Jan en Marleen Daems, hartelijk bedankt Prachtig nieuw clubgebouw van R.K.M.S.V. officieel geopend door burgemeester Vos Blauwe brievenbus bij Coolen-Pluym voor Weekbericht Werk van Pieter Verstappen voor negen de keer geselecteerd voor 'Birds in Art' Het laatste Weekbericht voor Meijel voor ons als redactie woensdag 28 augustus 2002 58e jaargang no. 35 Met Succes Voltooid Verrijking In juni hebben wij aangekondigd dat wij onze redactionele werk zaamheden voor het Weekbericht voor Meijel met ingang van 1 sep tember beëindigen. Dit Weekbe richt is dan ook het laatste dat on der onze redactionele verant woordelijkheid tot stand is geko men. Graag willen wij langs deze weg allen dank zeggen die het ons mogelijk hebben gemaakt om dit werk ruim 23 jaar te kunnen doen op de manier waarop wij vonden dat we dat moesten doen. Daarin stond voor ons centraal dat wij door het redactiewerk een bijdra ge hebben willen leveren aan het functioneren van de Meijelse ge meenschap. De laatste weken hebben we, zo wel in gesprekken als in schrifte lijke reacties, nog eens nadrukke lijk mogen ervaren dat er waarde ring bestaat voor de manier waar op wij invulling gegeven hebben aan datgene wat wij als onze taak hebben gezien. Ook voor die reac ties zeggen we: hartelijk dank Marleen en Jan Daems Weekbericht voor Meijel w TV/T "NT/-.liV-* Aonlmroron lznnii moonrloff H7 (1H uur on nr Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij BV Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen Telefoon (077) 30719 80* Fax (077) 307 60 43 Redactie: V. Feitges, C. Biemans en M. Nellen Aanleveren kopij tot maandag 07.00 uur en op e-mail tot maandag 12.00 uur. E-mail: meijel@goudenleeuw.nl Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant. Nadat hij uit handen van Gerard Gooden en Jarno Bouten, respec tievelijk het oudste en jongste lid van voetbalvereniging R.K.M.S.V., de sleutel had gekre gen, ontsloot burgemeester H. Vos afgelopen zondagmiddag de toegang tot het nieuwe clubge bouw. Daarmee verrichtte hij de officiële openingshandeling van dit, zoals iedere belangstellende op deze middag kon zien, prach tige onderkomen dat in veertien maanden tijd met veel inzet tot stand gekomen is. Met Samenwerking Verkregen Voorafgaand aan de openings handeling voerden achtereen volgens voorzitter Bart Nelissen, de voorzitter van de bouwcom missie, Harrie Verheijen, en bur gemeester Vos het woord. Nadat hij iedereen welkom gehe ten had, keek voorzitter B. Nelis sen kort terug op de acht jaren die nodig zijn geweest om tot dit prachtige resultaat te komen. In 1994 kreeg het bestuur van de le denvergadering namelijk de op dracht om een onderzoek te gaan in stellen naar de verwezenlijking van een nieuwe accommodatie. Daar voor was volgens hem noodzaak vanwege de slechte toestand van de kleedlokalen, de inrichting voldeed niet meer en bovendien waren er nieuwe eisen die aanpassingen ver eisten. "Dat onderwerp is toen opge nomen in het meerjarenbeleidsplan 1995-2000 en het prachtige resultaat De opening werd opgeluisterd door een optreden van de Rampetampers. foto's GerPeeters kan met de letters M.S.V. aangege ven worden: Met Samenwerking Verkregen", aldus Dhr. Nelissen, die zijn toespraak besloot met dank woorden aan allen die, op welke ma nier dan ook, een bijdrage aan de nieuwbouw ge leverd hebben. Totstand koming nieuwbouw Als voorzitter van de bouw commissie ging Dhr. H. Verhe ijen vervolgens uitvoerig in op de totstandko ming van de bouw. De voor bereiding daar van ging, zo bleek uit zijn uit eenzetting, be paald niet over rozen. "Er gin gen veel verga deringen en stoeipartijen aan vooraf voor dat wij met de gemeente en de N.K.S. overeenstemming bereik ten over het privatiseringsbe drag, wat voor beide partijen een win-win-situatie moest brengen", aldus Dhr. Verheijen. Uiteindelijk wisten gemeente en voetbalver eniging zich te vinden in het be drag van f 711.000,- dat door de ge meente in het kader van de priva tisering werd bijgedragen aan de nieuwbouw. Dhr. Verheijen liet blijken enige scepsis te hebben over de vraag of deze privatisering voor beide par tijen een win-win-situatie zal gaan betekenen. "De tijd zal het leren voor beide partijen. Voor verenigingen die nog willen opstarten met privati sering wil ik zeggen: "Bezint eer gij begint", en wanneer gij begint, ben dan waakzaam", hield hij de aan wezigenvoor. Hij zette bovendien uiteen dat al voordat de onderhandelingen met de gemeente liepen duidelijk was geworden dat renovatie van de bestaande accommodatie geen reële optie was. De keuze voor nieuwbouw werd door het gemeentebestuur gedeeld, maar voordat met de bouw begon nen kon worden kwamen er enkele problemen (noodzakelijke aanpas sing bouwtekeningen, boekenonder zoek i.v.m. garantstelling voor een le ning) die zorgden voor een vertra ging van ongeveer tien maanden. "Daardoor moest M.S.V. wel het kos tenplaatje bijstellen, zodat de begro ting van f 1.333.000,- alleen door bouwproducten- en BTW-verhoging van 1,5% met f 82.000,- toenam naar f 1.415.000,-", voegde hij daaraan toe. Nu heeft de vereniging echter de be schikking over een gebouw dat vol gens Dhr. Verheijen praktisch is, een optimale indeling heeft, een repre sentatieve ligging heeft, optimaal geï soleerd is en volgens bouwdeskundi- gen door het gebruik van duurzame bouwmaterialen en een degelijke constructie een geschatte levensduur van vijftig jaar heeft. Hij besloot zijn toespraak namens de bouwcommissie met dank te bren gen aan allen: "Géllie hebbe mee gewerkt de vaart derin te haawe en RKM.S.V. hi gescoord". "Vandaag openen we een schitte rend gebouw waar we trots op zijn. Aan dit gebouw hebben velen een steentje bijgedragen, een aantal vele steentjes", aldus burgemeester Vos in zijn openingstoespraak, waarin hij uiteraard ook inging op de bijdra ge die het gemeentebestuur gele verd heeft. "De gemeenteraad heeft een forse subsidie beschikbaar ge steld. De raad gaf daarmee privatisering een kans. De gemeente wil graag een beroep doen op de vereniging. De club pakte de bal goed op", betoogde hij, daaraan toevoegend dat er daar na bij de uitvoering hard gewerkt is. "Er was motivatie, inzet en doorzet tingsvermogen. Je zag liefde voor de club. De doelstelling van de club: 'De vereniging R.K.M.S.V. is van en voor, maar ook door de leden', werd ge haald", stelde hij vast. Namens het gemeentebestuur feliciteerde hij de vereniging met dit clubgebouw, de thuishaven van en voor inmiddels meer dan 700 leden. "Het is de ont moetingsplaats voor allen, die MSV een warm hart toedragen. Voetbal len is meer dan inspanning en ont spanning. Het elkaar ontmoeten, het maken van een praatje, de sociale functie is minstens zo belangrijk", benadrukte burgemeester Vos, bij deze gelegenheid tevens uitspre kend te hopen dat het eerste elftal weer spoedig in de derde klasse zal spelen. Hij besloot zijn openingstoespraak door aan te sluiten bij anderen die op deze feestdag het woord voerden: "Voorzitter Bart Nelissen gebruikte de afkorting M.S.V. voor Met Sa menwerking Verkregen, pastoor Schoenmakers vulde M.S.V. in als Met Samenspel Volbrengen. Ik zeg U bij de opening van dit clubge bouw: M.S.V. Met Succes Voltooid". Meteen daarna trok tromgeroffel de aandacht van alle aanwezigen en er volgde een optreden van de Rampe tampers, een uit Helden afkomstige percussiegroep die de openingshan deling opluisterde. Vervolgens vond de officiële openingshandeling plaats, waarna de aanwezigen het nieuwe clubgebouw konden gaan bezichtigen. Uit de reacties die tij dens de rondgang door het gebouw te beluisteren waren, was duidelijk wat zij ervan vinden: een schitteren de accommodatie voor R.K.M.S.V. waarmee sportpark de Starte is ver rijkt. Red. "We hebben het altijd met veel plezier gedaan," zeggen Jan en Marleen Da ems eenstemmig. "Daarvoor hoeft ons niemand te bedanken." Toch willen we als uitgever vanaf deze plaats blijk geven van ons groot res pect voor de voortreffelijke wijze waarop zij zovele jaren de redactie hebben gevoerd van het Weekbericht. Dat de Meijelse gemeenschap eveneens veel waardering heeft, bleek bij de jaarwisseling, toen hen een gemeentelijke huldiging ten deel viel. We vonden het heel bijzonder met u te mogen samenwerken! Evenals in 1992,1993,1995,1996,1997, 1999, 2000 en 2001 is ook dit jaar een werk van Pieter Verstappen (1952) geselecteerd voor de zeer invloedrij ke tentoonstelling 'Birds in Art' die in het weekend van 6 en 7 september in Wausau, 'n stad in de Amerikaanse staat Wisconsin, geopend wordt. Het Leigh Yawkey Woodson Art Muse um, hét museum op de wereld voor natuurschilders, toont vanaf die da tum de door de jury gemaakte selec tie van honderd werken uit een to taal van vele honderden inzendin gen van kunstenaars uit de hele we reld. Van Pieter is dit jaar het werk 'Spring Time' (zie foto) geselecteerd. Een opmerkelijk gegeven dit jaar is dat, behalve het werk van Pieter, ook werken van drie andere Nederlan ders voor 'Birds in Art' geselecteerd zijn. (vervolgzie parochiepagina) J. Reulen Directeur De Gouden Leeuw uitgeverij b.v. Vanaf deze week hangt bij de winkeldeur van Coolen-Pluym een blauwe brievenbus waarin u kopij kunt deponeren voor plaatsing in het Weekbe richt. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat Jan en Marleen Daems de re dactie miv deze week overdragen. Tot maandagmorgen 7 uur kunnen kopij en advertenties in deze brievenbus worden gedeponeerd. Deze brievenbus hangt onder de brievenbus van de Stadspost. Per e-mail kunnen kopij en advertenties worden aangeleverd tot maandag middag 12 uur. Bij levering per diskette verzoeken we u een afdruk op papier bij te sluiten. Vriendelijk verzoek aan verenigingen: gelieve steeds bij de kopij naam en telefoonnummer (ook waar u bereikbaar bent overdag tijdens kan tooruren) te vermelden, zodat contact kan worden opgenomen als dat nodig mocht zijn.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2002 | | pagina 1