-v JOOSTENAUTO 2006 bijzonder jaar in een bijzondere traditie The 5th edition! 63e jaargang no. 15 woensdag 11 april 2007 Venlo - Meijel - www.joostenauto.nl Verkeersexamen voor leerlingen van Den Doelhof De Meijelse kerktoren: Challenger Meijel: Politie zoekt getuigen van ramkraak Weekbericht voor Meije: De pastoor spreekt zijn dankwoord uit wat 'een kleine hoogte met bos in een nat gebied' betekent. Daar kwa men de graanmolen en de bierbrou werij. De naam Medelo veranderde later in Meijel. De Hof en Donk Die oude Meijelse molen bestaat nog, maar staat nu in Kessel. En de bierbrouwerij was er eigenlijk niet Donk met een eigen gilde van Sint Antonius met het varken, een Ar- menhof en een schietboom bij een put op een pleintje. Tom Tussen de Hof en de Donk lag in Meijel nog een bult, de Tom. Som migen denken, dat Tom van het La tijnse woord 'tumulus' afkomt, wat Zo'n duizend jaar geleden kwamen er mensen uit Bra bantse en Limburgse dorpen door de Peel. Er was eigenlijk maar een weg, waar ze het hele jaar overheen konden gaan, die liep over de Peel- randbreuk van Den Bosch naar Keulen. In de Peel waren langs die weg uitgestrekte hoogveenmoeras sen, turfgebieden. Op donderdag 12 april vindt in Meijel het Verkeersexamen plaats voor kinderen van de basisschool. 82 Leerlingen van groep 7 van ba sisschool Den Doelhof zullen op die dag hieraan meedoen. Behalve het theoretische examen, dat in de klassen afgenomen wordt, zullen de kinderen ook een prakti sche verkeersproef moeten afleggen. Verder zullen zij verschillende behen- digheidsproeven moeten afleggen. Binnenkort is het weer zover: op hemelvaartsdag (donderdag 17 mei) wordt voor de vijfde keer Challenger Meijel georganiseerd. Welk team gaat er dit jaar met de ti tel Challenger Team 2007 en de wis selbeker naar huis?Ook dit jaar wordt er weer gestreden in vier categorieën nl.: Groep 7 en 8 van de basisschool (onder begeleiding van een volwas sene), brugklas tot 15 jaar, 15 en 16 jarigen en tot slot de mensen ouder dan 16. Herkenningsteken Een team bestaat uit vier personen die allemaal hetzelfde herkennings teken dragen. Ook dit jaar zijn er op verschillende plekken in Meijel leuke activiteiten opgesteld. Wat wel nieuw is dit jaar is dat de teams meer tegen elkaar gaan strijden, dit om de door stroming bij de activiteiten te verbe teren. Zoek dus maar vast je team bij elkaar en geef je via een inschrijffor mulier op. Deze kun je krijgen door een mail te sturen naar challenger- meijel@live.nl of er een te halen bij de Binger, de Ketter of op Trambaan 18. Houd ook het weekbericht in de gaten voor meer info. Helpende hand Ook zijn we nog op zoek naar men sen die willen helpen om deze dag tot een goed einde te brengen. We zoeken mensen voor het halen en wegbrengen van de materialen, het maken van de lunchpakketten, Het op en afbouwen van de activiteiten en natuurlijk spelleiders. Dus mocht je zin hebben om te helpen stuur dan een mail naar het eerder ge noemde adres of bel naarTei Jacobs (tel. 466 19 21) of Ralf Hermans (tel. 06-48336343). Als laatste hebben we nog het ver zoek aan de winnaar van vorig jaar om de wisselbeker zo spoedig moge lijk naarTrambaan 18 te brengen. Afgelopen jaar is de Meijelse kerk toren weer in volle glorie gereno veerd. Op 30 maart 2007 werden alle gegevens van de Renovatie commissie in een feestelijke bij eenkomst overgedragen aan het kerkbestuur, waarin vier leden plaats maakten voor opvolgers. voor feestbieren, maar voor dage lijks drinken, want bier drinken was gezonder dan ongezuiverd water uit het moeras. Luttel Meijel heet ove rigens al bijna vijfhonderd jaar 'De Hof', omdat er een belangrijke heren hoeve stond. Medelo De mensen ontdek ten echter, dat die weg door het veen over drie bulten liep, waar best goede grond was om te boeren. Ze begon nen er te ontginnen en eigen hoeves te maken. Ze namen van elkaar ook de taal over, zodat er in de Peel een heel ei gen Meijels dialect ontstond. De oudste bult in de weg was zeer belangrijk. Daar lag op de grens met Brabant een oude put, de Sint Wilbertsput, en er waren goe de mogelijkheden voor een graan molen en een bierbrouwerij. Omdat die hoogte tussen moerassen lag werd die 'Luttel Medelo' genoemd, Pastoor Schoenmakers Een andere bult werd 'Donk' ge noemd, wat betekent dat het een hoogte bij een moeras was waarop je boerderijtjes kon bouwen. Dat de den de pioniers, de hardwerkende boeren. Zo ontstond meer dan acht honderd jaar geleden gehucht De Fietsende kinderen U zult, vanwege dit verkeersexamen, in de ochtenduren op donderdag 12 april fietsende kinderen tegenko men, herkenbaar aan een felgekleurd hesje. Ook zullen er op de route ou ders en andere vrijwilligers staan te posten. Deze verkeersdag wordt georgani seerd door samenwerking van de politie, de Gemeente Meijel, de ver- keerscoördinator, de verkeersouder en de leerkrachten van basisschool Den Doelhof. De dag zal worden af gesloten met het uitreiken van de verkeersdiploma's. De politie onderzoekt een ram kraak die in de nacht van dinsdag 27 maart op woensdag 28 maart plaatsvond bij een winkel aan het Alexanderplein. De ramkraak werd gepleegd met een auto die eerder die nacht was gesto len voor een woning aan het Kerk- veld. De politie zoekt getuigen. Omstreeks half vier werd de toe gangsdeur opengereden waarna de daders de voorraad sigaretten mee namen. De gestolen auto lieten ze achter, waarna ze er vermoedelijk in een andere donkerkleurige auto van door gingen. De waarde van de buit is nog niet bekend. De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die mogelijk meer weten over deze zaak. Zij kun nen bellen met telefoonnummer 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Aanbouw Tweehonderd jaar geleden was die kerk te klein en onder leiding van burgemeester Bartel van der Steen Frits Berben Het kerkbestuur en de renovatiecommissie werd in 1835 de oude toren be houden en een nieuw schip aange bouwd. Dat werd betaald met geld, dat de Meijelse boeren neertelden voor stukken grond die de gemeente aan hen verkocht. Er kwamen ook subsidies van het Belgische Ministe rie van Waterstaat, want Meijel viel tussen 1830 en 1839 onder België, zoals een groot stuk van Limburg. Versleten Meer dan honderd jaar geleden was die kerk weer veel te klein en bo vendien compleet versleten. Pastoor Wouters en burgemeester Jan Truijen bouwden toen de Kathedraal van de Peel. Een prachtige kerk, getekend door Jan van Groenendael, gebouwd door aannemer Baeten uit Roggel met de Meijelse opzichters Matthijs Gielen en Willem Gooden, en weer betaald door Meijelse mensen. Wie goed geld had, gaf voor de bouw honderd of duizend gulden, wat in 1904 enorm veel was. En wie minder rijk was leverde toch zijn onmisbare bijdrage, want het zand, de stenen, het hout en al het materiaal werd met boerenkarren voor niets van de losplaatsen bij de kanalen naar het midden van het dorp gebracht. Bo vendien werd een cent gegeven van elke liter geleverde melk. Vervolg van dit artikel zie parochiepagina 'grafheuvel' betekent, maar anderen zeggen dat het vroeger gewoon 'd'n tomp' heette, de hoge bult dus. Op die Tom bouwden de paar honderd Meijelse inwo ners hun kapel of kerk als een gemeenschaps huis, waar zon dags een pries ter uit Asten of Weert een dienst kwam doen en dopen. Daar werden ook berichten doorgegeven over verpachting van turfgrond, over verkoop van boerderijen, over regels en berichten van de bestuurders van de Meijelse schepenbank. Stenen kerk Rond 1425 werd er echter een stenen kerk gebouwd, waarschijnlijk door de heren van Meijel, die hun kasteel in Neer hadden, kasteel Ghoor. Het was een kleine kerk, iets meer dan twee schoollokalen, maar de toren was wel groot. Die was ook belang rijk, omdat die door heel de Peel te zien moest zijn, omdat er zware klok ken voor allerlei berichten in hingen en omdat men van ver de tijd op het uurwerk moest kunnen zien.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2007 | | pagina 1