Fietsvierdaagse de Peel is in Meijel feest voor jong en oud 100 jaar: met een knipoog en een glimlach Spectaculaire avondjaarmarkt in zicht! fiets vierdaagse De Peel Emile Schriks benoemd tot erelid van LTCMeijel woensdag 61e jaargang 20 juli 2005 no. 29 (door Mat Nellen) Mart Joosten, voorzitter van de werkgroep Meijel van de fietsvier daagse de peel glundert op de slot dag van de 30e editie van dit zo merse fietsfestijn. Hij kan tevreden zijn: mooi weer, meer dan 3000 deelnemers, een perfecte organisa tie dankzij vele vrijwilligers en vrijwilligsters, veel lof van de fiet sers, geen enkele wanklank. "Voor de 14e keer was Meijel startplaats. Zelf zit ik 20 jaar in de organisatie. Ieder jaar komen er meer fietsers bij. Niet alleen uit Noord-Limburg, en Zuid-Oost-Brabant, maar uit het hele land. Ik denk dat onze for mule aanspreekt, Activiteiten on derweg voor de kinderen onder weg (kinderspelen), diverse quiz zen voor de volwassenen, vele be zienswaardigheden langs de route. Recreatief fietsen in de mooie om geving van Meijel is meer dan fiet sen. Het is vaak gezellig recreëren in groepsverband op de fiets. Ik ge niet van de vele complimenten die we krijgen, maar vooral van de ve le blije gezichten van de deelne mers bij de aankomst in Meijel Wat moet ik nog meer zeggen.Je zit tegenover een tevreden mens."Na de gezellige slotbijeen komst met het optreden van Big Benny als hoogtepunt wordt er nog lang gezellig nagepraat door vele deelnemers. Navraag bij en thousiaste deelnemers onderstre pen de woorden van Mart Joosten. De fietsvierdaagse heeft Meijel landelijk op de kaart gezet. Jac Janssen uit Panningen.'Tk heb 4 dagen de 60 kmroute gefietst. ïk heb genoten van de natuur, het landschap, de streek. In mijn eigen tempo gefietst. Als oud-sportman (jarenlang was hij rots in de bran ding van hoofdklasser Panningen red.) kun je op recreatieve en ont spannen wijze de conditie op peil houden. De organisatie was goed." Een afgetrainde Geert Cramers uit Panningen fietsje voor de start van de fietsvierdaagse voorbij op weg naar het start- en eindpunt d'n Binger in Meijel. De tafeltennissen de volleyballer Ik heb met een leuk groepje gefietst Alles verliep onderweg perfect. Het mooie weer gaf een extra dimensie aan het fiet sen. De landschappelijke schoon heid spreekt me aan. Al fietsen zie je meer van de natuur. Je let meer op de details. Een tien met een grif fel voor de organisatie. Vier dagen 60 km. Fietsen was een peulen schilletje. Ondanks Heidense ker mis heb ik meegedaan. Een terras je pikken kun je ook in Meijel na afloop."Geert Cramers heeft eigen lijk 4 maal 80 km. Gefietst, want ie dere dag kwam hij met de fiets van Panningen naar Meijel!! Op die vrijdag viel mijn oog bij de aan komst op enkele dansen, hossen de, springende en zingende 60- plussers van het vrouwelijke ge slacht uit Maasbree, waaronder een oud-buurvrouw van mij, die de zeventig al ruimt gepasseerd. De dames over hun fietsbelevenis- sen: "We hebben veel lol gehad on der weg. Wij waren een grote fami lie. Lief en leed kun j e delen onder weg. Al fietsend kom jij ook tot be zinning. Je kunt jouw gedachten verzetten. Eigenlijk was het een groot fietsfeest elke dag. Volgend jaar zijn we ook weer van de partij. De fietsroutes zijn ook ideaal voor ouderen". Met die laatste opmer king slaan de sportieve 60-plussers uit Maasbree de spijker op zijn kop De Fietsvierdaagse de Peel is voor jong en oud. Op naar de 31e Fiet- vierdaagse. Noteer alvast in uw agenda: 4 t/m 7 juli 2006 Fietsvier daagse Uitslagen Fietsvierdaagse de Peel 2005 Kinderspelen 0 - 4 Jaar le prijs - Eva Meyer 2e prijs - Jop van Rooy 3e prijs - Em ma Verstappen 4e prijs - Lindy Frederichs en Jarno Wemen 5e prijs - Fenna Meulendijks 5-8 Jaar le prijs - Max Driessen 2e prijs - Fleur Böngers 3e prijs - Lau ra Beurskens 4e prijs -Brenda van Rooy en 5e prijs -Manon Veekens 9-12 Jaar le prijs - Hellen Verbugt, 2e prijs - Don Nijssen, 3e prijs - Nienke van Rooyen en 4e prijs - Dennis van Rooyen5e prijs -Loes Hendrikx en Aniek Wilms Routequiz le prijs - Truus Verstap pen Meijel, 2e prijs - Frans van Lierop Meijel, 3e prijs - Mieke v. Hulsen Bijlmakers Ospel en 4e prijs - Wim Verheijen Meijel Fotoquiz le prijs - E. van Bree Me ijel 2e prijs -Hilde Vaessen Ede 3e prijs - Wim Pijnenburg Meijel en 4e prijs -Mevr. Vissenberg Meijel De fiets, geschonken door Profile Kuepers, in de gratis loterij werd gewonnen door: Jeanne Schijven uit Meijel over. Tot ze tijdens de bedevaart naar Ommel Sjaak van Gastel te gen het lijf liep. Beide aten tijdens de bedevaart hun boterhammen op bij de familie Joosten. Daar wis selden ze de eerste liefdesblikken. Uiteindelijk leidde dit tot een hu welijk in 1945. Aangezien er van de kerk van Meijel door de oorlog niet veel meer over was, stapten ze in Zesgehuchten (de geboorte plaats van Sjaak) in het huwelijks bootje. Vanaf die dag werd het ge zin aan de Busserstraat uitgebreid met de komst van Sjaak. Door zijn plezierige, sociale en meelevende karakter, werd Brabander Sjaak al spoedig in de harten van vele Me- ijelnaren ingesloten. "Ja", mijmert Mietje, "Sjaak was een bijzonder fijne man!" Na de huwelijksvoltrekking be loofde Sjaak zijn Miet: "Vanaf nu hoef jij nooit meer te melken." En hij hield woord. Sjaak betitelde zijn Mietje als 'de vinger langs zijn duim'. Ook de beide broers, die tot htm laatste dag bij het gezin woonden, droegen 'hun' Mietje op handen. Broer Sjeng verrichtte vele huis houdelijke taken en broer Piet was de helpende hand op de boerderij. "Ik werd echt verwend door ons jongens en we hebben het goed ge had samen", al dus Mietje. We gens gezond heidsredenen verruilde Sjaak het 'boerenle ven' voor de handel. Het vee werd verkocht en met de solex, en later de mo- bilette, verhan delde hij vee voor anderen. Zo ook voor de uit Oss afkom stige handelaar Mart Romein- ders. Deze Mart komt inmiddels al 30 jaar, iedere maandag, bij Mietje op be zoek. Op 96-jarige leeftijd moest Mietje in 2001 een gedeelte van haar zelf standigheid op geven en kwam ze samen - met Sjaak in het zorgcentrum St. Jozef. Na een huwelijk van ruim 57 jaar overleed Sjaak in 2002 en stond Mietje er voor het eerst in haar leven 'alleen' voor. Uiteraard staan zoon Harrie en diens echtge note Maria en dochter Toos en haar echtgenoot Pierre altijd voor haar klaar, evenals het fantasti sche personeel van het Zorgcen trum. Toch valt haar het gemis van 'de jongens' niet altijd mee. Maar dan heeft ze altijd haar beide kleindochters Maartje en Joske, die regelmatig zorgen voor de 'vro lijke noot' bij oma. "Het is best goed hier in het Zorg centrum. De ene dag krijgen we aardappelen met wortelen en de andere dag wortelen met aardap pelen", lacht Mietje met een knip oog. "Nee, zonder gekheid, het eten is best lekker, maar anders dan vroeger thuis! Ik zorg wel nog steeds zoveel mogelijk voor m'n ei gen, kleed mezelf aan en zo. Ik eet ook altijd op mijn eigen kamer, dat vind ik prettig. Na het eten doe ik dan de afwas en ruim alles netjes op. Nee, laat mij maar m'n gang gaan, dat ben ik tenslotte al bijna honderd jaar zo gewend. Ik zou met niemand meer willen ruilen. Ik heb het fijn gehad met 'mijn' jon gens en kinderen. Honderd jaar worden is me goed!" Emile Schriks bij huldiging 40 jarig jubileum LTC Meijel Onlangs is Emile (Miel) Schriks voor al zijn verdienste voor de Me- ijelse tennisclub benoemd tot ere lid van LTC Meijel. Op de druk be zochte finale dag van de C1000 Clubkampioenschappen Dubbel werden Miel en zijn vrouw Thea in de bloemetjes gezet. Na Ria Ver koelen 2003) en Gerrit Poels is Miel Schriks het derde lid van LTC Meijel dat het erelidmaatschap mag dragen. Miel Schriks is mede-oprichter van LTC Meijel in 1964 en is steeds actief geweest in diverse bestuurs functies, maar ook als speler en als bondsscheidsrechter. Daarnaast heeft hij vele commissies zitting gehad. Voor zijn inzet en betrokkenheid, vooral voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de Jeugdcommissie, werd hij door de voorzitter van LTC Meij el geprezen en bedankt. (door Vera Feitges) De laatste eeuw is er veel ge beurd, veel ver anderd. Er is maar een hand jevol mensen die al die veran deringen écht hebben beleefd. Mietje van Gas- tel-Sonnemans is één van die weinigen. Bin nenkort viert zij haar 100e ver jaardag. Een leeftijd die zich niet laat raden, gezien haar hel dere geest en gevatte opmer kingen die zij re gelmatig tijdens ons gesprek uit. Als jongste dochter van het 8 kinderen tel lende gezin Son- nemans kwam zij op 27 juli 1905 ter wereld aan de Kalisstraat 28. Hier groeide ze op, op de boerderij van haar ou ders. Als jonge meid ging ze naar Posterholt naar de huishoud school. Hier zou ze 'klaarge stoomd' worden voor het 'boeren vak'. Mietje: "We moesten op school het melken oefenen op 'dro ge koeien'. Ik trok op m'n best, maar er kwam maar geen melk uit. Later begreep ik dat 'droge' koei en, letterlijk 'droog' staan en dus geen melk künnen geven. TjaIn die tijd was het ook een hele reis, van Meijel naar Posterholt. Met de tram ging ik naar Herkenbosch, waar de zusters mij kwamen halen om naar Posterholt te gaan." Na haar schooljaren werkte ze vol ledig mee op de boerderij thuis, waar haar voornaamste taak be stond uit het melken van de koei en. "Als ik 's morgens op stond, stonden de kruiken al klaar. Ver volgens ging ik met de transport fiets naar de Nederweerterdijk, zo'n 2 a 3 km. verder om de koeien te melken. We hebben altijd hard gewerkt!" Op haar 22e verhuisde ze met het gezin naar de Busserstraat, waar haar vader bij de schaapsstal een nieuwe boerderij had gebouwd. Uiteindelijk bleef ze hier met haar moeder en broers Piet en Sjeng Op vrijdag 29 juli aanstaande van 16:00 tot 22:30 uur is het weer zover. De inmiddels tot traditie gewor den Avondjaarmarkt vindt weer plaats en tovert het Meij else cen trum om tot een gezellig spektakel. Dit jaar zal de avondjaarmarkt vanwege haar 25 jarig bestaan zelfs een extra feestelijk tintje hebben. Naast het gebruikelijke vertier zijn er enkele speciale activiteiten ge organiseerd. Er zal een.standwerkersconcours plaatsvinden in de Pastoor Frisehe- straat. Hier zul len overtuigen de marktlieden met veel hand gebaren en zeer geloofwaardige verhalen en de monstraties al lerlei handige producten aan de man of vrouw brengen. Vervolg artikel zie binnenpagina VOOR

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2005 | | pagina 1