Europees Kampioenschap motorcross 250/500cc te Meijel f Koninginnedag; feest in Meijel voor iedereen Koningsschieten Schutterij St. Willibrordus Ruilbeurs in d'n Binger BOUWVAKKERS OPGELET! Q OPEL GHIELEN li BRAM'S PARIS 25,- woensdag 17 april 2002 58e jaargang no. 16 Aanstaande zondag 21 april fëÊm. IMHPr Dinsdag 23 april a.s. Ontspanningsmiddag voor alle ouderen www.opelghielen.nl Stichting Wegkapellen enVeldkruisen Ochtendprogramma Zondag 21 april 2002 Het Weekbericht in week Koninginnedag één dag later Kopij en advertenties eerder inleveren SPIJKERBROEK met DUIMSTOKZAK ZONDAG 28 apnl OPEN MAASBREE Dorpstraat 93 (077) 465 33 95 Weekbericht voor Meijel Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij BV Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen Telefoon (077) 30719 80* Fax (077) 307 60 43 Redactie: J. en M. Daems, De Rossecker 4.5768 HK Meijel. Tel. (077) 466 25 59 E-mail: meijel goudenleeuw.nl of j. daems hccnet.nl Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Zondag 21 april as. is Motor- CrossClub Meijel gastheer voor de eerste wedstrijd van 2002 om het Eu ropees kampioenschap in de 250/500cc klasse. Het evenement staat in het teken van het 25-jarig be staan van MCC Meijel en wordt ge houden op het bekende circuit 'de Vossenberg' te Meijel. Naast de EK- rijders is er verder startgelegenheid voor de 500cc Junioren met veel re gionale deelname, de 125cc Inters en de spectaculaire Zijspanklasse. Bo vendien wordt er een Prominenten- race voor zijspannen gehouden met verzekerde deelname van burge meester Hubert Vos en wethouder Giel Janssen van Meijel. Ook oud wethouder Rooijakkers gaat plaats nemen in het zijspanbakje. EK 250/500cc-rijders uit tien landen aan de start Voor de eerste wedstrijd om het Eu ropees Kampioenschap motorcross 2002, hebben liefst 52 rijders uit tien landen ingeschreven. De deelne mers komen uit België, Denemar ken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Tsjechië, Zwit serland en Nederland. Deze rijders gaan in een serie van zeven wedstrij den, waarin telkens drie reeksen worden verreden, de opvolger zoe ken van de Europees kampioen 2001, de Belg Bengt Laeremans. Met Lae- remans hebben we meteen een van de favorieten voor de eindzege in Meijel. Ook zijn landgenoten de Ba- ets, Briers en Hens komen voor niets minder dan de overwinning naar Meijel. Het Nederlandse team wordt aangevoerd door de Nederlandse 250cc kampioen Anton v.d. Wetering (Oss) en de 500cc kampioen Jacky Thijssen (Groebeek). Ook clubrijder Fred van Loon (Grashoek) en de jon ge Jimmy Kaal (Groesbeek) zullen alles in het werk stellen om de Bel gen op de 'Vossenberg' te verslaan. De Zwitser Patrick Kasper en de voor Frankrijk uitkomende Waal Serge van der Smissen zouden wei eens voor een verrassing kunnen gaan zorgen. De eerste reeks van de ze EK-klasse gaat rond de klok van 13.30 uur van start. Veel deelname in de overige klassen Het omlijstend programma bevat verder de 500cc Junioren met een 12- tal clubrijders en veel regionale crossers. Verder komen aan de start de snelle 125cc Inter klasse met als fa voriet Charrel Sweebe (Dordrecht) die vorig jaar nog winnaar was in MeijeL Ook de zijspannen zijn weer aanwezig op 'de Vossenberg", met deelname van de clubrijders Ri chard Liijens (Panningen) en Theo v.d. Eijnden (Someren). De 125cc Inters en de Zijspannen strijden om punten voor het Neder lands Kampioenschap. Programma EK motorcross Meijel Zaterdag 20 april: vrije training van 15.00 uur tot 17.30 uur. Zaterdagavond: motorbal in de feesttent met DJ Antonio. Zondag 21 april: officiële traingen vanaf 9.10 uur. Series 500cc Junioren vanaf 11.00 uur. Opening en voorstel ling Internationale rijders om 12.30 uur. Eerste reeks EK om 13.30 urn:. Prominentenrace om 14.45 uur. Toegangsprijzen: volwassenen: 4= 8,- kinderen van 12 t/m 15 jaar: 4,-; kinderen onder 12 jaar, mits onder begeleiding, gratis toegang. In het kader van de openingsactivi teiten van gemeenschapshuis d'n Binger organiseren wij een ontspan ningsmiddag voor alle ouderen. Op 23 april as. vindt in de Rabozaal een optreden plaats van Pierre Knoops, Pandora en Neppy Kraft. Deze mid dag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Wilt u een mid dag ouderwets genieten, zorg dan dat u erbij bent. Voor de prijs hoeft u het niet te laten; de entree is geheel gratis. Omdat wij graag willen weten op hoeveel bezoekers wij kunnen re kenen stellen wij het op prijs dat u zich aanmeldt bij d'n Binger. Hier voor staat in "onze straat" een opga- vebus klaar. Bent u niet in de gele genheid om daarvoor langs te ko men, dan kunt u zich ook telefonisch aanmelden en wel op nummer 46616 86. Doet u dit s.v.p. voor de 20e april. Mochten wij nog in het begin van dit jaar alleen positieve geluiden laten horen over het jaar 2001 - geen klach ten, geen vernielingen - helaas nu, 12 april 2002, was de teleurstelling groot te constateren dat het kruisbeeld aan de Eerenbeemd wederom ver nield is. Zoals zo vaak stellen we ook hier de vraag: Waarom? Wat is de zin van dit gedrag? We hopen dat de komende zomer maanden en volgende jaren dergelij ke gevallen niet meer voorkomen en dat we op het eind van elk jaar kun nen vermelden: 12 april 2002 was een incident. In enkele jaren tijd is het feest van Koninginnedag uitgegroeid tot een feest voor iedereen. Voor alle leef tijdsgroepen voor mensen die in Me ijel wonen, is in het programma wat wils. Vanaf 's middags is er volop ge legenheid om te eten en te drinken op het Alexanderplein. Om 10.00 uur zal de harmonie op treden tijdens de officiële ceremo nie: het hijsen van de vlag en het spelen van het volkslied op het plein voor het gemeentehuis. Ieder een is van harte welkom bij de plechtigheid. De aanwezigheid van Meijelse mensen met een koninklij ke onderscheiding verhoogt de feestvreugde. Middagprogramma Voor de ouderen zijn er twee soor ten activiteiten. Allereerst is dat het Oranjekaarten in het Oranjehotel. Daarnaast is in de centrale ruimte van verzorgingshuis St Jozef een ge zellige bijeenkomst voor alle bewo ners onder het genot van een hapje en een drankje. kSHSmI Voor de jeugd zijn er vanaf 14.00 uur op en om het Alexanderplein allerlei activiteiten: Alle kleintjes tot groep 2 kunnen terecht bij de speciale schminckkraam en het luchtkussen Het Kindervakantiewerk organi seert samen met de Kieveloeët voor de schooljeugd vanaf groep 3 allerlei behendigheidwedstrijdjes waaron der kievelen en skelteren. Bij bewo ners van het AVO bestaat de moge lijkheid om je haren mooi versierd te laten vlechten. Natuurlijk zal de Oranjetractatie ook dit jaar niet ont breken. Zondag 21 april aanstaande vindt weer het jaarlijkse koningsvogelschieten plaats op het Alexanderplein in Meijel. Het programma ziet er als volgt uit: 13.00 uur: Aan huis afhalen van koning St. Willibrordus (Geer Philips) en dorpskoning (Frans Pijnenburg); 14.15 uur: Opening door de voorzitter; 14.30 uur: Jeugdkoning(in) schieten; 15.15 uur: Optreden Jachthoorn- en Trompetterkorps St. Willibrordus; 15.30 uur: Koningsschieten dames St. Willibrordus; 16.45 uur: Dorpskoning(in) schieten; 18.00 uur: Optreden exereitiegroep St. Willibrordus; 18.30 uur: Koningsschieten heren St. Willibrordus; 20.00 uur: Huldiging van de diverse koningen en koninginnen. Koningsvogelschieten 2002: het belooft weer een spannende middag te wor den. Kom dus op 21 april naar het centrum van Meijel en maak het allemaal van dichtbij mee! Alle inwoners van Meijel hebben ook dit jaar weer de mogelijkheid om te proberen dorpskoning(in) te worden. Aarzel niet en geef je 's middags op voor deelname aan dit festijn! Omdat op Koninginnedag op de uitgeverij niet gewerkt wordt, komt het Weekbericht voor Me ijel in die week (week 18) één dag later uit. Het Weekbericht ver schijnt dan niet op woensdag 1 maar op donderdag 2 mei. Bovendien moet het uiterste inle- vertijdstip vervroegd worden. Kopij en advertenties voor week 18 dienen uiterlijk zondagavond 28 april om 22.00 uur in ons bezit te zijn. Berichten die later komen, kunnen in week 18 niet geplaatst worden. Red. Tegelijkertijd organiseert De Ketter in haar nieuwe clublokaal voor de jeugd vanaf 12 jaar een workshop Bodylanguage. Voor o.a. tatoos, pier cing en hennaversiering kunnen jongeren tot 18 jaar terecht. Natuur lijk zijn belangstellenden en toe schouwers welkom. De Meijelse bandjes Break my Fall en Beyond Daylight zullen voor muziek zorgen. Vanaf 16.30 uur zijn er op het Alexa nderplein optredens van de beide schutterijen, de Mèhlse Dörskes, Kreato, Taekwondo en de Line-dan- cers Double Four. Ook hiervoor zul len alle gedecoreerden een officiële uitnodiging ontvangen. Rond 18.00 uur start de eerste groep lopers voor de wedstrijd De 8 van Meijel. Over deze wedstrijd waaraan jong en oud kan deelnemen heeft ie dereen al enkele malen in het Week bericht kunnen lezen. Avondprogramma Vanaf 20.15 uur zal op het Alexan derplein een speciaal optreden plaatsvinden van de nieuwe "Nico Joeks". Hun optreden als Big Band met een nieuw repertoire zal voor iedereen in Meijel een speciale erva ring zijn. Zondag 21 april organiseert "Verza melaarvereniging De Peelstreek" weer de maandelijkse ruilbeurs van 10.00 u. tot 13.00 u. in "D'n Binger" in Meijel. Vanaf nu maken we gebruik van het schitterende nieuwe ge bouw. Ruilobjecten zijn o.a. postzegels, munten, pennen, ansichtkaarten, de- votionalia, jokers, suikerzakjes, bankbiljetten, bierviltjes, paperclips etc. Kortom, voor elk wat wils. U bent van harte welkom. BIJ DE WINKEL 1

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2002 | | pagina 1