i I Carnavalsweek: Geen Weekbericht Week 8: Kopij eerder aanleveren OPEL GHIELEN www.opelghielen.nl "Vól, hallef vól of mager, mi Vastelaovend génne klager woensdag 6 februari 2002 58e jaargang no. 6 Redactie Weekbericht voor Meijel. Houdingras Scotch Fancy op onze speciale collectie :op alle overige monturen O P T C 1 E N Panningen Markt 9 0077-3071071 Weekbericht VOOR MEIJEL Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij BV Industrieterrein 40 Postbus 7214 4» 5980 AE Panningen Telefoon (077) 30719 80* Fax (077) 307 60 43 Redactie: J. en M. Daems, De Rossecker 4.5768 HK Meijel. Tel. (077) 466 25 59 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant E-mail: meij el goudenleeuw.nl of j .daems hccnet.nl We willen U er nogmaals op at tenderen dat de komende week geen Weekbericht voor Meijel uitkomt. Uiteraard heeft dit alles te maken met de viering van car naval. Voor het Weekbericht van week 8 (komt uit op woensdag 20 fe bruari) willen we de kopij en ad vertenties eerder dan gebruike lijk binnen hebben. Op maandag 18 februari kunnen berichten aangeleverd worden tot 19.00 uur. Dit geldt ook voor e-mailbe- richten (j.daems@hccnet.nl of meijel@goudenleeuw.nl ).We willen alle inzenders van bijdra gen vragen aan deze gewijzigde inlevertijd de vereiste aandacht te besteden. Berichten die later binnen komen zullen in die week niet geplaatst worden. Bij voorbaat dank voor Uw me dewerking. Tijdens het Wereldkampioenschap Ornithologie dat dit jaar voor de 50e keer georganiseerd werd en is ge houden in het Westvlaamse leper, heeft een Scotch Fancy van Coen Steegs het wereldkampioenschap behaald. De vogel van Coen scoorde met 93 punten het maximaal aantal te behalen punten en bleef 104 vo gels van hetzelfde ras voor. Een op merkelijk succes voor de 40-jarige Coen, woonachtig aan de Roggelse- dijk IA, want hij kweekt de Scotch Fancy pas vanaf 1999. Aan het wereldkampioenschap dat onder auspiciën van de C.O.M. (Commission Ornithologique Mon diale) georganiseerd werd door de Belgische Ornithologische Unie na men ruim 18.000 vogels van vogel liefhebbers uit 21 landen deel. De Scotch Fancy waarmee Coen deel nam is een kanariesoort. Bij het ho ren van het woord 'kanarie' denkt de leek waarschijnlijk allereerst aan de alom bekende gele zangkanarie. Maar Coen verduidelijkt dat dat maar één van de vele soorten kana ries is en dat de Scotch Fancy hele maal niet op die kanarie lijkt. "Je hebt drie soorten kanaries, na melijk zangkanaries, kleurkanaries, en vorm- en postuurkanaries. Bin nen de vorm- en postuurkanaries zijn 26 rassen en de Scotch Fancy is een houdingras. Bij de keuring wordt de vogel op zeven rubrieken beoordeeld. Er wordt gekeken naar houding en pootstand, de vorm, de schouders en rug, de kop/hals/nek, de grootte, de staart en vleugels, en de conditie, bevedering en algemene indruk. Op een vogel die 93 punten behaalt, is niets af te keuren. Hij ver keert in topconditie en laat een per fecte houding zien", zet hij uiteen. Die perfecte houding blijkt bij de houdingrassen trouwens een zeer belangrijk onderdeel te zijn. "Die houding zit natuurlijk in de genen, maar je kunt de vogels wel dresse ren en activeren. Het houdingsras dat ik heb moet als het ware een hal ve maanvorm laten zien, nadat de vogel daarop getraind is". En daar is veel tijd voor nodig, verzekert Coen. Het kweken van vogels combineert Coen met be- stuurs- en organi satorisch werk voor vogelvereni ging Meij els Pracht. "Ik steek bijna al mijn vrije tijd in het kweken van vogels, in de organisatie van de grote wedstrijd in Meijel en in het deelnemen aan andere wedstrij den. De wereld show in leper was de achtste wed strijd van het sei zoen 2001-2002 waaraan ik deel nam", zet hij uit een. Die wedstrij den zijn georgani seerd in een tijds bestek van drie maanden, name lijk van half okto ber tot half janu ari. "De vogels worden ge kweekt tussen ja nuari en juni. Dan volgt de ruiperio- de in juli/augustus en vanaf half ok tober heeft de vogel de mooiste kleu renpracht. Dan gaan we ermee naar de shows". Zeer goede resultaten op shows Bij het feit dat Coen in 1999 de Scotch Fancy ging kweken, hoort een ver haal. In 1997 organiseerde Meijels Pracht in het Oranje Hotel voor de eerste keer een houdingrassenshow. Dat gebeurde onder supervisie van de Duitse Speciaalclub voor Hou dingrassen, die toen voor de eerste keer buiten Duitsland een show hield. "Op die show zaten bijna 600 vogels en dat was voor die vereni ging een hoogtepunt, want zoveel vogels hadden ze in Duitsland op de shows nog nooit gekregen. Na afloop bleek dat ze zeer tevreden waren over onze organisatie en ook over de hotelaccommodatie. Ze vroegen toen zelf wanneer ze konden terug komen", aldus Coen. Tijdens een houdingshow in 1999 in het Duitse Weinheim zei Meijels Pracht toe weer een show te willen organiseren. "Maar", zo kreeg Coen toen te horen, "de grote organisator heeft zelf geen houdingsrassen. Op datzelfde moment hebben ze me lid gemaakt en kreeg ik van Duitse en Belgische topkwekers, wereldkam pioenen dus, Scotch Fancy". Met die en met een aantal gekochte vogels kweekte hij vervolgens in 2000 35 jongen. En het resultaat daarvan was zo goed dat hij in januari 2001 al Nederlands kampioen werd met een enkeling vogel. In het seizoen 2001 kweekte Coen 90 jongen van 16 koppels. "Op iedere wedstrijd be haalde ik zeer goede resultaten, waaronder veel kampioenschap pen. Mede door de Scotch Fancy en de Glosters, een vormras onder de postuurkanaries, ben ik toen voor het eerst in mijn 27-jarig lidmaat schap van Meijels Pracht clubkam pioen geworden". Daarna volgden verdere successen op shows in Hees- wijk-Dinther, Lindwedel (houdin grassenshow in Duitsland), Goirle (grootste postuurshow van Neder land), Sittard (Limburgs Kampioen schap), Apeldoorn (Nederlands Kampioenschap met een stam van vier vogels) en, als klap op de vuur pijl, het wereldkampioenschap in le per. De vogel die daar wereldkam pioen is geworden is een afstamme ling van de vogel die in januari 2001 Nederlands Kampioen is geworden. Niet op gerekend Zoals al aangehaald werd is Coen 27 jaar actief binnen vogelvereniging Meijels Pracht. "Ik raakte geïnteres seerd in vogels door Louis Meule- mans. Met de klas van de Mavo gin gen we onder zijn leiding tijdens een tentoonstelling van Meijels Pracht vogels kijken. Ik ben toen lid gewor den van Meijels Pracht en in 1989 werd ik secretaris van de vereniging. De belangstelling voor vogels zit ei genlijk ook wel in de familie. Willem van Bommel, mijn oom, was immers oprichter van Meijels Pracht", ver telt Coen. Dat die hobby zou uit groeien tot een wereldkampioen schap heeft Coen misschien altijd wel stiekem gehoopt, maar daarop zeker dit jaar nog niet geteld. "Op grond van de resultaten op de shows wist ik.dat ik goede vogels had en ik hoopte dat ik in leper in elk geval niet zou afgaan. Maar op dit succes had ik zeker niet gerekend. Toen ik op internet zag dat ene Steegs we reldkampioen was geworden, kon ik niet geloven dat ik dat was. Ik was volkomen verbijsterd". Die verbijstering heeft inmiddels na de huldiging op 26 januari, waarop Coen een medaille, een diploma en een rozet aangeboden kreeg, plaats gemaakt voor gepaste trots. En te recht Een wereldkampioen in het ei gen hok hebben is immers nogal wat Red. Uitverkoop wegens succes verlengt tot 21 februari! (en al onze verrekijkers) Het hoogtepunt van iedere Vastelo- avend, de drie dolle dagen, staan weer voor de deur. De diverse activi teiten in het voorseizoen zijn ook dit jaar weer buitengewoon goed ge slaagd. Het was leuk om te zien dat vele Kieveloeëters en Kieveloeëte- rinnen steeds weer aanwezig waren om er samen met Z.D.H. Prins Peter II en zijn gevolg een geslaagde avond of middag van te maken. Dit is voor de komende drie dolle dagen na tuurlijk een goede zaak. Z.D.H. Prins Peter II en de gehele Kieveloeët zijn er weer helemaal klaar voor om sa men met alle Kieveloeëters en Kie- veloeëterinnen een fantastisch feest te gaan maken van de komende Vas- teloavendsdagen. Z.D.H. Prins Peter II hoopt vele Kieveloeëters en Kie- veloeëterinnen te ontmoeten tijdens de komende drie dolle dagen. Om aan te geven waar u ze kunt treffen volgt hier het complete programma: Vrijdag 8 februari: 13.00 uur: Bezoek aan Basisschool "Den Doelhof Zaterdag 9 februari: 19.00 uur: Heilige Mis met Z.D.H. Prins Peter II en zijn gevolg en Prin ses Chantal van de Kéjsjeut. 20.00 uur: Sleuteloverdracht in het gemeenschapshuis "D'n Binger". De muzikale omlijsting wordt op de ze dag verzorgd door "Die Heimat- kapelle". Zondag 10 februari: 14.00 uur: Optocht door de Meijelse straten 20.00 uur: Bezoek Café "D'n Dokter". 21.30 uur: Hotel Oranje, prijsuitrei king Optocht De muzikale omlijsting wordt op de ze dag verzorgd door de Nico-Joeks- kapel. Maandag 11 februari: 13.30 uur: Bezoek Asielzoekers. 14.30 uur: Bezoek Kéjsjeutebal KVW in gemeenschapshuis "D'n Binger" met de prijsuitreiking van de op tocht voor de jeugd. 15.30 uur: Bezoek Café Rest. Colé. 16.30 uur: Bezoek Café "De Stoep". 17.30 uur: Bezoek K3 Bal Hotel Rest. "De Zwaan". 21.00 uur: Bezoek Café "De Ruif'. 22.00 uur: Bezoek Café Op den Drink. De muzikale omlijsting wordt op de ze dag verzorgd door de Nico-Joeks- kapel. Dinsdag 12 februari: 13.30 uur: Kieveloeëte Trdïfen bij Ho tel Rest. "De Zwaan". 20.00 uur: Bezoek Café "De Vangrail". 21.00 uur: Bezoek Knaptoeëte Bal in de "Basement" van gemeenschaps huis "d'n Binger". De muzikale omlijsting wordt op de ze dag verzorgd door de Nico-Joeks- kapel. Sleuteloverdracht Direct na de Heilige Mis op zaterdag 9 februari volgt weer de machts overdracht, oftewel de sleutelover dracht, in gemeenschapshuis "D'n Binger". Z.D.H. Prins Peter II heeft de afgelopen weken veel tijd besteed aan het opstellen van een ambitieus uitvoeringsprogramma. Vervolg zie pagina 7

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2002 | | pagina 1