Hollywood-weekend Kindervakantiewerk 0 Koopzondag 21 september 1997 '6 Brabantse fietsdag Finale Mgr. Ronckentoernooi. Vlooienmarkt op 21 september. Grote vogelbeurs in Meijel Een beter Meijelieu begint bij de gemeente X°P de Jubileum Tegelhandel van Meel Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten 0493-680555 Fax 0493-693861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel 077-4662559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging 0493-680555 a.s. zaterdag en zondag >-j© S - ïc *^j*P06 lEKBERICHT VOO] ÏIJEL WOENSDAG 17 SEPTEMBER 1997 JAARGANG 54 NR. 38 WEEKBERICHT WDRMEUEL Beste jongens en meisjes, geachte ouders en andere belangstellenden, Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover...het langverwachte Hollywood- weekend. Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het Kindervakantiewerk Meijel zal er a.s. weekend een groots opge zet en voor Meijel uniek Hollywood-week- end worden georganiseerd. Het K.V.W. wil dan samen met jullie, jongens en meisjes (maar ook samen met jullie ouders), op deze bijzondere wijze het zevende lustrum vieren. De festiviteiten zullen plaatsvinden in en rondom een grote feesttent in het "Groene Hart" van Meijel. Het grasveld tegenover het Alexanderplein zal tijdens deze dagen compleet omgetoverd worden in Hollywood-city (o.a. met Amerikaanse auto's, vrijheidsbeeld, ton-vuren, Video scherm). Een prominente plaats binnen Hollywood-city krijgt natuurlijk het artie sten-podium. In een puur Amerikaans decor vol "glitter en glamour" zullen tij dens de Hollywood-revue-avond diverse bekende en (nu nog) onbekende artiesten voor jullie optreden d.m.v. zang, dans, muziek en shows. Bekende Hollywood-sterren komen hiervoor naar Meijel. Hollywood-city wordt echter pas compleet doordat een groot aantal bekende Hollywood-sterren voor dit bijzondere K.V.W.-jubileum speciaal naar Meijel overkomen. Inmiddels is zeker dat van de partij zullen zijn: Goofy, Mickey en Minnie Mouse, Belle en 't Beest, Madonna, Elvis, de Leeuwenkoning, Laurel en Hardy (oftewel de Dikke en de Dunne) en...als klap op de vuurpijl ook Michael Jackson. Tjonge, tjonge...dit belooft toch een ware happening te wor den. Alle reden dus om dit gratis toeganke lijke Hollywood-weekend met een bezoek je te vereren. Dit mag je gewoon niet mis sen. Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd...aldus een oud gezegde. Honger of dorst hoeft niemand te lijden, want voor diverse dranken (ook een tap) en versnape ringen (o.a. barbecue) is gezorgd. EEN SPETTEREND PROGRAMMA MET VOOR ELK WAT WILS. *Zaterdagmiddag 20 sept, (van 13.00- 17.00 uur) GROTE KNUTSEL- EN CREATIEVE MIDDAG: Alle kinderen die zich hiervoor reeds heb ben opgegeven gaan dan Hollywood-city verder inrichten en aankleden o.a. door het maken van decors, de "walk of fame" of het aanleren van dansjes voor de revue avond. (Tussen 17.00 en 19.00 uur kunnen alle kinderen even naar huis om te eten, zich te wassen en te verkleden voor de Hollywood-revue-avond). *Zaterdagavond 20 sept, (van 19.00- 22.30 uur) FEESTELIJKE HOLLYWOOD- REVUE-AVOND: Op het podium in de feesttent wervelende optredens met zang, dans, muziek en shows. Tijdens deze voor de hele Meijelse KOPIJ OP SCHIJFJE Inzenders van (verenigings)kopij: LEVER KOPU OP DISKETTE IN. EEN PRINTJE VAN DE TE PLAATSEN TEKST GRAAG BIJVOEGEN. in WP 5.1 \Graagi Clown Malle Mat, te zien tijdens Hollywood-revue-avond KVW-Meijel. gemeenschap gratis toegankelijke avond kunt U o.a. genieten van een tweetal optre dens van Clown Malle Mat, diverse dans- shows verzorgd door Aerobic Studio Nicole en natuurlijk de aangemelde optre dens door Meijelse K.V.W.-kinderen. De presentatie is in handen van Giel Schijven (die natuurlijk ook enkele liedjes zal ver tolken), terwijl geluid en licht worden ver zorgd door Disco André Crompvoets. Ook enkele van de reeds in Meijel zijnde Hollywood-sterren zullen hun opwachting maken. Op de grote video-wall zullen tus sendoor geregeld allerlei films worden ver toond. Vanzelfsprekend is er ook gezorgd voor een hapje en een drankje (dit alles natuurlijk in "American-Style"). Het einde van deze Hollywood-revue- avond is bepaald op ca. 22.30 uur (het is tenslotte op de eerste plaats een feest voor de kinderen). Omdat het 's avonds toch behoorlijk afkoelt, raden wij iedereen aan hiermee rekening te houden m.b.t. de kle ding. *Zondagmiddag 21 sept, (van 13.00- 16.00 uur) VOSSENJACHT IN HOLLYWOOD- STUL: Alle kinderen die zich hiervoor reeds bij de inschrijving hebben opgegeven, gaan dan kris-kras door Meijel achter hun speurneus aan op zoek naar alle in Meijel zijnde Hollywood-sterren (zij doen dit in groepjes o.l.v. een groepsleider/leidster). Van alle Hollywood-sterren krijgen ze een opdracht, die ze ter plaatse moeten uitvoe ren. Om ca. 16.00 uur zijn alle kinderen en Hollywood-sterren weer terug in Hollywood-city om deel te nemen aan de grandioze afsluiting. ^Zondagmiddag 21 sept. (om ca. 16.00 uur) GRANDIOZE AFSLUITING HOLLY WOOD-WEEKEND: Samen met alle kinderen, leiding, Hollywood-sterren, ouders en andere belangstellenden gaan we dan een sfeer volle afsluiting maken aan het Hollywood- weekend d.m.v. een ballonnenwedstrijd. Tevens zal ieder kind dat deelgenomen heeft dan een blijvende herinnering krij gen, waarna we afscheid nemen (snik, snik, traan, traan) van Hollywood-city met al z'n Hollywood-sterren (om maandag morgen weer gewoon over te gaan tot de orde van de dag, n.l. de school of het werk). Vanaf deze plaats danken wij bij voorbaat de vele tientallen vrijwilligers die door hun spontane en belangeloze medewerking als groepsleider, spelleider of hand- en span diensten dit mogelijk maken. Zonder uw hulp zou dit nl. niet kunnen. Een speciaal woord van dank aan Giel Schijven, Nicole Verkoelen en André Crompvoets. Tenslotte hopen wij dat vele Meijelse kin deren en hun ouders dit Hollywood-week- end, georganiseerd bij gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het Kindervakantie werk Meijel, met een bezoek willen vere ren. Alleen samen kunnen we er een geweldig en onvergetelijk feest van maken. Groetjes en tot ziens a.s. zaterdag en/of zondag.... Bestuur K.V.W.-Meijel. Op zondag 21 september, zullen de altijd weer actieve ondernemers van Meijel weer hun traditionele koopzondag hou den van 1 tot 5 uur. In het geheel vernieuwde en gezellige cen trum zal het voor velen ongetwijfeld een welkome gelegenheid zijn om zich op de hoogte te stellen van de laatste mode nieuwtjes in diverse branches. Vanzelfsprekend zijn er tevens ruime mogelijkheden om diverse inkopen te doen. Vele deelnemende winkeliers zullen op deze koopzondag de laatste noviteiten uit de najaarscollectie presenteren. Tevens zal clown Kiekie de kinderen verrassen met een leuke attentie. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten kunt u in 't geheel vernieuwde centrum ook nog genieten van diverse leuke en gezellige terrassen. Al met al de moeite waard om komende zondag een bezoek te brengen aan het gezellige centrum van Meijel, waar het goed vertoeven is, en de alom bekende spreuk "Meijel heeft 't" weer wordt waar gemaakt. In zaal de Zwaan te Meijel wordt aan staande zaterdag 20 september de 19+ Finale en op zondag 21 september de Finale Mgr. Ronckentoernooi gehouden. Dit alles onder auspiciën van de Limburgse Bond van Muziekgezel schappen en de organisatie hiervan ligt bij Harmonie Eendracht Meijel. Beide finales zijn de afsluiting van een aantal voorrondes, drie in getal in het voorjaar, in de gehele provincie Limburg waarbij jeugdige muzikanten en ensem bles zich van hun beste kant hebben kun nen laten horen. De winnaars van de drie voorrondes zijn uitgenodigd om in een onderlinge muzikale strijd uit te maken wie dit jaar de felbegeerde wisseltrofee mee naar huis mag nemen. Op zaterdag zal er tussen 19.00 en 21.00 uur gestreden worden door solisten en ensembles, die in verband met hun leeftijd (boven 18 jaar), niet meer aan de wedstrijd M[gr. Ronckenfinale mogen meedoen, maar deelnemen aan een hiervoor speciaal georganiseerde wedstrijd, 'de 19+ Finale'. De beoordeling tijdens deze finale is in de deskundige handen van dhr. L. Adams uit EU. Zondag 21 september zal de strijd losbar sten voor de Mgr. Ronckentrofee. Dit is de finale, een solistenconcours, voor muzi kanten in de leeftijdscategorie tot 19 jaar. De deelnemers 55 in getal), die instru menten bespelen van dwarsfluit, klarinet, fagot, koperinstrumenten tot slagwerk, komen uit de gehele provincie van noord tot zuid en zullen uitkomen in verscheide ne afdelingen, van de derde afdeling tot en met de ere-afdeling. Die muzikant die het hoogste aantal pun ten bij elkaar speelt, wint uiteraard de wis seltrofee. Het hoogst geëindigde ensemble ontvangt een plaquette. Op zondag zal de beoordeling in handen zijn van het jury duo dhr. L. Adams uit Ell en dhr. D. Koster uit Deurne. Als U wilt genieten van muziek, gespeeld door de meest talentvolle jeugdige musici uit onze provincie, dan hopen wij U te mogen begroeten op zaterdag 20 en/of op zondag 21 september aanstaande in zaal de Zwaan.De aanvang op zondag is reeds om 9.00 uur 's morgens in verband met het grote aantal deelnemers. Het einde van deze dag staat gepland om ongeveer 21.00 uur Bestuur Harmonie Eendracht Meijel. Missiecomité Neerkant. Het missiecomité in Neerkant houdt zon dag 21 september de jaarlijkse vlooien markt in gemeenschapshuis de Moost; aanvang 13.30 uur. Waardevolle spullen worden bij opbod verkocht. Er is voor elk wat wils, en voor de kinderen zijn er ook enkele attracties. De opbrengst is voor de Neerkantse mis sionarissen. U bent van harte welkom en de toegang is gratis. Vogelvereniging "Meijels Pracht" uit Meijel organiseert op zaterdag 20 septem ber 1997 van 10.00 - 12.00 uur een grote vogelbeurs in gemeenschapshuis "'t Kloster", (nabij de kerk) Alexanderplein 2 in Meijel. Er zal een ruime sortering vogels worden aangeboden zoals: zang-, kleur- en pos tuurkanaries, zebravinken, tropische vogels, grasparkieten, agaporniden, grote parkieten en duiven. Hier wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar vogels te koop of te ruil aan te bieden. Bent u nog op zoek naar vogels voor de kweek of voor de gezelschapsvolière, dan is het zeker de moeite waard om deze vogelbeurs te bezoeken. Wij hopen dan ook weer veel vogelliefhebbers (met of zonder vogels) te mogen begroeten. Iedere derde zaterdag van de maanden september t/m april wordt deze beurs georganiseerd. Inlichtingen op tel. 077 - 4663044 (na 17.30 uur). Personeelsvereniging gemeente gaat heide plaggen. Onder het motto van 'Een beter Meijelieu begint bij de gemeente' gaan de medewer kers van de gemeente Meijel aanstaande vrijdagmiddag aan het werk op een heide gebied dat gelegen is in de Simonshoekse- bossen. Dit heideterrein, met een grootte van 1,95 ha, is door de gemeentelijke per soneelsvereniging in 1988 'geadopteerd', wat inhoudt dat het personeel jaarlijks werkzaamheden verricht om het heideter rein in stand te houden. Op vrijdag 19 september gaat het perso neel van de gemeente Meijel alweer voor de negende keer naar de heide om werk zaamheden te verrichten die noodzakelijk zijn om de heide in stand te houden. Werkzaamheden die verricht zullen wor den zijn: het plaggen van een gedeelte van het heideterrein en het uittrekken en afvoe ren van zaailingen van bomen en struiken. De werkzaamheden passen in het beleid van de gemeente Meijel, dat erop gericht is om de heide in dit gebied te laten terugke ren. Tevens ziet de gemeente Meijel het als taak om haar burgers te stimuleren tot een betere of bewustere omgang met het milieu. Bij de gemeente Meijel heerst de mening dat als je iets bij de burgers wilt bereiken, je dan als gemeente toch zelf het goede voorbeeld moet geven. Meer dan 100 activiteiten op Brabantse fietsdag Op zondag 21 september zijn er ruim 90 fietstochten uitgezet onder het motto „Stap eens op! Brabant op de fiets". Deelnemers hebben daarbij de mogelijkheid om op diverse punten af the stappen voor de meest uiteenlopende activiteiten, variërend van luchtkussens bij terrassen tot openstel ling van musea en boerderijen. In 59 Brabantse plaatsen kan men opstappen, waar ruim 30 Brabantse fietsclubs, onder auspiciën van de Nederlandse Tour Fiets Unie (N.T.F.U.) en de VVV's, tochten hebben uitgezet. In onze regio kan men starten in Asten, Deurne, Liessel en Neerkant, waarbij de startplaatsen in Asten en Neerkant bemand worden door vrijwilligers van Toervere- niging T.W.C., die 2 tochten heeft uitgezet voor het hele gezin, namelijk een van 30 km en een van 50 km. -In Asten voor beide afstanden bij: Café Jan van Hoek, Markt 12 te Asten. - In Neerkant uitsluitend voor de 50 km: bij Café 't Stappertje, Dorpsstraat 14. De route van VVV Deurne is 35 km en kan gestart worden - In Liessel op het marktplein - In Deurne bij het VVV-kantoor, Markt 2. Zondag tussen 10.00 en 13.00 uur kan er gestart worden en de prijs is f 2,50 per per soon (maximaal f 5,00 per gezin). Sluitingstijd op alle locaties: 16.30 uur. De routes zijn geheel bewegwijzerd en bovendien ontvangen de deelnemers een route-beschrijving. Voor meer informatie Asten en Neerkant: VVV Asten - Telefoon 0493-692999 of J. Berkers - Telefoon 0493-691984 Voor meer informatie Deurne en Liessel: VVV Deume - Telefoon 0493-323655 20 Jaar geleden, in 1977, startte Ad en Marietje van Meel een eigen tegelzetters bedrijf op, vanwaar uit door hard aanpak ken een volwaardig bedrijf ontstond. Na een jaar werd dan ook de eerste medewer ker aangenomen en werd tevens een klei ne handel in tegels opgezet. De garage werd ingericht als opslag en showroom, waarbij de tegels gepresenteerd werden op kleine paneeltjes, waaruit de klanten dan hun keuze konden maken. Al gauw werd de de garage te klein, waardoor er uitge zien werd naar een grotere lokatie. Er werd een nieuwe showroom met magazijn gebouwd op het industrieterrein 'De Wielen' in Meijél, vanwaar uit de tegels, inmiddels uitgebreid met sanitair, hun weg vonden naar de klanten en deze materialen vakkundig werden geplaatst. In de begin periode van de jaren '80 zakte de werkge legenheid in de bouwwereld in, waardoor de aktiviteiten van Tegelhandel van Meel voor een gedeelte verlegd werden naar Duitsland. Inmiddels werd de techniek van het plaat sen van marmer en natuursteen eigen gemaakt, waarbij diverse mooie projekten' een perfekte afwerking kregen, o.a. in Eindhoven (kantoren en vergadergebou wen), in Leiden (kantoren), in Den Haag (verzorgingstehuis), in Amsterdam (mar mer badkamers), in Haarlem (winkelcen trum), en uiteraard vele marmervloeren bij partikulieren. Vanaf 1987 werden de aktiviteiten verder uitgebreid met het kompleet uitvoeren van renovatie/aanleg van badkamers, waar voor een goede afzet werd ontdekt. Hierdoor werd het mogelijk de klant een volledige service aan te bieden, welke de arbeidstijd en de kosten aanzienlijk ver minderen. Deze service begint met advise ren en ontwerpen van de badkamer en de keuze van tegels en sanitair. De uitvoering bestaat o.a. uit het verleggen van riolering en leidingen, metselwerk, stukadoors werk, plaatsen van tegels en sanitair, pla fonds, enz. Al vele fraaie badkamers kwa men zo tot stand. Mede door de genoemde ontwikkelingen is Tegelhandel van Meel, in haar 20 jarig bestaan, uitgegroeid tot een volwaardig familiebedrijf, met een schat van opgeda ne ervaringen die ten dienste van de klant kunnen worden aangewend. De laatste tijd is er hard gewerkt aan een uitbreiding van de showroom, waardoor een verdubbeling van het vloeroppervlak is gerealiseerd, waarin een groot assorti ment wand- en vloertegels gepresenteerd wordt en enkele opstellingen van ingerich te badkamers met functioneel sanitair van deze tijd. Hierdoor is het mogelijk geworden een nog groter publiek van dienst te zijn. Op 20 en 21 september a.s. staan de deu ren bij Tegelhandel van Meel voor ieder een wijd open, om u kennis te laten maken met de vernieuwde showroom, waarbij tij dens deze open dagen diverse aanbiedin gen van tegels en sanitair gepresenteerd worden. Tot ziens bij Tegelhandel van Meel op 20 en 21 september. U bent van harte welkom.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1997 | | pagina 1