Nieuwe tentoonstelling in Zorgcentrum Sint Jozef Groene Kruis ook in educatief centrum Grote vogelbeurs in Meijel "Samen spelen is leren samenleven" OPEL GHIELEN www.opelghielen.nl woensdag 27 februari 2002 58e jaargang no. 9 Scheepjes in flessen HERMAN LINNARTZ. Realistische landschappen en stillevens YVONNE THEUNISSEN: Schilderingen in potlood en pastel ANKY JULLENS-VAN DE LAAK: Schilderingen op doek bord- en houtpanelen Verschil tussen inbreng pand en kosten nieuwbouw Nogmaals gaan overleggen WEEKBERICHT voor Meijel 4P Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij BV Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen Telefoon (077) 30719 80* Fax (077) 307 60 43 Redactie: J. en M. Daems, De Rossecker 4.5768 HK Meijel. Tel. (077) 466 25 59 E-mail: meijel goudenleeuw.nl of j.daems hccnet.nl Op zaterdag 2 maart 2002 wordt wederom een nieuwe tentoon stelling geopend in het Zorgcen trum Sint Jozef Kapelkesweg no. 1 in Meijel. In de rui me, lichte binnen tuin en op de gale rijen kunt u weer volop genieten van de werken van kunstenaars uit de regio. Tot eind mei kunt u de schilderijen ko men bezichtigen van Trees Ste- vens-Deelen uit Asten, Herman Linnartz uit Weert, Yvonne Theunissen uit Roggel en Anky Jullens-v/d Laak uit Maarheeze. Max Haeyen uit Maar- heeze exposeert in de vitrines met scheepjes in flessen. De opening van deze 13e expositie in ons zorgcen trum vindt plaats op zaterdag 2 maart om 14.00 uur in de binnentuin van het gebouw. MAX HAEYEN: Een oeroude zeemanskunst, ont staan in de avontuurlijke en roman tische tijd der grote zeilschepen. Nie mand weet wie voor het eerst op het idee kwam. Het verhaal gaat dat dat was tijdens de lange wachttijden bij windstiltes. Lege flessen waren ver moedelijk in ruime mate voorhan den en ook de andere materialen moeten geen probleem geweest zijn. Wat hout, draad, garen, was, pek en een likje verf. Het gereedschap: een zakmes, priem en wat ijzer- of ko perdraad. In de havens wekten ze alom verbazing, voor de landrotten was het een raadsel hoe ze gemaakt werden. Voor de zeeman een goed bewaard, van mond tot mond over geleverd geheim. Vele modellen kwamen terecht in de havenkroeg! Deze exemplaren zijn ruw en niet erg gedetailleerd en inmiddels zeer gewaardeerde museumstukken. He den ten dage een boeiende en leerza me hobby voor jong en oud, waarbij maar een klein deel van de makers zeeman zijn of zelf gevaren hebben. Met weinig middelen, geduld en fan tasie is er veel plezier aan te beleven. Alleen de start al kan een zéér ont spannende en sociale bezigheid zijn, namelijk het ontkurken en ledigen van een daartoe geschikte fles. De tentoongestelde modellen zijn in een periode van ca. 10 jaar gemaakt. Een groot aantal boeken over deze hob by is eveneens opgenomen in de ten toonstelling (vanaf 1932-heden). TREES STEVENS-I)EELE\ o.a. naaldwerkschilderijen Toen haar kinderen minder aan dacht vereisten, is ze begonnen met het vervaardigen van allerlei soor ten poppen, om haar creativiteit meer te ontplooien. Door te werken met allerlei soorten stoffen en kant- resten is ze geleidelijk overgescha keld naar naaldwerkschilderijen, welke zij (op beperkte schaal) nog steeds met plezier maakt. Sinds en kele jaren, na les te hebben gehad van Riky Damen en het bezoeken van de Vrije Akademie te Deurne (nog steeds), werkt ze vooral met acryl en olieverf waarbij ze steeds meer materialen en technieken leert kennen. Sindsdien heeft ze haar ei gen stijl steeds meer ontwikkeld en het intuïtief schilderen, gebruik ma kend van krijt, lijm, verfsoorten in combinatie met applicatiewerk heeft haar voorkeur. "Het resultaat van mijn werk is vooral te herleiden tot het gevoel in mij, op dat moment". De hoop, dat anderen in dit gevoel kunnen delen bij het bekijken van haar werk, geeft haar voldoende ruimte om creatief actief te blijven. Herman Linnartz (jan.1938) is van huis uit graficus. Hij volgde bij Smeets Drukkerijen de opleiding tot lithograaf en volgde aansluitend een teken-/schildercursus. Tijdens zijn opleiding tot lithograaf heeft hij o.a. reeds enige ervaring opgedaan met oude technieken, zoals het tekenen op lithografische steen en zink. Dit alles is reeds een hele tijd geleden en daarna is hij i.v.m. andere werkzaam heden slechts zelden meer aan teke nen/schilderen toegekomen. 5 jaar geleden is hij echter opnieuw gestart met schilderen en sindsdien volgt hij aan het Kunstcollege te Weert de cursus tekenen/schilderen. Ook nam hij deel aan enkele schilderscursus sen in Frankrijk en Italië en nam met een beperkt aantal werken deel aan meerdere exposities. Zijn werken zijn met name realistisch, o.a. land schappen en stillevens, maar ook im pressionistisch van aard. De expositie in het Zorgcentrum Sint Jozef te Meijel is zijn eerste grotere expositie, in 2003 zijn echter al meer dere exposities van hem voorzien, met name in Limburg en Brabant. Yvonne Theunissen was altijd al graag creatief bezig. Ongeveer zeven jaar geleden, nadat de kinderen het ouderlijk huis hadden verlaten zocht zij een creatieve hobby en is begonnen met tekenen. Op diverse plaatsen volgde zij lessen. Ruim drie jaar krijgt zij nu les van Jan Bastin in Baexem. Zij werkt graag met pastel potlood en krijt. Zij tekent realistisch en kleurig, maar ook figuratief wer ken spreekt haar aan. In de natuur van vooral haar eigen omgeving vindt zij inspiratie voor haar werk. Begeleid door haar leraar schildert zij ook met aquarel en acrylverf, ver der wil zij in de toekomst graag met gemengde technieken gaan werken. Na drie maal een eervolle vermel ding met haar kerstkaart in het streekblad de "Maas en Roerpost" en deelname aan de kunstmarkt in Kessel is dit haar eerste expositie. Anky (31-01-1940) is werkzaam als gestalt- en transpersoonlijk thera peute te Maarheeze. Daarnaast houdt zij zich bezig, als tegenbewe ging van haar therapeutisch werk, met schilderen. Een wisselwerking zou je het kunnen noemen. Anky schildert zowel op doek, bord- en houtpanelen. Meestal met acrylverf, doch ook pastelkrijt is een geliefd materiaal. Voorheen werkte Anky figuratief, maar gaandeweg volgt ze meer haar intuïtie en fantasie, met als resultaat een vaak verrassende variëteit aan onderwerpen. Anky exposeerde regelmatig in Fort St. Pieter te Maastricht, te St. Oedenro- de en Maarheeze. Ook thuis heeft ze exposities. Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Er dreigde een (financiële) kink in de kabel te komen waardoor huisves ting van het Groene Kruis in het educatief centrum, binnen de daar op te zetten Brede School, niet door zou gaan. Daarover berichtten we eerder al naar aanleiding van de ver gadering van de Commissie Welzijn, waarin wethouder Rooijakkers meedeelde dat het Groene Kruis on der de toen aangegeven voorwaar den niet akkoord zou gaan. Het voornemen van het gemeentebe stuur om de herhuisvesting van het Groene Kruis in het educatief cen trum budgettair neutraal te laten verlopen, bleek voor hefr Groene Kruis niet aanvaardbaar Een nieuw gesprek heeft geleid tot een onder handelingsresultaat dat op maandag 18 februari werd voorgelegd aan de gemeenteraad. Hoewel de uitbrei ding van het educatief centrum de gemeente maximaal 45.000,- euro kan gaan kosten, stemde de gemeen teraad toch unaniem in met het Col legevoorstel. Daarin is opgenomen dat er een uitbreiding komt voor het Kinderdagverblijf - die sowieso door zou gaan - én er wordt gebouwd voor huisvesting van het Groene Kruis. Voorafgaand aan de behandeling van het Collegevoorstel deelde wet houder Rooijakkers aan de raadsle den mee dat er aanvankelijk een gat van ruim 68.000 euro zat tussen de geschatte waarde van het pand aan de Jan Truijenstraat dat het Groene Kruis wil inbrengen en de kosten van de nieuwbouw voor het Groene Kruis zoals die voorgesteld wordt bij het educatief centrum. Met name het te grote aantal vierkante meters dat in de nieuwbouw oorspronkelijk aan het Groene Kruis toegerekend werd, vormde voor dat bestuur een struikelblok. De onderhandelingen die gevoerd zijn, hebben er volgens de wethouder toe geleid dat het ver schil tussen de waarde van de in breng van het pand van het Groene Kruis en de kosten voor de bouw van de nieuwe huisvesting in het educatief centrum rond de 45.000 eu ro in het voordeel van het Groene Kruis zijn komen te liggen. Dat be drag moet door het gemeentebe stuur dus geïnvesteerd worden. "Het College geeft de Raad het advies dat bëdrag als maximaal krediet be schikbaar te stellen. Daarbij hoort de opdracht om te zoeken naar bezuini gingen en te proberen in de aanbe steding wat te halen", aldus de wet houder, die de raadsleden tevens voorstelde om voor dit krediet bij de behandeling van de Voorjaarsnota dekking te zoeken. Met dit positieve advies maakte de wethouder duide lijk dat het het College wat waard is om deze voorziening, voornamelijk ten behoeve van de jeugdgezond heidszorg, onder te brengen in het educatief centrum. Vanuit alle raadsfracties viel bijval te beluisteren voor dit voorstel. Wel kreeg de wethouder het verzoek om nogmaals een gesprek met het Groe ne Kruis te arrangeren waarin beke ken wordt of van die kant een hoge re bijdrage geleverd kan worden. "Ik ben bereid me daarvoor in te zetten, ook al lijkt die onderhandelings ruimte er niet te zijn", merkte wet houder Rooijakkers naar aanleiding van dat verzoek op. Dhr. Timmermans (WD) die welis waar positief over het voorstel was, vroeg zich desondanks af of er nu al een beslissing genomen moet wor den. "Mogelijk kan dit bij de nieuwe raad neergelegd worden. Door het gat van 45.000 euro voor ons uit te schuiven, regeren we feitelijk over ons graf heen", meende hij. Voor nog langer uitstel bleek de wet houder echter niet te voelen. "Het Kinderdagverblijf zit al lang te wach ten. Anderhalf jaar geleden zijn de besprekingen over de uitbreiding ge start. Op een bepaald moment is het Groene Kruis erbij gekomen en toen heeft het Kinderdagverblijf gezegd te willen wachten vanwege de meer waarde die het op deze plaats huis vesten van zo'n voorziening biedt. We moeten ze nu niet nog een keer laten wachten. Dan moeten we maar beslissen om alleen door te gaan voor het Kinderdagverblijf en dan vist het Groene Kruis achter het net", aldus wethouder Rooijakkers. Bij de verdere discussie bleek echter dat het zover niet komt. De uitbrei ding wordt niet uitgesteld, het zoe ken van de vereiste dekking voor de maximale investering van 45.000 eu ro daarentegen weL Burgemeester Vos kon dan ook concluderen dat de raad dat bedrag als een aanvullend krediet beschikbaar stelt en dat de kapitaalslasten daarvan worden meegenomen naar de behandeling van de Voorjaarsnota. Red. Vogelvereniging "Meijels Pracht" uit Meijel organiseert op zondag 3 maart van 10.00-12.00 uur een grote vogelbeurs in de Rabozaal van gemeenschaps huis "d'n Binger" in Meijel. Er zal een ruime sortering vogels worden aangeboden, zoals kleur- en postuurkanaries, zebravinken, tropische vogels, grasparkieten, agaporniden en grote parkieten. Hier wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar vogels te koop of te ruil aan te bieden. Bent u nog op zoek naar vogels voor de kweek of voor de gezelschapsvolière, dan is het zeker de moeite waard om deze vogelbeurs te bezoeken. Wij hopen dan ook weer veel vogelliefhebbers (met of zonder vogels) te mogen begroeten. Inlichtingen op tel. 077-466 30 44 (na 17.30 uur). Jantje Beton staat voor kinderen en vrije tijd. Door kinderen alle ruimte en middelen te geven om in hun vrije tijd te spelen, biedt hij kinderen niet alleen het plezier van het moment, maar vooral ook het inzicht om actief deel te kunnen nemen aan onze sa menleving. Spelen is leren leven. Er varingen en indrukken die kinderen opdoen met spelen, zijn ontzettend belangrijk voor hun ontplooiing als mens. Door kinderen samen te laten spelen, leren ze samenleven. Onder het motto "Samen spelen is samenle ven" organiseert het Nationaal Jeugd- fonds van 3 t/m 19 maart as. voor de 35e keer de Janlje Beton Collecte. Het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Be ton streeft naar een eigen plek voor alle kinderen in Nederland. Het Fonds financiert projecten die kinde ren de ruimte bieden om zich op een positieve manier te ontwikkelen. Vaak zijn dit lokale projecten maar het kunnen ook landelijke projecten zijn, al dan niet op grond van actuele signalen uit de samenleving. In het werk van Jantje Beton staan preven tie van problemen, participatie van kinderen en perspectief op een kans rijke toekomst centraal. Jantje Beton vindt dat kinderen in hun kindertijd moeten kunnen lachen, stoeien en ra votten, op een goede en veilige speel plek. Een kind moet in zijn jeugd ge woon kind kunnen zijn. Deze actie wordt in Meijel georgani seerd door Meijels Kinderkoor "Me- kiko" in samenwerking met de buurt vereniging 't Zónnedöpke. De opbrengst van de Nationale jeugd- collecte komt volledig ten goede aan de leef- en speelruimte van de jeugd in ons land. De opbrengst wordt door het fonds van Jantje Beton besteed aan realisering van allerlei zinvolle initiatieven, zoals speeltuinen, speel- voorzieningen, jeugdcircussen, kin dervakantiekampen, kinderboerde rijen en de Kindertelefoon. Jaarlijks steunt het Nationaal Jeugdf onds ruim 600 projecten voor de jeugd. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de clubkas van de collecterende vereni gingen. Spelen is voor kinderen van levens belang! Jantje Beton helpt de jeugd in heel Nederland, ook in Meijel! Jantje Beton wil dat kinderen blijven lachen. Daarbij is uw steun onmis baar. Help daarom Jantje Beton! Geef om het kind van nu, geef aan Jantje Beton! UW HSSA DEAL AUTOMOBIELBEDRIJVEN www.joostenauto.nl Kalisstraat 30 - MEIJEL Tel. (077) 466 14 49 R. Dieselweg 26 - VENLO-BLERICK Tel. (077)382 24 24

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2002 | | pagina 1