Zondag 3 oktober: Open Dag bij aantal ondernemers bedrijventerrein 'De Wielen' Weer herfst-vakantiepas voor Meijelse schooljeugd Pro-actieve aanpak woninginbraken start proj eet in Meij el College komt met voorstel om doorgaand vrachtverkeer door bebouwde kom te verbieden Heemkundevereniging Medelo 43 turf genaamd Kinderkledingbeurs Meijel C. V. de Kieveloeët SPIJKERBROEKEN OLD AXE 3T^100; mmmmmê In Mms OPEL GhT oo officieel Opel Dealer 55e jaargang no. 39 woensdag 29 september 1999 Twaalf bedrijven Jaarlijkse presentatie uitgifte vakantiepas a.s. zaterdag in 'tKloster van 10.00-11.00 uur Belangrijk voor de ouders Doel van het project Pro-actieve aanpak Informatieavond Voor meer informatie Appelactie Vasteloavendskrant voor Panningen, Venray e.o. gratis vóór de winkel Uitgave: De Gouden Leeuw drukkerij bv Wilhelminastraat 17 Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon (077) 30719 80* Fax (077) 307 55 64 Postbank nr. 4091420 Redactie: J. en M. Daems De Rossecker 4 5768 HK Meijel Telefoon (077) 466 25 59 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Negen ondernemers die gevestigd zijn op bedrijventerrein 'de Wielen', begrensd door Bosrand, Molenbaan, Banmolen en Hof, hebben in t najaar van 1995 gezamenlijk t initiatief genomen om hun bedrijven te presenteren. De Open Dagen die toen gehouden werden, waren zo succesvol, dat in oktober 1996 en maart 1998 besloten werd tot 'n vervolg. Omdat de ondernemers ervoor kiezen om de periode tussen de Open Dagen telkens ongeveer anderhalfjaar te laten zijn, is voor de vierde editie weer gekozen voor 'n datum in het najaar. Daarom worden aanstaande zondag de deuren van een aantal van de bedrijven opnieuw open gezet tijdens 'n Open Dag. Het aantal ondernemers dat zich tijdens de Open Dag op 3 oktober presenteert is twaalf. Tussen 10.00 en 17.00 uur zullen de deuren van de volgende bedrijven open staan om belang stellende bezoekers te ontvangen: Beijers Bouw Meijel B.V, Bosrand 22 (aannemersbedrijf); Van de Beuken, Bosrand 18 (stratenmakersbedrijf); Bohaco B.V, Bosrand 7 (aluminium/kunststof systemen; ramen, deuren, serres); Van Meel B.V, Bosrand 19 (tegelhandel); Mennen Keukens, Banmolen 12; Aerobic Studio Nicole, Kruis straat 16;-Van Pol Package, Banmolen 18 (ge schenkpakketten); Proosten Electronics, Banmolen 14 (fabricage accu stroomverzorgin- gen); Slakas, Bosrand 15 (kassenbouw); Sonnemans en Zn. Trappentimmerbedrijf, Kruisstraat 12; Sonnemans Nationaal en Inter nationaal Transport, Kruisstraat 11; Instal latietechniek Vorstermans, Kruisstraat 13 (ver warming, gas, water, electra). Op deze bedrijven zullen de bezoekers in de gelegenheid worden gesteld het gehele bedrijf te bezichtigen, terwijl ze desgewenst geïnformeerd worden over de bedrijfsactiviteiten. Elk bedrijf heeft daarvoor 'n eigen presentatie op poten gezet, zodat men zich 'n goed beeld kan vormen van datgene wat elk bedrijf te bieden heeft. Uiteraard worden de bezoekers in elk bedrijf gastvrij ontvangen en dat betekent onder meer dat op deze Open Dagen de koffie overal klaar zal staan. Gezamenlijke presentatie De gezamenlijke presentatie van deze bedrijven is voortgekomen uit de overtuiging, dat ook 'n kleinschalig bedrijventerrein zoals de Wielen er een is, 'n heleboel te bieden heeft. Het zich geza menlijk presenteren van de bedrijven heeft voor de bezoekers als voordeel dat op één (mid)dag kennis gemaakt kan worden met diverse soorten bedrijven, die vanaf 'de Wielen' hun activiteiten ontplooien. Een bijzondere omstandigheid is dat de kleinschaligheid van het bedrijventerrein het mogelijk maakt op eenvoudige wijze bij de diverse bedrijven langs te gaan: de afstanden tussen de deelnemende bedrijven zijn klein en dus is een en ander gemakkelijk te belopen. Zich op die manier ver plaatsend zullen de bezoekers zich ook 'n beeld kunnen vormen van de ontwikkeling van bedrijventerrein 'de Wielen'. In het gedeelte dat in de eerste fase van 't ont staan van t bedrijventerrein tot stand kwam, zijn o.a. Bohaco B.V., Van Meel Tegels, Slakas en Sonnemans Trappentimmerfabriek gevestigd. In het gedeelte dat tussen 1989 en 1994 als 2e fase van 'de Wielen' ontwikkeld werd, hebben Stratenmakersbedrijf Van de Beuken, Beijers Bouw en Aerobic Studio Nicole 'n plaats gevon den, terwijl de overige bedrijven in de 3e fese, die in 1994 in ontwikkeling is genomen en waar van inmiddels alle kavels bebouwd zijn, gehuis vest zijn. De Open Dag waarmee de twaalf ondernemers zich komende zondag presenteren vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. De ondernemers zien het dan ook als 'n regelmatig terugkerend evenement, waarmee ze bedrijventerrein 'de Wielen' en hun eigen ondernemingen nadruk kelijk onder de aandacht van 'n groot publiek De vakantiepas Meijel 1999 is weer klaar. Een boekje boordevol vakantiepasactiviteiten voor de komende herfstvakantie van 16 t/m 24 okto ber. De vakantiepas is er voor de Meijelse schoolgaande jeugd van groep 0 t/m groep 8. Door middel van de vakantiepas kan aan deze kinderen een scala aan activiteiten worden aan geboden. Centraal daarbij staat het streven om de kinderen op speelse wijze kennis te laten maken met de wereld van volwassenen in him dagelijkse werkzaamheden en bezigheden. Bezoekmogelijkheden aan diverse bedrijven, ondernemingen, instellingen, instanties en ver enigingen, vormen de sleutel tot het succes van de vakantiepas. Het karakter van deze bezoeken is kleinschalig, d.w.z. kort in tijd (ca. 1 a 2 uur) en beperkt in aan tal kinderen (ca. 10 a 20 per groep). Al naar gelang de mogelijkheden bezoeken een of meerdere groepen kinderen op 1 dag een bepaald bedrijf, instelling of vereniging. De vakantiepas wordt ook in tal van andere Limburgse gemeentes uitgebracht onder supervisie van Symbiose, het provinciaal insti tuut voor welzijn, cultuur en sport te Sittard. De Meijelse uitgave wordt samen verzorgd door Kindervakantiewerk Meijel en Jong Nederland Meijel. Haal je vakantiepas 1999 nu af Je kunt je vakantiepas GRATIS afhalen op zaterdagmorgen 2 oktober a.s. tussen 10.00 en 11.00 uur, in gemeenschapshuis t Kloster. (Kun je dan niet komen, laat de pas dan bijvoorbeeld door iemand anders ophalen, of haal de pas als nog zelf op vanaf dinsdag 5 oktober bij het Postkantoor of de Bibliotheek in Meijel). Hoe en wanneer je je kunt opgeven voor een of meerde re vakantiepasactiviteiten kun je allemaal lezen in de vakantiepas zelf. Leest U vooral blz. 20 in de vakantiepas. Tot zover deze berichtgeving. Volgende week meer over de vakantiepas 1999 in het Week bericht voor Meijel. Organisatie Vakantiepas Meijel 1999: Kindervakantiewerk en Jong Nederland. In Nederland is het aantal inbraken een groot maatschappelijk probleem. De gevolgen beperken zich niet alleen tot materiële en emotionele schade. De schending van privacy bij een woningin braak levert vaak psychische schade op bij slachtoffers. Om het aantal woninginbraken in het politiedistrict Weert terug te dringen, werd een preventieteam opgestart. In opdracht van politie en gemeenten in het district Weert werden enkele onderzoeken verricht naar de inbraakgevoe ligheid van woningen in alle kernen binnen het district Weert. Dit district bestaat uit de gemeen ten Haelen, Heel, Heythuysen, Hunsel, Meijel, Nederweert, Roggel en Neer, Thorn en Weert. Doelstelling van het project is het blijvend terug dringen van het aantal woninginbraken. Gedurende het project zullen de hoofdbewoners van alle 43.000 woningen worden benaderd voor een preventieadvies. Bij het geven van deze adviezen worden de eisen het landelijk ingevoer de Politiekeurmerk 'Veilig wonen' gehanteerd. Eveneens zullen alle kernen worden onderwor pen aan een algemene schouwing. In totaal is hiervoor een tijdsbestek van 5 jaren geraamd. Gekozen is voor een integrale pro-actieve aan pak. Dit betekent dat zowel de woning als de woonomgeving beoordeeld worden op veilig heid ofwel inbraakgevoeligheid. Per woning wordt het hang- en sluitwerk gekeurd, gekeken naar de beplanting rondom het huis, de verlich ting rondom het pand en de zichtbaarheid van de woning. Bovendien wordt de woonomge ving kritisch bekeken. Meijel Het project gaat nu ook van start in Meijel. Gemeenteambtenaren, politie en Mega hebben reeds een algemene schouwing gehouden. Dit bete kent dat de woonomgeving is beoordeeld. Vanaf half oktober zullen de preventieadviseurs de woningen bezoeken en de bewoners van een per soonlijk advies voorzien. Hiervoor moet men zich wel zelf opgeven. Het advies van de politie is gratis. Op 7 oktober a.s. wordt er een informatieavond gehouden in gemeenschapshuis t Kloster, aan vang 20.00 uur. Hierbij wordt aandacht geschon ken aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Bovendien kunnen bewoners zich dan aanmel den voor een persoonlijk preventieadvies. Wenst u meer informatie dan u kunt u contact opnemen met de gemeente, Maike van Hoof, tel. 4668104. willen brengen. Zij richten zich hiermee niet alleen op Meijel en directe omgeving. De mees te van deze bedrijven zijn namelijk tot in de wijde omtrek actief. Zij willen alle geïnteres seerden, zowel degenen aan wie zij hun dien sten al hebben verleend als degenen die ze in de toekomst mogelijk van dienst kunnen zijn, in de gelegenheid stellen (opnieuw) kennis te maken met hun bedrijf. Zondag 3 oktober biedt daar voor een uitstekende gelegenheid. Bezoekers worden via de bekende ANWB-bor- den naar bedrijventerrein De Wielen verwezen. Op het bedrijventerrein zelf is de weg naar de diverse bedrijven eenvoudig te vinden door gebruik te maken van het straatnamenbord met plattegrond, dat bij gelegenheid van de Open Dag in 1996 door het gemeentebestuur geplaatst en onthuld werd. Op maandag 4 oktober buigt de Commissie RO.M. (Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Milieu) zich over het voorstel van het College van Ben Worn maatregelen te nemen tegen het doorgaande vrachtverkeer dat gebruik maakt van de wegen Jan Truijenstraat, Raadhuisplein en Kerkstraat. Directe aanleiding voor dit voorstel is een brief waarmee een aantal bewoners van de Jan Truijenstraat, de Van der Steenstraat en de Pastoor Frischestraat zich tot het gemeen tebestuur gericht heeft om hun ongenoegen kenbaar te maken over de overlast die de onlangs aangelegde verkeersdrempels veroorzaken. Deze overlast ontstaat volgens hen door voertuigen die vaart verminderen en vervolpens weer optrekken, of door voertuigen die deze verkeers drempels met grote vaart passeren. Geluidsoverlast Volgens de briefschrijvers is het door de geluidsoverlast niet mogelijk te genieten van een goede nachtrust; slapen met open ramen is voor hen helemaal onmogelijk. "Het meest ver- Rond 77 schrijft Plinius de Meerdere in zijn Natuurhistorie over een Germaanse stam tus sen Eems en Elbe dat zij "slijk met de handen kneden" en het laten drogen "meer in de wind dan in de zon" om er him eten op te koken en zich aan te warmen. Uit 874 stamt het bericht dat een zekere Einarop de Orkney eilanden (boven Schotland) "brandbare aarde" ontdekte "turf genaamd". Rond 973 gebruikten mensen uit de grote stad "Itraht" (Utrecht) een bijl om de turf als een tegel uit het veen te halen. In een beschrijving van 1670 over turf in de Peel wordt gesproken van "valen-turfDie wordt er meer "gestoken" dan "gebaggerd". Vóór 1839, toen de ontginning van de Peel georganiseerd werd, waren het vooral de boeren aan de rand van de Peel die ervan profiteerden (boerenkuilen). Bakel, Deurne, Asten en Someren konden door hun gunstige ligging erin handelen. Vooral op Helmond en Eindhoven. Volgende week woensdag (6 oktober) wordt in 't Kloster te Meijel weer een 2e-hands kleding- beurs gehouden en wel van 13.30 tot 15.00 uur. Op deze beurs wordt alleen winterkleding aan geboden. Vanwege sterk teruglopende belang stelling zullen er geen babyspeelgoed of andere babybenodigdheden aangeboden worden, zodat er meer ruimte vrijkomt om de baby- en kinderkleding uit te stallen, wat het zoeken gemakkelijker kan maken. Men kan wel kinderwagens, bedjes en andere grote babyspullen aanbieden per foto met naam en adres, welke wij graag voor U ophangen tij dens de beurs. Goede gebruikte en schone baby- en kinderkleding tot maat 188 en rubber laarzen kunt U bij ons inleveren na een telefoni sche afspraak. Op deze beurs kunt U ook carnavalskleding aanbieden. Belt U s.v.p. tijdig, zodat wij niemand teleur hoeven te stellen. U kunt zelf, eventueel met ons, bepalen wat U er voor wilt vragen. De kleding kunt U inleveren bij een van onderstaande personen vanaf 20 september tot en met 3 oktober a.s.: Carin Uien, Molenstraat 14, Meijel, tel. 077-4661813; Mariëlle Meulendijks, Steenkampseweg 12, Meijel, tel. 077-466 35 67; Ria Karis, Molenstraat 66, Meijel, tel. 077-466 42 43; Mariet v.d. Kruys, Schansweg 20, Neerkant, tel. 077-466 32 34. Heeft U nog vra gen, bel ons dan. Om misverstanden te voorkomen, is het niet toegestaan dat U tijdens de beurs boodschap pentassen meebrengt Wij zorgen voor voldoen de plastic tassen, waarin U de gekochte kleding kunt meenemen. Tot ziens op de kinderkledingbeurs op 6 okto ber a.s. Op zaterdag 9 oktober a.s. zal C.V. "De Kieveloeët" ieder Meijels huis bezoeken met de vraag of men een zak appelen wil kopen. Natuurlijk gaan wij ervan uit dat men dan ook spontaan deze zak appelen zal kopen. Want hiermee ondersteunt u dan het gehele Meijelse Vasteloavendsgebeuren. Dus denk eraanKoop zaterdag 9 oktober a.s. een overheerlijke zak appelen van C.V. "De Kieveloeët" voor de Méélse Vasteloavend Voor uw onmisbare steun zeggen wij u reeds nu dank. Zoals bekend werkt een nieuw redactie team op dit ogenblik alweer aan een nieuwe editie van de Vasteloavendskrant "De Kieveloeët". In deze editie moeten natuurlijk weer vele ludieke artikelen geplaatst worden over gebeurtenissen die het afgelopen jaar binnen onze gemeen schap gebeurd zijn. Kent u een dergelijk ludiek verhaal zorg dan dat het redactie team dit ver haal te horen krijgt. Stuur dit verhaal het liefst zo spoedig mogelijk naar Koen Verstappen, Den Hoogebeemd 21, tel. 466 2812. Natuurlijk kunt u het op dit adres ook mondeling doorgeven. Bij voorbaat dank voor de medewerking. Liedjesavond De 19e Liedjesavond van C.V "De Kieveloeët" staat er weer aan te komen en wel op zaterdag 11 december as. Opnieuw zullen de Méélse Vasteloavends- schlagers onze gemeenschap het Vasteloa- vendsgevoel gaan geven. De afgelopen jaren hebben wij gezien dat ze niet meer weg te den ken zijn. En natuurlijk zullen ook dit jaar weer alle schlagers op een CD uitgegeven worden. Iedereen kan aan deze avond deelnemen, of men dit nu alleen of met een hele groep wil doen. En het deelnemen is in ieder geval al een hele ervaring. Daarom maak een leuke schlager en geef u op bij Chr. van Goor, Zonnedauw 77, tel. 46625 88. velend is de overlast 's nachts door vrachtauto's: al vanaf 3.00 uur in de ochtend is er regelmatig sprake van vrachtverkeer", wordt in de brief gemeld. Ook wordt opgemerkt dat automobilis ten zich nauwelijks aan de toegestane maxi mumsnelheid van 30 km houden. "Wij willen u dringend vragen om maatregelen te nemen om de overlast te doen verdwijnen", aldus de brief schrijvers, die deze oproep vergezeld doen gaan van de suggesties om de verkeersdrempels te verwijderen of het (nachtelijk) vrachtverkeer door de bebouwde kom te verbieden. Het slech ten van de drempels heeft de voorkeur van de briefschrijvers, die bovendien vinden dat, indien die oplossing niet mogelijk is, het verbod voor doorgaand vrachtverkeer gepaard dient te gaan met regelmatige (snelheids)controles. Voorstellen In het voorstel dat aanstaande maandag in de commissievergadering besproken wordt, staat vermeld dat er, behalve door de briefschrijvers, ook door anderen klachten ingediend zijn bij het gemeentebestuur. Ook daarbij gaat het om klachten die het gevolg zijn van geluidsoverlast, vooral ten gevolge van het vrachtverkeer. Het voorstel dat soelaas moet bieden voor de nu bestaande bezwaren en waarover op 4 oktober de mening van de commissieleden gevraagd wordt, behelst maatregelen op de korte en op de lange termijn. Wat de korte ter mijn betreft dient bij de uitvoering van de nog aan te leggen drempels rekening gehouden te worden met de beperking van de geluidsover last. Het wegnemen van de zogenaamde 'klik' is bij de aangelegde drempels al gebeurd. Voor de langere termijn wordt doorgaand vracht verkeer op het traject Jan Truijenstraat, Raadhuisplein, Kerkstraat en Heldensedijk als niet wenselijk gezien, omdat het de status van een verblijfsgebied met een maximum snelheid van 30 km heeft. "Wij stellen u der halve voor om de procedure op te starten om de bebouwde kom van Meijel af te sluiten voor doorgaand vrachtverkeer en alleen herkomst en bestemmingsverkeer toe te laten", aldus het voorstel van het College van B en W aan de commissie. Indien de commissie een positief advies over dit voorstel uitbrengt, zal zo spoedig mogelijk een besluit worden genomen om deze maatregelen te laten ingaan. Voorlopig (naar schatting nog een week of zeven) is deze weg sowieso afgeslo ten voor doorgaand verkeer in verband met de werkzaamheden die op de Heldensedijk en Kerkstraat uitgevoerd gaan worden. Nadat het verbod voor het doorgaand vracht verkeer in werking is, zal opnieuw bekeken worden of de genomen maatregelen afdoende zijn. Met de politie is over de handhaving van de te nemen maatregelen al overleg gevoerd, zo wordt afsluitend opgemerkt. Red Occassions Quality Cars 1 Master Fit Originele onderdelen 1 Schoolstraat 57 Panningen tel. (077) 307 12 53 Oude Oostrumseweg 4 Venray tel. (0478) 58 62 00 PEES Maasbree Heythuysen (077) 465 33 95 (0475) 49 38 66

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1999 | | pagina 1