I MUZIEKTREFFEN OP 12 OKTOBER 1996 TE MEIJEL ZONDAG 13 OKTOBER: OPEN DAG BIJ AANTAL ONDERNEMERS BEDRIJVENTERREIN 'DE WIELEN' SUCCES VOOR BAKKERIJ KESSELS OP B-4 BROODKEURING hïïTI 4 WEKEN LANG KANS OP REISCHEQUE OP WEEKMARKT MEIJEL KIENEN VOOR ALLE OUDEREN VAN MEIJEL MEIJEL 'S AVONDS GEÏSOLEERD VOOR MENSEN DIE VAN OPENBAAR VERVOER GEBRUIK MAKEN SjlËEKBERICHT VOOR MEIJEL WOENSDAG 9 OKTOBER 1996 JAARGANG 52 NR. 41 Uil Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten 0493-692243 Fax 0493-693861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel 077-4662559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging 0493-692243 «3g WEEKBERICHT VOOR MEUEL Autist Korps St. Nicolaas Op 12 oktober 1996, organiseert schutterij Sint Nicolaas uit Meijel, zoals reeds in de voorgaande weekberichten vermeld, een grandioos muziektreffen. Hoe kwam dit tot stand? Wel, de drumband van schutte rij St. Nicolaas werd dit jaar Nederlands kampioen. In de voorbereidingen op dit kampioenschap, werden er enkele lessen bijgewoond door André Willems, die ons van advies diende en ons een zeer jeugdi ge, levendige en gezellige groep vond. André Willems doet echter meer. Hij is sinds 1969 verbonden aan de Openbare school van Overpelt als docent muziek vakken en Esthetica. Vanaf 1970 is hij tevens dirigent en instructeur van verschil lende muziekgezelschappen, uit onder andere Best en Hoogeloon. Tevens staat de heer Willems, sinds 1979, als leider voor de Brass Percussion Group (kort weg B.P.G. genoemd) van de Philips Harmonie. De Brass Percussion Group maakt deel uit van de Philips Harmonie. Zij vormt het tamboerkorps, dat, als de Philips Harmonie als "Marching Band" optreedt, voorop loopt. De Brass en Per cussion Group bestaat dus uit percussie en koper. Zij treden ook zelfstandig op. Het repertoire bestaat uit lichte, populaire muziek. Als specifieke taak heeft de Brass Percussion Group, het muzikaal verma ken van het publiek. In oktober van het vorig jaar deden zij mee aan het podium concours te Hoogeloon en wel in de eredi visie. Percussion group van de Ph. Harmonie Tijdens de werkvergadering van de gemeenteraad op maandag 30 september hebben de raadsfracties aandacht ge vraagd voor de slechte bereikbaarheid van Meijel in de avonduren met het openbaar vervoer. "Na 19.00 uur is Meijel nauwelijks nog bereikbaar", aldus Dhr. Rooij-akkers, die op dat punt het voortouw in de discussie nam en bijval kreeg vanuit andere fracties. Volgens Dhr. Rooij akkers moet geprobeerd worden om, samen met andere gemeenten die met dezelfde problematiek te kampen hebben, daarvoor oplossingen te zoeken. Burgemeester Vos vond het pleidooi van Dhr. Rooijakkers eigenlijk niet passen Dit jaar, in novemer 1996, doen zij weder om mee aan een podiumconcours. Nu wil den zij graag een "Try Out", waarvoor wij (schutterij St. Nicolaas) werden benaderd. Na verschillende contacten, met ook nog andere muziekgezelschappen, werd beslo ten er een muziektreffen van te maken. Op dit muziektreffen, welk gehouden wordt in gemeenschapshuis 't Kloster" te Meijel, op 12 oktober aanstaande, zullen de vol gende gezelschappen optreden: -Schutterij Sint Willibrordus uit Meijel. Zij behaalden 22 september j.l. een eerste prijs, in de eredivisie. -Schutterij Sint Oda uit Boshoven (Weert). Zij spelen in de eerste divisie. -Schutterij Sint Nicolaas uit Heythuysen. Zij spelen eveneens in de le divisie. -Schutterij Sint Nicolaas uit Meijel. Zij werden dit jaar Nederlands kampioen. -De Brass en Percussion Group van de Philips Harmonie. Na afloop zal de B.P.G. nog enkele swin gende nummers ten gehore brengen.De zaal van 't Kloster zal gezellig worden ingericht. De entree op deze avond is geheel gratis voor iedereen. De aanvang is om 19.45 uur, terwijl de zaal reeds eerder open zal zijn.Wilt U in een ongedwongen sfeer genieten van een lekker en mooi stukje muziek, kom dan op 12 oktober naar Meijel, naar het gemeenschapshuis 't Kloster. Muzikale groeten, Schutterij St. Nicolaas. binnen de discussie over de toekomst van de agrarische sector die de gemeenteraad op deze avond voerde, maar hij erkende in zijn beantwoording wel het bestaan van het probleem. "Het lijkt me 'n zaak die binnen het project 'Leefbaarheid in de Peel' aan de orde gesteld kan worden", meende hij. Op grond van opmerkingen vanuit andere fracties mag geconcludeerd worden, dat alle raadsfracties steun verlenen aan het streven om 'n uitbreiding van de openbaar vervoervoorzieningen in de avonduren te bewerkstelligen. Red. Afgelopen week heeft Johan Kessels van Bakkerij Kessels aan de Kerkstraat twee oorkondes behaald tijdens de B-4 Broodkeuring. Zowel de witte punt broodjes als het tarwebrood kregen van de jury zoveel punten, dat aanspraak gemaakt kon worden op de B-4 oorkon de. De B-4 Broodkeuring is 'n jaarlijkse keu ring, die georganiseerd wordt door de Belangen Behartiging Brood en Banketbakkers. Een vakkundige jury beoordeelt de door de bakkers aangelever de producten en toetst de kwaliteit ervan. Dit jaar konden de bakkers de twee hier boven genoemde broodsoorten ter beoor deling inzenden. Op dinsdag 1 oktober vond de keuring plaats in Cultureel Centrum de Spil in Maasbracht en op woensdag 2 oktober werd de uitslag bekend gemaakt. Bakkerij Kessels bleek uitstekend voor de dag te zijn gekomen. Met het tarwebrood werden 56 punten behaald. Die beoordeling was goed voor het verkrijgen van de B-4 oorkonde. Met de witte puntbroodjes werden liefst 61 punten gescoord en uiteraard was die score ook goed voor deze in de bakkers wereld felbegeerde oorkonde. De score van 61 punten werd door de jury slechts tweemaal toegekend. Met twee oorkondes behoorde Johan Kessels tot 't zeer selecte groepje van 7 bakkers, dat tijdens deze broodkeuring met beide producten 'n oor konde wist te behalen. In één categorie presteerde hij bovendien dus nog als beste. Aan deze broodkeuring werd door 90 bak kers, vrijwel allen afkomstig uit Limburg, deelgenomen. De nu door Bakkerij Kessels geleverde prestatie staat niet op zichzelf. In het voor jaar werd tijdens de 'Vlaaiendag' met 'n abrikozenvlaai de tweede plaats behaald. Deze beoordelingen geven aan, dat de pro ducten uit deze bakkerij dus steeds uitste kend gekwalificeerd worden. Red. Op zaterdag 12 oktober zal Vogelvereni ging "Meijels Pracht" weer een GRATIS kienmiddag organiseren in de soos van het bejaardenhuis voor alle ouderen in Meijel. Ook dit jaar zullen wij de traditie weer voortzetten. Het lijkt ons wel een geschikte tijd om wat cadeaus/prijzen weg te geven en mensen een leuke middag bezorgen waarbij gezel ligheid voorop staat, en misschien een fraaie prijs. Het bestuur van Vogelvereniging "Meijels Pracht" heeft weer zijn best gedaan gepas te prijzen te zoeken, waarbij de kooi met kanarie niet zal ontbreken. In de pauze zullen leden van het bestuur U weer de bekende loten aanbieden voor 25 cent per stuk. Dit jaar hebben we weer een mooie hoofdprijs in de loterij, nl. een lang weekend in één van de bungalows van Gran Dorado Loohorst in Horst-America. Wat zou het leuk zijn als U misschien eens een lang weekend met uw familie er op uit kon trekken op een tijd die U zelf past. Een reden te meer dus om deze GRATIS kienmiddag te bezoeken. Tot zaterdag 12 oktober a.s. om 14.00 uur (twee uur) in de soos van het bejaardenoord. Bestuur Vogelvereniging "Meijels Pracht" KOPIJ OP SCHIJFJE Inzenders van (verenigings)kopij: LEVER KOPIJ OP DISKETTE IN. EEN PRINTJE VAN DE TE PLAATSEN TEKST GRAAG BIJVOEGEN. Negen ondernemers die gevestigd zijn op bedrijventerrein 'de Wielen', be grensd door Bosrand, Molenbaan, Banmolen en Hof, hebben in 1995 gezamenlijk 't initiatief genomen om hun bedrijven te presenteren. De Open Dagen die toen gehouden wer den, waren zo succesvol, dat besloten is tot 'n vervolg. Daarom worden aan staande zondag de deuren van deze bedrijven opnieuw open gezet tijdens 'n Open Dag. Negen bedrijven Op zondag 13 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur zullen de deuren van de vol gende bedrijven opeJi staan om belangstellende bezoekers te ontvan gen: -Beijers Bouw Meijel B.V., Bosrand 22 (aannemersbedrijf); -Van de Beuken, Bosrand 18 (straten- makersbedrijf); -Bohaco B.V., Bosrand 7 (alumini um/kunststof systemen; ramen, deu ren, serres); -Van Pol Package, Banmolen 18 (geschenkpakketten); -Slakas, Bosrand 15 (kassenbouw); -Sonnemans en Zn. Trappentimmer- bedrijf, Kruisstraat 12; -Sonnemans Nationaal en Internatio naal Transport, Kruisstraat 11 -Strijbos Dakbedekkingen, Bosrand 20; -Installatietechniek Vorstermans, Kruisstraat 13 (verwarming, gas, water, electra). Op deze bedrijven zullen de bezoe kers in de gelegenheid worden gesteld het gehele bedrijf te bezichtigen, ter wijl ze desgewenst geïnformeerd wor den over de bedrijfsactiviteiten. Elk bedrijf heeft daarvoor 'n eigen presen tatie op poten gezet, zodat men zich 'n goed beeld kan vormen van datgene wat elk bedrijf te bieden heeft. Uiteraard worden de bezoekers in elk bedrijf gastvrij ontvangen en dat bete kent onder meer dat op deze Open Dagen de koffie overal klaar zal staan. Gezamenlijke presentatie De gezamenlijke presentatie van deze bedrijven is voortgekomen uit de overtuiging, dat ook 'n kleinschalig bedrijventerrei n, zoals de Wielen er een is, 'n heleboel te bieden heeft. Het zich gezamenlijk presenteren van de bedrijven heeft voor de bezoekers als voordeel dat op één (mid)dag kennis gemaakt kan worden met diverse soorten bedrijven, die vanaf 'de Wielen' hun activiteiten ontplooien. Een bijzondere omstandigheid is dat de kleinschaligheid van het bedrijven terrein het mogelijk maakt op eenvou dige wijze bij de diverse bedrijven langs te gaan: de afstanden tussen de deelnemende bedrijven zijn klein en dus is een en ander gemakkelijk te belopen. Zich op die manier verplaat send zullen de bezoekers zich ook 'n beeld kunnen vormen van de ontwik- Van 10 oktober 1996 tot en met 31 oktober 1996 maakt u op de weekmarkt in Meijel (donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur) wekelijks kans op een reischeque van f 500,=. In totaal worden in 4 weken tijd 4 reischeques verloot met een gezamenlijke waarde van f 2.000,=. De marktkooplie den verstrekken gedurende deze periode voor iedere besteding van f 5,= een gratis lot dat u gedurende de weekmarkt, voor- keling van bedrijventerrein 'de Wielen'. In het gedeelte dat in de eer ste fase van 't ontstaan van 't bedrij venterrein tot stand kwam, zijn o.a. Bohaco B.V., Slakas en Sonnemans Trappentimmerfabriek gevestigd. In het gedeelte dat tussen 1989 en 1994 als 2e fase van 'de Wielen' ontwikkeld werd, hebben Stratenmakersbedrijf Van de Beuken, Strijbos Dakbedek kingen en Beijers Bouw 'n plaats gevonden, terwijl Van Pol Package, Installatietechniek Vorstermans en Sonnemans Nationaal en Internatio naal Transport in de 3e fase, die in 1994 in ontwikkeling is genomen, gehuisvest zijn. Jaarlijkse presentatie De Open Dag waarmee de negen ondernemers zich het komende week einde presenteren zien zij als 'n jaar lijks terugkerend evenement, waar- meè ze bedrijventerrein 'de Wielen' en hun eigen ondernemingen nadrukke lijk onder de aandacht van 'n groot publiek willen brengen. Zij richten zich daarbij niet alleen op Meijel en directe omgeving. Al deze bedrijven zijn namelijk tot in de wijde omtrek actief en zij willen alle geïnteresseer den, zowel degenen voor wie zij al gewerkt hebben als degenen voor wie ze in de toekomst mogelijk gaan wer ken, in de gelegenheid stellen kennis te maken met hun bedrijf. Zondag 13 oktober biedt daarvoor 'n uitstekende gelegenheid. Bezoekers worden via de bekende ANWB-borden naar bedrijventerrein De Wielen verwezen. Vanwege werk zaamheden in het Meijelse centrum kunnen bezoekers vanuit de richting Helden het best de weg langs de Noordervaart kiezen. Na de brug over dit kanaal, is bedrijventerrein De Wielen via Roggelsedijk-Donk-Rand- weg eenvoudig te bereiken. Onthulling verwijzingsbord Aanstaande zondag zal de weg op het bedrijventerrein zelf zeer goed te vin den zijn. Op zaterdagmiddag 12 okto ber wordt aan de Hof namelijk om 17.00 uur 'n bord onthuld waarop alle bedrijven die op 'De Wielen' geves tigd zijn, vermeld staan. Dit bord en de daarbij aangelegde parkeerstrook is bedoeld voor de bezoekers van het bedrijventerrein, waarbij met name gedacht kan worden aan dé chauffeurs die goederen moeten afleveren of die producten moeten ophalen. De offi ciële onthulling van het bord zal ver richt worden door wethouder Willems,.die in zijn portefeuille onder meer economische zaken heeft en als wethouder dus de eerste verantwoor delijkheid heeft voor het bedrijventer rein. De onthulling van het verwij zingsbord mag gezien worden als de feestelijke opmaat voor de Open Dag die zondag bij de hierboven genoem de ondernemingen plaatsvindt. Red. zien van uw naam en adres, in de daarvoor bestemde bus kunt deponeren. Iedere week wordt om 21.00 uur op het marktter rein een prijswinnaar getrokken en in het Weekbericht voor Meijel bekend gemaakt. Dus iedere week krijgt u een nieuwe kans op het winnen van een reischeque van f 500,=. Tot ziens op de weekmarkt in Meijel, want de markt is ook in Meijel van alle markten thuis

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1996 | | pagina 1