Meijelse rommelmarkt met tioven-modaalse rommel' Informatie-avond Inrichting Alexanderplein en omgeving HEREN OPGELET! DIGO 3 voor nSeptembe(^W dooT Gemeente Meijel Veel reacties ballonnenwedstrijd Avondjaarmarkt Meijel woensdag 11 september 2002 58e jaargang no. 37 .JonftetenVwv j»tnÜUWuiiT dinsdag 24 september 2002 om 20.30 uur in gemeenschapshuis D'n Binger Rommelmarkt Verloting reischeques Ruilbeurs SPIJKERBROEKEN! DIVERSE KLEUREN €CA 20,- p. stuk 36,-p. twee Weekbericht Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij BV Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen Telefoon (077) 30719 80* Fax (077) 307 60 43 Redactie: V. Feitges, C. Biemans en M. Nellen E-mail: meijel@goudenleeuw.nl VOOR MEIJEL Aanleveren kopij tot maandag 07.00 uur en op e-mail tot maandag 12.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant. Het Meijelse jongerenkoor organiseert op zondag 22 september voor de 29stee keer de jaarlijkse rommel markt. Voor het eerst vindt deze plaats in D'n Binger, wat qua inrichting weer nieuwe mogelijkheden biedt Zeker in vergelijking met 't Kloster. Dat weet ook Mark van Rooy, de 24-jarige voorzitter van het Rommel- comité van het jongeren koor. "Je zou er eigenlijk bij moe ten zijn. Als op zondag om 13.00 uur de deuren open gaan krijg je taferelen te zien die echt geweldig zijn. Naar binnen sprintende mensen die gelijk op jacht gaan naar de mooiste koopjes in de elektronicahoek. En als dan blijkt dat de elektronica op eens niet meer daar staan waar ze het spul verwach ten, zie je opeens een veront ruste blik, een onrustig heen en weer geloop en dan de opluchting als ze het spul ontdekken. Fantastisch." Mark van Rooy straalt. Hij geniet al bij het vooruitzicht van de 'Harrods- achtige' taferelen in D'n Binger. De rommelmarkt is één van de vele activiteiten van het jongerenkoor. Ooit gingen er in de geledingen van de jonge zangers en zangeressen stemmen op om dingen te organise ren. Een kamp, speurtochten én de rommelmarkt. Dat laatste bleek een succesnummer dat mensen van heinde en verre naar Meijel lokt. Tot uit Duitsland toe! "En die mensen komen ook telkens terug. Een teken dat onze opzet aanslaat", meent Van Rooy. Die opzet is eigenlijk heel simpel, zij het arbeidsintensief. Meermaals per jaar wordt de 'rommel' bij mensen thuis opgehaald en opgeslagen op I diverse plaatsen. Daarbij wordt al vrijwel meteen een selectie gemaakt. "Dan kun je denken aan het rubrice ren van de spullen: glaswerk, elek tronica, meubelstukken enzovoorts. Maar we krijgen ook wel eens an tiek. Echt niet te geloven wat sommi ge mensen zomaar aan ons meege ven. Uiteindelijk wordt de rommel markt zorgvuldig ingericht, alles ge selecteerd per soort spullen. De top stukken worden apart bij opbod verkocht." Vorig jaar zaten er enkele stukken bij die voor 'leuke' prijsjes van eigenaar wisselden. Een gram- mofoonkast 'deed' 330 gulden, voor een spiegel werd 290 gulden neerge teld. En als er eens niemand is die iets wil bieden voor een bepaald stuk? Ook daarvoor heeft hij een op- De omgeving van het Alexanderplein heeft de gemoederen in onze gemeen te de laatste tijd beziggehouden. Daarbij spelen zaken als: - welke lokaties zijn het meest geschikt voor de appartementen en voor welke doelgroep worden deze gebouwd - zijn daarbij de gevels van het oude gemeenschapshuis wel of niet te hand haven? - is daarbij de sloop van gymzaal, gemeenteloods, brandweerkazerne en gedeelte van oude school verantwoord? - is handhaving van het openbaar groen hierbij een wezenlijke factor Om een antwoord te krijgen op al die vragen is aan het stedenbouwkundig adviesbureau Croonen Adviseurs uit Rosmalen opdracht gegeven diverse al ternatieven voor de toekomstige ontwikkeling van het Alexanderplein en omgeving uit te werken. De alternatieven zullen gepresenteerd worden op: Iedereen die geïnteresseerd is in de toekomstige inrichting van het Alexanderplein en omgeving is van harte welkom. Tot ziens op 24 september Burgemeester en wethouders van Meijel, de secretaris, de burgemeester, drs. J.C.T. Bakens mr. H.G. Vos foto GerPeeters lossing. "Als ik een bekende in de zaal zie staan, zwaai ik even naar hem. Als hij terugzwaait is dat mooi, want dat is een bod. Ha ha!" Gemiddeld werd de afgelopen jaren voor ongeveer tienduizend gulden verkocht. "De opbrengst is voor de missie, voor de Meijelse missionaris sen Piet Derckx in Indonesië en Nel Derckx in Niger. Goed, de onkosten gaan er nog vanaf, maar die probe ren we zo laag mogelijk te houden." Bovendien gaat er niks verloren. Spul dat overblijft na de rommel markt, wordt door De Cirkel meege nomen. "Ze komen soms met meer dere vrachtauto's om alles mee te ne men. Dat spaart het milieu ook weer. We zijn blij dat we met De Cirkel goede afspraken hebben kunnen maken." Er gebeuren wel eens aardige din gen. Zoals mensen die iets meegeven voor de rommelmarkt en daar ach teraf spijt van krijgen. "Dan vragen ze wel eens iets terug, maar daar kunnen we niet aan beginnen. Dan moeten ze het maar terugkopen. Voor het goede doel. We maken ook mee dat bepaalde dingen jaarlijks te rugkeren. We hadden eens een com plete cursus Spaans. Zat nog in de verpakking. Dat ding werd elk jaar opnieuw verkocht. Iedere koper gaf het een jaar later weer aan ons voor de verkoop. Leuk is dat." Leuk is ook het organiseren van de rommelmarkt, waaraan pakweg 130 vrijwilligers op de een of andere ma nier meewerken. Het Rommelco- mité heeft zo bepaalde tradities, zo als het 'eierenbakken' op de zater dagmorgen voor de rommelmarkt, 's morgens om zes uur. "Dat is een taak van de voorzitter. De perfecte locatie is bij oud-voorzitter Rian Vesljens. Daar was en is iedereen kind aan huis. Dat is een echte verzamelplek voor het Rommelcomité." En als de inrichting van de zaal klaar is, wordt er massaal bij de 'vetbak' ingeslagen en is het in huize Van Rooy buffelen geblazen. Toch vreemd, een jongerenkoor dat dergelijke nevenactiviteiten ont plooit. "En toch ook weer niet", vindt Van Rooy. "De opbrengst is immers voor de missie. Maar het is een feit dat het jongerenkoor hét mede van de externe activiteiten moet hebben om zijn voortbestaan te kunnen waarborgen. De mensen worden steeds minder 'kerks' en dat hield in dat er een enorme terugloop in het ledental van het koor ontstond. Door andere dingen te doen dan zin gen, werd geprobeerd jongeren van af 12 jaar aan het koor te binden. Dat is toch aardig gelukt. Een ander mid del dat aanspreekt is het aanpassen van het reper toire. We zingen echt van alles, ook nummers van bij voorbeeld Couseau. Kijk niet gek op als over een tijdje ook Krezip op ons programma staat. Het ker kelijk gebeuren van vroe ger is definitief verleden tijd. Die klok krijgt men niet meer teruggedraaid. Natuurlijk, we zijn een jon gerenkoor, dus we zijn ze ker ook binnep de kerk ac tief. Traditioneel zijn onze missen met Kerst en Pasen. Daarbij verzorgen we, in overleg met onze 'geestelijk adviseur' pastoor Schoen makers, zelf de volledige invulling, tot en met de tek sten toe. Ook treden we als koor één keer per jaar op in huize Sint Joseph in Heel. Dat is héél dankbaar. Je krijgt ontzettend leuke en spontane reacties." Toen hij de gelederen van het koor kwam versterken, waren er niet minder dan vijftig leden. "We hadden toen het grootste jongerenkoor van Limburg, met meer dan de helft jongens! Maar je hebt toch te maken met pieken en dalen We hebben net weer een flin ke dip gehad. Er waren nog maar twaalf man over, maar we zitten nu toch weer in de lift met zo'n twintig leden. De externe activiteiten heb ben ook een extra aantrekkings kracht op potentiële nieuwe zangers en zangeressen. Zo snijdt het mes aan twee kanten." De grootste externe activiteit is en blijft de rommelmarkt. Zondag 22 september is het weer zover. Om 13.00 uur gaan de deuren van D'n Binger open voor het publiek, dat soms al vanaf een uur of elf voor de deur staat. De entree bedraagt 1,50 euro. "Maar die heeft vrijwel ieder een al gepast in de hand. En dan is het dringen geblazen. Het blijft fasci nerend om te zien." Op zondag 22 september organiseert het jongerenkoor Meijel alweer voor de 29ste keer een rommelmarkt. Zo als elk jaar is er voor de hobbyist, de liefhebber en zelfs voor u iets te vin den. Ga je op kamers; wij verkopen meubelen. Een bord laten vallen? Wij hebben allerlei porselein. Bang voor de winter? Een extra trui kimt u ook bij ons vinden. Maar ook voor elektra, boeken, schilderijen, speel goed en nog een heleboel meer kunt u bij ons terecht. Voor de verzame laar, hobbyist en liefhebber en ook voor u worden er weer spullen ver kocht per opbod, deze start om 13.30 uur en duurt tot 16.45 uur. De markt zelf duurt van 13.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt slechts 1,50. Zoals al 29 jaar lang het geval is gaat ook dit jaar de opbrengst weer naar missionarissen. Om ook deze 29ste rommelmarkt te doen slagen is uw steun nodig. Wij hopen u dan ook zondag 22 september te mogen be groeten in D'n Binger. De ballonnenwedstrijd welke in het kader van de lustrumeditie van de Avondjaarmarkt van Meijel, door Harmonie Eendracht Meijel op vrij dag 26 juli j 1 georganiseerd, werd ge houden, heeft alle verwachtingen overtroffen. Was het aan de ballon- nenkraam een komen en gaan, er gingen ongeveer 950 ballonnen de lucht in, de reacties bleven na 26 juli eveneens binnenstromen In totaal zijn er 71 kaartjes teruggestuurd door de vinders. Een verrassend aantal De meeste ballonnen zijn terugge vonden in het Duitse Ruhrgebied en in De Eifel. Een enkele ballon kwam niet verder dan Meijel, Maasbree of Venlo. Vele ballonnen gingen in Venlo de grens over om vervolgens in Duitsland, België, Zwitserland, Luxemburg en zelfs in Frankrijk neer te dalen. Vele reacties sierden de terugge stuurde kaartjes en sommigen kre gen persoonlijk bericht van de vin der. Met dank aan Mia en Peggy voor de organisatie volgt hier de uitslag: le prijs Marieke Berkvens 6 jruit Asten-Heusden. Haar ballon werd gevonden in Buttisholz nabij Bern in Zwitserland. Afstand 654 km. 2e prijs Ron Schroen 8 jr.uit Horn. Zijn ballon werd gevonden in Fon taine les Diton nabij Dyon in Frank rijk. Afstand 594,5 km. 3e prijs Robin Duijts 5 jr.uit Ospel. Zijn ballon werd gevonden Noth- weiler nabij Mannheim in Duitsland. Afstand 399 km. 4e prijs Jari Lukassen 7 jr.uit Lan- genboom. Zijn ballon werd gevon den in Neumagen Dhron in Duits land. Afstand 269 km. 5e prijs Joelle Hoeymakers 2 jr.uit Meijel. Haar ballon werd gevonden in Wellen op de grens van Luxem burg en Duitsland in de buurt van Trier. Afstand 256 km. De prijswinnaars hebben inmiddels allemaal hun prijs toegestuurd ge kregen. De jaarmarktcommissie kijkt terug op een geslaagde activi teit voor de kinderen en feliciteert hiermeé alle prijswinnaars. Noteer alvast vrijdag 25 juli 2003 wanneer de 6e Avondjaarmarkt van Meijel ge houden wordt. Meer informatie op www.jaarmarktmeijel.nl. Tijdens de Avondjaarmarkt zijn ook twee reischeques uitgeloot ter waar de van 225 euro. De reischeque met lotnummer 3934 is nog niet afgehaald. De prijs kan af gehaald worden bij Mia Basten-Ver- haegh Kennedylaan 23 Meijel. Zondag 15 september organiseert "Verzamelaarvereniging De Peels- treek" weer de maandelijkse ruil beurs van lO.OOu tot 13.00u in de Ra- bozaal van "D'n Binger" in Meijel. Vanaf nu maken we gebruik van het schitterende nieuwe gebouw. Ruil objecten zijn o.a. postzegels, munten, pennen, ansichtkaarten, devotiona- lia, jokers, suikerzakjes, bankbiljet ten, bierviltjes, paperclips etc. Kort om, voor elk wat wils. U bent van harte welkom. s t o de puntjes BIJ DE WINKEL MAASBREE Dorpstraat 93 (077) 465 33 95

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2002 | | pagina 1