Dhr. Bakens nieuwe secretaris van L Adecco JOOSTEN'S Wij gaan verhuizen PRETTIG KERSTDAG WIJ WENSEN IEDEREEN OPEL GHIELEN (gesloten) woensdag 20 december 2000 56e jaargang no. 51 Fijn mensen te kunnen helpen Mooiste werk in gezondheids zorg www.opelghielen.nl Nieuwe uitdagingen Laatste Weekbericht van dit jaar De Gouden Leeuw uitgeverij bv Ruijsstraat 17 Panningen Telefoon (077) 307 60 66 Weekbericht Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij BV Wilhelminastraat 17 Postbus 7214 5980 AE Panningen Telefoon (077) 306 68 88* Fax (077) 307 55 64 Postbank nr. 4091420. Redactie: J. en M. Daems, De Rossecker 4.5768 HK Meijel. Tel. (077) 466 25 59 VOOR Dokter Cammaert neemt afscheid Op 1 januari 1974 nam dokter W. Cammaert de huis artsenpraktijk van dokter A. Smeets over en vestigden hij en zijn vrouw zich in Meijel. Na nog een maand ge bruik gemaakt te hebben van de praktijkruimte van zijn voorganger na men ze intrek in het pand Hazepad 7, waar zijn huisart senpraktijk vervol gens ruim twee j aar gevestigd was. Toen werd het pand aan de Steeg- straat 6 betrokken, een pand waarin hij altijd heel graag gewoond heeft. "Dat zal ik zeker gaan missen als ik verhuis", aldus dokter W. Camma ert, die op 1 januari zijn praktijk over draagt aan zijn op volger Paul Habets. Bij dit afscheid een gesprek waarin te ruggekeken wordt op zijn Meijelse tijd en vooruitgekeken wordt naar de tijd die voor hem ligt. Toen dokter Cam maert 25 jaar in Me ijel werkzaam was, kondigde hij in diverse interviews die toen met hem gehouden werden al aan over enkele jaren, zo rond zijn ze stigste te zullen stoppen. Een belang rijk argument in het maken van deze afweging noemde hij toen, dat hij er tengevolge van het overlijden van zijn vrouw in 1998 alleen voor stond. "Dat is een extra factor om dan op te hou den. Ik wil me dan weer gaan bezig houden met mijn hobby's", zette hij toen uiteen en dat voornemen gaat hij op 1 januari dus uitvoeren. In het gesprek dat enkele weken voor zijn afscheid gehouden wordt, geeft hij aan dat dezelfde redenen om te stoppen nog steeds gelden. "In april word ik zestig en ik vind het nu een mooie tijd om te stoppen. Ik ben nu nog gezond genoeg om veel dingen die me interesseren te kunnen doen". Ook geeft hij aan, dat een huisartsen praktijk heel érg veel vergt. "Je hebt een hele verantwoordelijkheid, want elke keer opnieuw moet je beoorde len hoe serieus een klacht is. In eerste instantie ben ik dan ook blij dat ik die verantwoordelijkheid niet meer hoef te dragen. Ik hoef mensen niet meer te vertellen dat ze een bepaalde ziek te, bijvoorbeeld kanker, hebben. Als huisarts is het heel fijn om mensen te kunnen helpen, je maakt heel veel leuke dingen mee. Ik heb echter ook ervaren dat het voor mij steeds moei lijker geworden is om mensen te gaan w»*P- vertellen dat ze ernstig ziek zijn. Dat komt natuurlijk, omdat jezelf weet wat het is, omdat je het zelf hebt mee gemaakt", vertelt hij. Ook de week enddiensten is hij de laatste jaren als meer belastend gaan ervaren. "Zelfs al is het niet druk, je moet toch steeds beschikbaar zijn. Dat geeft een be paalde spanning. Moet je er dan 's nachts ook nog eens uit, dan merk je dat je langere tijd nodig hebt om te herstellen". Het bovenstaande mag zeker niet als een klaagzang klinken, zo maakt hij duidelijk. "Ik ben blij dat ik huisarts geworden ben. Het is het mooiste werk dat je binnen de gezondheids zorg kunt hebben. Ik heb tijdens mijn opleiding wel eens gedacht om spe cialist te worden, maar ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb", vertelt hij. Op de vraag wat er dan zo mooi is aan het huisartsenvak zet hij uiteen: "Het is op de eerste plaats een breed vak, omdat je te maken hebt met alle on derdelen van de gezondheidszorg, dus zowel met de lichamelijke als met de psychische kanten. Je hebt heel veel contacten met mensen en je ziet hen over een heel lange periode. Het mooie is dat je mensen kunt helpen en kunt begeleiden". Hij voegt daar aan toe dat de 27 jaar in Meijel snel voorbij zijn gegaan. "Het is een heel inte ressante tijd ge weest, waarin ik met veel plezier heb ge werkt. Als huisarts heb ik heel wat kun nen doen voor de mensen, vind ik". De dankbaarheid die daarvoor bij zijn patiënten bestaat is hem niet alleen de laatste tijd gebleken door opmerkingen over zijn aanstaande vertrek. "Ze geven namelijk aan, dat ze er best tegen opzien dat er iemand an ders komt. Dit hoor ik zowel van jonge ren als van ouderen en dat geeft me het prettige gevoel, dat ik toch veel voor deze mensen bete kend heb. Maar ik heb die dankbaar heid bijvoorbeeld ook sterk ervaren door de belangstel ling en het medele ven tijdens de ziekte en bij het overlijden van mijn vrouw". Desgevraagd geeft hij aan dat die ingrij pende gebeurtenis in zijn persoonlijk leven duidelijk van invloed is geweest op zijn opstelling ten opzichte van de ei gen patiënten. "Vroeger was het af standelijker als je mensen een heel slecht bericht ging brengen. Nu ben je er meer bij betrokken en ik heb meer moeite om naar mensen toe te gaan om erover te praten". Volgens hem heeft een zelfde verandering zich voorgedaan als het gaat om de contac ten met nabestaanden. "Je voelt meer aan, wat zij ervaren", meent hij. Dokter Cammaert steekt niet onder stoelen of banken het altijd prettig ge vonden te hebben om in Meijel te kunnen werken. "Je legt hier gemak kelijk contacten met mensen. De mensen hier zijn niet moeilijk. En je kunt mensen hier helpen zoals je ze graag wilt helpen. Van huisartsen in steden hoor je wel eens, dat ze ge dwongen worden om handelingen te verrichten die ingaan tegen de eigen opvatting. Dat heb ik hier niet meegemaakt. Je wordt hier gezien als de vakman", constateert hij. Ook de ervaringen met zijn collega's, met de wijkver pleegkundigen, met het maatschap pelijk werk, met de pagtoor en met de gemeente beoordeelt hij als bijzonder positief. Het enige minpunt van het wonen en werken in een kleinere plaats noemt hij de sociale controle die er is. "Ieder een kent je en volgt je hele doen en la ten. Dat heb ik soms wel eens als beklem mend ervaren". Zijn voornemen om het komende jaar Meijel te verlaten en zich metterwoon in of in de buurt van Den Bosch te gaan vestigen, vloeit echter niet alleen daaruit voort. 'Den Bosch is een leuke stad en ik vind Bra bant prettig vanwege de spontane mentaliteit. Bovendien is het toch dichtbij Amsterdam", merkt hij op. (VERVOLGZON.) Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Tijdens de gemeenteraadsvergade ring van maandag 18 december heeft de gemeenteraad met algemene stemmen Drs. J.C.T. Bakens (38 jaar) uit Asten benoemd tot gemeentese cretaris. De benoeming van Dhr. Ba kens gaat op 1 februari a.s. in. Dhr. Ba kens is getrouwd en hij en zijn vrouw hebben een dochter. Momenteel is Dhr. (Johan) Bakens wethouder van de gemeente Asten, waar hij geboren werd en ook op groeide. Na zijn middelbare school volgde hij de Sociale Academie en studeerde Politicologie in Nijmegen. Daarna was hij als ambtenaar onder andere werkzaam in Oss en Den Bosch. Door zijn politieke belangstel ling kwam hij tien jaar geleden voor de PvdA in de gemeenteraad van zijn woonplaats Asten. Bijna zeven jaar geleden werd hij tot wethouder geko zen en tussen 1994 en 1998 was hij be last met de portefeuilles Welzijn, On derwijs en Sociale Zaken. Vanaf 1998 heeft hij ook de bestuurlijke verant woordelijkheid voor Volksgezond heid, Ruimtelijke Ordening en Volks huisvesting. Hij is fulltime-wethou der en tevens loco-burgemeester van de gemeente Asten. Zoals reeds aangehaald nam de ge meenteraad de unanieme voordracht van de selectiecommissie over. Deze commissie adviseerde tot voordracht van één kandidaat, hoewel de Ge meentewet voorschrijft dat het Colle ge van B en W 'n aanbeveling van twee personen ten behoeve van de gemeenteraad opstelt. In dit geval heeft het College van B en W, onder meer vanwege de unanieme voor dracht van de selectiecommissie en vanwege het positieve advies van de ondernemingsraad, besloten daarvan af te wijken en te volstaan met de voordracht van één persoon. Dhr. Bakens was op maandag 18 de cember nog niet aanwezig tijdens de raadsvergadering toen de gemeente raad het officiële benoemingsbesluit nam. Burgemeester Vos stelde de ge meenteraad wel in het vooruitzicht dat de nieuwe gemeentesecretaris zou proberen tijdens de gebruikelijke koffiepauze aanwezig te zijn. Tegen de klok van negen was dat het geval en Dhr. Bakens kon toen de eerste fe licitaties in ontvangst nemen. Desgevraagd zette hij uiteen de over stap vanuit een bestuurlijke, politieke functie naar een managementfunctie te hebben willen maken, omdat hij de afgelopen jaren steeds meer geïnte resseerd is geraakt in het managen van het lokaal bestuur. Voor de keuze om in de gemeente Meijel aan de slag te willen gaan, heeft hij diverse motie ven. Allereerst noemt hij de bekend heid met het organisatiemodel van de gemeente. De bekendheid met Meijel gaat overigens verder. "Ik denk de cultuur van Meijel in redelijke mate te kennen. Bovendien is het dicht bij huis, want ik blijf in Asten wonen", zet hij uiteen. Red. r Zoals U de afgelopen twee weken al aangekondigd hebt gezien, is deze uitgave van het Weekbericht voor Meijel de laatste uitgave van de jaargang 2000. Volgende week, tussen Kerstmis en Nieuwjaar, komt er geen Weekbericht uit. De eerste uitgave van het nieuwe jaar komt één dag later dan gebruike lijk is en wel op donderdag 4 janu ari. Uw bijdrage voor die uitgave kunt U bij de redactie inleveren tot maandagavond 1 januari 22.00 uur (i.v.m. Nieuwjaar graag eerder We wensen U Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2001 Red. U W N I S S A N - 11 'E A L E R AUTOMOBIELBEDRIJVEN Kalisstraat 30 - MEIJEL Tel. (077) 466 14 49 R. Dteselweg 26 - VENLO-BLERiCK Tel. (077) 382 24 24 Vanaf 2 januari 2001 zijn we gevestigd: (J) Industrieterrein 40 5981 NK Panningen (V) E-mailadressen: redactie goudenleeuw.nl adv@goudenleeuw.nl (J) Wij zijn van 23 december-i januari Industrieterrein 40, 5981 NK Panningen Overloon Maasbree

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2000 | | pagina 1