Brinkmans Optiek VERWIJZINGSBORD BEDRIJVENTERREIN 'DE WIELEN' ONTHULD EBel MILIEU EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF PEELLAND JUMPERS FELICITEREN OLYMPISCHE GOUDEN MEDAILLE WINNAARS DE VAKANTIEPAS MEIJEL 1996..! GEEEEE-ZELLIG HE..? MODELTREINEN BEURS OP 19 OKTOBER 1996 IN WEERT EKBERICHT VOOR M ;IJEL WOENSDAG 16 OKTOBER 1996 PAGINA 7 De Kieveloeët I.V.M. NASCHOLING NIEUWE OPENINGSTIJDEN VANAF 2 SEPTEMBER BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS Milieumeldingen en -klachtenteleibon gemeente Meijel 077-4668184 (tijdens kantooruren) Milieumeldingen en -klachtentelefoon Provincie Limburg 043-3617070 (24 uur per dag) Vuilwaterwacht (24 uur per dag) 06-0341 Politie (24 uur per dag) 077-3555777 SNOEIHOUTINZAMELING Het najaar is weer het moment waarbij veel snoeihout vrijkomt. Om in deze periode grotere hoeveelheden snoeihout af te kunnen geven wordt het Kembraterrein (groenopslag van de gemeente) aan de Steenkampseweg enkele zaterdagochtenden opengesteld. In dit najaar zal dit plaatsvinden op 19 oktober, 26 oktober, 2 november en 9 november van 09.00 tot 12.00 uur. Snoeihout tot maximaal 5 kubieke meter per aanbieder kan dan kosteloos worden aangele verd. Op het Kembraterrein wordt alleen snoeihout verzameld, dus geen stobben, andere houtaf- vallen of geverfd hout. Deze kunnen naar de zaterdagstort bij firma Martrans worden gebracht. WET MILIEUBEHEER KENNISGEVING TERINZAGELEGGING BESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Meijel brengen ingevolge afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht, ter openbare kennis, dat gedurende 6 weken, van 17 oktober 1996 tot en met 28 november 1996: a elke werkdag van 9.00 12.00 uur in het gemeentehuis (Afdeling Grondgebiedzaken); b. op werkdagen 's-namiddags in het gemeentehuis na afspraak (tel. 077 466 81 81); c. elke woensdag van 18.00 - 21.00 uur in het gemeentehuis (hiervoor dient vooraf, tijdens normaie kantooruren, telefonisch een afspraak te worden gemaakt, 077 466 81 81); ter inzage ligt de beschikking op bet verzoek van: J.P.C. Goossens, Molenbaan 21 te Meijel, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een vrachtwagenstalling annex kantoor, gelegen aan de Molenbaan 21 te Meijel, kadastraal bekend gemeente Meijel, sectie F, nummer 916. De beschikking strekt tot het verlenen van de vergunning onder voorwaarden om nadelige gevolgen voor het milieu, waaronder het leefmilieu, te voorkomen. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp-beschikking niet gewijzigd. Tot en met 28 november 1996 staat BEROEP tegen deze beschikking open bij de Raad van State voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest bedenkingen in te bren gen tegen hel ontwerp van het besluit. Gedurende de bovenvernoemdc termijn staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; de beschikking wordt van kracht met ingang van de dag na het einde van dc beroepstermijn, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 36 van de Wet op de Raad van State juncto artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, welke een schorsing kan inhouden. De beschikking wordt dan niet van kracht voordat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019.2500 EA Den Haag. Van de indiener van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een zeker bedrag aan griffiegeld verlangd, waarvan bepaalde on- of minvermogenden geheel of gedeeltelijk kunnen worden vrijge steld. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State (07O- 3624871). WET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING MELDING INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van de gemeente Meijel brengen ingevolge artikel 8:41, lid 4, van de Wet milieubeheer, ter openbare kennis, dat gedurende vier weken, van 17 oktober 1996 tol en met 14 november 1996: a. elke werkdag van 9.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis (Afdeling Grondgebiedzaken); b. op werkdagen 's-aamiddags in het gemeentehuis na afspraak (tel. 077 466 81 81); c. elke woensdag van 18.00 - 21.00 uur in het gemeentehuis (hiervoor dient vooraf, tijdens normale kantooruren, telefonisch een afspraak te worden gemaakt, 077 466 81 81); ter inzage ligt een kennisgeving ingevolge het Besluit: Akkerbouwbedrijven milieubeheer Maatschap Janssen, Steenoven 24 te Meijel, voor het van toepassing worden van genoemd besluit op een reeds opgericht bloembolienbedrijf, gevestigd aan het adres Steenoven 24 te Meijel. Leerlingen van het Peelland College uit Deurne geven zondag 20 oktober a.s. een demonstratietrampolinespringen in sport hal de Remmensberg in Sint Anthonis. Op diezelfde dag zal een volleybalclinic wor den georganiseerd onder leiding van Toon Gerbrands, trainer van de kampioen van Nederland Piet Zoomers/Dynamo. De middag zal worden afgesloten met een demonstratiewedstrijd tussen de heren teams van Piet Zoomers/Dynamo uit Apeldoorn en Moerser SC uit Duitsland. In het team van Piet Zoomers spelen gou den international Reinier Nummerdor en beachvollyballer Sander Mulder. Het team van Moerser SC bestaat o.a. uit de Olympische gouden medaille-winnaars Peter B lange en Rob Grabert en oud international Ronald Zoodsma. De Peel land Jumpers is gevraagd om dit volley bal-festijn luister bij te zetten. Een ver zoek waaraan deze enthousiaste groep leerlingen, onder leiding van de heer R. Pecht, dankbaar gevolg wil geven. KARNAVALSVERENIGING Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag: GESLOTEN 9.30 - 13.00 uur 9.30 - 12.30 en 13.30 - 18.00 uur 9.30 - 12.30 en 13.30 - 21.00 uur 9.30 - 12.30 en 13.30 - 18.00 uur 9.30 - 12.30 en 13.30 - 16.00 uur BRILLEN CONTACTLENZEN MEIJEL Dorpsstraat 3, 5768 CC Telefoon 077-4663733 Afgelopen zaterdag heeft wethouder Henk Willems, in het College van B en W onder meer belast met economische zaken, de onthulling van het bord verricht waarop 'n plattegrond staat met de ondernemingen die gevestigd zijn op bedrijventerrein 'de Wielen' Dat gebeurde op de Hof, de hoofdtoegangsweg tot het bedrijventer rein, in aanwezigheid van vrijwel alle ondernemers die met hun bedrijf aan Banmolen, Bosrand, Hof of Kruisstraat gevestigd zijn, terwijl Jac Beijers, als woordvoerder namens de ondernemers, de directe buren van de Hof ook welkom heette. Bedrijvigheid door de eeuwen heen Voorafgaand aan de onthulling van het verwijzingsbord ging wethouder Willems in 'n toespraak nader in op de geschiedenis van het gebied, waar het bedrijventerrein gevestigd is. Terugkijkend op de activi teiten die hier tussen de 600 en 200 jaar geleden plaatsvonden, constateerde hij dat in dit gebied ooit 'n molen stond waar de Meijelsen door hun Heeren verplicht waren hun graanproducten te laten malen. Diezelfde Heeren hadden in dit gebied de tiendschuur en ze plaatsten er twee wielen als teken van hun macht. Hij gaf met dit betoog aan, dat ook in die eeuwen bedrij vigheid dit gebied kenmerkte. "Als gemeentebestuur zijn we blij dat die bedrijvigheid hier op 'n gegeven moment teruggekomen is en we kunnen nu consta teren dat het gebied er fantastisch bijligt", aldus de wethouder, die onderstreepte dat bedrijvigheid belangrijk is voor de ont wikkeling van de werkgelegenheid in onze gemeente. Hij liet de ondernemers tevens weten, dat het College besloten heeft de kosten van de plattegrond volle dig voor rekening van de gemeente te nemen en dat dus afgezien wordt van de eerdere toezegging van de ondernemers om mee te betalen aan dat bord. "Wij zien de gemeentelijke bijdrage als 'n stimulans voor jullie bedrijven", merkte de wethou der op, waarna hij zijn toespraak besloot met de deelnemers aan de Open Dag van zondag 13 oktober veel bezoek toe te wen sen. Red. (veel opgaves, ook loten, raadpleeg de publicatie-lijsten) Beste Jongens en Meisjes, Geachte Ouders, De vakantiepas Meijel 1996, een boekje boordevol activiteiten voor de komende herfstvakantie, heeft gretig aftrek gevon den (ruim 400 boekjes uitgegeven). Ook de animo om deel te nemen aan de vakan tiepas-activiteiten was dit jaar weer bij zonder groot onder de Meijelse school gaande jeugd van groep 0 t/m 8. Dit bleek afgelopen zaterdag wel tijdens de inschrij vingen. In totaal vonden er 581 opgaves plaats voor de 13 activiteiten, waarvoor de kin deren zich op moesten geven. De meeste opgaves waren er voor de Brandweer (144), Wildlife Art Pieter Verstappen (82, een ware "run") en Rinaldo's jeugdshow (80). Maar ook voor de andere activiteiten was er volop belangstelling, zoals Politie (61), I.V.N. (39), Badminton Boemerang (36), Aerobic Studio Nicole (36), Manege Caprilli (33), Garage Joosteil (20), Gemeentehuis (18), Schutterij St. Willi- brordus (17), V.V.V.-kantoor (12). Slechts 3 opgaves waren er voor Woningvereni ging De Horst. KIJK NAAR DE PUBLICATIE-LIJS TEN (ivm groepsindeling, tijden e.d.) Daar waar een aantal activiteiten beperkt waren in deelname en er meer opgaves hiervoor waren, moest er geloot worden. Degenen die geloot zijn en dus WEL aan de activiteit kunnen deel nemen, worden via publicatie-lijsten bekend gemaakt, (degenen die niet op deze lijsten staan hebben pech en moeten dus nog een jaar tje wachten). De activiteiten waarbij WEL loting heeft plaatsgevonden zijn: Wildlife Art Pieter Verstappen 20 van de 82 kinderen kun nen deelnemen) en de Politie (40 van de 61 kinderen kunnen meedoen). Opmer king: Alle 20 kinderen kunnen na overleg alsnog terecht bij Garage Joosten (en zo hoefde er toch niet geloot te worden). De activiteiten waarbij GEEN loting hoefde plaats te vinden zijn: VVV-kan- toor, Manege Caprilli, Gemeentehuis, Rinaldo's jeugdshow, Aerobic Studio Nicole, Badmintonclub Boemerang, Schutterij St. Willibrordus, I.V.N. en Garage Joosten (na overleg kunnen alle 20 kinderen hier terecht en hoefde er toch niet geloot te worden). Ook bij de Brandweer dit jaar geen loting omdat zij na vorig jaar reeds toezegde in 1996 alle kinderen te willen laten deelnemen (Be dankt voor deze spontane geste). Alle kinderen die zich hiervoor afgelopen zaterdag hebben opgegeven, kunnen dus deelnemen. (Had je je nog niet opgegeven, dan kun je natuurlijk ook niet meer mee doen). De enige vakantiepas-activiteit waar je je niet voor hoefde op te geven en waar je dus altijd nog aan deel kunt nemen is een bezoek aan het Limburgs Open luchtmuseum Eynderhoof te Nederweert- Eind (op de middagen als vermeld in de vakantiepas). In verband met de geringe deelname (3) gaat de activiteit van Woningvereniging De Horst jammergenoeg NIET door, ter wijl de activiteit van het VVV-kantoor i.v.m. mindere opgave ALLEEN op maan dag 21 oktober doorgaat (dus de donder dag vervalt). Ook voor 't gemeentehuis om deze reden nu 2 i.p.v. 3 groepen (nu alleen 's middags, de morgen vervalt) Voor de kindermarkt van het K.V.W. op woensdag 30 oktober krijgen jullie nog een apart opgave-formulier via de scho len. Aandachtspunten: 1. in de vakantiepas staat bij Schutterij St. Willibrordus per abuis zaterdag 27 oktober. Deze activiteit vindt plaats op zaterdag (maar dan 26 oktober). 2. De activiteit van Manege Caprilli vindt plaats te Helden Panningen (Slinkstraat 13) en wel met 1 groep van 33 kinderen, op dinsdagmorgen 22 oktober van 09.00 uur tot 10.30 uur (nu anderhalf uur i.p.v. 1 uur). Zoals bekend worden de ouders verzocht de kinderen zelf met eigen vervoer te brengen en op te halen in Helden Panningen. (verder gelieve U een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn). 3.De Rinaldo's Jeugdshow (speciaal voor de vakantiepas-deelnemers van groep 0 t/m 4) vindt op woensdagmiddag 23 okto ber plaats in 't zaaltje van C. Mestrom, Donkersveld 4 te Meijel (van 14.00 tot 15.00 uur). 4. Voor de groepsindeling en bijbehorende tijden van o.a. Aerobic Studio Nicole en de Brandweer raadplege men de publicatie-lijsten. BELANGRIJK (ook voor de ouders): Bovengenoemde publicatie-lijsten hangen deze week en ook nog volgende week, voor iedereen ter inzage in Gemeen schapshuis 't Kloster, in 't Postkantoor en in de Bibliotheek. Ga beslist kijken of je naam wel voorkomt op deze lijsten (en je dus wel mee mag doen), en kijk vooral ook naar de groep waarin je bent inge deeld met de daarbij behorende tijd. Tot slot wenst de organisatie van de Vakantiepas Meijel 1996 t.w. Jong Nederland Meijel en Kindervakantiewerk Meijel, jullie allemaal een hele mooie en leuke herfstvakantie 1996 toe. Want...de vakantiepas 1996..! Geeeee-zellig he..? VAKANTIEPAS APPELAKTIE. Ook dit jaar zal C.V. "De Kieveloeët" weer haar traditionele appelaktie organise ren en wel op zaterdag 2 november a.s. Koop dan op deze dag een zak overheer lijke appels van C.V. "De Kieveloeët" en steun hiermee dan de Vastenloavends- aktiviteiten binnen onze gemeenschap. Wij zeggen U reeds bij voorbaat van harte dank. OPENING VAN DE VASTENLO- AVEND. De opening van het nieuwe Vastenloa- Ovendsseizoen vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 november a.s. 's Middags vin den weer de Kievelwedstrijden plaats voor de kinderen van onze basisschool. Dit jaar zal dit gebeuren op het grasveld van ons Groene Hart tegenover het Alexander- plein. Begin november ontvangen de kin deren hiervoor een opgaveformulier. 's Avonds openen wij het Vastenloavends- seizoen bij het Kievelmenneke aan het begin van de Dorpsstraat. Na deze officië le opening is er een gezellig samenzijn in het clublokaal van C.V. "De Kieveloeët" Hotel/Rest. "De Zwaan". Wij hopen hier vele Kieveloeëters en Kieveloeëterinnen te mogen begroeten. Noteer deze datum dan ook reeds nu in Uw agenda. Op 19 oktober a.s. organiseert De Model Spoorweg Vereniging Weert (MSVW) een modeltreinenbeurs in het Buurtcentrum Moesel, Christinelaan 25 te Weert. De beurs wordt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur. Op een beursoppervlakte van meer dan 400 m2 wordt een zeer gevarieerd assorti ment van nieuwe en gebruikte modeltrei nen, bouwpakketten, elektronica, minia tuurauto's, literatuur, scenery-materiaal, hobby-gereedschappen en overig models- poortoebehoren aangeboden. Het aanbod bestaat uit een breed scala aan bekende mérken zoals Marklin, Fleischmann, Roco, Lima, Minitrix, Busch, Pola, LGB maar ook in de minder bekende merken en spoorbreedten. De beurs is niet alleen voor de modeltreinhobbyist maar ook andere modelhobbyisten en verzamelaars een gelegenheid bij uitstek om het nog ontbre kende materiaal aan te vullen. Voor het uittesten van gekocht of geruild materiaal kan beschikt worden over een testbaan voor diverse merken en spoorbreedten. In de nabijheid van het Buurtcentrum Moesel is kosteloze parkeergelegenheid aanwezig. De toegangsprijs bedraagt f 3,50; kinderen tot 14 jaar betalen f 1,—.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1996 | | pagina 7