Echtpaar Meens-Bindels viert zijn gouden huwelijksfeest Adecca DIENST Kaasboerderij Roggelsebrug ontmanteld en afgevoerd Vrijdag "Te land, ter zee en in de lucht" met C.C. de Fluiters JOOSTEN'S OPEL GHIELEN COMPUTERS - BRUINGOED - WITGOED woensdag 15 augustus 2001 57e jaargang no. 33 snel drukwerk nodig bel gratis Naar Meijei Hobby's Ruijsstraat 17 Panningen Telefoon (077) 307 60 66 www.opelghielen.nl Expert Karei Hermans repareert SNEL en VAKKUNDIG alle bekende merken. 24 uur SERVICE voor apparatuur die rechtstreeks bij onze TD wordt afgegeven (Burg. Aquarius- straat 27 te Haeien) of bel voor een afspraak. Wij zijn onder andere GECERTIFICEERD SERVICE DEALER voor: •JVC (Baukneiht BOSCH ftfiele philips SONY Een boerderij, boerenkaas en gastvrijheid in de Peel Fam. Driessen - Vissers Roerdompweg 5 5725 RS ASTEN-HEUSDEN Tel. (0493) 56 03 58 In augustus is ons winkeltje alle dagen geopend. Het adres om af te stappen, fietsroute 44, knooppunt 89 www.kaasboerderij.nl Weekbericht Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij BV Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen Telefoon (077) 30719 80* Fax (077) 307 60 43 VOOR MEIJEL V* Redactie: J. en M. Daems, De Rossecker 4.5768 HK Meijei. Tel. (077) 466 25 59 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijei Neerkant offset wilhelminastraat 17 panningen 0800-0231350 Op 22 augustus 1951 trouwden Joes Meens en Jeanne Bindels (beiden thans 80) in het zeer fraaie kerkje van haar geboortedorp, het Zuid- Limburgse Wahlwiller. Komende week is dat vijftig jaar geleden. Dankbaar kijken ze terug op die vijf tig jaren vol hef en leed. Daarom vie ren ze op vrijdag 17 augustus feest. Van Utrecht naar Heythuysen Dhr. en Mevr. Meens leerden elkaar kennen met Kerstmis 1945. Dhr. Meens studeerde toen Diergenees kunde in Utrecht, de studie waarmee hij na afloop van de Tweede Wereld oorlog begonnen was. Zoals voor veel (jonge) mensen betekende die Oorlog ook een breuk in zijn leven Voor de oorlog was hij namelijk, na de voltooi ing van het gymnasium in Rolduc, aan de studie Economie in Tilburg begon nen Hij weigerde echter de zoge naamde loyaliteitsverklaring te teke nen en dat betekende destijds dat hij die studie moest afbreken Geduren de de oorlog bracht hij meer dan twee jaar in een kamp in Duitsland door: Zoals al aangehaald koos hij, van ge boorte een boerenzoon uit Berg en Terblijt, in 1945 voor een andere stu die, die hij eind 1951, dus enkele maan den nadat ze getrouwd waren, afsloot Mevr. Meens, eveneens van agrari sche komaf, werkte na haar middel bare schooltijd die ze op kostschool bij de Ursulinen doorbracht en een daar op aansluitende huishoudopleiding, tot haar huwelijk. Na 22 augustus 1951 woonden Dhr. en Mevr. Meens in Utrecht. Dat duurde totdat Dhr. Meens afgestudeerd was. Toen werd hij aangesteld bij de Pro vinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Limburg te Heythuysen en ze gingen daar ook wonen. "Die dienst was toen in oprichting en richtte zich vooral op de georgani seerde bestrijding van tbc en abortus Bang", aldus Dhr. Meens. "Ik kreeg daar al spoedig een speciale taak bij, namelijk de technische organisatie van de KI bij rundvee. Die KI was toen in opkomst, naderhand is daar de KI bij varkens bijgekomen Aan het einde van mijn werk bij de Ge zondheidsdienst ben ik ook nog be zig geweest met de organisatie van de pluimveeziektenbestrijding". "Dat pluimvee is vanaf toen zijn hob by geworden", voegt Mevr. Meens daaraan toe. Zij maakt tevens duide lijk, dat het aanvankelijk met het wonen in Heythuysen nogal behel pen was. "Voordat we daar een eigen huis hadden, hebben we eerst twee jaar in Hotel 't Anker gewoond. Toen we in 1961 naar Meijei verhuisden hadden we onze drie kinderen". Ze verhuisden naar een woning aan het Pater Willemsplantsoen in Me ijei en gingen een samenwerkings verband aan met zijn studiegenoot Harry Boonen. "Dhr. Boonen vestig de zich in Helden, wij kregen hier in Meijei de praktijk. Deze samenwer king groeide uit tot een bloeiende praktijk, die later in maatschapver- band werd voortgezet met Gerard Wieland en Willem Oldenburger", aldus Dhr. Meens. Vooral Mevr. Meens ervoer de ver huizing naar Meijei als zeer ingrij pend. "Het dialect was heel verschil lend met mijn Zuid-Limburgs. Daar kwam nog bij dat ik de omschakeling moest maken naar de onrust van een praktijk aan huis. Er was alleen tele foon, van andere moderne commu nicatiemiddelen was nog geen spra ke", herinnert ze zich. Ze voegt daar aan nog een leuke anekdote toe. "Weet je dat ik nog nooit turf had ge zien Naast ons woonde Frida met Toon d'n Amerikaan en zij heeft mij wegwijs gemaakt hoe ik met turf moest omgaan", merkt ze lachend op. Aan het Pater Willemsplantsoen woonde het gezin Meens vier jaar. In 1965 was de woning met praktij kruimte aan de Kerkstraat 24a vol tooid en vanaf toen wonen Dhr. en Mevr. Meens daar met veel genoe gen. Ongeveer tegelijkertijd werd aan de Molenstraat in Helden een nieuw centrum voor de dierenart senpraktijk in gebruik genomen. In de loop der jaren specialiseerde Dhr. Meens zich binnen die praktijk tot de pluimveespecialist. "Ik heb altijd heel prettig gewerkt. Het is wel altijd een gejaagd leven geweest, maar dat kwam ook doordat ik zeer betrok ken was bij mijn werk. Dat beteken de wel, dat ik part noch deel heb ge had aan de opvoeding van onze kin deren Marjolein, Josette en Joes en dat dat op de schouders van' mijn vrouw terecht is gekomen Zonder een hecht thuisfront zou een goede praktijkuitoefening onmogelijk zijn geweest". Daarin ging niet alle tijd van Mevr. Meens zitten. "Ik heb altijd heel graag gelezen en het is nog steeds zo, dat ik geen dag heb gehad als ik niet gele zen heb. Ook heb ik altijd, samen met een vriendin, veel gereisd. In Europa heb ik alle landen gezien, ik ben in In donesië, China en Zuid-Amerika ge weest. Reizen is zeer verrijkend en ik heb daaraan prettige herinneringen overgehouden", vertelt ze. Uit zijn beroepsmatige activiteiten groeiden bij Dhr. Meens enkele hob by's die hij zelfs nu nog met veel ple zier uitoefent. Al meer dan 40 jaar is hij betrokken bij vogelvereniging "Meijels Prachten bij Sierpluimvee- vereniging "Onder Ons Helden". Ook duivenliefhebbers weten al j arenlang de weg naar huize Meens te vinden Nadat hij in 1980 om gezondheidsre denen zijn werkzaamheden in de die renartsenpraktijk beëindigde, is hij dat werk als hobby blijven doen. Ook op andere gebieden maakte Dhr. Meens zich in de loop der jaren verdienstelijk. Hij had jarenlang zit ting in het financiële comité van het dekenaat en was van daaruit afge vaardigde in het financiële comité van het bisdom. Bovendien is hij al tijd nauw betrokken geweest bij Harmonie Eendracht. Hij had in de zestiger jaren zitting in het unifor menfonds, was toen tevens vier jaar voorzitter en op grond van zijn ver diensten is hij benoemd tot erelid van deze vereniging. Schitterend leven Zowel Dhr. als Mevr. Meens kijken met tevredenheid terug op hun leven "Bepaalde onderdelen zijn inmiddels wel aan revisie toe, maar we hebben een schitterend leven gehad", wordt opgemerkt Dat in dat leven ook altijd plaats is geweest voor sociaal gevoel, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat sinds anderhalf jaar Ali, een jongen uit Afghanistan, bij hen in het gezin is opgenomen Ook het vrijwilligers werk dat him zoon Joes, verpleeg huisarts in Loosdrecht doet voor de Stichting Kifaia heeft hun volledige steun Sinds enige jaren is hij intensief betrokken bij de opvang en onder steuning van gehandicapte kinderen en Intifada-slachtoffers in de Gaza- strook, een deel van Palestina Joes bezocht de Gazastrook inmiddels tien keer samen met verpleegkundigen en psychologen en heeft zich vooral bezig gehouden met het trainen van en het geven van voorlichting aan art sen, verpleegkundigen, fysiothera peuten en familieleden van gehandi capten in het geven van verantwoor de zorg en behandeling. Bij gelegenheid van hun gouden hu welijksfeest hebben Dhr. en Mevr. Meens dan ook een wens. "Mensen die ons iets willen geven, willen we vragen een bijdrage te leveren aan de Stichting Kifaia te Amsterdam. We weten dat het geld daar op de juiste plaats aankomt en op verantwoorde wijze geïnvesteerd wordt In het Oranje Hotel staat op deze dag een bus waarin een bijdrage gedeponeerd kan worden". Hun feestdag beginnen Dhr. en Me vr. Meens met hun kinderen en vier kleinkinderen op vrijdag 17 augus tus om 16.00 uur met een H Mis in de parochiekerk van Meijei. Die wordt gevolgd door een feestelijke bijeen komst in het Oranje Hotel waar ie dereen het gouden echtpaar vanaf 19.00 uur kan feliciteren. Red. UW NISSAN - DEAL KR: AUTOMOBI€LB€DRIJV€N www.joostenauto.nl Kalisstraat 30 - MEIJEL Tel. (077) 466 14 49 R. Dieselweg 26 - VENLO-BLERICK Tel. (077) 382 24 24 EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAN BESTE SERVICE RUIME KEUS LAAGSTE PRIJS EXPERT KAREL HERMANS: HELDEN Mariaplein 13 077-3213377 HAELEN Burg. Aquariusstr. 27 0475-591227 HEYTHUYSEN Dorpstr. 13 0475-493613 PANNINGEN Markt 24 077-3060210 WEERT Stationsstraat 13 0495-532175 Op zaterdag 9 juli namen de Fluiters voor de 2e maal deel aan "Te land, ter zee en in de lucht", ditmaal aan het onderdeel "Uitpakken en wegwe zen". Bij dit onderdeel moeten de teams die hieraan deelnemen wel heel ingenieus kunnen bouwen en zeker geen last hebben van hoogte vrees!!! Alvorens de bel te kunnen luiden, moeten zij met htm voertuig eerst 25 meter varen, terwijl tegelij kertijd ook nog een in het vaartuig aangebrachte constructie moet wor den opgebouwd. De finishbel hangt op een hoogte van maar liefst 9 me ter. Ook C.C. De Fluiters deden een poging deze hoogte te bereiken. Of ze werkelijk de bel luiden of een nat pak krijgen valt te zien in de uitzen ding van aankomende vrijdag 17 au gustus om 19.25 uur op Nederland 2 bij de Tros. Afgelopen dinsdag is de Roggelsebrug gesloopt. Voor een verslag en meer foto's (zie elders in dit blad)

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2001 | | pagina 1