9 O Nationale Straatspeeldag in Meijel groot succes 19e Avond Wandel Driedaagse 19-20-21 juni 1997 Meijel SO Buurtenfestijn 1997 d.d. 30 augustus a.s. gaat toch door!!! Commissie Welzijn: op korte termijn oplossingen bieden voor jongerenproblematiek K.V.W. gaat naar speeltuin "De Valkenier" Zaterdag 14 juni "Open luchtbioscoop op 't Alexanderplein te Meijel Wl EKBERICHT VOO R# IJEL WOENSDAG 11 JUNI 1997 JAARGANG 53 NR. 24 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten 0493-692243 Fax 0493-693861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel 077-4662559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging 0493-692243 ...tot 21 juni... (in schoolvakantie op maandag 21 juli a.s.) VEEKBERICHT WDH MEUEL U V De eerste deelname van Meijel aan de Nationale Straatspeeldag is 'n succes geworden. Buurtvereniging Molenoord mocht op woensdagmiddag 4 juni aan het begin van dit speelfeest al zo'n driehon derd kinderen verwelkomen die meededen aan de ballonnenwedstrijd en in de loop van de middag kwam daar nog 'n flink aantal kinderen bij. Namens het gemeen tebestuur gaf wethouder Willems het ver treksein voor de ballonnenwedstrijd en gaf daarmee 'n officieel tintje aan het begin van deze Straatspeeldag, waaraan in het gehele land honderdduizenden kinderen deelnamen. Van half twee tot vijf uur kon den de kinderen volop genieten van de geboden speelmogelijkheden, zoals wer ken met stoepkrijt en spelen op de zand berg die midden op straat lag. Uiteraard boden het fraaie weer en de sfeervolle aankleding van de straat 'n prachtige entourage aan het geheel en vele volwas senen begeleidden hun kinderen naar de Molenstraat waar het ook voor hen gezel lig vertoeven was. Kortom, 'n zeer geslaagd initiatief van deze buurtvereni ging dat voortzetting verdient. Red. De plaatselijke K.RJ. organiseert zoals vanouds weer een Avond-Wandel- Driedaagse, de 19e in successie. Men kan wandelen in 2 verschillende routes, name lijk de 5 of de 10 km. Deze routes voeren u langs de mooiste plekjes van en door Meijel. Elke deelnemer die de wandeldriedaagse uitloopt, ontvangt daarvoor een blijvende herinnering. Loopt u in groepsverband, wat wij als organisatie erg leuk vinden, denk er dan eens aan om verkleed als groep deel te nemen aan deze Avond-Wandel- Driedaagse. Daarom nodigen wij vriendenclubs, (buurt)verenigingen en schoolgroepen en verder iedereen die in groepsverband wil lopen, uit om hierover eens na te denken. Het kan namelijk de moeite waard zijn, want voor de mooiste en voor de grootste groepen (minimaal 5 personen) hebben wij mooie prijzen in petto. Tevens is er een i leuke herinnering I voor de oudste) deelne(e)m(st)er,, die deze wandeldrie- daagse uitloopt. De laatste dag is er de gebruikelijke intocht, welke door enkele Meijelse stra ten voert. Om het geheel extra sfeer te geven, zal de plaatselijke schutterij de bonte stoet bege leiden. Op deze dagen zelf kan men zich inschrijven in 't Kloster. Op 19 en 20 juni van 19.00 uur tot 19.30 uur 5 en 10 km. èn op 21 juni van 17.30 uur tot 18.00 uur 10 km. en van 18.00 uur tot 18.30 uur 5 km. Voor verdere informatie kunt u zich wen den tot Robert v. Enckevort, Churchill- laan 11, 5768 AC Meijel, tel. 077- 4664507, b.g.g. 4663993. Hopelijk TOT ZIENS op 19-20-21 juni K.P.J. Meijel. IKKB TOTTB Ncok.nl Speel-o-theek "Ikke ditte" Neerkant Er is weer volop nieuw speelgoed aanwe zig- Bijvoorbeeld: Springkussen poetsmolen met stofzuiger strijkplank met echt stoomstrijkijzer zelf in elkaar te zetten trein activity loopauto Kom eens een keer een kijkje nemen in gemeenschapshuis "De Moost", Moosten- straat 3 te Neerkant (ingang linkerzijde) of bel voor informatie Bea van Horen (077- 4662855). In de speel-o-theek is speelgoed aanwe zig voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 8 jaar; De contributie bedraagt 12.50 per kind per jaar; De openingstijden zijn op maandag van 15.00 tot 16.30 uur (in de schoolvakanties is de Speel-o-theek gesloten); De uitleenperiode duurt 3 weken en men kan 1 stuk speelgoed en 1 puzzel of video band per keer uitlenen. Cadeautip 1: Geef een kind in plaats van een stukje speelgoed een heel jaar speel goed naar keuze door een abonnement te nemen op Speel-o-theek "Ikke ditte". Cadeautip 2: Opa's, oma's of oppasouders kunnen lid worden om zo hun kleinkinde ren of oppaskinderen gevarieerd speel goed aan te kunnen bieden. Bestuur Speel-o-theek "Ikke ditte" KOPU OP SCHIJFJE Inzenders van (verenigings)kopij: LEVER KOPU OP DISKETTE IN. EEN PRINTJE VAN DE TE PLAATSEN TEKST GRAAG BIJVOEGEN. Graag in WP 5.1 99 Ter gelegenheid van de feestelijke herope ning van 't Meijelse centrum, zal a.s. zaterdag 14 juni 't Alexanderplein omge toverd worden tot een ware "open lucht bioscoop". Op het scherm dat een afmeting van 5x9 mtr. zal hebben wordt de film Independence Day gedraaid. Vanaf 21.00 uur zal 't gezellig worden op 't Alexanderplein, waar de gezamenlijke ondernemers vereniging in samenwerking met gemeenschapshuis 't Kloster ervoor zullen zorgen dat U zich in een echte bio scoop waant. Tussen de vele zitplaatsen door wordt het geheel opgevrolijkt met muziek, hapjes en de nodige drankgelegenheden, zodat we met veel plezier en vertier kunnen wach ten totdat de schemering invalt en de film gestart kan worden. Deze avond is toegan kelijk voor iedereen vanaf 12 jaar, dus jong maar ook "oud". Wij heten U van harte welkom bij deze prachtige film; gratis entree. Tevens zal op deze avond de wekelijkse trekking plaats vinden van de kraslotactie. Tot ziens op zaterdag 14 juni in de open luchtbioscoop te Meijel. Attentie...Attentie...Attentie...Attentie... Op zaterdag 21 juni zal de feestelijke her opening van 't Meijlse centrum afgesloten worden met een spectaculair optreden van THE THUNDERSTRINGS met in 't voorprogramma de Meijelse formatie Pig Nyk. Er zal natuurlijk ook gezorgd worden voor een lekker hapje (catering 't Keukentje) en een natje door de gezamenlijke kastelijns. Tevens zal op deze avond de trekking van de grandioze kraslotactie plaatsvinden, met als klap op de vuurpijl een hoofd prijs, een reis t.w.v. 5000.- met 1000.- zakgeld, en nog vele andere prijzen. Dus al met al zeker de moeite waard om 21 juni te reserveren in Uw agenda... 55 MtMtLSt Als gevolg van een extra vergadering is, op aandringen van verschillende buurt verenigingen, besloten om ook dit jaar weer een buurtenfestijn te organiseren. De doorgang was even twijfelachtig, maar de zes buurtverenigingen die zich opgegeven hebben, zijn nog steeds enthousiast. Als gevolg van dit kleiner aantal deelnemers zal het festijn dit jaar een andere opzet hebben. Het zal niet plaatsvinden in de tent op het evenemententerrein, zoals voorgaande jaren, maar in Zaal Janssen-Jaspers (Oranje-hotel). De aanvang zal zijn om 19.30 uur (dus alleen 's avonds) en het programma ziet er globaal als volgt uit: Er wordt door de deelnemers tweemaal geplaybackt in het thema Nederpop, er is een rode-draad-spel, een doe-spel en een loterij. Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een Mysterieuze Gast en de Prominentenplayback wordt verzorgd door De Mèèlse Dörskes. Om 24.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden en daar na kunnen we nog gezellig samenzijn tot 02.00 uur. Wij hopen vele mensen te mogen begroe ten die Bemselkesvelt, De Meulewiek, Molenoord, Den Oosthoek, 't Zonnedöpke en 't Kringske komen aanmoedigen. De Gezamenlijke Meijelse Buurtvereni gingen. Tijdens de vergadering van de Commissie Welzijn op maandag 2 juni hebben de leden van deze commissie erop aange drongen dat het gemeentebestuur zo snel mogelijk met oplossingen dient te komen voor de wensen die diverse jongerengroe pen binnen onze gemeente hebben. Concreet betekent dat, dat er 'n terrein beschikbaar dient te komen waar jongeren met brommers kunnen crossen én dat er 'n mogelijkheid geboden wordt (in 'n direc tiekeet of in 'n noodlokaal) waar jongeren 'n eigen honk kunnen inrichten. Die wen sen zijn als belangrijkste naar voren geko men in het onderzoek dat de Stichting Symbiose onder 'n aantakMeijelse jonge ren verricht heeft naar aanleiding van pro blemen die zich verleden jaar hebben voorgedaan met de zogenaamde 'markt- groep'. De wens van 'n brommergroep voor 'n crossterrein is in dat onderzoek eveneens betrokken. Vrije jongeren De 'marktgroep' die in het onderzoek is betrokken bestaat uit zo'n 45 jongens en meisjes, die in leeftijd variëren van 16 tot 20 jaar. De meesten zitten op school en 'n aantal van hen is lid of lid geweest van 'n vereniging. De verenigingen sluiten vol gens hen echter slecht aan bij datgene wat zij als vrijetijdsbesteding willen. Meijel heeft in hun ogen weinig of niets voor deze leeftijdsgroep te bieden en dat is de reden dat zij regelmatig rondhangen in het centrum. Vanwege het niet gebonden zijn aan 'n vereniging zagen diverse commis sieleden ze het liefst aangeduid met 'vrije jongeren'. Wat ze met name voor door de week willen is 'n 'honk' waar ze elkaar kunnen ontmoeten, kunnen kletsen, wat drinken en waar ze in de toekomst eventu eel wat activiteiten kunnen opzetten. Volgens Dhr. J. Kessels van de Stichting Symbiose die op 2 juni het onderzoek toe lichtte, dient op korte termijn onderzoek gedaan te worden naar de mogelijkheden die er zijn voor het verwezenlijken van 'n eigen honk voor deze jongeren. Verwe zenlijking daarvan zou nog voor de zo mervakantie moeten plaatsvinden. "De jongeren wachten hierop immers al maan den", aldus de onderzoeker die tevens heeft aangegeven dat het belangrijk is dat aan de verwezenlijking van 'n eigen honk 'n aantal voorwaarden verbonden wordt. Daarbij valt te denken aan het geven van eigen bestuursverantwoordelijkheid aan de jongeren (onder supervisie van 'n pro fessionele begeleider) en het schriftelijk vastleggen van afspraken tussen de jonge ren en de gemeente over het gebruik van de ruimte. Die professionele ondersteu ning zou kunnen komen van 'n jongeren werker die door de gemeente voor vier tot zes uur per week voor dit werk wordt ingehuurd. Ook moet er volgens Dhr. Kessels 'n begeleidingsgroep geformeerd worden. Die groep kan het in te zetten pro ces sturen en kan eventuele problemen vroegtijdig signaleren en oppakken. Open jeugd- en jongerenwerk Voor de brommergroep zal nagegaan wor den of de gemeente 'n geschikt terrein heeft, of voldaan kan worden aan milieu aspecten en hoe het crossen, verzekerings technisch gezien, zodanig geregeld kan worden dat zich op dat punt geen proble men zullen voordoen. Zoals reeds aan gegeven is, vinden de commissieleden dat ook voor de vrije jongeren spoedig oplos singsrichtingen gevonden dienen te zijn waarin zij zich kunnen vinden. Bovendien moet 'n begin gemaakt worden met het veranderen of aanvullen van het bestaande aanbod, waarvan de jongeren aangeven dat dit niet aansluit bij hun behoeften. Volgens Symbiose is er 'n lacune ten aan zien van open jeugd- en jongerenwerk voor de leeftijdsgroep vanaf 13 a 14 jaar tot 18 a 19 jaar en daarin dient voorzien te gaan worden. "Deze werkvorm karakteri seert zich door het aanbieden van 'open' activiteiten zonder dat een lidmaatschap vereist is", aldus het advies. Wethouder Willems sloot de bijeenkomst op maandag 2 juni in gemeenschapshuis 't Kloster af met te concluderen dat op korte termijn zo concreet mogelijke voorstellen door de gemeenteraad vastgesteld moeten worden. Dat zal volgens hem tijdens de eerstvolgende raadsvergadering gaan gebeuren. Red. Beste jongens en meisjes, geachte ouders, Niet meer weg te denken in de eerste week van de grote zomervakantie: Met het Kindervakantiewerk Meijel mee naar de speeltuin! Omdat het Kindervakantiewerk dit jaar 35 jaar bestaat gaan we er voor één keer een extra feestelijke dagtrip van maken. We gaan namelijk naar speel tuin/pretpark "De Valkenier" in het Zuid- Limburgse Valkenburg en wel op maan dag 21 juli a.s. "De Valkenier" heeft alles wat jullie nodig hebben voor een dagje ouderwets speelplezier. Behalve een ver nieuwde en uitgebreide speeltuin bevin den zich in "De Valkenier" o.a. ook 'n Reuzerad, 'n Spookhuis, 'n Achtbaan, 'n Mississippi-boot, 'n Oldtimer-baan, 'n Paardenrenbaan, 'n Raket, 'n lachspiegel paleis enz. enz. (en dat alles is in de entreeprijs inbegrepen). Spelen, gezellig samen picknicken en genieten, kortom een oergezellige dag staat ons weer te wachten in het Zuid- Limburge Valkenburg. Gaarne vernemen wij of jij (samen met je broertje of zusje, vriendje of vriendinne tje), ook met het Kindervakantiewerk Meijel meegaat op maandag 21 juli a.s.. Tip aan de ouders: Geef uw kind(eren) tijdig op. Ook dit jaar heeft het KVW de opgave/inschrijving weer verdeeld over twee dagen. Na deze twee dagen kan er NIET meer opgegeven worden i.v.m. het vastleggen van de benodigde bussen. Door tijdig opgeven voorkomt U verdrie tige en betraande kindergezichtjes.... NAAR "DE VALKENIER"' IN VAL KENBURG (Z-Limb.) Datum: maandag 21 juli a.s. (de eerste maandag van de grote zomervakantie) Bestemming: Speeltuin/pretpark "De Valkenier" in Valken- burg.(tel. 043-6012289) Bijeenkomst: om 09.30 uur 's morgens op het Alexanderplein i.v.m. het indelen van de groepen (waarna vertrek per bus om 10.00 uur precies). Thuiskomst: om ca. 17.00 uur 's middags op het Alexanderplein. Slecht weer: deze bus-dagtocht gaat ALTIJD door, dus ook bij minder goed weer. Leeftijd deelnemers: kinderen die NU op de basisschool zitten (groep 0 t/m groep 8) Deelnemersgeld: fl. 5,— per kind. KVW zorgt voor: busreis naar Valkenburg en terug, entree "De Valkenier" en leider/leidster per groepje kinderen. Kinderen zorgen zelf voor: meebrengen van een lunch-pakket (incl. drank, fruit en eventueel snoep) en natuurlijk...een heel goed humeur. Opgave/inschrijving: volgende week ontvangen jullie op school allemaal een stencil met opgaveformulier. Dit opgave- formulier en het deelnemersgeld (a fl. 5,~ per kind) moeten jullie inleveren op don derdagmiddag 19 juni a.s. tussen 15.30 en 16.00 uur, OF...op zaterdagmorgen 21 juni a.s. tussen 10.00 en 11.00 uur (beide dagen in gemeenschapshuis 't Kloster). Opmerking: Kinderen (van groep 0 t/m groep 8) die buiten Meijel op school zitten en ook graag met het KVW-Meijel mee gaan naar "De Valkenier" in Valkenburg, kunnen een informatiestencil met opgave formulier afhalen bij Truus Koehlen, Trambaan 28 te Meijel. Kindervakantiewerk Meijel.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1997 | | pagina 1