Grootse successen leden „Meijels Pracht" Adecca Vakmensen in vakantiemensen JOOSTEN'S POELIER CRÏNS ADAMS BLOEMEN OPEL GHIELEN Telefoon (F axnummer VAN LIESHOUT UW MARKTBAKKER Rabobank Meijel Rabobank woensdag 17 januari 2001 57e jaargang no. 3 www.opelghielen.nl Goud, zilver, brons Postuur Club Nederland De Gouden Leeuw uitgeverij bv Industrieterrein 40 5981 NK Panningen (077) 30719 80 (O77) 307 60 43 WIJ STAAN ELKE DONDERDAG IN MEIJEL OP DE MARKT Konijnenbout - kruiden gratis - hele kilo fl. 11,95 Kipfilet hele kilo fl. 11,95 10 worstenbroodjes voor fl. 10,00 4 tompouce voor fl. 3,95 2 bossen tulpen - 5 soorten - voor fl. 10,00 20 rozen - 5 soorten - voor fl. 10,00 Ruijsstraat 17 Panningen Telefoon (077) 307 60 66 Tel. (077) 466 28 28 Reizen Aanstaande zaterdag is ons reisbureau geopend van 10.00 - 15.00 uur Weekbericht Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij BV Industrieterrein 40 Postbus 7214 5980 AE Panningen Telefoon (077) 30719 80* Fax (077) 307 60 43 voor«MeuelV Redactie: J. en M. Daems, De Rossecker 4.5768 HK Meijel. Tel. (077) 466 25 59 Nadat op maandag 8 januari de prak tijk al in gebruik genomen was, is af gelopen zondag de Dierenkliniek Me ijel officieel geopend. Dat gebeurde met een receptie in de praktijk voor genodigden, vrienden en bekenden van dierenarts Inge Pieters-Fitters (36 jaar), die met deze nieuwe praktijk is begonnen. Bezitters van huisdieren kunnen dus aan de Kalisstraat 4b te recht als hun dier ziek is en hulp van een dierenarts nodig heeft. Eind janu ari kunnen alle belangstellenden een kijkje komen nemen in de Dierenkli niek, want dan wordt een open dag gehouden. Vestiging Vanaf 1993 toen Inge Pieters als die renarts afstudeerde, heeft ze in diver se praktijken in de omgeving ge werkt. Al langere tijd is ze verbonden aan de praktijk van de dierenartsen Van Helmond, Goossens en Grond- huis in Asten. Omdat ze met haar man en hun twee kinderen in Roggel woont, komt ze op weg naar haar werk vrijwel dagelijks door Meijel. Zo kwam ze op het idee om in Meijel met een praktijk te be ginnen. "In Meijel was nog geen echte praktijk voor de behandeling van kleine huisdieren. Tot nu was er alleen maar een avond spreekuur als een soort dependance van de dierenartsenpraktijk Helden. Daarom heb ik me hier gevestigd", vertelt ze daarover, daaraan meteen toevoegend dat haar keuze voor Me ijel mogelijk ook beïnvloed is door het feit dat ze in Meijel al wat contacten had. Ze speelt namelijk in dames- joekskapel Leut mi Neut, waarbij ze heel toevallig terecht is gekomen. Tij dens een tennistoernooi in Meijel werd haar gevraagd of ze zin had om muziek te maken met een dames- joekskapel. Dat leek haar wel wat, zodoende blaast ze nu alt-saxofoon bij Leut mi Neut. Afgelopen zondagmiddag luis terde Leut mi Neut de opening van haar praktijk dan ook muzikaal op. Alle faciliteiten aanwezig Tijdens het laatste deel van haar studie diergeneeskunde hield Inge Pieters zich in het bijzonder met kleine huis dieren bezig. "Het laatste half jaar van mijn studie heb ik de differentiatie klei ne huisdieren gekozen. Dat noem je geen specialisme. Specialist ben je als als je na je studie nog vier jaar verder leert op de faculteit voor diergenees kunde". Ook na haar studie heeft ze zich daarin verder bekwaamd en ze heeft dan ook een ruime ervaring op het gebied van de behandeling van kleine huisdieren Haar nieuwe prak tijkruimte is daarvoor volledig toege rust. De voormalige winkehuimte naast friture Ut Pelmke doet in niets meer herinneren aan de eerdere be stemming. Dat komt doordat deze ruimte voorzien is van een fraai interi eur met een ruime balie. Verder zijn er in dit gedeelte van het pand een wacht kamer, een behandel- en operatieka mer, een recoveryruimte en een kan toorvoorziening tot stand gebracht. "Alle faciliteiten die we nodig hebben zijn er en alle behandelingen kunnen hier uitgevoerd worden", aldus Inge, die zich verzekerd heeft van de bij stand van een tweetal assistentes. Dat zijn Net op het Veld-Snijders en Cindie Janssen, beiden afkomstig uit MeijeL Openingstijden en spreekuur Zij zijn onder meer belast methet maken van afspraken. De praktijk is op maan dag, woensdag en vrijdag weliswaar doorlopend geopend van 9.00 tot 18.00 uur, maar in principe werkt de Dieren kliniek Meijel op afspraak. Toch is er op de genoemde dagen ook tweemaal een open spreekuur. Tussen 9110 en 10.00 urn en tussen 13.30 en 14.00 uur kan men hier ookzonder afspraakterecht Op dinsdag en donderdag is de praktijk overdag ge sloten; er is dan alleen een avondspreek uur en wel van 19.00 tot 19.30 uur. Voor noodgevallen kan men, buiten ope ningsuren, altijd telefonisch terecht bij het nummer van de praktijk: 077-466 03 81 Dat nummer geldt uiteraard ook voor het maken van een afspraak. Red. Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant In de week van 11 t/m 14 januari von den in Apeldoorn de Nederlandse kampioenschap pen plaats van de Nederlandse Bond voor Vogelliefheb bers, de N.B.V.V Op dinsdag, de dag na de officiële keu ring, slaagden twee van onze leden voor het diploma keurmeester pos tuurkanaries. De heren L.Meule- mans en Th. Min- ten slaagden met lof voor dit prakti sche examen na een studieperiode van twee jaar. Het theoretische gedeelte werd al eerder in het jaar afgelegd. Zij mogen zich nu keurmeester Vorm- en Postuurkana ries noemen en in de komende jaren zelfstandig bij verenigingen in den lande keuringen verrichten. Het theo retisch gedeelte behelst celleer, erfe lijkheidsleer, toegepaste erfelijk heidsleer en vooral kennis van de standaardeisen. Dit laatste houdt in dat men precies op de hoogte is van alle raskenmerken van de verschil lende vogels. In totaal zijn er 23 erken de rassen en elk ras heeft zijn typische kenmerken. De praktijk werd opge daan tijdens de lessen in Drunen en tijdens de keuringen bij allerlei ver enigingen in het land o.l.v. een keur meester. Tijdens deze lessen werden vele vogels besproken en beoordeeld. Het gaat dan om houding bij de hou dingrassen, de frisering bij de gefri seerde rassen en om de vorm bij de vormrassen enz. Als vogelvereniging is het van groot belang dergelijke mensen in ons mid den te hebben om alle vogels van onze leden op kwalitiet te kunnen be oordelen. Wij zijn dan zeker een stuk voor op de kwekers die niet in deze gelegenheid zijn. Zij zijn specialisten op hun terrein. Heel belangrijk voor de vereniging is ook dat de naam "Me- U W NISSAN-DEA LE R AUTOMOBIELBEDRIJVEN Kalisstraat 30 - MEIJEL Tel. (077) 466 14 49 R. Diesetweg 26 - VENLO-BLERICK Tel. (077) 382 24 24 ijels Prachf'op een heel andre wijze wordt uitgedragen. Beide leden van harte proficiat. Op donderdag werd de bondsshow officieel geopend door de Bondsvoor zitter en de burgemeester van Apel doorn. Een show met meer dan 11.000 vogels ingezonden door 1328 leden vanuit heel Nederland, waaronder zes leden van "Meijels Prachf'met 52 vogels. Eigenlijk hadden wij het al een beetje verwacht dat leden in de prijzen zou den vallen gezien de resultaten op de Kring- en Districtswedstrijd. Maar wat valt te denken van: 3 maal goud, 3 maal zilver en 2 maal brons. De gouden medailles werden gewon nen door: Ton Huybers met een stam roodin- tensief van 374 punten Bert v.d.Burgt met een stam N.HFrisé van 374 punten Coen Steegs met een Scotch Fancy van 93 punten Al deze vogels behaalden het maxi maal haalbare. We kunnen dus echt stellen dat zij de echte Nederlandse kampioenen zijn in hun kleur en ras. Verder werden nog drie zilveren me dailles behaald door: Coen Steegs met een stam Scotch Fancy van 367 punten Jos Dhomen met een stam Bruin dom. wit van 367 punten Louis Meulemans met een Belgische bult vamn 92 punten Tenslotte nog twee bronzen plakken voor: Theo Minten met een Zwitserse Frisé van 92 punten Jos Dohmen met een bruin dom.wit van 92 punten. Dit zijn resultaten waar menige ver eniging jaloers op zal zijn. Met dit re sultaat kunnen we ons in binnen- en buitenland laten zien. Postuurclub Ne derland is een na tionale vereniging voor vorm- en pos tuurkanaries waarbij leden aan gesloten zijn die al leen deze vogels kweken. Het gaat om 22 rassen die elk hun typische vorm, houding, fri sering en tekening hebben al of niet in het bezit van een kuif. Deze vereniging brengt haar show al tijd onder bij de Bondsshow en geeft een mooie prijs aan de winnar van elk ras. Van deze vereniging zijn zeven le den van "Meijels Pracht" lid en wie verwondert zich als we zeggen dat van drie rassen de beste vogels in Me- ijel zitten. Coen Steegs de mooiste Scotch Fancy, Louis Meulemans de mooiste Belgische bult, Theo Minten de mooiste Zwitserse Frisé. Vervolg zie pagina 3 Wij zijn nu gevestigd E-mail adressen: adv@ goudenleeuw.nl redactie goudenleeuw, nl

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2001 | | pagina 1