Harmonie Eendracht 327 punten, le prijs met lof der jury expert Drogers Adecca 8 stappenplan SPIJKERBROEKEN! üTfrA fa Weekbericht voor Meijel in een nieuw jasje Vestiging tandartspraktijk Monnique Hermkens in Meijel JOOSTENS MAVERICK 49. woensdag 25 oktober 2000 56e jaargang no. 43 Alle bekende merken drogers scherp geprijsd I AEG - BAUKNECHT - BOSCH EDY INDESIT MIELE WHIRLPOOL - ZANUSSI nu voor speciaal verlaagde prijzen volop keuze in afvoer- en condensdrogers 12 maanden all-risks garantie eigen technische dienst Ruijsstraat 17 Panningen Telefoon (077) 307 60 66 EXPERT KAREL HERMANS: HELDEN Maria plein 13 HAELEN Burg. Aquafiusstraat 27. OPEL GHI Dit is de eerste stap Terug naar het zuiden Volgend jaar praktijkruimte aannuis www.opelghielen.nl NOG ALTIJD DE LAAGSTE PRIJS ZONDAG 12 NOVEMBER OPEN 95 WEEKBERICHT VOOR MEIJEL Uitgave: De Gouden Leeuw Uitgeverij BV Wilhelminastraat 17 Postbus 7214 5980 AE Panningen Telefoon (077) 306 68 88* Fax (077) 307 55 64 Postbank nr. 4091420. Redactie: J. en M. Daems, De Rossecker 4.5768 HK Meijel. Tel. (077) 466 25 59 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur. Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Na een lange periode waarin men zich intensief heeft voorbereid op de deelname aan het Bondsconcours van de Limburgse Bond voor Mu ziekgezelschappen, was het afgelo pen zaterdag de finale dag. Om 12.00 uur werd er door de muzi kanten richting Venlo vertrokken, al waar men op 15.00 uur het optreden op het eerste Bondsconcours 2000 zou gaan verzorgen. Aangekomen in Venlo werden de muzikanten naar de inspeelzaal geleid waar de dirigent Stefan Outjers nog eens de laatste puntjes op de i zette. Voor hem was het ook een belangrijke dag: sinds ruim 2 jaar dirigent van Harmonie Eendracht ging hij voor de eerste maal met een muziekkorps op con cours in de Superieure afdeling. Na het inspelen was het duidelijk dat er spanning aanwezig was, gezonde spanning die ervoor zorgde dat ieder een erg geconcentreerd was. De mu zikanten moesten wachten totdat de leden van Harmonie Concordia uit Obbicht het podium verlaten hadden. Leuk was het om te zien dat in de zaal in middels ook al vele sup porters uit Meijel hun plaats hadden ingenomen. Ondanks het ongunstige tijdstip had den velen toch tijd ge vonden om naar Venlo te komen en Harmonie Eendracht te on dersteunen. Toen Harmonie Eendracht op het po dium plaats had genomen werd er meteen begonnen met het eerste te beoordelen werk: Al Piemonte van Carlo Pizzini. Dirigent Stefan Outjers had er voor gekozen om geen inspeel- werk uit te voeren, omdat het te spe len programma meer dan lang en zwaar genoeg was. Vanaf het begin werd er geconcentreerd en goed ge- muciseerd. Duidelijk was te horen dat er een goede klankverhou ding in het or kest zat. De af gesproken ac centen en fra seringen kwa men goed uit de verf en het eerste werk werd dan ook perfect uitge voerd. Dit was na tuurlijk een goede opste ker voor het tweede werk: Poéme Al- pestre van Franco Cesarini. Een werk dat bestaat uit 7 in elkaar gaande de len en dat ook wel het Alpengedicht wordt genoemd. Ook hier meteen een goede klankverhouding en de mu ziek werd buitengewoon fraai ge bracht. Van tijd tot tijd dacht het pu bliek dat men in de bergen zat in plaats van de Maaspoort, zo werd men meegevoerd. Na afloop van het optreden hadden de muzikan ten dan ook het gevoel dat dit het beste optreden was wat men tot dan toe had gedaan. "Beter dan dit kun nen wij niet", werd door hen meermaals naar voren ge bracht. Nu was het wachten op de uitslag, maar eerst moest de Konink lijke Harmonie St. Caecilia uit Echt nog optreden. Steeds was er gevreesd dat een derge lijk vroeg optreden ten koste zou gaan van de punten want een jury zou het niet aandurven om de maatlat meteen erg hoog te leggen. Zou dit ook waarheid worden Gespannen ging dirigent Stefan Out jers samen met voorzitter Frits Ber- ben naar het podium om de uitslag te gaan afhalen. EXPERT, DAAR WORD IE WIJZER VAM BESTE SERVICE RUIME KEUS LAAGSTE PRIJS Als eerste kreeg Harmo nie Concordia uit Obbicht hun resultaat te horen: 309,5 punten, le prijs. Daarna was Harmonie Eendracht aan de beurt: Eerste werk: Al Piemonte - 162 punten; Tweede werk: Poéme Alpe- stre -165 punten; Totaal: 327 punten, le prijs met lof der jury. Bij dirigent Stefan Outjers ontlaadde zich de spanning, samen met de voor zitter danste hij op het podium. Een schitterend resultaat, nog nooit in haar bestaan heeft Harmonie Een dracht een dergelijk puntentotaal bij elkaar gespeeld en dan ook nog in de Superieure afdeling. Het orkest be hoort vanaf nu echt bij de beste in onze provincie. Dames en heren mu zikanten, nogmaals van harte gefelici teerd. Nadat er nog even bijgepraat was in de foyer van de Maaspoort gingen de bussen richting Meijel, natuurlijk in een uitgelaten stemming. Bij aan komst in Meijel werd er kort muzi kaal door het centrum getrokken waarna het grote feest losbarstte in het clublokaal Hotel/Rest. "De Zwaan". Als dirigent heeft Stefan Ouljers dui delijk laten zien dat hij veel in zijn mars heeft. Hij heeft zijn muzikanten op de juiste wijze naar dit concours geloodst. Maar ook de dames en he ren muzikanten hebben voortreffe lijk werk geleverd: een optimaal repe- titiebezoek, daarbij goed luisterend naar de aanwijzigingen van de diri gent. Voor iedereen dus een groot compliment. Natuurlijk zal Harmonie Eendracht iedereen de gelegenheid bieden om het korps en de dirigent te feliciteren met dit schitterende resultaat. De re ceptie zal plaatsvinden op zondag morgen 5 november a.s. van 11.00 uur tot 13.00 uur in Hotel/Rest. "De Zwaan". Van dit gehele optreden is door TV Limburg een televisieopname ge maakt die over een tijdje op de zon dag integraal uitgezonden zal wor den. U kunt dan het optreden nog een keer helemaal meemaken. Dirigent, muzikanten, supporters en iedereen die een bijdrage aan dit op treden hebben gedaan middels on dersteuning in instrumenten, vervoer en accommodatie, van harte bedankt. Graag tot ziens op 5 november. HEYTHUYSEN Dorpstraat 13 PANNINGEN Markt 24 WEERT Stationsstraat 13 Vanaf deze week verschijnt nieuwsblad Weekbericht voor Meijel in dit formaat. Kleiner dan u gewend bent, maar handzamer en overzichtelij ker Dit is de eerste stap in ons plan om de service van Weekbericht voor Meijel uit te breiden.. Een ander interessant punt van deze ver nieuwing is, dat nu de mogelijkheid bestaat in steunkleur en full colour advertenties af te drukken. In de komende maanden zullen we in 8 stap pen verder werken aan een concept om nieuwsblad Weekbericht voor Meijel nög aantrekkelijker te maken, zodat u er nog meer leesplezier aan beleeft en het ook voor de ondernemers nög attractiever wordt in 'Weekbericht voor Meijel hun reclameboodschap te plaatsen Op dinsdag 31 oktober begint Monni que Hermkens (39 jaar) haar nieuwe tandartsenpraktijk in het Groene Kruisgebouw aan de Jan Truijen- straat 9 in Meijel. De afgelopen week heeft ze in de praktijkruimte die voorheen al vele jaren bij een tandarts in gebruik is ge weest enige kleine aanpassingen doorgevoerd. Daar is ook een nieuwe tandartsstoel geïnstalleerd, waardoor ze volledig toegerust is om met haar werk te beginnen. Nadat Mevr. Hermkens haar tan dartsopleiding in Utrecht voltooide was het zeer moeilijk aan werk te ko men. "Het was het tegenovergestelde van nu, want toen waren er veel tan dartsen werkloos, nu is er een groot tekort", vertelt ze in haar woning aan de Zonnedauw 46, die ze samen met haar man Gert en him drie kinderen onlangs betrokken. Als beginnend tandarts was ze dus blij dat ze ergens aan de slag kon en daarom kwam ze in de Randstad terecht; ze begon een praktijk in Den Haag. Die groeide in de voorbije 12,5 jaar uit tot een prak tijk met 2.000 tot 2.500 patiënten. Met haar man woonde ze in 's-Gra- venzande van waaruit ze dagelijks naar Den Haag reed. In 's-Gravenzan- de werd ruim drie jaar geleden hun eerste kind geboren. Ongeveer an derhalf jaar later volgde de geboorte van een tweeling. Het hebben van kinderen versterkte hun wens om terug te keren naar de omgeving van Weert waar Monnique en Gert hun jeugd doorbrachten. "Onze moeders wonen daar en we misten ook wel de gemoedelijkheid die hier in het zuiden veel sterker is dan in het westen van het land. In zo'n sfeer willen we onze kinderen graag laten opgroeien. Bovendien kan ver huizen met kleine kinderen nu nog vrij gemakkelijk. We wilden dat onze kinderen niet aandoen als ze een flink stuk ouder zijn", zet ze uiteen. Toen ze lazen dat in Meijel een officië le vacature voor een tandarts was, zijn ze de mogelijkheden van het opzetten van een nieuwe praktijk en van een verhuizing gaan afwegen. "Meijel is een plaats van waaruit het werk van mijn man vrij gemakkelijk bereik baar is. Hij werkt bij de luchtmacht, nu nog in Den Haag, maar de over plaatsing naar een van de vliegvelden in de omgeving is een reële mogelijk heid". Na het maken van die afwegingen maakte ze haar belangstelling voor de tandartsenbaan in Meijel kenbaar en besloten werd dat zij in de vacatu re zou gaan voorzien. Dit alles ge beurde een kleine twee jaar geleden, maar voordat ze haar praktijk in Den Haag over kon dragen, verstreek nog een hele tijd. Dat kwam omdat het moeilijk was in Meijel aan een ge schikt pand te komen. "Maar ik heb er ook alles aan gedaan om de mensen uit mijn eigen praktijk goed onder dak te bieden bij mijn opvolger", al dus Mevr. Hermkens. Enige schot in het zoeken naar nieu we huisvesting kwam er afgelopen jaar toen de gemeenteraad positief beschikte op haar verzoek om bij voorrang een kavel in het bestem mingsplan Mortel toe te kennen. De gemeenteraad ging daarop toen in om tegemoet te komen aan het tan dartstekort binnen Meijel en aan de wens van veel inwoners om te probe ren daaraan wat te doen. De bouw van een woning met prak tijkruimte aan de Bongerd start bin nenkort, maar het duurt nog tot okto ber 2001 voordat die voltooid is. (vervolg zie pagina 3) UW N 1 S S AÏH DEALER AUTOMOBIELBEDRIJVEN Kalisstraat 30 - MEIJEL Tel. (077) 466 14 49 R. Dieselweg 26 - VENLO-BLERICK Tel. (077) 382 24 24 GRATIS VOOR DE WINKEL Maasbree Dorpstraat 93 (077) 465 33 95 maandag gesloten!

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 2000 | | pagina 1