Concertreis Meijels Mannenkoor was een zeer groot succes!! Ruilbeurs Adecca Op 25 juni kopij eerder inleveren Brandweer Neerkant krijgt nieuwe brandweerwagen overgedragen holbox Tijdens de PeelMert a.s. zondag 17juni ;s; OPEL GHIELEN www.opelghielen.nl VAN LOON VERSGOED POELIER CRINS POELIER CRINS VERDONSCHOT VISPALEIS Hollandse nieuwe woensdag 13 juni 2001 57e jaargang no. 24 Ambassadeur aanwezig Ruijsstraat 17 Panningen Telefoon (077) 307 60 66 Ze zijn er weer, vers van het mes aan onze verkoopwagen snel drukwerk nodig bel gratis Weekbericht VOOR MEIJEL Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij BV Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen Telefoon (077) 30719 80* Fax (077) 307 60 43 Redactie: J. en M. Daems, De Rossecker 4.5768 HK Meijel. Tel. (077) 466 25 59 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant De concertreis van het Meijels Mannenkoor naar Zwitserland in het Hemel- vaartsweekend van 24 t/m 28 mei jl is in alle op zichten een ge slaagde reis ge worden. Zo wer den de interna tionale contacten uitgebreid en de mannenkoor zang (met name de werken van Jean Lam- brechts) gepro moot. Doelstel lingen die meer dan gehaald wer den. Mede door de perfecte orga nisatie van de commissie bui tenlandse reis, die alle lof ver dient, is deze con cert - en ontmoe- tingsreis een hele bijzondere ge worden. Vroeg vertrokken Op Hemelvaartsdag vertrokken we met twee bussen vanuit Meijel rich ting Zwitserland vertrokken. Na de nodige tussenstops arriveerden wij om 15.00 uur in het mooie barokstad- jeSolothurn. Na een indrukwekkend optreden in de St. Ursenkathedraal kon ieder een op eigen gelegenheid deze gou den sprookjesstad met zijn vele mo numentale gebouwen nader bezich tigen. Om 19.00 uur arriveerden we in ons Hotel "Blüemlisalp" in Beaten- berg waar we gedurende deze con certreis verbleven. Op uitnodiging van de directeur van de Kursaal zongen we vrijdag op het overdekte platform nabij de grote Kurgarten in Interlaken voor de ve le passantén en andere toehoorders. Ook had de Ambassadeur van Ne derland dhr. R. Smit met zijn echtge note tijd vrij gemaakt om ons optre den bij te wonen en was hiervoor speciaal vanuit Bern naar Interlaken gekomen. Die avond volgde een volgende op treden in Beatenberg. Hier waren we op uitnodiging van de Jodlerklub uit Beatenberg. Voor veel zangers was dit een eerste kennismaking met deze wijze van zingen. Het werd een mooi en onvergetelijk concert voor iedereen en we zijn dan ook erg blij, dat de Jodlerklub in mei 2002 te gast is in Meijel. Een Duits Mannenkoor uit Stadtro- da in Thüringen, enkele dagen op vakantie in Wengen, verzorgde een kort optreden met enkele Duitse volksliederen. De avond werd besloten met een ge zamenlijk optreden van het Duitse lied 'Weinland' en tot ieders verras sing zong het Meijels Mannenkoor het speciaal voor dit concert ingestu deerde lied 'Mys Wengen'. Dit is het clublied van de mannen- Het Meijels Mannenkoor in Zwitserland op de trappen van de kathedraal in Soloturn. Zaterdag De ochtend kon iedereen vrij invul len en na de warme maaltijd ver trokken we met de bussen via Inter laken naar Lauterbrunnen. We kwamen langs de indrukwekkende Staubwasserfalle, waar een enorme hoeveelheid smeltwater zich een Weg baant door en over het immens grote rotsgebergte. Per smalspoortrein gingen we ver volgens naar het autovrije berg plaatsje Wengen, gelegen aan de voet van het majestueuze Jungfrau- massief. Hier was een concert ge pland met het plaatselijke mannen koor en we konden onderweg in het treintje genieten van de ongerepte natuur met zijn vele veld- en berg- bloemen We genoten eveneens van de gastvrijheid van deze collegazan gers en stelden wederom vast, dat zingen verbroedert; er zijn direct in tensieve en open contacten met de zangers uit Wengen en we werden heel gastvrij onthaald Om 19.30 uur werd het avondcon cert geopend door de zangers van Wengen en was eerst een kort op treden van de Schwyzerörgeli- Gruppe. De goed gevulde Kinosaal genoot zichtbaar van ons gevarieerd optreden. Met name het Operawerk 'La Vergine degli Angeli' van Verdi, het "Thank you for the music' van Abba en het Spaanstallige werk van Jean Lambrechts bracht de handen op elkaar. De mooie sopraanstem van Rian Vestjens gaf een extra tin tje aan dit concert. koor uit Wengen. Aan het eind van dit verbroede ringsconcert sprak onze vice- voorzitter Louk van Doorn de me nigte in het Zwit serse dialect toe. Voldaan togen we tegen midder nacht weer terug naar ons hotel, uit gezwaaid door on ze Wenger vrien den. 11. AJis in Thun In de goed gevul de Marienkirche van Thun hebben we op zondag de H. Mis opgeluis terd, hierbij voor treffelijk begeleid door onze orga nist en pianist Ton Toirkens. Het 'Ave Maria ge zongen door onze soliste Rianne Vestjens maakte veel indruk op de vele toehoorders. Voor velen van ons was deze opluis tering het hoogtepunt van deze con certreis. Na de mis was in de koffieruimte van de kerk een koffieconcert ten overstaan van vele toehoorders en een warm applaus viel ons ten deel. Moe maar erg voldaan keerden alle zangers, echtgenotes en supporters op maandag 28 mei huiswaarts, met een hele ervaring en vele fijne herin neringen rijker. Zondag 17 juni organiseert "Verza melaarvereniging De Peelstreek" weer de maandelijkse ruilbeurs van 10.00 u. tot 13.00 u. in "'t Kloster" in Meijel. Ruilobjecten zijn o.a. postzegels, munten, pennen, ansichtkaarten, de- votionalia, jokers, suikerzakjes, bankbiljetten etc. Kortom, voor elk wat wils. U bent van harte welkom. Door omstandigheden willen wij de kopij voor het Weekbericht dat uitkomt op woensdag 27 juni graag eerder binnen hebben. In plaats van de gebruikelijke tijd (maan dag 22.00 uur) willen we op maan dag 25 juni de kopij uiterlijk om 18.30 uur in de redactiebus heb ben. Zo mogelijk graag al eerder, liefst al op zaterdag of zondag. Redactie Weekbericht voor Meijel Dï BUURTKRAAM VAN ALLÉ MARKTEN THUIS. Wij staan elke donderdagavond in Meijel op de markt. Poulet - licht gemarineerd - per kilo fl. 10,95 Kip hawaï - kant klaar - 500 gram fl. 7,50 De nieuwe barbecue-prijslijst ligt voor u klaar op de markt. Wij verzorgen uw complete barbecue-party van groot tot klein. De vorige wagen van Neerkant was van 1991 en na 19 jaar inzet versleten en ar- bo-technisch niet meer bij de tijd. De nieuwe tank autospuit is een Daf, die bij Zieg- ler in Windscho- ten afgebouwd is met de nieuwste snuij es die in een moderne wagen kunt verwach ten. Hij heeft constant 4-wielaandrij- ving en is voor zien van een abs- systeem. Mede door de sneeuw kettingen die al rijdend in wer king kunnen tre den is dit voer tuig alle terrein en weersomstan digheden de baas. In de be pakking is het voertuig voor zien van alle hulpmiddelen om branden en ongevallen te be strijden. In de auto is plaats voor 8 personen en hij is voorzien van een 2400 liter watertank. Met deze wa gen kan Neerkant de komende 15 jaar weer vooruit. De wagen die al vanaf december 2000 in gebruik is wordt zondag 17 juni 2001 om 17 uur officieel aan de groep Neerkant overgedragen door burgemeester Daandels van Deur- ne. Na de overhandiging zal Brandweer Neer kant in samenwerking met de ambu lance een de monstratie ge ven voor de kerk in Neer kant. Vanaf 11 uur zal de nieuwe wagen te be wonderen zijn op de Peel- mert. Ook staan er de overige wa gens van de Deurnese Brandweer, te weten een hulpverle ningsvoertuig, een haakarm voertuig met dompelpom- paanhanger, en een slan- genbak met 3 kilometer slan gen. Tevens is de hele dag een ambulance en politieauto te bezichtigen. Kleurplaten over de brandweer die de kinderen van Neer kant, Liessel en Helena- veen gekregen hebben kunnen ook op de Peelmert ingeleverd worden. offset wilhelminastraat 17 panningen 0800-0231350

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2001 | | pagina 1