Internationaal Concert jubilerend Meijels Mannenkoor GROTE AUTOSHOW zaterdag 1 en zondag 2 juni van 10.00 - 16.00 uur X Ruud Hesp naar Meijelse Voetbal Dagen DAMES OPGELET!!! Heidense autobedrijven zie advertentie volgende week in deze editie Nieuwe Opel Vectra OPEL GHIELEN donderdag 23 mei 2002 58e jaargang no. 21 Zaterdag 25 mei: Dagprogramma Jodlerklub Beatenberg M.G.V. Linz De Heivinken Genk (België) Welkom Kuitbroeken, Bram's Paris v.a. 24, 95 Voetbalactiviteiten www.opelghielen.nl Voor de kleintjes Supporters Feestavond Weekbericht voor Meijel w Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij B V Industrieterrein 40 Postbus 7214 <t> 5980 AE Panningen Telefoon (077) 30719 80* Fax (077) 307 60 43 Redactie: J. en M. Daems, De Rossecker 4.5768 HK Meijel. Tel. (077) 466 25 59 E-mail: meijel goudenleeuw.nl of j.daems hccnet.nl Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant In het jubileumjaar heeft het Meijels Man nenkoor veel activi teiten op het pro gramma staan, zoals optredens in Swal- men en Helden-Be- ringe en niet te verge ten de eigen jubileum activiteiten. Op 12 ja nuari werd het 25-ja- rig bestaan vooral in eigen kring en op 13 januari met een re ceptie gevierd. Aan staande zaterdag, 25 mei, staat een groot internationaal con cert gepland en we besluiten het jubi leumjaar met een re vue op 9 en 10 novem ber. Aan deze revue werken diverse Me- ijelse verenigingen mee. De koren worden op 25 mei dag om 11.00 uur verwelkomd door burge meester Vos en het College. Vervol gens wordt onder leiding van enkele gidsen een wandeling gemaakt door Nationaal Park De Groote Peel. Daarna zullen alle gasten en de ei gen koorleden met echtgenotes een gezamenlijke broodmaaltijd gebrui ken in het gemeenschapshuis, die door onze partners weer op voor treffelijke wijze zal worden gearran geerd. Deze maaltijd wordt opge luisterd door enkele luchtige optre dens van de koren. 's Avonds vindt dan het Internatio nale Jubileumconcert plaats. U kunt dan genieten van muziek van koren uit vijf verschillende landen. Het concert zal plaatsvinden in ons nieu we gemeenschapshuis d'n Binger en het begint om 19.30 uur. Het Meijels Mannenkoor opent met een Tsjechisch, Zwitsers, Duits en Belgisch lied. Daarna zal het Man nenkoor uit Linz optreden. Vervol gens het Gemengde Koor uit Tsje chië en daarna het Mannenkoor De Heivinken uit Genk. Jodlerklub Beatenberg sluit ons internationale concert op een heel speciale wijze af. Na het concert zullen de koren tij dens een gezellig uurtje de nodige aandacht besteden aan een interna tionale verbroedering onder het zin gen van enkele passende liederen. Deze zanggroep bestaat uit ruim twintig zangers en tevens een zange res, die met enkele zangers samen het jodelen beoefent. In het pro gramma treedt ook een alpenhoorn- groep op. Zowel het jodelen als het blazen op de alpenhoorn was eigen lijk hetzelfde als de mobiele telefoon van nu voor ons: een communicatie middel. Wilde je een boodschap doorgeven, dan blies je op de hoorn of je jodelde je boodschap het berg landschap in. Dit instrument heeft zich tot een nationaal symbool ont wikkeld en is niet weg te denken uit de traditie van Zwitserland. Elke jo- delgroep heeft een jodelmis op zijn programma. Fervente Zwitserland kenners hebben een dergelijk ge beuren wel eens meegemaakt, iets heel speciaals. Voor de meeste koor leden en partners was het daarom vorig jaar tijdens onze Zwitserse concertreis genieten, toen we samen met Jodlerklub Beatenberg een avond lang al zingend tot een fantas tisch verbroederingsfeest kwamen. Aan het sympathieke mannenkoor uit Linz aan de Rijn en hun geren ommeerde jaarlijkse Winzerfest in september heeft het Meijels Man nenkoor reeds drie keer een bezoek gebracht. Een bijzonder hoogtepunt voor ons was de medewerking aan het jubileumconcert van dit uiter mate gezellige koor, dat in 1997 zijn 175-jarig bestaan vierde. Ruim 50 ko ren waren er destijds te gast in Linz. Behalve aan het concert verleende ons koor ook zijn medewerking aan de jubileummis, die wij mochten op luisteren. Vererend was achteraf uit de pers te mogen vernemen, dat ons koor alom als 'eindrucksvollster Klangkörper' is ervaren door de vele aanwezige Duitse mannenkoren. Tijdens het optreden van het Linzer mannenkoor op ons internationale concert, kunt U o.a. enkele typisch Rijnlandse gezelligheidsliederen be luisteren. Dit Belgisch-Limburgse mannen koor is reeds twee keer in Meijel te gast geweest, o.a. tijdens het Zuid- Nederlandse Man- nenkorenfestival in 2000, waar het een muzikaal gezien goe de indruk achterliet. Het koor is opgericht in 1979 en is bekend om zijn befaamde meiconcerten, waar aan koren uit België, Duitsland en Neder land deelnamen. Hoogtepunt was o.a. deelname aan het Ga laconcert in Kerkra- de bij de viering van 150 jaar van beide Limburgen, en het Schubert-concert in Genk. Hun goede, muzikale prestaties kwamen tot uiting tij dens het Internatio nale Korentreffen in Raeren, waar driem aal een eerste plaats werd behaald. Con certreizen maakten zij naar Frankrijk, Duitsland en Ne derland. Na zoveel jaren heeft het koor met zijn 45 leden nog steeds hetzelfde doel, namelijk vreugde be leven aan het samenzingen en het wil deze vreugde doorgeven aan zijn luisteraars. Gemengd Koor uit Litomerice (Tsjechië) Het repertoire van het koor is breed en veelzijdig. Daardoor brengt het de zangers en zangeressen, maar ook de toehoorders o.a in aanraking met de topwerken van vooral de Tsjechi sche muziekliteratuur van o.a Sme- tana en Antonin Dvorak. Het koor staat onder leiding van Prof. Dr. Fia- la, professor aan de Universiteit van Usti nad Labem. Vanwege zijn vele en uitermate vriendschappelijke be trekkingen met ons koor, zijn organi satie van onze twee concertreizen naar Tsjechië in 1991 en 1998 en zijn jury-lidmaatschap van ons Zuid-Ne derlandse Mannenkorenfestival is hij enkele jaren geleden benoemd tot ere-lid van ons koor. Litomerice is gelegen in Noordwest- Bohemen, aan de rechteroever van de Labe (Elbe). Deze voormalige kei zerstad met zijn rijke geschiedenis vormde tijdens onze beide concert reizen telkens een belangrijk reis doel. Dankzij de huisvesting in gezinnen van koorleden, maar ook van enkele andere gezinnen in Helden en Meijel en dankzij enkele donaties is het Me ijels Mannenkoor in staat de Tsjechi sche zangersvrienden te ontvangen. Verbroedering Ongetwijfeld hebt U bij het lezen van bovenstaande informatie ont dekt, dat het Meijels Mannenkoor bij elk van de gastkoren eens of vaker op bezoek was en er op de een of an dere wijze een speciale band mee heeft gekregen. Het leek ons in het kader van de internationalisering zinvol en aantrekkelijk te pogen een internationaal concert in ons jubi leumprogramma op te nemen. Het gevoel een speciale band met elkaar te hebben moet beslist ook zo bij de gastkoren aanwezig zijn, anders zou den ze natuurlijk niet de soms lange en dus ook kostbare reis naar ons hebben ondernomen. Graag zal het Meijels Mannenkoor U als luisteraar begroeten tijdens het concert en het gezellig samenzijn. Het is dan ook begrijpelijk, dat wij U met trots en vol plezier uitnodigen voor dit speciale, internationale ko renconcert op 25 mei om 19.30 uur in de grote Rabozaal van gemeen schapshuis d'n Binger te Meijel. De toegang is gratis, maar een donatie bus ziet graag Uw vrijwillige bijdra ge in zich verschijnen. stomen puntjes BIJ DE WINKEL MAASBREE Dorpstraat 93 (077) 465 33 95 a.s. Zaterdag 25 mei en zondag 26 mei organi seert voetbalvereniging RKMSVhaarle Meijelse Voetbal Dagen. Als rode draad in het 2 dagen du rende programma loopt de Bohaco-penaltybo- kaal. RKMSV heeft alles in het werk gesteld om voor de finale van deze penaltybokaal een ge renommeerde doelman in huis te halen. Daarom is de organiserende ver eniging zeer verheugd dat we niemand minder dan doelman Ruud Hesp hebben kunnen strikken voor de finale op zondag middag. Ruud Hesp ver keert tijdens zijn bezoek overigens in goed gezelschap. Hij zal namelijk vergezeld worden door zijn teamge noten bij Fortuna Sittard: Joost Vol- mer, Marco Heering en Edwin Her mans. Alle jeugdspelers kunnen per leeftijdscategorie meestrijden voor de titel penaltykoning 2002. Vooraf gaande aan de finale van de penalty bokaal zullen zij met z'n vieren en een aantal jeugdleiders van RKMSV voor de jongste voetbaljeugd een voetbal- kermis verzorgen. De aanvang hier van is om ongeveer 14.00 uur. Natuurlijk staan er tijdens deze da gen nog een heleboel andere activi teiten op het programma. Een be zoekje op 25 en 26 mei aan ons sport park De Starte zal daarom heus de moeite waard zijn. Voetbalinterland Team Prominen ten - Team Asielzoekerscentrum Op zaterdagmiddag vindt er om 16.00 uur een heuse voetbalinterland plaats tussen voornoemde teams. In het team van prominenten zullen onder andere burgemeester Hubert Vos en wethouder Giel Janssen hun opwachting maken. Zij zullen het opnemen tegen spelers uit landen zoals Afghanistan, Rusland, Syrië, Angola, Azerbeidzjan, Somalië en Joegoslavië. Een wedstrijd die u ze ker niet mag missen. Beide dagen zullen alle teams in de gelegenheid worden gesteld om di verse wedstrijden te spelen. Zater dagmorgen start het toernooi o.a. met de jongste leeftijdsklasse, de E- en F-jeugd, wat later op de dag ge volgd door de D-teams en de meisjes. Om 17.00 uur start het grote mixtoer- nooi voor alle senioren, niet-shirt- dragers, dames, veteranen en de he le A-jeugd. Zondags zijn er wedstrij den voor de A-/B-/C- en D-jeugd die in een onderling toernooi voetbal len, samen met leiders, trainers en ouders. In de middag voetballen de jongste teams wedstrijden tegen de pappa's en de mamma's. Tevens staat op het sportpark een aantal voetbalattributen opgesteld waar ie- Nu in de showroom de dereen naar hartelust zijn voetbal kunsten kan vertonen. De bekende gatenmuur, een snelheidsmeter en Pietje Pegel zullen continue in ge bruik zijn. Naast de vele voetbalactiviteiten is er ook volop aan de kleinste jeugd gedacht. Twee springkussens, een voor de kleinere en een voor de iets minder kleine jeugd, staan geduren de beide dagen opgesteld. Een heuse knutselhoek is ingericht en er kan continue gekeken worden naar leu ke jeugdfUms in de kantine. Een goo chelaar zal op de zaterdagmiddag een tweetal acts opvoeren. RKMSV heeft al sinds jaar en dag een grote en trouwe supporters- schare. Zij maar ook alle mensen die onze voetbalvereniging een warm hart toedragen willen we van harte uitnodigen. Mocht het voetballen niet meer lukken dan zijn twee aan gelegde jeu de boulesbanen een leu ke bezigheid. Een kaartje leggen of gewoon gezellig kletsen in de feest tent onder het genot van een drank je en muziek kan natuurlijk ook. Loterij Tijdens de beide dagen worden er op het sportpark loten verkocht. We zijn erin geslaagd om een prachtig prijzenpakket te realiseren met een totale waarde van meer dan 1000 eu ro. De trekking van de loterij is zon dag om ongeveer 17.00 uur in de feesttent. Overigens worden de win nende lotnummers gepubliceerd in het Weekbericht. Aansluitend aan het mixtoernooi op zaterdagavond is er een grote feest avond in de tent, aanvang 21.00 uur. Enkele bekende Meijelse dj's zullen met goede muziek zorgen voor de juiste feeststemming. Tijdens deze avond zal ook de prijsuitreiking plaatsvinden en zal er tevens een aantal gastoptredens zijn. Een avond dus om zeker bij aanwezig te zijn. Voetbalvereniging RKMSV is zeer verheugd dat na een hectisch jaar, waarin het eerste team zich na een slechte seizoenstart uitstekend wist te handhaven, waarin een nieuwe accommodatie wordt gerealiseerd en waar naast het seniorenvoetbal elke week weer 30 jeugdteams hun wedstrijden spelen, het seizoen af te kunnen sluiten met een leuke hap pening voor jong en oud, de Meijelse Voetbal Dagen. U bent uiteraard van harte welkom.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2002 | | pagina 1