Rommelmarkt 1997 II Work-out EU Politie start werving vrijwillige agenten Uitwisselingsconcert Harmonie Eendracht te Helden "Park den Doelhof ligt er schandalig bij Tijdelijk mortuarium wordt mogelijk blijvende voorziening Dag van de schoonheid bij schoonheidssalon „Thea Rutten" Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten 0493-680555 Fax 0493-693861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel 077-4662559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging 0493-680555 S Woningvereniging oriënteert zich op samenwerking met andere woningvereniging Vergadering varkenspest Vier weken lang verloting van reischeques op de weekmarkt in Meijel Najaarsverzilvering Land- en tuinbouw vakantiebonnen en GUO- cheques 1997 Deurne, Bakel en Milheeze zondag 26 oktober a.s. 3EKBERICHT VOOF ïIJEL WOENSDAG 24 SEPTEMBER 1997 JAARGANG 54 NR. 39 WEEKBERICHT yODR MEUEL Het is het jongerenkoor ook dit jaar weer gelukt om een grote rommelmarkt te orga- niseren. Op zondag 28 september gaan om 13.00 u. de deuren van het Kloster weer open. We hebben dan weer van alles te bie den zoals: kasten, bankstellen, speelgoed, kleding, huishoudelijke spullen, schilderij en, elektra en noem maar op. Ook zijn er weer de overheerlijke en alom bekende wafels te koop. Natuurlijk start om 13.30 uur weer vanaf de Bühne de grote verkoop met opbod. Hierbij zitten weer verschillen de antieke maar ook weer moderne stuk ken tussen. Van alles voor de verzamelaar, voor de snuffelaars, voor de hobbyisten en misschien ook voor U. We hopen u dan ook op 28 september te mogen begroeten. De entree bedraagt slechts f 2,50. De zaal gaat open om 13.00 u.; het eindigt om 17.00 u. De opbrengst gaat naar de Meijelse Ontwikkelingswer kers. Tot ziens op zondag 28 september in het Kloster te Meijel. Na een zeer geslaagd Mgr. Roncken- tournooi, georganiseerd door Harmonie Eendracht, van jongstleden weekeinde, staat aanstaand weekeinde voor Harmonie Eendracht het volgende concert weer op het programma. Om 14.00 uur wordt er door Harmonie Eendracht Meijel, op uit nodiging van Fanfare St.Cecilia uit Helden, deelgenomen aan een uitwisse lingsconcert, welk zal plaatsvinden in zaal Palladio, aan de Molenstraat te Helden. Het programma dat Fanfare St. Cecilia onder leiding van dirigent Laurens Hendrikx, ten uitvoer zal brengen zal bestaan uit onder andere 'Flashing Winds' van Jan van der Roost, 'Diogenes' van Jacob de Haan, 'Lawrence of Arabia' van J.M.Jarre. Op het programma van Harmonie Eendracht, onder leiding van Jos van de Braak, staan onder andere 'Evita', 'Finale No4' en 'La Leyenda del Beso' (de legende van de kus). Het programma biedt voor iedereen wat wils en wij als bestuur van Harmonie Eendracht hopen U te mogen begroeten in zaal Palladio, om te genieten van een goed en leuk stuk muziek op de zondagmiddag. Zowel Dhr. Bouten als Dhr. Thijssen con stateerden tijdens de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Milieu dat park den Doèlhof er schandalig bij ligt". Dat gebeurde nadat Mevr. Hendriks tijdens de rondvraag van de vergadering op 15 sep tember wethouder Smolenaars verzocht om aandacht te besteden aan het rijden met brommers dat daar volgens haar gebeurt. Dhr. Bouten sloot daar meteen op aan: "Den Doelhof moet voor iedereen verbo den worden, want de voetpaden liggen er schandalig bij". Dhr. Thijssen bracht te berde dat zijn fractie al acht tot tien jaar van tijd tot tijd vragen stelt over Den Doelhof. "Het is jammer, dat het er zo schandalig bij ligt. Dit park kon 'n plus punt zijn voor de kern, nu is het 'n min punt. De portefeuillehouder moet er wat mee doen", meende hij. Wethouder Smolenaars maakte echter duidelijk dat van dit laatste geen sprake zal zijn. "Deze portefeuillehouder zal dat niet aanpakken, aangezien over Den Doelhof steeds in de Commissie Welzijn gesproken is. Dit behoort dan ook tot de portefeuille van wethouder Willems. Ik zal de opmerkingen wel aan Dhr. Willems voorleggen", reageerde hij. Red. Tijdens de vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Milieu op maandag 15 en die van de Commissie Financiën op dinsdag 16 september werd door de leden van beide commissies gedicussieerd naar aanleiding van het voorstel om het bestem mingsplan zodanig te wijzigen dat bij de kerk 'n mortuarium tot stand gebracht kan worden. Enkele commissieleden wilden van wethouder Smolenaars weten waarom in het Collegevoorstel gesproken wordt over de bouw van 'n definitief mortuarium terwijl de discussie tot nu toe steeds ging over 'n tijdelijke voorziening. Omdat de wethouder het antwoord op die vraag schuldig moest blijven verwees hij ze naar de commissievergadering van de dag erna. Burgemeester Vos zette naar aanleiding van de daar door Dhr. van Dessel herhaal de vraag uiteen, dat er met het kerkbestuur volledige overeenstemming is bereikt over het verwezenlijken van 'n tijdelijke voor ziening op het grasveld naast de kerk. In 'n tweede bespreking met 'n delegatie van het kerkbestuur is volgens burgemeester Vos daarna geconstateerd, dat het eigenlijk jammer is dat er nu bepaalde uitgaven gedaan worden voor 'n tijdelijke voorzie ning. "In dat gesprek is, vervolgens gecon cludeerd dat het best mogelijjc is de tot standkoming van 'n definitieve voorzie ning tot 'n goed einde te brengen. Voorwaarde daarvoor is dat we het met het kerkbestuur eens worden over 'n aantal randvoorwaarden", aldus de burgemeester, die onder meer aangaf dat een van die zaken is dat deze voorziening de kerk niets gaat kosten. "De financiën zijn duidelijk het probleem van de gemeente", merkte hij daarover op. Afgaande op de uitlatingen van de burgemeester lijkt 'n definitieve oplossing op de voorgestelde plaats veel kans van slagen te hebben. Al eerder bleek dat de steun vanuit de gemeenteraad daar voor is en dat werd nog 'ns herhaald tij dens genoemde commissievergaderingen. Over de gevraagde bestemmingsplanher ziening werd dan ook 'n positief advies uitgebracht. Red. KOPU OP SCHIJFJE Inzenders van (verenigings)kopij: LEVER KOPIJ OP DISKETTE IN. EEN PRINTJE VAN DE TE PLAATSEN TEKST GRAAG BIJVOEGEN. Graag in WP 5.1 Tijdens de vergadering van de Commissie Financiën heeft burgemeester Vos op 'n vraag van Dhr. van Dessel geantwoord dat Woningvereniging 'de Horst' aan het bekijken is of samenwerking gezocht moet worden met 'n andere woningvereniging. "Mij is bekend dat gesprekken gevoerd worden met de Tegelse woningvereniging, maar die gesprekken zijn nog niet in 'n afrondend stadium", aldus Meijelse eerste burger op dinsdag 18 september. Dhr. van Dessel wierp die vraag op, omdat de commissieleden tijdens deze vergade ring de onderwerpen aangaven die zij in het jaarlijkse overleg met de woningver eniging graag besproken zien. "Ik heb gehoord dat gesproken wordt over fuse ren", aldus Dhr. van Dessel, die tevens de vraag stelde of het de bedoeling is dat het postkantoor afgestoten gaat worden. Burgemeester Vos zette naar aanleiding van die vragen uiteen dat bij de woning vereniging sinds het vertrek van directeur Sanders op 1 december 1996 'n afslan kingsoperatie aan de gang is. De assuran tie-afdeling is volgens hem in dat proces afgestoten en ook het onderhoud dat eerst door 'n eigen onderhoudsdienst gebeurde is nu anders geregeld. "Men is dus aan het inkrimpen en de mogelijkheid van samen werking wordt bekeken. Over de gevolgen daarvan voor het postkantoor is mij niets bekend", betoogde hij. Alle commissieleden gaven naar aanlei ding van deze beantwoording aan, dat zij het belangrijk vinden dat in het gesprek met de woningvereniging gesproken gaat worden over de positie van de woningver eniging nu en in de toekomst. Punten die volgens hen met het bestuur van 'de Horst' zeker bediscussieerd moeten worden zijn de activiteiten van de vereniging, de dienstverlening die geboden wordt en de betekenis van 'n eventuele fusie voor het gebouw. Andere belangrijke zaken die nadere discussie behoeven zijn de financië le positie van de vereniging en de onder- houdsbegroting voor de woningen die de vereniging in eigendom heeft. Ook over de gevolgen voor de huurders van 'n mogelijke samenwerking met 'n andere woningvereniging willen de commissiele den met het bestuur van de woningvereni ging overleg voeren, zo lieten zij blijken. Red. A.s. donderdag 25 september om 20.30 uur is er in het Oranje Hotel een vergadering over varkenspest en de gevolgen hiervan. Hierbij zijn alle varkenshouders, hun gezinsleden en andere belanghebbenden uitgenodigd. Als gastsprekers zijn uitgenodigd Mevr. Heijmans en Dhr. van Mill, van de L.L.T.B. Roermond, die een inleiding zul len verzorgen over de sociaal emotionele begeleiding van agrariërs en hun gezin. L.L.T.B. Afd. Meijel Vanaf donderdag 25 september a.s. zullen 4 weken lang reischeques worden verloot op de weekmarkt te Meijel. Wekelijks een reischeque van f 400,-, te besteden aan uw winter- of zomervakantie of een dagje/weekend uit met het hele gezin. Wat u daarvoor moet doen? Bij besteding van f 5,— aan boodschappen op de weekmarkt ontvangt u een gratis lot. U hoeft alleen maar uw naam en adres op het lot in te vul len en het lot te deponeren in de daarvoor bestemde loterijbus op de weekmarkt. Wekelijks wordt om 21.00 uur de winnaar van de week getrokken. De winnaar wordt bekend gemaakt in het Weekbericht van Meijel. Alle resterende loten blijven de komende weken in de loterijbus aanwezig en maken dus in de volgende weken weer kans om getrokken te worden. De weekmarkt in Meijel.... van alle mark ten thuis!! De regiopolitie Limburg-Noord is half september gestart met de werving van 25 nieuwe politie vrijwilligers. Staps gewijs wordt het korps vrijwillige agenten uitgebreid van de huidige 123 naar ongeveer 200, welke sterkte in het jaar 2002 moet zijn bereikt. Landelijk geldt als uitgangspunt dat de vrijwillige politie ongeveer 20% moet bedragen van de reguliere korpssterkte. De regiopolitie Limburg-Noord beschikt over ruim 1.000 personeelsleden. Naast de beroepsagenten heeft de politie Limburg-Noord (gebied dat zich uitstrekt van de gemeente Echt tot en met de gemeente Mook en Middelaar) een korps vrijwillige politie. Dit korps bestaat thans uit 123 personen. De vrijwillige politie wordt gevormd door mensen die in hun vrije tijd bij de politie werken. Dat doen ze op een avond of in het weekend. Gemiddeld werken ze jaarlijks tussen de 200 en 300 uur. In hun dagelijks bestaan hebben de meesten een beroep, zoals bouwvakker, secretaresse, belastinginspec teur, bankemployé of huisvrouw. De vrij willige politie is een aanvullende onder steuning aan de beroepsagenten. Voorlichting Mensen die meer willen weten over het werk van de vrijwillige politie worden uit genodigd om een van de drie voorlich tingsavonden bij te wonen. Deze voorlich tingsavonden zijn in oktober. Mensen die naar aanleiding van de voor lichtingsavond graag bij de vrijwillige politie willen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Daarna volgen nog pyschologische- medische- and sporttes ten. In april 1998 kunnen 25 nieuwe vrijwilli gers aangesteld worden en dan start tevens de opleiding die 2 jaar duurt en die in the avonduren wordt gegeven. Succesvol Het afgelopen jaar startte al een campagne om nieuwe vrijwillige agenten te werven. De belangstelling was toen groot, maar liefst 323 belangstellenden reageerden op de vacante plaatsen. Na het selectiege- sprek, de phychologische test en de medi sche keuringen werden 25 mensen aange steld. Deze 25 personen kregen een aan stelling en zijn in mei aan de 2-jarige opleiding begonnen. Deze opleiding wordt in de avonduren gegeven in het regiokan toor te Venlo. Inmiddels hebben alle 25 personen met succes hun eerste opleidings module afgerond. Het is de bedoeling dat ze in oktober of november de straat op gaan om praktijkervaring op te doen. De opleiding die de vrijwilligers volgen is op het niveau van politiesurveillant. Veelzijdig Het werk van de vrijwillige politie is veel zijdig. Voorkomen van kleine criminaliteit, behandeling van verkeerstaken (alco holcontroles), inzetten bij evenementen en manifestaties, controle en toezicht op milieubepalingen, controle en toezicht op de naleving van de APV-bepalingen en betrokken worden bij bijzondere projecten behoren tot de werkzaamheden. De vrij willige politie-ambtenaar verricht zijn werk onder begeleiding van de beroeps agent en wordt niet ingezet bij risicovolle werkzaamheden. De vrijwillige politie ondersteunt de beroepsagenten. Idealisme Het werk bij de vrijwillige politie wordt in de directe woonomgeving van de vrijwilli ger verricht. De meeste mensen zijn sterk betrokken bij hun directe leefmilieu en stellen graag hun vrije tijd ter beschikking van de lokale gemeenschap. Het is een vorm van idealisme want voor het geld hoeven de mensen dit werk niet te doen, immers de uurvergoeding bedraagt fl. 7,50 bruto per uur. Maandag 6 oktober: Gemeenschapshuis „De Moost', Neerkant, tel. 077-4664464 Maandag 6 oktober: Gemeenschapshuis „De Gouden Helm", Helenaveen, tel. 0493-539488 Dinsdag 7 oktober: Gemeenschapshuis „De Kastanje", Liessel, tel. 0493-341779 Woensdag 8 oktober: Gemeenschapshuis „Het Gerardushuis", Walsberg, tel. 0493- 314031 Donderdag 9 oktober: Gemeenschapshuis „Den Draai", Zeilberg, tel. 0493-315378 Vrijdag 10 oktober: Gemeenschapshuis „De Schans", Milheeze, tel. 0493-341804 INLEVEREN IEDERE AVOND TUS SEN 19.00 EN 21.00 UUR, WEL DIENT U UW BONDSNUMMER EN BANK- OF GIRONUMMER MEE TE BREN GEN Namens het bestuur Voedingsbond FNV, Afdeling Deurne, PV-er 233 W. Michels, Hemelrijkseweg 16, 5752 RE DEURNE. Op zaterdag 27 september van 10.00-16.00 uur houdt Schoonheidssalon Thea Rutten Open Dag in het kader van de landelijke „Dag van de schoonheid", georganiseerd door de ANBOS, de brancheorganisaties van de schoonheidsspecialistes. Op deze dag presenteren ANBOS-schoonheidsspe- cialisten zich aan het brede publiek door een Open Huis met voorlichting, demon straties en korte behandelingen. Aanbiedingen Thea Rutten uit Beringe haakt hier uiter aard op in en heeft voor dit Open Huis een aantal geweldige nieuwigheden en aanbie dingen in petto. Samen met haar drie medewerksters staat ze vanaf 10.00 uur klaar om voorlichting over allerlei behandelingen die nu volop in de belangstelling staan, zoals permanent- make-up, peelings, ontharingsmethodes enzovoort. Daarnaast is het mogelijk van de aanbiedingen die alleen op deze dag gelden, te profiteren. Wilt U weten wat dat is, raadpleeg dan onze nieuwsbrief. Bent U geen klant, bel dan gerust even op. Loop vrijblijvend bin nen op deze dag van de schoonheid. U bent tot niets verplicht en wij vinden het leuk over ons vak te vertellen en onze mogelijk heden om de in ieder mens verscholen schoonheid naar voren te halen. Tot zaterdag. Schoonheidssalon 'Thea Rutten', Kanaal straat 79, Beringe, tel nr. 077-3060216 HENRI DE WEERD Heeft u zin in 'n te gekke Aerobic- en/of Step/Work-out? Kom dan op zondag 26 oktober a.s. naar Aerobic-Studio Nicole. Reebok Master Trainer Henri de Weerd zal ons verrassen met zijn nieuwste Aerobic- en Steproutine! U kunt zich opgeven tot 12 oktober bij Nicole: tel. 077-4664120 06-52879402. Of loop 'ns binnen in de geheel vernieuw de Aerobic-Studio op Kruisstraat 16 in Meijel. Maximaal aantal deelnemeres is 30, dus geef u snel op want vol is vol

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1997 | | pagina 1