AdecctJ expert 10% KORTING Nieuw beleid binnen KBO afd. Meijel Eerste steen van nieuw gemeenschapshuis gelegd door burgemeester Vos 2e PAASDAG OPEN 11.00-17.00 uur JOOST€N'S Koopzondag Pasen 16 april Panningen Burgemeester steekt veehouders hart onder de riem Uitnodiging: OPEL GHIELEN Voordeelcheque 10% extra korting www.opelghielen.nl DE GROENTESPECIALIST VAN LOON VERSGOED POELIER CRINS VERDONSCHOT VISPALEIS POELIER CRINS Konijnenbout - kruiden gratis - hele kilo fl. 12,95 Tandoori - 500 gr fl. 4,75 Lamskotelet - 100 gr fl. 2,25 VERDONSCHOT VISPALEIS GOEDE VRIJDAG: VISDAG Kabeljauwfilet - 500 gr fl. 13,00 Heilbotfilet - 500 gr fl. 13,75 VAN LOON VERSGOED Extra belegen kaas - 500 gram fl. 6,95 Verse roombrie - 200 gram fl. 3,25 Oud Gouda met zwarte korst - 500 gram fl. 8,45 Gekookte worst - 100 gram fl. 0,99 Kwaliteitsimpuls KUNSTSTOF EN ALUMINIUM RAMEN, DEUREN EN SERRES woensdag 11 Jpril 2001 57e jaargang no. 15 BROEKEN DUUR? KOM NOU! LEE 89,95 WRANGLER w 79,"5 Maasbree (077) 465 33 95 Maandag gesloten De KBO afdeling Meijel wil bij deze alle senioren, ook de j ongere, en leden en niet-leden uit Meijel uitnodigen om deel te nemen aan een werkover- legvergadering over een nieuw uitge breider te voeren beleid binnen onze organisatie. De bijeenkomst is ge pland op 23 april as. om 19.30 uur in gemeenschapshuis 't Kloster. Kernpunten in de vorming van een nieuw beleid binnen de KBO afde ling Meijel. L De nieuwe, zo men wil, de jonge ge neratie ouderen bij de activiteiten van de bond betrekken. Wat zoekt deze categorie in de KBO Wat kan de KBO bieden Zijn betrokkenen bereid mee te doen in de belangenbehartiging Onder welke condities wil men dat Wat kunnen senioren van de nieuwe generatie de KBO bieden. 2. De organisatie van nieuwe/andere activiteiten voor (jongere) senioren Thans bestaande activiteiten: MBvO (fitness, stijldansen, gym, zwemmen, koersbal) Reizen Recreatie kaarten, biljarten, kie nen, handwerken, inloop) Nieuwe activiteiten: Sporten, internetten, gespreksgroe pen (kunst, politiek, zorg, verwerken) 3. Het betrekken senioren (leden en niet-leden) in de organisatie van acti viteiten. hoe bevordert men de deelname aan de activiteiten hoe kan men mensen bereiken/mo- tiveren vormen van werkgroepen in diverse activiteiten eigen verant woordelijkheid geven »samerrwerken met andere organisaties Wij zullen er zijn, komt U ook? Het bestuur Ruijsstraat 17 Panningen Telefoon (077) 307 60 66 L E Tk AUTOMOBIELBEDRIJVEN www joostenauto.nl Kalisstraat 30 - MEhlEL Tel. (077) 466 14 49 R Dieselweg 26 - VENLO-BLERICK Tel. (077) 382 24 24 EXPERT, DAAR WORD JE WIJZER VAN 10% Extra korting* (met een maximum van 100,- per apparaat). Uw apparatuur wordt gratis gereserveerd tot de door u zelf te bepalen datum. Uw apparatuur wordt gratis thuis bezorgd. Bij iedere aankoop vanaf 490,- krijgt u de unieke Expert All-Risks-Garantie. Deze garantie gaat pas in op de leveraatum. tö&'OP en aanbiedingen. Computers en Telecom. BESTE SERVICE RUIME KEUS LAAGSTE PRIJS EXPERT KAREL HERMAMS; HEYTHUYSEN Dorpstraat 13 HELDEN Martspiein 13 PANNINGEN Markt 24 HAELEN Burg. Aquariusstraat 2.7 WEERT Stationsstraat 13 Aan het begin van de raadsvergade ring van maandag 2 april heeft bur gemeester Vos stilgestaan bij de MKZ-crisis, die vanaf 21 maart voor grote beroering in ons land zorgt De burgemeester vroeg aandacht voor de onrust, voor de zorg en voor de emotie waarmee de agrariërs en hun gezinsleden geconfronteerd worden "Dit grijpt zeer diep in, zowel bij mensen als dieren", aldus burge meester Vos, die aangaf dat de grootst mogelijk voorzichtigheid ge boden is. Uit de dagelijkse situatie rapporten en uit de berichten die via de pers tot het gemeentebestuur ko men blijkt volgens hem heel duide lijk dat de druk toeneemt. "De herin neringen aan de varkenspest komen terug en opnieuw wordt een enormj beroep gedaan op het weerstands vermogen van deze gezinnea Wij to nen onze betrokkenheid bij de Me- ijelse gezinnen en wensen hen veel kracht en sterkte", zette hij uiteen. Burgemeester Vos meldde tevens dat op gemeentelijk niveau zowel bestuurlijk als ambtelijk overleg is opgestart om alle maatregelen die in het kader van de mkz-crisis geno men zijn of nog genomen moeten gaan worden te coördinerea "Uiter aard is het Ministerie van LNV ver antwoordelijk, maar wij rekenen het tot onze plicht te ondersteunen", al dus Dhr. Vos, die zijn uiteenzetting besloot met: "We wensen iedereen veel sterkte". Wij staan elke donderdagavond in Meijel op de markt. Wij voeren een uitgebreid assortiment lamsvlees, o.a. lamsfilet, lamskotelet, lamskroon, lamsbout, lamssleaks en lamshaasjes Op vrijdag 6 april heeft burgemeester Vos de eerste steen gelegd van het nieu we gemeenschaps huis. Bovendien werd op deze dag het feit gevierd, dat het hoogste punt van de bouw is bereikt. Aan de dagelijkse wer kers op deze bouw bood burgemeester Vos dan ook een en velop met inhoud, het zogenaamde pannenbier of de kapfooi, aan. In een toespraak tot de aan wezigen ging Meijels eerste burger nader in op het belang van de totstandkoming van deze nieuw bouw. Burgemeester Vos opende zijn toe spraak met de constatering: "We zijn met deze bouw goed bezig, want aan Meijel als gemeente en aan Meijel als gemeenschap wordt een kwaliteits impuls gegeven. Het gaat ons daarbij om de toegevoegde waarde, die van dit gebouw uitgaat". En deze nieuw bouw sluit volgens hem uitstekend toekomst". Het gemeenschapshuis noemde hij in dat verband "het ce ment als bindmiddel tussen alle bur gers; het is een ontmoetingsplaats voor ons allemaal". Maar het nieuwe gemeenschapshuis heeft naar zijn mening meer potentie. "Het is ook een visitekaartje naar bui ten toe, naar onze gasten, naar de re- aan bij andere accommodaties die dggio._ Met deze ontmoetingsplaats in afgelopen jaren voltooid zijn. Daar van noemde hij Zorgcentrum St. Jo zef en educatief centrum Den Doel- hof. "Het zijn voorzieningen die de fundamenten zijn van een dorp, van een gemeenschap, en die medebepa lend zijn voor de leefbaarheid in de Meijel als kruispunt in de Peel, wordt een nieuwe dimensie toegevoegd, want het wordt in de toekomst een uit stekende locatie voor bovenlokale ac tiviteiten", aldus burgemeester Vos, die tevens opmerkte dat hij verwacht dat het nieuwe gemeenschapshuis een bron van nieuwe activiteiten zal zijn. "Zo'n nieuw gebouw inspireert, het geeft nieuwe impulsen", meende hij. Aan het einde van zijn toespraak stak hij niet onder stoelen of banken inge nomen te zijn met het feit dat hij op deze dag de eerste steen van het nieu we gebouw mocht leggen. "Hier staat een tevreden mens, die vandaag ge niet Want wat is er fijner dan te mo gen meewerken aan een gebouw voor en van alle burgers". j^ecj CUYPERS B.V. MIDDENWEG 15 6061 ET POSTERHOLT TEL (0475) 40 60 00 FAX (0475) 40 36 85 E-MAIL ADRES INFO@CUYPERS.NL Uit eigen fabriek onder KOMO-keur en certificatie SKG tegen inbraak op eigen naam. Bezoek onze showroom en overtuig Uzelf van onze kwaliteit en onze prijs. KOFFIE BIJ DE WINKEL Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant (actieprijzen alléén aeldia oo 16 april) GRATIS GRATIS Uitgave: t De Gouden Leeuw Uitgeverij BV V Industrieterrein 40 M M H Postbus 7214 5980 AE Panningen H H H H 'II Telefoon (077) 30719 80* W W ffi MM TgjL Fax (077) 307 60 43 JÊl. Redactie: J. en M. Daems, De Rossecker 4.5768 HK Meijel. Tel. (077) 466 25 59

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2001 | | pagina 1