Summa Peelpush huldigt jubilarissen Kinderkledingbeurs Meijel Uitnodiging Voorjaarsconcert Meijels Vrouwenkoor Let's do it! maakt flitsende start Voorjaarsconcert Meijels Mannenkoor woensdag 6 april 2005 61e jaargang no. 14 Op de onlangs gehouden jaarvergade ring werden de leden, Pe ter Haast, Coen Verha- eg en Paul Joosten ge huldigd van wege het 25e jarige lid maatschap. Uit handen van voorzit ter Piet Koeh- len kregen zij de speld die bij dit jubilea behoord. Op bij gaande fo to de troste heren met speld en een bos bloemen. mam m De eerste lentekriebels komen er aan: hét moment om de zomerkle ding van uw kinderen weer voor de dag te halen om te kijken wat er nog past en wat te klein geworden is. Als deze kleren nog in goede staat verkeren en nog draagbaar zijn, dan is het misschien een goed idee om ze te verkopen op de 2e- hands-kinderkledingbeurs die wij binnenkort organiseren! Een en ander zal plaatsvinden op woens dag 13 april a.s. van 13.30 tot 15.00 uur in de 'Rabozaal' van 'D'n Bin- ger'te Meijel. Draagbare, schone en in goede staat verkerende zomerkleding tot HUIS VERKOPEN? Meeüs Someren tel. (0493) 44 15 66 Meeüs Roermond tel. (0475) 35 70 00 NVM maat 188 (geen grotere maten!) kunt u vanaf 29 maart t/m 8 april 2005 bij ons inleveren na telefoni sche afspraak (geen schoenen, on dergoed of sokken). U kunt zelf, eventueel samen met ons, bepalen welke prijs u voor uw kleding wilt vragen. Wegens plaatsgebrek stel len wij aan het inleveren van baby- kleding t/m maat 86 een limiet van 30 stuks! De kleding die tijdens de beurs niet verkocht wordt, kunt u na afloop van deze beurs weer op halen of bij ons achterlaten tb.v. Oost-Europa of de Derde Wereld; wij zorgen ervoor dat alles een goede bestemming krijgt! Van de opbrengst van de verkochte kle ding wordt 75% of 80% uitgekeerd. Belt u s.v.p. tijdig, zodat wij nie mand teleur hoeven te stellen! Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u bellen met: Marijke Janssen, De Bemde 8, Meijel, tel. (077) 466 41 42; Mariëlle Meulendijks, Steenkamp- seweg 12, Meijel, tel. (077) 466 35 67; Carin Uien, Molenstraat 14, Meijel, tel.(077)4661813. wonen, welzijn en economie Opbrengst collecte Reumafonds 2005 De landelijke collecte van het Reumafonds, die in de week van 14 t/m 18 maart jl. is gehouden heeft in Meijel een fantastisch bedrag van 1547,22 opgebracht. Het Reumafonds dankt de leden van het plaatselijke comité, alle 45 col lectanten en iedereen die door middel van een financiële bijdrage aan het welslagen van de collecte heeft bijgedragen. De beide coör dinatoren Marolien Boerkamps en Jo Basten willen ook graag alle vrijwillige collectanten bedanken voor de fijne medewerking. Vooral danken zij de 90 jarige Paul Jans sen Paast 27, die hierin al jaren het goede voorbeeld geeft. Bent u ook bereid om een uurtje van uw vrije tijd te geven voor het Reumafonds, neem dan contact op met Marolien Boerkamps-Melssen (tel. 466 25 25) of Jo Basten (tel. 466 20 26). U kunt dan op uw manier een steentje bijdragen aan het Reumafonds. U wilde toch ook meer gaan bewegen? Nu Pasen weer voorbij is, de lam metjes langzaamaan weer in de wei verschijnen, de vogels hun nestjes gaan maken en de zon ons weer begint te verwarmen, is het tijd voor vrolijke muziek. En dat gaat as. zaterdag gebeuren. Dan houdt het Meijels Vrouwenkoor namelijk haar jaarlijkse vooijaars- concert. Naast het Meijels Vrou wenkoor zorgen ook het Limburgs Projektkoor, Gemengd Koor Ani- mato uit Horn en een accordeon- groep uit Helmond voor een gezel lige avond. Het Meijels Vrouwenkoor, al 15, jaar o.l.v. Véron Jongstra, opent de avond met o.a. Dirait-on, Cent mille chansons, Send in the clowns en Solidaridad. Het ensemble van het koor laat het alom bekende Fever horen. Het Meijels Vrouwenkoor zal aan de piano begeleidt worden door Josine van BueL Na het Me ijels Vrouwenkoor is het tijd voor het Limburgs Projektkoor (LPK). In januari 1995 besloten enkele mensen een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: het oprichten van een gemengd vo caal ensemble: Het Limburgs Pro ject Koor. Zoals de naam al aan geeft, komen de zangers uit Lim burg. Vaak werken ze aan muzika le projecten, bijv. muziek binnen een bepaald thema of van een be paalde componist. Vandaar de naam Projekt Koor. Het koor heeft meerdere dirigenten die afwisse lend dirigeren en zelf meezingen. Normaliter worden aspirant-zan gers uitgenodigd om deel te nemen door een van de dirigenten. Op dit moment varieert de leeftijd van de zangers van 16 tot 60 jaar. Er wordt er tweede zaterdag gerepeteerd aan de hand van thuis ingestudeer de partijen. Hun repertoire is zeer gevarieerd. Zaterdag zullen ze o.a. Dusk to Dawn, Rainbow, And so it Goes van Billy Joel en Buffalo Cals ten gehore brengen. Het koor telt zo'n 30 leden en staat olv. Paul Me strom en Véron Jongstra. Zij zal het koor ook op de piano begeleiden. Na de pauze is het tijd voor iets heel anders. Er zal dan een 20 men sen tellend accordeongezelschap voor u spelen. Inmiddels staat de vereniging olv. Antoine van Wan- rooy, in Meijel beter bekend als di rigent van het Meijels Mannen koor. Enkele nummers die ze za terdag ten gehore zullen brengen zijn: Spanischer Marsch, Tears in Heaven van Eric Clapton, en Par- lez-moi d'amour. Tot slot zal het Gemengd Koor Animato uit Horn de avond toch weer zingend afslui ten. Het koor staat o.l.v. Sylvia Berghs en zal aan de piano worden begeleid door Jean Pierre Steijvers Zaterdag zingen ze de volgende nummers: Woorden zonder woor den van De Kast, Old en wise, Clicksong en The show must go on van Queen. Graag nodigt het Meij els Vrouwen- koor u uit voor deze zeer geva rieerde, muzikale avond, welke plaatsvindt in Hotel/restaurant De Zwaan. De aanvang is 20.00 uur en de entree net als altijd geheel gratis. Het Meijels Mannenkoor organiseert op zaterdag 16 april a.s. een voor jaarsconcert in de Rabozaal van Gemeenschapshuis D'n Binger in Meijel. Het concert staat in het teken van verjonging en nieuwe ledenwerving. Naast het organiserende koor nemen verder aan dit concert deel het Ge mengd Koor St. Willibrordus uit Liessel, Mannenkoor Maas Neergalm uit Neer en Jongerenkoor Young Forever uit Nederweert-Eind. Als solis ten treden voor het voetlicht de zusjes Ellen en Sanne Valkenburg en on ze eigen Meijels sopraan Rian Vestjens. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten a 5,- per persoon zijn verkrijgbaar in gemeenschapshuis D'n Binger in Meijel en telefonisch te bestellen bij Jo Basten tel. (077) 466 20 26. Afgelopen zondag deed showgroep Let's do it! voor het eerst mee met een danswedstrijd in Landgraaf. In hun categorie showdans behaalde zij een punten aantal van 28,7 dat resulteerde in een 3e plaats. Zij lieten nog 4 con currenten achter zich. Zeker voor een eerste keer is dit een prachtig resultaat. Proficiat dames!! Weekbericht VOOR MEIJEL Goed geregeld dus. na aan alle inwoners Dit zijn de items waarover we graag met u als MEIJELSE BURGERS/ ONDERNEMERS willen discussiëren op maandag 11 april om 20.00 uur in D'n Binger. Deze onderwerpen komen aan bod in het rapport "sporen naar de toekomst". Het rapport geeft economische aanbevelingen, en sterkte-zwakte analyse en economische peilers en kaders voor beleid voor de regio Helden (gemeente Helden-Kessel-Maasbree-Meijel) De WD afd. Meijel, op de hoogte van dit rapport, maakt zich ernstige zorgen over het feit dat Meijel, als zelfstandige gemeente en naaste buurman van Helden, geen inbreng in dit rapport hebben gehad terwijl er in het rapport over de gemeente Meijel diverse uitspraken worden gedaan over de economische ontwikkelingen. Zoals op het gebied van woningbouw, winkelbestand, ontwikkeling toerisme, glastuinbouw, bedrijventerrein enz. Om de Meijelse burgers en met name de Meijelse ondernemers op de hoogte te brengen heeft de WD, als grootste partij in de gemeenteraad, het initiatief genomen om het rapport ook in Meijel aan een groter publiek te presenteren. De presentatie is in handen van de initiatiefnemer, de Rabobank Helden-Kessel- Maasbree. Verdere deelnemers aan deze informatieavond zijn: de fractievoorzitters van alle politieke partijen van de gemeente Meijel, de O.V.M.(overkoepelende organisatie van de Meijelse ondernemers), Agrarisch Platform/LLTB, Rabobank Meijel en alle geïnteresseerde Meijelse burgers. Na de presentatie van het rapport, zal aan de hand van een aantal stellingen, gediscussieerd kunnen worden. De presentatie vindt plaats op maandag 11 april a.s. om 20.00 uur in de Rabo-Zaal van gemeenschapshuis D'n Binger en is dus in handen van Rabobank Helden. We hopen veel Meijelse geïnteresseerde te mogen begroeten.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2005 | | pagina 1