Adecca Officiële bouwstart nieuw gemeenschapshuis Vr°Wen Geeuw ATB ers en Veldrijders aan de start in MEIJEL Ruilbeurs in Meijel Danspresentatie stichting Kreato Hier wordt gevestigd De Gouden Leeuw uitgeverij OPEL GHÏeLEN woensdag 13 december 2000 56e jaargang no. 50 Ruijsstraat 17 Panningen Telefoon (077) 307 60 66 Oudejaarsconcert 2000: Wiener Melange www.opeighielen.nl De Gouden Leeuw uitgeverij bv 'Kerst- en ^Nieuwjaarseditie (1 dag later Weekbericht voor Meijel W Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij BV Wilhelminastraat 17 Postbus 7214 5980 AE Panningen Telefoon (077) 306 68 88* Fax (077) 307 55 64 Postbank nr. 4091420. Redactie: J. en M. Daems, De Rossecker 4.5768 HK Meijel. Tel. (077) 466 25 59 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant uitgeverij bv 9 Op zondag 17 december organiseert TWC de Velo uit Meijel haar jaarlijkse mountainbike- en veldritwedstrijden. Om 11.00 uur starten de eerste catego rieën met de jeugd. Klassementslei der bij de Jeugd is Daan Keijsers uit Kessel. Om 12.00 uur starten de amateurs en de veteranen bij de veldrijders. Oud- Nederlands kampioen Noel van der Ley is bij de amateurs de grootste kanshebber. Ralph Steeghs uit Pan ningen is hier een van de grote tegen standers. Bij de veteranen komen de cracks van weleer aan de start, zoals Gerard Ke ijsers en de plaatselijke favorieten Had Graat en Ger Hendriks. Gerard Keijsers voert op dit moment het klas sement aan. Had Graat zal hier op zijn thuisparcours de te kloppen coureur zijn. De Mountainbikers starten om 13.15 uur met de veteranen en de junioren. De junioren gaan van start met ca. 30 deelnemers waaronder plaatselijk renner Mark Gommans. De vetera nen starten met ca. 20 deelnemers. Hier zal de Velocoureur Jos Korsten veel tegenstand hebben van Jack Neuen en Willy Rooyakkers. Om 14.30 uur is de start voor de Mountainbikecategorie Profs /Ama teurs. Aan de start staan dan renners als Leon Crienen die flinke tegen stand kan verwachten van Rik van Dijk, Jan Trommelen en Tim Heems kerk. Van de Velo komen de renners Ronald Thijssen, Mark Brummans en Henk Leenders aan de start. Het loodzware zandige parkoers in de Simonshoekse bossen staat garant voor spannende wed strijden. De toegang is gratis. Zondag 17 december organiseert "Verzamelaarsvereniging De Peels- treek" weer de maandelijkse ruil beurs van 10.00 u. tot 13.00 u. in "'t Kloster" in Meijel. Ruilobjecten zijn o.a. postzegels, munten, pennen, an sichtkaarten, devotionalia, poke- mons, jokers, suikerzakjes etc. trekken want De Gouden Leeuw neemt slechts een kwart van het ge bouw in gebruik. Natuurlijk ontbreekt ook in het jaar 2000 het Oudejaarsconcert niet op de agenda van het Meijels Mannenkoor en Harmonie Eendracht. Wederom is er gekozen voor een gezamenlijk the ma en wel "Wiener Melange". De titel zegt het natuurlijk al, de Weense mu ziek zal op dit Oudejaarsconcert cen traal staan. Het Oudejaarsconcert vindt dit jaar plaats op vrijdag 29 december en start als vertrouwd om 19.30 uur. Het ge meenschapshuis "'t Kloster" wordt voor deze gelegenheid omgetoverd in een Weense balzaal zodat de sfeer op timaal zal zijn. Evenals vorig jaar wordt het weer een doorlopend programma, dus geen twee aparte gedeeltes maar een totaal geheel vanaf het begin. Vorig jaar is dit een goede ervaring geweest en beide verenigingen willen dit graag voortzetten. Als vaste deelnemer is het Meijels Vrouwenkoor al jarenlang aanwezig op het Oudejaarsconcert en ook dit jaar zullen zij niet ontbreken. Verder zullen ook de "Méhlse Dörskes" acte de présence geven. Als solisten zullen op deze avond op treden Ivo van der Bijl, een tenor, en Irene Meeuwissen, een sopraan. Zij zullen de Weense muziek van operet tes laten schitteren. De dirigenten Stefan Outjers, Ron Hanssen en Ver- on Jongstra hebben gekozen voor een afwisselend programma. Klassieke maar ook lichte muziek zijn hierin aanwezig. Een echt boeiend geheel dat u niet mag missen. In de volgende uitgave zullen wij het programma uit gebreider omschrijven. Het is dus weer een schitterende avond die er aankomt. Reserveer deze datum dan ook reeds in uw agenda en zorg dat u op 29 december a.s. aanwe zig bent in het Gemeenschapshuis. Wij zeggen reeds nu graag tot ziens op 29 december a.s. (F) Woensdag 20 december 2000 verschijnt onze (F) In week 52 (25-30 december 2000) (zijn wij gesloten) (F) In week 1 (1-5 januari 2001) verschijnt dit nieuwsblad WILHELMINASTRAAT Y]PANNINGEN Postbus 7214, 5980 AE Panningen tel. (077) 306 68 88, fax (077) 307 55 64 Op zondag 17 december a.s. vindt in 't Kloster te Meijel een DANSPRESEN TATIE plaats ter afsluiting van het les- jaar 2000. Aan deze presentatie, die als titel heeft "TUSSEN OPSTAAN EN SLAPEN GAAN", nemen alle cursis ten van de afdeling Dans deel. De leef tijd varieert van 4 tot ongeveer 25 jaar. Het programma geeft een duidelijk overzicht van wat Kreato op dansge- bied in Meijel te bieden heeft. Zeer ge varieerd en voor elk wat wils zullen er verschillende dansvormen aan bod komen: klassieke dans, jazzdans, streetdance en kinderdans maken deze middag tot een ware danshap- pening. De leerlingen zullen de sterren van de hemel dansen!! Wij nodigen U van harte uit deze pre sentatie bij te wonen. De toegang is gratis en de zaal is open vanaf 15.30 uur. Directie en dansdocenten van Stichting Kreato wensen de leerlin gen heel veel succes en U, als publiek, een aangename middag. Met het storten van een bak beton heeft wethouder Rooij- akkers afgelopen vrijdagmiddag het officiële startsein gegeven voor de bouw van het nieu we gemeenschaps huis. Dat hij koos voor het storten van een gedeelte van de fundering was niet helemaal toevallig, zo bleek uit de toe spraak die hij aan sluitend aan de offi ciële openingshan deling in de foyer van het gemeen schapshuis hield. "Op die fundamen ten willen we een stevig bouwwerk laten verschijnen, dat het Meijelse ver enigingsleven de komende vijftig jaar kan dragen", aldus de wethouder. Kloppend hart Met de bouwactivi teiten voor het nieu we gemeenschaps huis is de firma Lau- dy uit Sittard enkele weken geleden al begonnen, maar een officieel tintje krijgt een bouw start meestal pas als de contouren van het gebouw zicht baar beginnen te worden. Dat is in dit geval niet anders en het gemeentebe stuur had er dan ook voor gekozen om op 8 december vertegenwoordi gers van de ondernemers die deze bouw gaan uitvoeren, het stichtings bestuur van 't Kloster, een aantal hoofdgebruikers van het nieuwe ge meenschapshuis en de buurtbewo ners uit te nodigen om bij de bouw start aanwezig te zijn. In zijn toespraak zette de wethouder nog eens uiteen waarom het zo be langrijk is dat Meijel een nieuw ge meenschapshuis krijgt. "Het gemeen schapshuis is het kloppend hart, de motor van de gemeenschap, en zeker in Meijel met zijn bruisende vereni gingsleven maken veel verenigingen daarvan gebruik. Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, voor hun hobby, voor de sport, waar ze de jeugd begeleiden of waar de jeugd zelfs een honk heeft". Volgens de wethouder is nieuwbouw noodzakelijk, omdat het huidige ge meenschapshuis z'n tijd gehad heeft. "Het is niet meer efficiënt", consta teerde hij, daaraan toevoegend dat het nieuwe gemeenschapshuis op nieuw een onder dak zal gaan bieden aan jong en oud. Heel bijzonder noemde hij het dat ook de bibliotheek deel gaat uitmaken van het nieuwe ge meenschapshuis. Hij stak bovendien niet onder stoelen of banken hoge ver wachtingen te heb ben van de nieuwe voorziening die tot stand gaat komen. Die verwachtingen zijn gestoeld op het ontwerp dat volgens hem op een creatie ve manier tot stand is gekomen én op de manier waarop in de Stuurgroep de pro blemen die er in de voorbereiding zijn geweest opgelost zijn. Daarmee doel de hij uiteraard op de financiën van deze nieuwbouw, waarvoor het ge meentebestuur ruim 6 miljoen be schikbaar heeft ge steld. Maar daarin klonk tevens een op roep door aan alle betrokkenen bij de bouw. "We hebben hiervoor diep in de geldbuidel getast. Veel reserve voor onverwachte zaken is er niet", zette de wethouder uiteen. Vanzelfsprekend wenste hij allen die meewerken aan de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis veel suc ces toe bij de realisering daarvan. Red. Zaterdagmorgen is een opvallend bord geplaatst tegen de gevel van het gebouw, voorheen "Radson" in Pan ningen. Vanaf 1 januari aanstaande neemt De Gouden Leeuw uitgeverij hier zijn in trek. De uitgever van o.a. het week blad "Weekbericht voor meijel" zal dan verhuizen van de Wilhelminas traat 17 (vlak om de hoek) naar het nieuwe adres Industrieterrein 40, tus sen Unisign en de Jehova kerk. Hiermede heeft de overname-veran dering definitief zijn beslag gekregen. Wat voorheen het drukkerijgedeelte van de Gouden Leeuw was, blijft in het pand Wilhelminastraat 17 te Pan ningen, gevestigd onder de naam Hol- box Offset. Het uitgeverijbedrijf (12 medewerkers) verhuist naar de nieu we locatie en behoudt de oude, ver trouwde naam. In dit fraaie kantoren complex zal een cluster van meerdere bedrijven ontstaan. Een stuk of acht ondernemingen uit het Panningse bekijken momenteel hun mogelijkheden om hier ook in te

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2000 | | pagina 1