w e e k b h t Open Studiodag ter gelegenheid van 10 jaar Jongeren opgelet: vrijdagmiddaguitzendingen bij Omroep P&M tijdelijk andere jongerenwerker! Vogelbeurs Neerkantse Liederen- tafel Liedjesfestival P&M 2008 in.Meijel Ca n* CV de Kieveloeët r i VOO Wees eigen geen dief van portemonnee WÊÊÊÊÊM Meijel beslist mee wie de Vastelaovesvierder c van Meijel 2008] gaat worden a.s.zondag 6 januari koopjeszondag Modecentrum FransTheelen in Roggel MEIJEL Woensdag 2 januari 2008 64e jaargang nummer 01 Een uitgave van De Gouden Leeuw BV Steenstraat 91 5981 AD Panningen Postbus 7214 5980 AE Panningen T 077 - 307 19 80 F 0 7 7 - 307 60 43 E MEIJE.L@GOUDENLEEUW.NL Op 2 januari 1998 startten Leo Peters en zijn redactie van circa 15 mensen bij Omroep P&M, de Noord-Limburgse regionale zen der, na een voorbereiding van een halfjaar met een gloednieuw vrij dagmiddagprogramma. Hiervan maakte naast Limburgse en Oberkrainer muziek, een tuin- rubriek, ook informatieve, sociale, culturele en medische, programma's deel uit. Naast het bekende 'Servus auf geht's' maakt ook het programma 'De On bekende Gast', al vanaf de allereerste dag een vast onderdeel uit van de vrijdagmiddagprogrammering. In de loop der jaren hebben heel veel mensen gebruikt gemaakt om hun verhaal en wensen via de radio kenbaar te maken. Op vrijdag 4 januari is het 10 jaar gele den dat bij Omroep P&M het vrijdag middagprogramma voor de eerste keer de ether inging. Ter gelegenheid van dit jubileum bieden wij al onze luisteraars een open radiodag aan. Eens een kijkje achter de schermen "Hallo allemaal! Doordat Susan van Asten voorlopig niet werkt, zal ik het jonge renwerk in Meijel uit gaan voeren. Om ervoor te zor gen dat jullie me ook weten te vinden dit artikel en een foto, want een vreemd ge zicht, dat praat wat lastig. Wie ben ik? Ik ben Martijn Geraets, 28, en ik werk bij Vorkmeer als kartrekker voor Martijn Geraets ons informatieloket, de Weg- WijZer. Je kunt dus voor heel veel vragen bij me terecht. Eén van mijn vorige banen was als jongerenwerker, dus ik weet er de komende tijd van me verwacht wordt. Ik ga de Jongerenraad be geleiden en ik zal ook op straat, in de Ketter en de Vorkmobiel te vinden zijn. Als je me wil bereiken dan kan dat het makkelijkst via m.geraets@vorkmeer.nl." De laatste uitzending, 339ste, in de oude studio met Henk Willems nemen? Dat kan! U kunt de studio bezichtigen, uitzendingen bijwo nen en eventueel live uw mening geven. Van 11.00 - 18.00 uur staan de deu ren van de P&M studio's aan de van Merwijckstraat 2 in Panningen wijd open, U bent van harte welkom! Wij starten 2008 met een nieuwe se rie en rekenen op u. Vogelvereniging Meijels Pracht orga niseert op zondag 6 januari van 10.00 - 12.00 uur een vogelbeurs in de Ra- bozaal van gemeenschapshuis d'n Binger, Alexanderplein 2 in Meijel. Er zal een ruime sortering vogels worden aangeboden zoals: kleur- en postuurkanaries, zebravinken, tropi sche vogels, grasparkieten, agapor- niden en grote parkieten. Hier wordt iedereen in de gelegen heid gesteld om zijn of haar vogels te koop of te ruil aan te bieden. Bent u nog op zoek naar vogels voor de kweek of voor de gezelschapsvolière, dan is het zeker de moeite waard om deze vogelbeurs te bezoeken. Wij hopen dan ook weer veel vogellief hebbers (met of zonder vogels) te mogen begroeten. Inlichtingen op tel. (077) 466 30 44 (na 17.30 uur). Al sinds 2001 wordt in het Kieveloe- ete riek de vastelaoves vierder van Meijel uit geroepen. Het initiatief is indertijd genomen om vastelaoves vierders van Meijel die op hun wijze veel voor de vastelaovend hebben betekend of nog betekenen, te on derscheiden. Een zeer speciale unie ke éénmalige onderscheiding. Wij willen u vragen om persoon(en) of groepen voor te dragen voor deze selectieve onderscheiding. Uw voor dracht dient u in te vullen op een formulier te downloaden op de site www.kieveloeët.nl. Lever uw nomi natie in bij het secretariaat van de Kieveloeët; Joost Stemkens Jan Thijs- sensteeg 2. Op vastelaoves dinsdag tijdens het Kieveloeëtetreffen zal bekend wor den gemaakt wie de vastelaoves vierder van Meijel 2008 is geworden. Dat veel mensen, zingen in 'n onge dwongen sfeer als zeer prettig erva ren, blijkt wel uit de druk bezochte Liederentafel van maandag 3 decem ber. Met z'n allen maakten ze er weer 'n kei gezellige avond van die tot ruim kwart over tien doorging. Ook de St. Nicolaas sfeer ontbrak deze keer niet, er was speculaas en snoep goed voor iedereen. Hebt u ook interesse? Kom dan ge rust eens met ons meezingen, leder een is bij ons welkom, iedereen kan bij ons aanschuiven. Bij de Liederen- tafel telt alleen gezelligheid. Let op: in januari is er twee keer 'n Liederentafel. De eerste keer op 7 ja nuari, de-tweede keer op 28 januari. Dit omdat de eerste maandag in fe bruari carnaval is. Tot ziens op onze volgende maan delijkse bijeenkomst op maandag 7 januari bij de handboogvereniging, aanvang 20.00 uur. Alle datums: 7 januari, 28 januari, 3 maart en 7 april. Voor inlichtingen: Riny en Pierre Jacobs, Dorpstraat 104, Neerkant, tel. (077) 466 21 50. Nog enkele dagen en Méél trilt op zijn grondvesten. Na 11 jaar organiseert CV de Kieveloeët voor de tweede maal het liedjesfestival van radio P&M. We zijn er klaar voor om onze buurtgemeenten te mogen ontvangen in za lencentrum d'n Binger te Meijel. De laatste puntjes worden op de i gezet. Alle vrijwilligers staan op scherp. Ook de vrijwilligers van onze omliggende dorpen die op hun wijze invulling hebben gegeven aan deze organisatie. Allen hiervoor onze welgemeende hartelijke dank. Maar ook dank aan de artiesten die hun kunnen op deze avond ten toon spreiden. Zij zullen uit eindelijk de avond als een wedstrijd gaan beleven. Mogen de beste win nen! Alle artiesten succes met de voorbereiding. Wij zien jullie graag allemaal in Meijel op 12 januari. Alle informatie over het liedjesfestival is ook bereikbaar via www.kieveloeet.nl Prinsenbal Na alle feestdagen gaat er voor C.V. De Kieveloeët het Vastelaoves sei zoen weer van start. Traditiegetrouw staat de eerste zaterdag van Januari in het teken van het Prinsenbal. Hier op wordt de nieuwe heerser bekend gemaakt. Allereerst wordt afscheid genomen van Prins Peter llll. Dit gebeurt in besloten kring. Prins Peter lil die het vastelaoves bloed door zijn aderen heeft stromen mocht dit seizoen regeren. Met zijn spreuk "Nie kieve mér blieve" heeft hij zich danig ge roerd in het seizoen 2007. Prins Peter vanaf deze plaats wil C.V. "De Kieve loeët" je van harte bedanken voor jou taak als prins. Om ca. 21.00 uur zal Prins Peter III en zijn gevolg met hofkapel "Goe Ge husseld" aankomen in het Oranje Ho tel. Hier wordt dan officieel afscheid genomen van Prins Peter III en zullen de "Aaw Prinsen" hem op komen ha len waarna hij binnen deze gelede ren opgenomen wordt. Dan volgt de onthulling van de nieuwe Prins. Wie, o wie mag zich Prins 2008 gaan noe men Natuurlijk wordt dit geheel weer helemaal verpakt in een thema passend bij deze tijd. Na de onthulling volgt een receptie waarna het feest kan losbarsten. Hof kapel "Goe Gehusseld" en het orkest "Flame" zullen het Oranje Hotel laten trillen op zijn grondvesten, ledereen doet mee en zorgt ervoor dat de nieu we Prins een schitterende start krijgt. Op deze avond wordt ook weer de nieuwe Vastelaoves CD gepresenteerd. Het eerste exemplaar zal overhandigd worden aan de Rabobank Meijel die ook deze CD weer financieel hebben ondersteund. Bedankt hiervoor C.V. De Kieveloeët hoopt vele Kieve- loeëters en Kieveloeëterinne te mo gen begroeten en graag tot ziens in het Oranje Hotel komende zaterdag. Bonte Avonden en Bonte Middag Op vrijdag 18 januari, zaterdag 19 januari en zondag 20 januari vinden de Bonte Avonden en de Bonte Mid dag weer plaats in de Rabozaal van zalencentrum D'n Binger. Er is weer gezorgd voor een prima programma waarin onder andere zullen optreden: Rob Scheepers - buutte Bretel Boys - sketch en zang Paul en Leo - zang Jan Strik-buutte Gilbert Petit - buutte Trio Ongeplok - sketch en zang Èrpelemééntjes - sketch Méélse winnaars van de liedjes avond Ook ontbreken de Mélhse Dörskes en Lets do it niet, en de muzikale omlijsting is in de handen van Die Heimattkapelle. De voorverkoop van de entreekaar- ten vindt plaats op zondag 6 janu ari in het Oranje Hotel. De deur gaat open om 09.30 uur, waarna vanaf 10.00 uur de voorverkoop plaats vindt. De entreekaarten kosten 11,- euro p.p. Per persoon kunnen maxi maal 8 kaarten worden gekocht. Bonte middag De Bonte Middag op zondag 20 janu ari is weer alleen toegankelijk voor de ouderen en minder validen. Entree- kaarten zijn voor aanvang van deze middag verkrijgbaar bij de ingang van het zalencentrum van "D'n Binger". Er is dus géén voorverkoop! De entree voor de Bonte Middag bedraagt 6,00 p.p. Hier is een kop koffie en een lot voor de loterij bij inbegrepen. Oproep vooralle Meijelse kinderen t/m 16 jaar Evenals voorgaand jaar organiseren wij ook dit seizoen De Kééj Knappe Kwéékmiddig; de carnavals-liedjes middag voor de Meijelse jeugd. Deze vindt plaats op zondagmiddag 27ja- nuari 2008 in de Rabozaal van zalen centrum D'n Binger. Hoe kun je meedoen? Meedoen kan, wanneer je 16 jaar of jonger bent en alleen of met vrien den of vriendinnen een carnavals nummer wilt zingen. Dit kan een be staande Meijelse carnavalsschlager zijn of een nummer met eigen tekst en/of muziek. Wil je een bestaande Meijelse schla ger zingen, dan kun je de muziek die wij in ons bezit hebben bij ons afha len. Neem dan een cd-r mee en wij zetten het betreffende nummer voor jou op CD. Zing je een eigen liedje, houdt er dan wel rekening mee dat de tekst in het Meijels dialect en Carnavalesk moet zijn. Opgave is mogelijk bij Frits Strij- bos, Pastoor Woutersstraat 26, tel. 06-22203208, email: fritsstrijb"os@ home.nl Hier kun je ook terecht voor meer informatie. Kieveloeëtetreffe Voor de dertiende keer zal dit jaar op Vastelaoves Dinsdag het Kieveloe- etetreffe plaatsvinden in de zaal van Hotel De Zwaan. Het thema voor dit jaar is Chinese Middig. Wij zijn nog op zoek naar artiesten die graag een Buutte, Sketch of Parodie willen doen. Er zijn nog altijd verborgen ta lenten in onze gemeenschap en die moeten ontdekt worden. Dus kom voor de dag ermee en doe mee aan dit Kieveloeëtetreffen. Geef je zo snel mogelijk op bij Erwin van den Beu ken, Dorpsstraat 33, tel. 466 37 00. Alle informatie is ook te vinden op www.kieveloeet.nl

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2008 | | pagina 1