Redactie wordt per 1 september overgedragen woensdag 7 augustus 2002 58e jaargang no. 32 Soberheid Roeping In deze editie de cursuskrant 2002-2003 van Stichting Vorkmeer Weekbericht voor Meijel Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij B V Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen Telefoon (077) 30719 80* Fax (077) 307 60 43 Redactie: J. en M. Daems, De Rossecker 4.5768 HK Meijel. Tel. (077) 466 25 59 E-mail: meijel@goudenleeuw.nl Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Pater Bakker 60 jaar kloosterling Binnenkort is het 60 jaar geleden dat Pater P. Bakker intrad in het kloos ter Mariëndaal te Grave. Voor hem is dat gegeven geen reden voor een feest, maar wel een aanleiding om een aantal uitgangspunten en grond beginselen van de jezuïetenorde na der voor het voetlicht te brengen. Daaraan voorafgaand echter eerst beknopt enkele persoonlijke gege vens. Hij begon als 19-jarige aan zijn novi ciaat bij de Orde der Jezuïeten. Na het tweejarige noviciaat in Grave legde hij de eeuwige gelofte af. Daar na volgden onder meer een filosofie studie in Nijmegen en een theologie studie, waarna hij in 1954 tot priester gewijd werd. Tussen 1942 en 1954 was hij bovendien verscheidene ja ren werkzaam in het internaat Kat wijk de Breul te Zeist, waar hij als surveillant belast was met de studie begeleiding van daar studerende en gehuisveste jongens. Na zijn pries teropleiding hield hij zich een aantal jaren intensief bezig met het retrai- tewerk. In 1972 volgde zijn benoe ming tot rector van het Meijelse be jaardenoord. Daar was hij werk zaam tot 1993 en ook na de beëindi ging van die werkzaamheden is hij blijven wonen aan de Kerkstraat 33, waar hij in 1972 zijn intrek nam. Bij zijn 60-jarig kloosterjubileum heeft hij zijn gedachten over en mo tieven voor het jezuïet-zijn aan het papier toevertrouwd en zo aan ie dereen die daarvoor belangstelling heeft, beschikbaar gesteld. Pater Bakker aan het woord. Misschien vraagt u zich af: "Wat be tekent dat nu eigenlijk: 60 jaar je zuïet? Aan de buitenkant is er niet zo veel verschil tussen een willekeurige 65-plusser en een pater?" Ik denk dat u gelijk hebt. Toch is de binnenkant -denk ik- anders. Als je er voor kiest om jezuïet te worden, kies je voor een bepaalde vorm van religieus le ven. Na twee jaar doe je gelof ten. Wij doen dat dan voor het le ven. Een soort huwelijk: in goe de en kwade da gen. Het is een heel plechtige tekst, knielend voor God, heel het hemels hof: Maria, engelen, heiligen, kijken toe. En dan: "Ik beloof', want ge loften zijn toch eigenlijk heel se rieuze beloften. Wat beloof je dan? Drie din gen: iedere keer maar één woord, maar daar zit wel veel aan vast. Het eerste is ar moede. Ik zou dat liever om schrijven met "soberheid". Dat betekent: in een wegwerpwereld eerbied hebben voor de dingen die je gebruikt: zuinig zijn op je fiets, je auto; maar ook: sober leven, niet alles willen hebben, meer uit zijn op "een goed mens zijn" dan op hebben. Je bent zo een beetje een luis in de pels: wat lastigJe probeert mensen uit te dagen om wat bewuster te le ven, wat aandachtiger om te gaan met de schepping. Je zult je aange sproken voelen door Greenpeace, Artsen zonder Grenzen, Amnesty International en dergelijke groepe ringen. Het gaat immers om recht vaardigheid, heelheid van de schepping. Je kiest bewust Max Havelaar artikelen. Het is een houding van eerbied voor de schepping. Het tweede woord dat valt is maagdelijkheid. Op het eerste gezicht lijkt dat wat negatief: niet trouwen, geen sex. Maar zo is het niet be doeld. In een wereld waarin een cultuur van sex, met alle herrie en drugs, het grote woord lijkt te hebben, sta je rustig te beweren dat het ook best zonder kan. Dat is na tuurlijk een roe ping, een keuze. Charisma heet dat met een moeilijk woord. Zoiets overkomt je en dan mag je er op ingaan, je moet niet. Het heeft ook te maken met be schikbaarheid, maar dan niet alsof je méér be schikbaar zou zijn dan iemand die getrouwd is. Maar anders. Je kunt je permitteren risico's te nemen, je hebt geen gezin dat daar de dupe van zou worden. Het is dus weer die "luis in de pels". Wat de hele mediawereld als nor maal uitroept, durf je te weerstaan. En zo zet je sex en huwelijk weer op zijn plaats. Want dat zijn kostbare en mooie zaken, waar je vol eerbied mee omgaat. Bereid zijn om te horen Het derde woord is gehoorzaam heid. Weer zo'n tegendedraads en vaak verkeerd begrepen woord. Het heeft eigenlijk te maken met "horen": bereid zijn om te horen. Er zijn nogal wat mensen die prak tisch alleen zichzelf horen, die slecht kunnen luisteren. Je begint dus met te willen horen. "Mijn me ning kan ook wel eens fout zijn en die ander heeft misschien wel ge lijk". Dat is al een hele stap. Maar je gaat nog verder. Je zegt gewoon: ik sluit me aan bij deze groep mensen en ik wil mijn leven laten leiden door hun idealen, me laten inzetten daar waar die gemeenschap me hebben wil. Natuurlijk heb je daar inspraak in. Je bent geen machine. Maar je hebt de moed om leiding in je leven te durven aanvaarden. Dat is soms heus wel eens moeilijk, maar je ziet langzaam in je leven dat er een lijn in zit. Gods lijn? Soms zie je dat heel even. Op eigen manier gestalte geven Ik denk dat, als je deze drie woorden zó in je leven een plaats geeft, je dan meewerkt aan wat Jezus noemde: het komen van het koninkrijk Gods. Een wereld zoals God hem bedoelt. De normen voor dit koninkrijk heeft God immers in zijn schepping neer gelegd. Aan ons mensen is het om ze - ieder op zijn eigen manier - gestal te te geven. Na zestig jaar is dit voor mij een re den om dankbaar te zijn, dat Jezus mij geroepen heeft om samen met Hem en zoveel vrienden in de Heer mijn leven zinvol te leven, in de hoop dat zo Gods koninkrijk mag komen. Kijken over de muur van het kerkhof 3 Het oude kerkhof verandert in de twintigste eeuw regelmatig van aan zicht en inrichting. Tegen de in 1898 nog nieuwe oostelijke muur bouwen de parochianen van Meijel uit dank baarheid een monument voor Pet rus Cleevers. Deze wordt op 19 juni 1827 in Weert geboren, komt op 30 juni 1852 als kapelaan in Meijel en wordt hier pastoor op 30 juni 1877. Hij is in Meijel geliefd vanwege zijn goede werken, liefde voor jongeren en armen, aandacht voor opvoeding, instelling van enige broederschap pen en de stichting van het Sint Jo zefgesticht als klooster, bejaarden huis, bewaarschool en meisjes school. Op 7 september 1896 sterft hij in Meijel, nadat hij gezeten in een rolstoel een tijd lang slechts vanach ter de ramen van de pastorie de vor deringen aan het klooster heeft kun nen bekijken. Het monument, dat op 13 mei 1898 door deken Custers van Weert wordt ingezegend tegelijk met de kapel van het klooster, is ver dwenen, maar de grafsteen van pas toor Cleevers heeft een rustig plekje tussen de struiken op het terrein van basisschool Den Doelhof. Voordat de grote neo-gotische kerk, de kathedraal van de Peel, tussen 14 augustus 1901 en 6 februari 1904 ge bouwd wordt, laat pastoor Wouters op het kerkhof voor het monument van pastoor Cleevers een noodkerk plaatsen. Zijn broer H Wouters maakt daarvoor een plan: 46 bij 10 meter groot, 48 palen worden 1,30 m van elkaar een stuk de grond inge heid, daartussen een muurtje van 4 stenen hoog, daarboven brede latten bezet met riet en asfalt aan de bin nenzijde afgestreken met kalk en 12 ramen uit de oude kerk, op het dak dunne latten met riet en daarover grote latten met pannen. Er is een af geschermde hoek voor de slotzus ters van het klooster en de banken voor mannen en vrouwen staan ge scheiden rechts en links, maar het Allerheiligste wordt elke nacht naar de kapel in het klooster gebracht. De bouw van de noodkerk start op 1 april 1901 en de sloop vindt plaats op 7 maart 1904. Na de sloop wordt een calvariegroep geplaatst waar de noodkerk gestaan heeft. De oude overdekte calvariegroep tegen de absis (buitenkant kerk altaarzijde) van de Waterstaatskerk is immers verdwenen om plaats te maken voor de nieuwe kerk. In 1968 wordt die calvariegroep van het kerkhof ver wijderd: men vindt het kruis wel goed, maar de beelden van Maria en Johannes eronder worden als 'erg zoetsappig' gezien. Tegelijk met de bouw van de kerk wordt in 1903 een mortuarium ('liekenheusjke') ge bouwd op de plek waar nu de sacris tie van de kerk uit 1955 staat. Dat is op 25 september 1944 08.43 u. tegelijk met de kerk verwoest. Na 1980 verandert het beeld van het kerkhof nog verscheidene keren, o.a. door het verwijderen van oude gra ven mede vanwege ruimtegebrek en door de bouw van een columbarium voor de urnen na de crematie. Zo midden in de gemeenschap leeft een kerkhof, met alle verdriet dat sa men of moederziel alleen met onbe grepen of dank- en tastbare herinne ringen op bankjes uitgezeten wordt, maar ook met oude verhalen. We weten wel beter dan de mensen over wie St. Hanewinckel in 1798 vertelt, want die geloven volgens hem, dat ongedoopte kinderen 's nachts van het kerkhof weggaan om als dwaal lichten over het peelmoeras te zwe ven en dat begraven misdadigers 's nachts zelfs zwart vertrekken om als gloeiende mannen over het veen trekken. Kijkend over de muur van het kerkhof zie je daar op maandag 13 mei 1715 rond 18.30 u. wel pastoor Tilman Spee lopen na een goed eten tje en een stevig glas wijn bij de ka pelaan, als hij bij de herberg van Ar nold Cuypers het paard ziet staan van scholtis Waegemans van Asten. Daags na Helden kermis heeft hij nog een appeltje met hem te schillen, maar wel buiten de muren van deze begraafplaats. (Reacties, aanvullingen en opmer kingen: E-mail willemsmeijel@het- net.nl of tel.46614 51) Zoals bekend dragen Jan en Mar leen Daems per 1 september aan staande de redactie van het Weekbericht voor Meijel over. Dat vergt enkele praktische aan passing ten aanzien van het aan leveren kopij en de redactionele verwerking van de berichtgeving. 1. Voor informatie zullen Jan en Marleen Daems niet meer be schikbaar zijn. Per die datum ge lieve men contact op te nemen met de centrale redactie van de Gouden Leeuw Uitgeverij in Pan ningen, tel. 077-3071980. Coördinator is Mat Nellen. Voor redactionele zaken (b.v jubilea) die na 1 september spelen, dient men contact op te nemen met de Gouden Leeuw Uitgeverij. 2. Met ingang van dinsdag 27 au gustus aanstaande wordt het inle- veradres voor kopij en adverten ties verplaatst van de Rossecker 4 naar Kantoorvakhandel Coolen- Pluijm Raadhuisplein 5 in Meijel. Bij de winkeldeur wordt een spe ciale brievenbus geplaatst. 3. Inleveren van kopij en adver tenties op dit adres kan tot maan dagmorgen 7.00 uur. Per e-mail (Meiiel@gouden- leeuw.nl) kunnen kopij en adver tenties tot maandagmiddag 12.00 uur worden aangeleverd. Als u per diskette kopij aanlevert, ge lieve dan óók een afdruk op pa pier bij te sluiten. 4. Voor advertenties is Ves Ja cobs de contactpersoon. Het Weekbericht voor Meijel blijft onverminderd ten dienste van de Meijelse gemeenschap. Wij geven eenieder de verzeke ring dat wij als uitgever ons best zullen doen om het Weekbericht voor Meijel op hetzelfde niveau te houden als in de jaren dat Jan en Marleen Daems daarvoor de ver antwoordelijkheid hebben willen nemen. Vriendelijk verzoek: Gelieve steeds bij de het inleve ren van kopij naam en telefoon nummer op te geven, zodat in dien nodig meteen contact kan worden opgenomen. Ook als u per e-mail uw berichten instuurt uw naam en telefoonnummer vermelden.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2002 | | pagina 1