WD winnaar gemeenteraadsverkiezingen COALITIE CDA/WERKNEMERS VERLIEST MEERDERHEID Loterij ten behoeve van de Meijelse Missiewerkers Afscheid van de heer Mestrom Kinderkleding- beurs Meijel Rectificatii C.V. de Kieveloeët ALGEMENE HULPDIENST: 24 UUR PARAAT In 1998 géén buurtenfestijn RECTIFICATIE 54e jaargang no. 11 woensdag 11 maart 1998 VERKIEZINGEN 1998 1994 1998 - - - UITGEBRACHTE STEMMEN PER KANDIDAAT - DIENSTENVERKOOP Weekbericht VOOR MEIJEL Uitgave: De Gouden Leeuw drukkerij b.v. Postbus 7001 5980 AA Panningen Telefoon (077) 30719 80* Telefax (077) 307 55 64 Redactie: J. enM.Daems i?:x De Rossecker 4 Postbus 39 5768 ZG Meijel Telefoon (077) 466 25 59 jjjjT Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant stemmen zetels stemmen zetels winst/ verlies C.D.A. 1459 48,6 5 846 30,0 3 -18,6% F.W.M. 578 19,2 2 437 15,5 2 -3,7% M.V.P. 527 17,5 2 464 16,5 2 -1,0% PvdA 441 14,7 2 424 15,1 2 0,4% WD 644 22,9 2 +22,9% Opkomst 3005 100,0 11 2815 100,0 11 70,9% 64,6% De gemeenteraadsverkiezingen die op woens dag 4 maart zijn gehouden, hebben in onze gemeente de volgende uitslag opgeleverd: OPKOMST 1994 1998 Aantal kiesgerechtigden 4236 4376 Aantal geldige stemmen 3005 2815 Opkomstpercentage 70,9% 64.6% BEREKENING VAN HET AANTAL ZETELS Kiesdeler: 2815:11=256. C.D.A..= 846:256= 3 zetels rest van 78. F.W.M.= 437:256= 1 zetel rest van 181. M.V.P.= 464:256= 1 zetel rest van 208. PvdA= 424:256= 1 zetel rest van 168. WD= 644:256= 2 zetels rest van 132. Daarmee zijn 8 zetels verdeeld. De drie overge bleven zetels worden verdeeld over de partijen die de grootste resten hebben. Op grond daar van krijgen M.V.P., EW.M. en PvdA 'n restzetel. GEKOZEN Op grond van deze uitslag zijn de volgende per sonen gekozen: C.D.A.: Harrie Smolenaars, Yvonne Geris- Munsters, Rob van Pol. EW.M.: Frits Berben, Anget Mestrom. M.VR: Giel Janssen, Jan Voncken. PvdA: Mart Rooijakkers, Henk Verstappen. WD: Jo Bouten, Ron Timmermans. Van de nieuwe gemeenteraad maken vijf perso nen deel uit die daarin nu geen zitting hebben, nl. Rob van Pol, Anget Mestrom, Giel Janssen, Jan Voncken en Ron Timmermans. VERGELIJKING VAN DE UITSLAG 1990-1994 - De grootste winst bij deze verkiezingen boekt de WD die als nieuwe fractie de gemeente raad binnenkomt mét twee zetels. Die zetels gaan ten koste van de CDA-fractie. Van die fractie scheidde Dhr. Bouten, de lijsttrekker van de WD-lijst, zich ruim twee jaar geleden af. Het verlies van 't CDA is daarmee alleen echter niet verklaard, want de procentuele achteruitgang is veel groter dan alleen die ene zetel. Ook de Fraktie Werknemers, de partij die de afgelopen vier jaar met het CDA 'n coalitie vormde, verliest, namelijk 3,7%. Het verlies van de M.V.P. beperkt zich tot 1%, ter wijl de PvdA 'n kleine winst boekt. - De spectaculaire winst van de WD heeft als resultaat dat deze fractie de tweede wordt in grootte. In zetelaantal komt dat niet tot uit drukking, omdat er vier fracties zijn die alle maal twee zetels halen. - Het CDA blijft weliswaar de grootste fractie, maar het verlies van het CDA heeft tot gevolg dat de coalitie van de fracties van CDA en Werknemers de meerderheid verliest. Die coalitie (tot de oprichting van 't CDA in 1986 de samenwerking van Middengroepering en Werknemers) heeft vanaf 1962 altijd 'n raads- meerderheid gehad. De uitslag van 4 maart heeft tot gevolg, dat 'n nieuwe coalitie alleen gevormd kan gaan worden op basis van 'n samenwerking van drie partijen. Het is op grond van de politieke stellingname in de voorbije raadsperiode niet gewaagd te veron derstellen, dat in de komende onderhandelin gen die moeten leiden tot 'n nieuw College van B en W 'n cruciale rol weggelegd zal zijn voor de PvdA-fractie. Waartoe de besprekingen in de komende weken leiden, zal op 14 april blij ken als de wethoudersverkiezingen zullen plaatsvinden. De regels uit een gedicht van Toon Hermans geven aan wat voor sommige eenzame ouderen een vrijwilliger betekent. "Je hebt iemand nodig, stil en met het hart op de goede plaats, die als het er op aankomt, naar je luistert en naast je staat. Want als je ook eens aan een ander denkt, gaat alles stukken beter. Al vind je soms geen woor den, er zijn is vaak al voldoende. Samen naar het ziekenhuis, zo'n groot gebouw, waar je de weg kwijt raakt, dat maakt dan niet uit. Een vrij - williger gaat wel mee als er niemand anders is. Samen gaat het dan stukken beter. 'Wat zou ik graag eens gaan boodschappen doen, of kijken en wandelen in het bos." Vrijwilligers helpen je graag, met anderen in de LIJST 1 CDA TOTAAL 1 Smolenaars P. 422 2 Geris-Munsters R 37. 3 van Pol R 56 4 Basten J 41 5 van Dessel H 63 6 Hendriks-Bergmans M 15 7 Schepens J 7 8 Peeters J 25 9 Kuepers-Smits M 6 10 Pluijm W 15 11 Basten-Verhaegh M 16 12 Bongers G 15 13 Stultiens J 12 14 MaessenL 8 15 Wullms-Janssen G 4 16 Derckx J 6 17 Strijbos J 14 18 Hanssen P 12 19 Janssen-Engels A 6 20 Betting-Didderiens A 9 21 Janssen-Jaspers W 7 22 Berben L 8 23 Roy-Martens W 2 24 Palmen P 4 25 Sanders G 7 26 Korsten P 4 27 Verheijen L 4 28 Joosten-Jaspers V 14 29 OomenP 4 30 Timmermans H 3 TOTAAL 846 LIJST 2 FWM TOTAAL 1 Berben G 230 2 Mestrom A 51 3 Melssen-Haenreats J 32 4 Stemkens J 18 5 Willems H 19 6 Verhees R 6 7 Ghielen L 3 8 Frerichs W 3 9 Schers-Steenbakkers F 3 10 BruijnenM 11 H Hanssen-Schroijen J 5 12 Klein Zieverink M 2 13 Lutters G 6 14 Strijbos W 6 15 Doensen G 5 16 Gielen T 14 17 Basten J 12 18 Leenders K 7 19 Neessen J 4 TOTAAL 437 LIJST 3 MVP TOTAAL 1 Janssen M 179 2 Voncken J 28 3 Weekers A 27 4 Thijssen W 46 5 Verstappen-Dijkmans H 3 6 Leenders K 11 7 Nijssen-Doenssen H 9 8 Peeters J 14 9 Valentijn A 4 10 Zeegers-Leenders J 15 11 vanBreeT 5 12 van Lieshout-Slaats H 13 13 Blankers P 9 14 Broeders W 5 15 Mertens P 3 16 van der Eisen F 10 17 Thijssen M 10 18 HeijnenA 2 19 Kessels H 9 20 van Lieshout H 3 21 CoxP 6 22 Manders J 23 de Louw J 4 24 Heeskens J 6 25 Weijs F 5 26 Mestrom C 26 27 van Bree L 1 28 Snijders P 1 29 Janssen H 8 30 Janssen-Thijssen A 2 TOTAAL 464 LIJST 4 PVDA TOTAAL 1 Rooijakkers M 274 2 Verstappen H 45 3 van Bree-Geris M 30 4 Philipsen P 21 5 HoexP 5 6 Crommentuijn P 3 7 Jacobs-Manders E 4 8 van der Putten E 4 9 van Heugten J 1 10 Verstappen P 9 11 van den Berk H 5 12 NijssenM 10 13 Knops J 6 14 DriessenH 1 15 Lenders J 6 TOTAAL 424 LIJST 5 WD Bouten J Timmermans R Steegh-Boers Trines J Komhoff-Bos H Beerens M GerisW Vissers C Venner G Slaats P 11 van der Weerden-Rooij akty 12 Martens P Broekmans L Bouten P van der Spuij W Steeghs J Kessels P Bukkems J van Rooij P Philipsen J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAAL TOTAAL 351 64 28 29 9 16 13 22 21 7 16 10 8 9 3 3 11 7 12 5 .ers J 644 rolstoel varen, in de zomer wandelend door de natuur of door het dorp. Daar doe je een mens een plezier mee, en denk je als man of vrouw, dat lijkt me leuk om daaraan mee te helpen, je bent welkom. Heb je een beetje tijd over, kom dan bij onze club van vrijwilligers (De Algemene Hulpdienst). Het maakt je leven rijker, zinvoller als je b.v. in de ww zit of VUT of pensioen geniet. Voor de Algemene Hulpdienst en voor ouderen kun je heel waardevol zijn door b.v. aan iemand voor te lezen die niet zo goed meer kan zien, iemand met de auto ergens naar toe te brengen, naar de gym of naar de dagverzorging in het bejaardenhuis. Onkosten worden vergoed. Bij ziekten iemand helpen met kleine klusjes, die niet door reguliere instanties mogen wor den gedaan, of door tijdgebrek niet kunnen worden gedaan. Er is altijd wel iemand die je nodig heeft en als vrijwilliger maak je dankbare en leuke dingen mee. Als beloning gaan wij in de zomerdag met zijn allen een dagje fietsen en pick-nicken. Ook organiseren wij onze eigen feestavond voor vrijwilligers met aanhang. Het bejaardenhuis geeft ieder jaar een klein cadeautje alsmede ook de bewoners, dus het is niet helemaal voor niets. Maar daar gaat het niet om, begin er gewoon aan, er wordt naar je uitgekeken. Je bent zo dicht bij huis bezig aan een goede en waardevolle vrijetijdsbesteding. En je doet anderen een enorm plezier. De Algemene Hulpdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Dus hulpaanvra- gen van allerlei aard kunnen altijd (voor tele foonnummers zie Weekbericht). Dezelfde tele foonnummers gelden als U zich als vrijwilliger wilt aanmelden. Een vrijwilligster van de AHD Woensdag 5 november 1997 jl. konden we in zaal Janssen-Jaspers tijdens de jaarlijkse eva luatievergadering c.q. jaarvergadering 1997 vertegenwoordigers van in totaal twaalf buurtverenigingen begroeten. Tijdens deze vergadering is o.a. gesproken over het buur tenfestijn 1998. De belangrijkste afspraken en voorwaarden voor het doorgaan van het buurtenfestijn 1998 zijn per brief aan alle ons bekende buurtvereni gingen (22 in aantal) toegezonden. Voor het G.M.B.-bestuur was het aantal deelne mende buurtverenigingen, minimaal 10 .teams en 5 meeorganiserende teams, een van de belangrijkste voorwaarden voor het doorgaan van het buurtenfestijn 1998. De sluitingsdatum voor inschrijving was 1 februari 1998 jl. Nu, medio maart 1998 kunnen we melden dat er slechts 5 teams en 3 meeorga niserende buurten zich aangemeld hebben bij het bestuur. Wegens deze te geringe belangstelling en opga- ves door de buurtverenigingen heeft het G.M.B.-bestuur moeten besluiten het Buurtenfestijn 1998 niet door te laten gaan. Het GJVLB.-bestuur hoopt dat na een jaar van rust er volgend jaar weer voldoende ideeën en animo zal zijn om iets leuks op te starten! Alle besturen van de Meijelse buurtverenigin gen hebben inmiddels bovengenoemde brief ontvangen. De eerstvolgende vergadering is pas in het najaar van 1998: de jaarvergadering. In de komende 2 weken (van 14 tot en met 29 maart) zullen medewerkers van de Missie Fancy Fair huis aan huis loten verkopen voor 1 gulden per lot. De opbrengst van de loterij, Fancy Fair en de kienavond is bestemd voor de Meijelse ontwikkelingswerkers. Vele vrij willigers hebben spontaan hun medewerking toegezegd voor de Fancy Fair en voor de lotenverkoop. Zoals elk jaar hebben veel ondernemers prijzen beschikbaar gesteld voor de loterij, waarvoor onze hartelijke dank. In totaal zullen er 28 prij zen verloot worden met als hoofdprijs een kle- dingbon ter waarde van 350 gulden. Overige prijzen zijn onder andere: een fototoestel tw.v. 225 gulden, een radiocasetterecorder t.w.v. 100 gulden, een gereedschapskoffer en verder vele waardebonnerf te besteden bij diverse onder nemers in Meijel. De trekking van de loterij wordt verricht in pauze van de kienavond op 30 maart a.s. In week 13 wordt een huis aan huis folder bezorgd met informatie over de Fancy Fair. Naast de diverse bekende attracties en spelen voor jong en oud, zoals het koemeiken, envelop- pentent en het 21-spel, hebben wij dit jaar een nieuwe attractie, namelijk het CAVIAREN- NEN. Voor de inwendige mens hebben we wederom de overheerlijke wafels. De muzikale omlijsting wordt, zoals elk jaar verzorgd, door de Nico Joeks Kapel, Senioren Orkest Meijel e.o., Leut mi Neut en Die Zwei Dörfer. Op de derde pagina van de folder staat een kleurplaat afgedrukt die bedoeld is voor de jeugd tot en met 12 jaar. Hiermee is een 5-tal leuke prijzen te winnen. Deze kleurplaat kan ingeleverd worden bij de ingang van de FANCY FAIR tot zondag avond. TOT ZIENS OP DE FANCY FAIR. Missie Comité Meijel Op 1 maart is de de heer P. Mestrom, lid van de centrale directie van het Bouwens van der Boijecollege te Panningen, met vervroegd pensioen gegaan. De heer Mestrom is 36 jaar werkzaam geweest in het onderwijs, waarvan 35 jaar in Helden-Panningen. Het begrip 'Helden-Panningen' behoeft een nadere toe lichting. Over enkele weken wordt in 't Kloster te Meijel weer een 2e-hands kledingbeurs gehouden en wel op 1 april a.s. van 13.30 tot 15.00 uur. Op deze beurs wordt alleen zomerkinderkle- diiig aangeboden. Vanwege sterk teruglopende belangstelling zullen er geen babyspeelgoed of andere babybenodigdheden aangeboden wor den, zodat er meer ruimte vrijkomt om de baby- en kinderkleding uit te stallen, wat het zoeken gemakkelijker kan maken. Men kan wel kinderwagens, bedjes en andere grote babyspullen aanbieden per foto met naam en adres, welke wij graag voor u ophangen tij dens de beurs. Goede gebruikte en schone baby-en kinderkleding tot en maat 188 en rub berlaarzen, kunt u bij ons inleveren na telefoni sche afspraak. BELT U SVP TIJDIG, ZODAT WIJ NIEMAND HOEVEN TELEURSTELLEN. U kunt zelf, eventueel met ons, bepalen wat u er voor wilt vragen. De kleding kunt u inleveren bij een van onderstaande personen vanaf 16 maart tot en met 27 maart as.: Karin Uien, Molenstraat 14 Meijel, tel.077- 4661813; Toos Sieben, Vissersweg 9 Meijel, tel.077-4661423; Ria Karis, Molenstraat 66 Meijel, tel.077-4664243; Mariet v.d. Kruys, Schansweg 20 Neerkant, tel.077-4663234. Heeft u nog vragen, bel ons dan. Om misver standen te voorkomen, is het niet toegestaan dat In 1961 begon hij zijn onder wijscarrière. Na gewerkt te hebben in Nederweert, Baarlo en Horst kwam hij in februari 1963 terecht aan de Tuinbouwschool te Panningen. Na een start als leraar werd hij in 1976 directeur van de Lagere Agrarische School. Deze school was ontstaan uit een fusie van de Tuinbouwschool en de Landbouwschool. De LAS werd daarna de Biologische school. Na de fusie van deze school met scholenge meenschap Kapelveld werd hij in 1992 directeur van de onderwij sgemeenschap De Peelrand. In 1995 werd hij geconfronteerd met een nieuwe fusie, lid van de centrale directie en, voor de laatste keer, een nieuwe naam: het Bouwens van der Boijecollege. Piet Mestrom heeft zich niet alleen ingezet voor de leerlingen van Helden-Panningen en oms treken. Door zijn vele nevenactiviteiten zijn zijn capaciteiten ook buiten het onderwijs bekend en erkend. Op 13 maart nemen zijn collega's van hem afscheid tijdens een besloten bijeenkomst en een receptie voor genodigden. ras afgelopen week werden wij erop g deeiri. dat in de uitslag van de caniaH tocht de vijfde prijs bij de grote wagens vermeld stond. Die prijs weid gewonnen door buurtwl ging di' Donk met de uitbeelding "*Wij kéejgoe in ut rond'. u tijdens de beurs boodschappentassen mee brengt. Wij zorgen voor voldoende plastic tas sen, waarin u de gekochte kleding kunt meene men. Tot ziens op de kinderkledingbeurs op 1 april. Werkgroep Kinderkledingbeurs Zoals reeds eerder dit jaar aangekondigd zal C.V. "De Kieveloeët" op zaterdag 6 juni a.s. een dienstenveiling organiseren. Wat is nu eigenlijk een dienstenveiling? Een dienstenveiling is een veiling waarbij per opbod aan het Meij else publiek allerlei diensten van Meij eisen worden verkocht. Enkele voor beelden zijn: een zaterdagmorgen de auto poet sen, een avond babysitten, een pedicurebehan deling, een grote pan Meijelse Sondusse soep maken, etc. Deze diensten kunnen dus eigenlijk door ieder een aangeboden worden, zowel door particulie ren als door ondernemers. Waarom organiseert C.V. "De Kieveloeët" deze dienstenveiling Op deze manier hopen wij de nieuwe kostuums die aangeschaft moeten gaan worden te finan cieren. U steunt hiermee dus een goed doel. Verder belooft het een heel gezellige avond te worden voor zowel de aanbieders als de kopers. C.V. "De Kieveloeët" stelt alles in het werk om volop amusement te kunnen bieden. Dus wees erbij op6junia.s. Indien U graag een dienst zou willen aanbieden of meer informatie zou willen ontvangen, kunt U contact opnemen met: Wim Pluijm, Dorpsstr. 15, tel. 4661208, Fred Bongers, Trinesweg 3, tel. 4661390, of Frits Berben, Dopheide 23, tel. 4664218. In de "Bladwijzer voor uw telefoonboek" - die door het CDA bezorgd werd - is helaas een storende fout geslopen. Onder gemeente: milieuzaken staat een foutief nummer. Dit moet zijn: 466 81 84 Wilt U dit s.v.p. verbeteren? Onze excuses voor het veroorzaakte ongemak. CDA Meijel

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1998 | | pagina 1