Weer grootste aantal starters in Meijel "Fietsvierdaagse goed om ons dorp en de streek te promoten" Fietsvierdaagse de Peel: woensdag 17 juli 2002 58e jaargang no. 29 rïjcfens de 6ouwvaf{ zijn we geopend van 9.00 tot 12.30 uur D'nBinger eerste keer startlocatie Prijzenfestival Burgemeester Vos bij opening: Uitslagen Meijel 11e keer startplaats Weekbericht C> voor Meijel w Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij BV Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen Telefoon (077) 30719 80* Fax (077) 307 60 43 Redactie: J. Meijel. Tel. (077) 466 25 59 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Ons vakkundig personeel adviseert u graag over de diverse mogelijkheden. Sfio-wtuin van 1200 m- Kuypers Sierbestrating Maasstraat 47, Kessel Tel.: (077) 462 88 88 Meijel fungeerde dit jaar voor de 11e keer als startloca tie en het was de eerste keer dat d'n Binger onderdak bood aan de fiets vierdaagse. Het in gebruik nemen van de nieuwe lo catie was volgens Mart Joosten wel iswaar even wen nen, maar duide lijk is geworden dat het gebouw ook voor de eisen die een fietsvier daagse nu een maal stelt, prima mogelijkheden biedt. De werk groepvoorzitter roemt met name de prachtige gele genheid die de kelder, te bereiken met de lift, biedt om fietsen van deel nemers die him fiets 's nachts in Me ijel willen laten, te stallen. Boven dien is de parkeergelegenheid op het aan de overkant gelegen gras veld hier uitstekend, terwijl tijdens de slotmanifestatie op vrijdagmid dag eens te meer bleek dat zaal en terras samen niet alleen aan veel mensen plaats kunnen bieden, maar dat het er ook heel gezellig kan zijn. Tot het einde van de slotmanifesta tie om half zes bleven grote zaal en terras dan ook uitstekend bezet. Fietsen langs schitterende plekjes en Mart Joosten stak tijdens de slotma nifestatie niet onder stoelen of ban ken dankbaar te zijn voor het uitste kende verloop van deze fietsvier daagse. "Het was weer een week feest", constateerde hij en hij richtte dan ook dankwoorden aan alle per sonen en instellingen die aan het sla gen van dit evenement een bijdrage geleverd hebben. Vervolgens leidde Wim Basten de deelnemers door het programma dat bol stond van de uitreiking van liersbon van 50,-); 5. Nel van Heugten, Molen- haagweg 32 (ju weliersbon van 25,-); 6. Demy Basten, Beringe (juweliersbon van 25,-; 7. Jan Schriks, Gras- hoek (juweliers bon van €25,-). De oudste deel nemer aan deze fietsvierdaagse die vanuit Meijel vertrok, was Harrie Gielens (85 jaar). Er wa ren drie deelne mende dames die gehuldigd werden, omdat zij de tachtig ge passeerd zijn. Dat waren Grit van der Weerden en Truus Gielens uit Meijel en een Haag se deelneemster. Tot medewerker van de week werd Cees van Zant- voort uitgeroepen. Door hem in het zonnetje te zetten werden de 45 tot 55 vrijwilligers die dagelijks bezig wa ren om alles in goede banen te leiden door de werkgroep bedankt Uiter aard kreeg ook hij bloemen aangebo den. Toen presentator Wim Basten om half zes deze slotmanifestatie beëin digde, deed hij dat door de deelne- (foto Jeu Dorssers) "We kunnen terugzien op een prach tige fietsvierdaagse. We zien niets dan blije gezichten en we horen te vreden mensen. We krijgen zelfs complimenten van kritische men sen". Met die woorden vat een zeer tevreden Mart Joosten, voorzitter van de Werkgroep Meijel van Fiets- mend voorzitter van de Stichting Fietsvierdaagse de Peel mag hij te vreden terugkijken. Ondanks de vrijwel geheel verregende woens dag trok de 27e editie van deze fiets vierdaagse immers ruim 5.700 deel nemers. Als voorzitter van de Meij el- se werkgroep kon hij met enige trots Vanaf 's morgens 9 uur was het een komen en gaan van de deelnemers bij D'n Binger. vierdaagse de Peel, op vrijdagmid dag 12 juli aan het begin van de zeer druk bezochte slotmanifestatie van de fietsvierdaagse de gevoelens van de organisatoren samen. Niet alleen als voorzitter van de plaatselijke werkgroep maar ook als waarne- tijdens de slotmanifestatie meedelen dat Meijel ook dit jaar het grootste aantal vertrekkers had. Liefst 2.304 betalende deelnemers kozen Meijel als startplaats; in Deurne waren dat er 2.070, in Stiphout 895 en in Weert 476. op z'n tijd natuurlijk even rusten. allerlei prijzen. De hoofdprijs van de gratis loterij, een fiets, mocht José Kuepers overhandigen en die werd gewonnen door Willemien Strijbos- Schij ven van de Hagelkruisweg 35. De overige uitslagen waren: Kinderspelen: (0 t/m 4 jaar): 1. Stan Frerichs; 2. Alex Heijnen; 3. Stef Lammers, Sanne Leenders en Job Verstappen. De aanmoedigingsprijs kreeg Jessie Janssen. (5 t/m 8 jaar): L Niels Veltmans; 2. Jar- no Bouten; 3. Daniëlle Jacobs. De aanmoedigingsprijs was voor Aleida Hoeijmakers. (9 t/m 12 jaar): 1. Jimmy Brouns; 2. Ankie Verstappen; 3. Rik Vissers. De aanmoedigingsprijs werd gewon nen door Roel Jacobs. Fotoquiz: 1. R. Pijnenburg, Gebbelstraat 31 (fo tocamera); 2. Mia Gielen, Heufkes- weg 33 (fotocamera); 3. Yvonne Sche- res, Kampsteeg 34 (kant-en-klaar-ca- mera); 4. Mark Strijbos, Katsberg 12 (verrekijker). Routequiz: (met als oplossing 'D'n Binger en Peel één geheel'): 1 Lenie van Beerendonk, Weert (ju weliersbon van 150,-); 2. Diny Bas ten, Gebbelstraat 15 (juweliersbon van 100,-); 3. Lotte Janssen, Ber kenheg 20 (juweliersbon van 75,-); 4. M Reinders-Duyts, Ospel (juwe- (foto Jeu Dorssers) mers van dit jaar op te roepen nu al vast in de agenda de data voor de Fietsvierdaagse 2003 te noteren. Dan wordt die gehouden van 22 t/m 25 juli. Jif Red. dat er financiële ondersteuning is van een plaatselijke bank. "Er zijn veel mensen die het fijn vinden om hier te fietsen. Organisatie, bedankt voor de inspanningen", aldus burge meester Vos die afsluitend consta teerde: "Het is elke keer weer een ge noegen om op een traditionele ma nier de start te mogen geven aan dit evenement". Vervolgens klonken de openings- schoten, waarna marketentster Tiny Verhaegh aan de 'schutters', geheel in stijl, een streekeigen product, na melijk een Peelneutje, aanbood. Daarmee was de opening een feit en de deelnemers konden beginnen aan hun eerste tocht van 25,40 of 60 kilo- Openingsschot door Rabobank/directeur Johan van Teeffelèn. Op dinsdagmorgen 9 juli gaven bur gemeester Hubert Vos, Rabobankdi- recteur Johan van Teeffelen, voor- ze tijdens hun fietstochten zouden kunnen genieten van de natuur, van Meijel en van de Peel. Burgemeester Vos sloot zich in zijn openingstoe spraak bij die woorden volle dig aan. "Meijel staat bekend als een mooi dorp in Limburg, als het Kruispunt in de Peel. We hebben als recreatiedorp iets te bieden en de Fietsvierdaag se is goed om ons zitter van Stichting Fietsvierdaagse de Peel Mart Joosten en marketent ster Tiny Verhaegh-Rademakers op het Alexanderplein met een viertal kanonschoten het vertreksein voor deze fietsvierdaagse. De drie heren hadden zich daarvoor, met een knip oogje verwijzend naar de beroemde drie musketiers uit de roman van de 19e eeuwse Franse schrijver Alexa ndre Dumas, in traditionele schut ter skleding gestoken. Voorafgaand aan deze openingshan deling heette Mart Joosten de deel nemers aan de Fietsvierdaagse har telijk welkom. Hij wenste hen veel plezier toe en sprak de hoop uit dat dorp en de Peel te promoten", zette hij uiteen. Hij voegde daar aan toe dat de Fietsvierdaagse dit jaar voor de 27e keer gehou den wordt en dat Meijel dit keer voor de 11e keer als startplaats fungeert. Hij be- Een Peelneutje voor de drie schutters. nadrukte het fijn te vinden dat er een organisatieco- meter die hen op deze dag onder mité beschikbaar is waarvan de le- meer naar openluchtmuseum Eyn- den bewezen hebben goed te kun- derhoof in Nederweert-Eind voerde, nen denken, dat er veel vrijwilligers zijn die helpen in de uitvoering, én Red.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2002 | | pagina 1