Diamanten bruidspaar Thijssen-Schreurs Pieter Verstappen opent galerie Drukwerk OPEL GHIELEN woensdag 31 oktober 2001 57e jaargang no. 44 Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij BV Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen Telefoon (077) 30719 80* Fax (077) 307 60 43 Redactie: J. en M. Daems, De Rossecker 4.5768 HK Meijel. Tel. (077) 466 25 59 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Verkoop Welfare Meijel Op zondag 4 november vindt van 13.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse ver koop plaats in de binnentuin van zorgcentrum St Jozef. De mensen die bij de welfare zijn hebben samen met de leidsters het hele jaar gewerkt aan de spullen die op deze middag wor den verkocht. Van de kleine winst die hierop wordt gemaakt, worden weer nieuwe materialen gekocht, zodat de mensen die graag handwerken of creatief bezig zijn, dit gezellig met el kaar kunnen blijven doen. Voor hen die geen moeilijke dingen meer kun nen maken, is er nog altijd iets een voudigs te doen, bijv. dekentjes ha ken of wat breien voor een goed doeL Ook kunnen degenen die dat graag willen, een keer in de veertien dagen kienen; hierbij is dan hulp aanwezig. Hieraan doen vooral mensen van het zorgcentrum mee. Enkele van onze leidsters gaan bij sommige bewoners op hun kamer een praatje maken of met hen in de soos een kopje koffie drinken. Op onze verkoop is van alles te koop, o.a heel mooie borduurwerken zo als dekservetten (kerst), schorten, gehaakte kleedjes, hesjes, tassen, ge breide sokken, babyslofjes, slabbet jes, enz. enz. Ook is er dit jaar weer veel op creatief gebied van werken met servetten, potjes, kistjes, pan nen, verjaardagkalender, enz.enz. vervolg artikel zie pagina 3 www.opelghielen.nl vormgeving Graphic Products 077-3060036 twee heel mooie dagen geweest", stellen ze vast. Uiteraard volgen Frits en Noor ook het wel en wee van hun drie kinderen en zeven kleinkinderen. Samen met hen en met de naaste bu ren gaan ze op zondag 11 november brunchen. Een groot feest hoeft voor hen niet. "Ik kan dat ook niet", aldus Noor. "Maar de vorige keren, bij veertig en vijftig jaar, hebben we het goed gehouden. Toen we vijftig jaar getrouwd waren, had de buurt hier prachtig gekroond. Dat was toen echt mooi". Ondanks dat het op him gouden hu welijksdag erg veel regende, hebben Noor en Frits aan dat feest dus zeer fijne herinneringen overgehouden. Het weer blijkt trouwens vaker een spelbreker te zijn geweest op specia le dagen in hun leven. "Toen we trouwden, sneeuwde het", herinnert Frits zich. Die trouwdag is aanstaande maan dag precies zestig jaar geleden. Het huwelijk van Noor en Frits wordt op die dag dus met diamant gekroond. Red. =U DE GROENTESPECIALIST POELIER CRINS POELIER CRINS Hazeilbout -herfst- en wintertijd wildtijd- 500 gram fl. 10,95 Kiprollade -in braadfolie- 500 gram fl. 7,95 Konijnenbout hele kilo fl. 9,95 De nieuwe wild-prijslijst ligt voor u klaar op de markt. GROENTE EN FRUITHANDEL SIEGFRIED V. BLADEL Harde Elstar 2 kilo voor fl. 3,00 Prachtige muskaat druiven 1 kilo voor fl. 3,95 Honingzoete clementines -zonder pit- 25 voor fl. 5,00 het werk van Pieter gebruikt voor het bedrukken van allerlei artikelen, zoals (wens)kaarten, een verjaar dagskalender, schriften en mappen. Inloopdagen Van dit werk kan iedereen die daar voor belangstelling heeft ook kennis nemen in de galerie. Tijdens het ko mende openingsweekend is de gale rie op zaterdag 3 en zondag 4 no vember open voor genodigden van 11.00 tot 18.00 uur. Andere belang stellenden kunnen vervolgens vanaf zondag 11 november een bezoek brengen aan de galerie. Die is vanaf die datum altijd op zondag open tus sen 14.00 en 18.00 uur. Ook bestaat al tijd de mogelijkheid om een telefoni sche afspraak (tel. nr. 0475-49 72 30) te maken. Meer informatie over Heter en over zijn werk is bovendien te vinden op de eigen internetsite: www.pieterverstappen.com Red. In de voormalige sluis wachterwoning aan de Kanaaldijk te Me ijel waarin Heter en Judith Verstappen en hun kinderen sinds enkele jaren wonen, hebben Heter en Ju dith een galerieruim te verwezenlijkt. Daarin krijgt het werk van Heter een plaats, zodat belang stellende kopers én geïnteresseerde kij kers zich op de hoogte kunnen stellen van de schilderijen, aquarel len en bronzen die hij maakt. Natuur als inspira tiebron "We zijn na carnaval begonnen en hebben het werk in eigen be heer uitgevoerd. Zo hebben we zestig vierkante meter gale rieruimte tot stand gebracht", vertelt He ter, die zeer ingenomen is met zijn galerie. "Tot nu toe was het zo, dat ik uit alle kanten van het huis schilde rijen moest gaan halen als er kopers kwamen. Dat was erg lastig. Daarom liepen we al langer met het plan voor een galerie rond en die is er nu dus gekomen". De galerie biedt plaats aan zo'n 25 schilderstukken. Dat zijn schilderijen in diverse formaten en aquarellen, waarin Heter zijn liefde voor de na tuur heeft vastgelegd. Zijn inspiratie vindt hij in de natuurrijke omgeving dichtbij de eigen woning, in het weid se landschap van de Peel, in een ruig te of bij een waterplas. In deze gede tailleerde en realistische landschap pen is altijd ruimte voor een of meer dere dieren. Het vastleggen daarvan vergt zeer veel vakmanschap. Dat heeft Heter zich in de loop der jaren door zelfstudie eigen gemaakt. Door zijn manier van werken heeft hij een geheel eigen stijl ontwikkeld die veel natuur- en kunstliefhebbers blijkt aan te spreken. Maar ook daarin blijft hij zich ontwikkelen. Onlangs maak te hij wat meer abstract werk en en kele resultaten daarvan waren onder andere te bewonderen tijdens de ex positie van een aantal werken in het nieuwe gebouw van de Rabobank in Meijel. Waar die zijsprong toe leidt, weet Heter niet. "Dat is afwachten; we zien het wel. Feit is wel, dat ik op dat werk heel verschillende reacties krijg", zet hij uiteen. Zeer positieve reacties krijgt hij wel op de bronzen diersculpturen, die hij sinds 1995 ver vaardigt en die ook een prominente plaats in de galerie hebben gekregen. Nationaal en internationaal waardering In de jaren dat Heter beroepsmatig als schilder bezig is, heeft hij zowel nationaal als internationaal veel waardering gekregen. Hij heeft in de voorbije jaren een groot aantal ten toonstellingen achter de rug. Dit jaar exposeerde hij, behalve in de Rabo bank, in Meijel, in Dadizele (België) en in Dortmund (Duitsland). Mo menteel hangt zijn werk 'Mossig wa tertje', met daarop onder meer een waterhoen en twee tureluurs, op de tentoonstelling Birds in Art. Heter is op deze prestigieuze tentoonstelling die elk jaar in Wausau (V.S.) wordt gehouden, dit jaar de enige Neder lander die met zijn werk geselec teerd is. Hij kwam al zeven keer eer der door de selectie en het dit jaar ingezonden werk gaat mee op de Tour' die de topstukken van Birds in Art tot en met juli 2002 in Amerika gaan maken. Voor het komende jaar heeft Heter een tentoonstelling in het Natuurmuseum in Brüggen (Duitsland) op het programma staan. Maar ook op de commerciële markt is Heter actief Hij maakt dit jaar weer een kalender voor veevoeder fabrikant Hendrix-UTD uit Box meer. Deze kalender bestaat al jaren lang en mag inmiddels als een tradi tie gezien worden. Bovendien wordt Op maandag 5 no vember is het ze stig jaar geleden dat Frits Thijssen (84) en Noor Schreurs (82) met elkaar in het hu welijk traden. "We gaan geen groot feest houden. We gaan alleen brun chen met onze kinderen en klein kinderen en de buren", vertelt Noor in hun wo ning aan de Bus- serstraat 20. Na eerst op de Molen straat en daarna in een noodwoning aan de Randweg gewoond te heb ben, namen ze daar in 1951 hun intrek en wonen dit jaar dus precies een halve eeuw aan de Busserstraat. Maar mogelijk komt daaraan spoedig een einde. "We zitten te wachten op een aan leunwoning", valt te beluisteren. Altijd actief geweest De noodzaak voor deze verhuizing is ontstaan na december 2000. "Ik kan vanaf toen heel slecht", vertelt Noor. "Ik heb geen macht meer in mijn armen, ik ben een tijdje mijn stem kwijt geweest en ik heb twee versleten knieën. Vanaf december ben ik echt aan het knommelen". Toch lukt het haar elke dag nog den die bladeren op de pèrshimmel toch wel kwijt", vertelt hij. Ook hij geeft aan dat met het stijgen der ja ren de wereld kleiner wordt. "Op de fiets ga ik nog naar de kap per en de dokter. Anders kom ik ei genlijk nergens meer of we moe ten met de auto gehaald en ge bracht worden". Noor doet op die manier elke vrij dag de bood schappen. "Zo gaat dat nog goed", stelt ze vast. steeds om voor het eten te zorgen. Ook maakt ze regelmatig een wan deling door de tuin, al gaat dat met de nodige moeite. "Dat doe ik met de stok en ik ben blij als ik weer binnen ben", zet ze uiteen. Vóór december van het afgelopen jaar was ze heel actief in de tuin. Ze hield de bloe mentuin bij en heeft uit de tuin altijd veel ingemaakt. Die tuin is ook voor Frits altijd een fijne hobby geweest. "Die heb ik steeds helemaal bijgehouden. En nu kan ik me amuseren met de bladeren van de bomen hier in de straat. Het is alleen vervelend dat de gemeente hier geen bak neerzet, maar we wor- Geen groot feest De beperkingen die er de laatste tijd zijn gekomen, hebben tot gevolg ge had dat de beide echtelieden hun ac tiviteiten meer in huis zoeken. Noor puzzelt graag en samen kijken ze veel televisie. Maar ook gaan ze meer in op uitnodigingen om deel te nemen aan speciale bijeenkomsten. "We zijn pas geleden op de Lourdes- ziekendag geweest. De bisschop heeft daar de mis gedaan en daar waren zo'n 300 bezoekers. Dat was heel mooi", wordt daarover verteld. Samen namen ze dit jaar voor het eerst deel aan wat zij nog steeds het ziekentriduüm noemen. "Dat zijn Weekbericht voor Meijel Wij staan elke donderdagavond in Meijel op de markt. Foto GerPeeters

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2001 | | pagina 1