Start 29e Fietsvierdaagse De Peel m Dinsdag 27juli: 11 Campings fietstocht Wordt lid van Jong Nederland!!! Groots kapellentreffen georganiseerd door 'Die Heimatkapelle' EU pMBffl® WD®? Kèpeffa CuCtura woensdag 27 juli 2004 60e jaargang no. Open dag schutterij St. Nicolaas Weekbericht VOOR MEIJEL^ Van dinsdag 27 juli t/m vrijdag 30 juli staat heel Meijel weer in het teken van de jaarlijkse fietsvierdaagse. De Meijelse werkgroep heeft weer alles, maar dan ook alles, in kannen en kruiken. De hopelijk weer grote schare fietsers kunnen met een ge rust hart op weg gaan. De 29e fiets vierdaagse wordt nog mooier dan voorheen. Met name aan het randge- beuren is nog meer aandacht be steed. Alles wijst er op dat het gedu rende de gehele fietsweek één groot feest wordt. Een feest voor jong en oud, wat dan ook niemand mag en kan missen. De routes, wederom vakkundig uit gezet door de Meijelse Velo voeren u naar en door plaatsen waarvan ve len onder u het bestaan nog niet wis ten. Evenals vorig jaar gaan de 25 km. routes niet gelijk op met de 40- en 60-km. routes. Dit vanwege de veiligheid en te drukke fietspaden of wegen. Speciaal dus voor de ouders met kinderen is hier wederom veel aandacht aan besteed. Tijdens alle routes zijn dit jaar verschillende be zienswaardigheden en ook bedrij ven benaderd die actief hun mede werking verlenen. De kinderspelen, in de 25-km. route onder leiding van Wim Sonnemans, belooft dit jaar iets bijzonders te worden. In de 3 leeftijdscategorieën zal echt gestreden worden om de punten en de uiteindelijke hoofd prijzen, hetgeen werkelijk fantasti sche prijzen zijn. De Fotoquiz, met foto's gemaakt door Jeu Dorssers, treft u eveneens aan in de 25-km.routes. Ook hieraan zijn weer prachtige prijzen verbonden. De Routequiz, met dit jaar een bij zondere slogan, kan opgelost wor den in de 40- en 60-km.route met vragen welke allemaal onderweg gevonden kunnen worden. Uiter aard met ook nu weer schitterende prijzen. Het dagelijkse entertainment, in d'n Ringer zal weer zeer afwisselend zijn, voor jong en oud. Van complete orkesten, tot solisten en draaiorgel, elke dag weer iets bijzonders. Voor de jeugd is er dagelijks ook weer veel te doen in d'n Binger: op dins dag en woensdag zelf kaarten ma ken, op woensdag kan men zich la ten schminken door een viertal da mes, en op donderdag is er ballon nen knopen met een goochelaar. Te vens zal er elke dag een springkussen in de Rabozaal opge steld zijn. De Hobbyisten, elke dag zullen een drietal verschillende hobbyisten hun kunnen aan u tonen. De Slotmanifestatie begint op vrij dag 30 juli al om 15.00 uur i.v.m. de jaarmarkt met een grandioos optre den van niemand minder dan Big Benny, met in het voorprogramma een bekend plaatselijk muzikaal duo. Hierna zullen de huldigingen, loterijen en prijsuitreikingen plaats vinden. De controleposten, allen zeer aan trekkelijke en gastvriendelijke plaatsen, zullen u hartelijk welkom heten. Onze medewerkers ter plaat se lachen u zoals gebruikelijk weer vriendelijk toe. De overzet brigadiers, de parkeer wachters, de fietsenstalling en het inschrijfbureau, al deze vrijwillige medewerkers zullen weer voor u klaar staan. De EHBO en de pech, c.q. bezemwa gen, zullen hopelijk weer werkeloos blijven, maar deze zullen duidelijk aanwezig zijn De dagelijkse traktatie onderweg, is weer geregeld voor u. Elke dag op nieuw kunt u op een leuke plaats in de route zomaar onze medewerkers tegenkomen die weer iets aan te bie den hebben. De opening, dinsdag 27 juli om 10.00 uur, zal dit jaar iets heel aparts wor den. Dit mag u niet missen. Start u niet reeds om 09.00 uur, dan moet u beslist rond 10.00 uur bij startlocatie d'n Binger zijn. Knallend zullen we u dan officieel laten vertrekken. Starten en inschrijven: voorinschrij- ven, met een korting van 2 euro per Op zaterdag 24 juli houdt schutterij St. Nicolaas een open dag voor alle belangstellenden in het schuttersho- me De Stoep' (bij de rotonde over de Noordervaart). In het bijzonder zijn de omwonenden van het Donkers- veld uitgenodigd. Eenieder kan deze dag kennis maken met alle facetten van de schutterij. Ook is het mogelijk zelf de buks ter hand te nemen en te schieten op de kogelvanger. De open dag begint om 17.00 uur. Wij heten ie dereen van harte welkom en hopen op een grote opkomst. persoon kan nog tot zondag op de bekende voorinschrijf adressen. Ui teraard kan men ook op de startloca tie op dinsdag 27 juli inschrijven voor vier dagen. Per dag deelnemen is eveneens een mogelijkheid. Ook el ke dag een andere startlocatie kie zen behoort tot de mogelijkheid. In alle vier de startplaatsen: Meijel, Deurne Weert en Stiphout, hangen van alle startlocaties de routes van elke dag. Elke dag kan vanaf 09.00 tot 13.00 uur gestart worden. De eindcontrole sluit dagelijks om 17.00 uur. Vlaggetjes en herinneringsmedail les: Iedere starter ontvangt ook nu weer bij de start een mooi fietsvlag- getje. Iedere deelnemer welke mini maal 3 dagen mee fiets, krijgt boven dien een prachtige herinneringsme daille uitgereikt. De Meijelse werkgroep staat weer te popelen om u allen op dinsdag 27 juli weer te laten vertrekken. Zij hopen wederom op veel starters. Meijel, het Kruispunt in de Peel, is er helemaal klaar voor. Klaar voor het jaarlijkse fietsspektakel in en rond de Peel. Bent u er ook klaar voor: kom dan op dinsdag 27 juli a.s. vanaf 09.00 uur naar d'n Binger en doe met ons mee want wij rekenen weer op u allen.U bent van harte welkom. Info: www.fietsvierdaagse-depeel.nl Beste fiets liefhebbers al reeds enke le jaren organiseren wij met plezier de jaarlijkse fiets tocht op camping 'De Nieuwe Hof te Meijel op de grens van Brabant en Limburg. Ook wel het Kruispunt in de Peel ge naamd en om de mensen die al voor de zoveelste keer mee fietsen en na tuurlijk voor de mensen die nog nooit met ons hebben gefietst doen we het gewoon dit jaar weer. Voor het gemak en omdat de fietsers niet allemaal op een hoopje fietsen heb ben we dit jaar ELF op stap plaatsen waar men kan inschrijven en ver trekken op zondag 25 juli a.s. Meijel: camping Nieuwe Hof Kessel: UtTumpke. Meijel: camping Simonshoek Kessel: Hazenakker. Meijel: camping Starte Bos Kessel: De Oda Hoeve. Meijel: camping Molenpeel Echel: camping Vossen veld. Grashoek: camping Peelweide Hel den: Restaurant 'Op Den Berg'. Maasbree: camping De Linde Berin- ge: Beringerzand. Sevenum: camping De Schatberg. Inschrijven op de deelnemende camping's tussen 10.00/12.30 uur. Kosten e 3,- p.p. Jong Nederland Meijel is een vereni ging voor kinderen van 4 jaar tot en met 16 jaar. De doelstelling van Jong Nederland is om de jeugd een actief spelpro- gramma aan te bieden, waarbij de kinderen spelenderwijs de wereld om zich heen en hun eigen mogelijk heden ontdekken. De spelideeën zijn voor verschillende leeftijdsgroe pen en zijn gebaseerd op sport en spel, creativiteit en buitenleven. De leeftijdsgroepen van Jong Neder land zijn in een vijftal groepen onder te verdelen: De Minioren, dit zijn de 4,5,6, (7) jarigen De Maxioren, dit zijn de 7,8,9, (10) jarigen De Junioren, dit zijn de 10,11,12, (13)*jarigen De Senioren, dit zijn de 13,14,15,(16) jarigen De 16+ers, dit zijn de jong volwasse nen, die de ambitie hebben om lei der of leidster te worden. Jong Nederland Meijel organiseert voor deze groepen kinderen één keer in de twee weken een groeps bijeenkomst die 1,5 uur duurt. De se nioren hebben in overleg een eigen indeling van de groepsbijeenkom sten. Verder is er ongeveer vier keer per jaar een grote activiteit voor alle leef tijdsgroepen samen of gesplitst in twee leeftijdsgroepen. Ook gaan we met alle kinderen ieder jaar op kamp. Dit kamp vindt meestal in de laatste week van de bouwvakvakan tie plaats. Dit kamp zit niet bij de contributie inbegrepen Lijkt het je leuk om lid te worden dan kun je je opgeven op één van de twee opgave avonden. Deze avon den zijn woensdag 25 augustus en donderdag 26 augustus van 19.00uur tot 20.00uur in het clublokaal van Jong Nederland in d'n Binger. Het is ook mogelijk om voor 2 sep tember 2004 het opgaveformulier, wat verkrijgbaar is op de opgave avonden in te leveren bij Erik Smets, Molenbaan 8a. Kinderen die al lid zijn van Jong Nederland krijgen een brief thuisgestuurd. De contributie bedraagt voor kinde ren van 4 t/m 13 jaar, 30.- en de contributie voor de jeugd van 14 t/m 16 jaar bedraagt 40.-. Dit moet via de bank betaald worden maar dient te gebeuren voor 2 september 2004. Het nieuwe seizoen start dit jaar op zaterdag 18 september. Voor eventu ele vragen kim je op maandag en woensdag na 19.00uur bellen naar Lennie Gommans, tel: (077) 466 32 24 Op zondag 25 juli a.s. biedt die 'Heimatkapelle' de Meijelse gemeenschap en haar bezoekers een bijzonder aantrekkelijk en sfeervol Ka pellen Treffen aan. Inmiddels be staat 'Die Heimatkapelle' al 35 jaar en nog steeds blazen de muzikanten wekelijks hun noten van de diverse volksmuziek maar ook populaire muziek zodat er een programma voor jong en oud uitgevoerd kan worden. Het moge duidelijk zijn dat door het grote aantal optredens, ongeveer 2 maal per maand wordt ergens in het Limburgse of Brabantse opgetre den, er een goede band is ontstaan met de diverse kapellen. Daardoor was het mogelijk om een dergelijk Kapellen Treffen op te zetten en te zorgen voor een voortreffelijk pro gramma. Dit ziet er als volgt uit 13.30 uur t/m 14.30 uur Opening door 'Die Heimatkapelle' 14.45 uur t/m 16.15 uur Blaaskapel 'D'Ommelaers' uit Ommel 16.30 uur t/m 18.15 uur Blaaskapel 'Rötsjer Jonge' uit Wijnandsrade 18.30 uur t/m 20.30 uur Blaaskapel 'De Breethaler' uit Maasbree. U ziet het een programma dat voor elke muziek liefhebber iets te bieden heeft. Alle deelnemers zullen u langs de bekende volksmuziek ook laten genieten van populai re nummers al dan niet met zang. Dit geheel gaat plaatsvin den op de parkeerplaats bij het Oranje Hotel. Omdat er di verse zaken moeten worden ge bouwd Zullen wij deze parkeer plaats na de H. Mis van 10.00 uur op deze zondag afsluiten. U wordt alle vriendelijk verzocht elders te parke ren indien u na dit tijdstip hier moet zijn. Bij voorbaat dank voor de me dewerking. Mocht het weer onver hoopt niet goed zijn zal het geheel verhuizen naar de zaal van het Oranje Hotel. Het moge duidelijk zijn dat een bezoekje aan dit Kapel len Treffen uitermate geschikt is voor het gehele gezin. Om de kinde ren nog iets extra aan te bieden zal er een groot luchtkussen gebouwd worden waar ze naar hartelust kun nen springen en glijden. Natuurlijk heeft 'Die Heimatkapelle' gezorgd voor een natje en een droogje zodat u de gehele middag op het terrein kunt blijven. Al met al meer dan ge noeg redenen om op deze zondag de 25ste Juli eens een bezoekje te bren gen aan dit fantastische Kapellen Treffen. Wij hopen vele bezoekers te mogen begroeten en er samen met u een leuke en gezellige dag van te ma ken. Graag tot zondag! Winkel Centrum Penningen organiseert... as. vrijdag tijdens de koop avond live muziek en thema plaza St zaterdagmiddagkindermiddag Zie reda channel arhkil eiders in dit blad

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2004 | | pagina 1