen! Er zullen elke avond twee rou tes uitgezet worden. Een korte route van 5 km en een lange route van 10 km. Voor ieder wat wils om gezellig in een groep mee te wandelen. Je kunt bijvoorbeeld mee doen met fa milie, vrienden, je hele klas of buurtvereniging! Haal uw wandelschoenen alvast uit de kast, want van 25 tot en met 27 mei wandelt heel Meijel en omstreken weer mee met de wandeldriedaagse Verdere informatie volgt na tuurlijk nog, maar noteer deze datums alvast op uw kalender. MEIJEL - Al sinds 2001 wordt in het Kieveloeëte riek de vastela oves vierder van Méél uit geroe pen. Dit jaar hebben we een jubi leum want we gaan de 11e Vas- telaovesvierder onthullen. Wij willen u vragen om persoon(en) of groepen voor te dragen voor deze selectieve onderscheiding. Kijk op www.kieveloeët.nl. Lever uw nominatie in bij het secre tariaat van de Kieveloeët; Henk Verbugt, Zonnedauw 63. Of nog makkelijker vul uw nominatie online in. Op vastelaovesdins- dag tijdens het Kieveloeëtetref- fen zal bekend worden gemaakt wie de vastelaovesvierder van Méél 2011 is geworden. Mg

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2011 | | pagina 1