9 4 MEI HERDENKING en BEZINNING 18E AVOND WANDEL DRIEDAAGSE 6-7-8 JUNI 1996 MEIJEL Wie wordt dorpskoning(in) 1996 Zeer veel belangstelling voor bouwkavels KAVELRUIL 'VOSSENBERG' MET SUCCES AFGESLOTEN Twee ton subsidie voor centrumplan RODE KRUIS COLLECTE WEEKBERICHT VOOR MEIJEL WOENSDAG 1 MEI 1996 JAARGANG 52 NR. 18 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten 0493-692243 Fax 0493-693861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel 077-4662559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging 0493-692243 WEEKBERICHT VOOR MEUEL Aanstaande zaterdag 4 mei herdenken wij bij het Oorlogs- en Vredesmonument die inwoners, die door oorlogsgeweld in Meijel of elders hun leven lieten. Ook gaan onze gedachten uit naar allen, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in de strijd om de vrijheid om het leven kwamen. Nog steeds is het zinvol om de doden te herdenken. Nog steeds is het actueel om stil te staan bij de vraag hoe het mogelijk kon zijn en hoe het mogelijk blijft dat volken andere vol ken bestrijden, overwinnen, onderdruk ken. Ja, soms zelfs afslachten letterlijk. Wat bezielt deze zielloze mensen om hun medemens zó te mishandelen, van het leven te beroven..?? Een vraag die nooit een rechtvaardigend antwoord kan opleve ren, want niets rechtvaardigt dergelijke mensonterende wreedheden. Daarom. De herdenking heeft anno 1996 niets aan betekenis ingeboet. Helaas hebben oorlog, massamoord, verkrachting van alle men selijke rechten - ook de meest elementaire - in elke episode van de geschiedenis - dus ook de hedendaagse - hun plaats. Binnen de 4-mei herdenking is er ruimte om voor zo'n gedrag te blijven waarschuwen. 2 minuten stilte... Iedereen alleen met z'n eigen, onuitwisba re herinneringen; met z'n eigen diepe gedachten. 2 minuten stilte... Het programma ziet er als volgt uit: 19.40 uur: samenkomst bij het monument in het Groene Hart; 19.45 uur: welkomstwoord door Dhr. Peeters, voorzitter van het 4-mei comité; muziek van Harmonie Eendracht; 19.47 uur: zang door het Meijels Vrouwenkoor; 19.51 uur: voordracht, muziek, zang door leerlingen van B.S. St. Jozef; 19.56 uur: zang door het Meijel se Mannenkoor; 20.00 uur: 2 minuten stilte; gevolgd door de Last Post; 20.02 uur: samenzang van het Wilhelmus (het eerste en het zesde - Mijn schild... - couplet); 20.05 uur: toespraak door burgemeester Mr. H. Vos; 20.08 uur: muziek door Harmonie Eendracht; 20.10 uur: kranslegging en het leggen van bloemen; 20.12 uur: zang door het Meijels Vrouwenkoor; 20.15 uur: slotwoord door de voorzitter van het 4-mei comité; muzikale afsluiting door het Meijels Mannenkoor. Wij nodigen u van harte uit om deze her- denkings- en bezinningsbijeenkomst bij te Het 4-mei comité De plaatselijke K.P.J. organiseert zoals vanouds weer een Avond-Wan del-Driedaagse, de 18e in successie. Men kan wandelen in 2 verschillende routes, namelijk de 5 of de 10 km. Deze koutes voeren u langs de mooiste plekjes van en door Meijel. Elke deelnemers die de wandeldriedaagse uitloopt, ontvangst daarvoor een blijvende herinnering. Loopt u in groepsverband, wat wij als organisatie erg leuk vinden, denk er dan eens over om verkleed als groep deel te nemen aan de Avond- Wandel-Driedaagse. Daarom nodigen wij vriendenclubs, (buurt)verenigingen en schoolgroepen en verder iedereen die in groepsverband wil lopen, uit om hierover eens na te denken. Het kan namelijk de moeite waard zijn, want voor de mooiste en voor de grootste groepen (minimaal 5 personen) hebben wij mooie prijzen in petto. Tevens is er een leuke herinnering voor de oudste deelne(e)m(st)er, die deze wandeldriedaagse uitloopt. De laatste dag is er de gebruikelijke intocht, die door enkele Meijelse straten voert. Om het geheel extra sfeer te geven, zal de plaatse lijke schutterij de bonte stoet begeleiden. Op de dagen zelf kan men zich inschrijven in 't Kloster. Op 6 en 7 juni van 19.00 tot 19.30 uur voor de 5 en 10 km, op 8 juni van 17.30 tot 18.00 uur voor de 10 km en van 18.00 tot 18.30 uur voor de 5 km. Voor verdere informatie kunt u zich wen den tot Robert van Enckevort, Churchill- laan 11, 5768 AC Meijel, tel. 077- 4664507, b.g.g. 4663680. Hopelijk TOT ZIENS op 6-7-8 juni a.s. K.P.J. Meijel Tijdens de raadsvergadering van maandag 22 april heeft wethouder Smolenaars medegedeeld dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten heeft Voorgesteld 'n subsidie van f 200.000,- aan de gemeente Meijel te verlenen voor de uitvoering van 't centrumplan. De wethouder zette uiteen uW uVc uiujvwc uV>ui gvmocntc is IHgC- bracht in het kader van het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan, waarvoor in totaal 'n miljoen gulden beschikbaar is, Het project is door G.S. positief beoor deeld en in de meivergadering zullen Provinciale Staten 'n besluit over het voor stel van G.S. nemen. Wethouder Smolenaars deed deze mede deling tijdens deze raadsvergadering om te melden, dat het College 't raadsbesluit over de wijze van aanbesteding van 't cen trumplan niet heeft kunnen uitvoeren door één van de voorwaarden, die aan de subsi dieverlening verbonden is. Er wordt namelijk verlangd dat er voor het project 'n openbare aanbesteding plaatsvindt. Daarom zijn de werkzaamheden die in de Schoolstraat, op 't Alexanderplein en op de kruising Jan Truijenstraat-Simonshoek- Randweg uitgevoerd gaan worden losge koppeld van de plannen op Raadhuisplein en omgeving. Voor de werkzaamheden in Schoolstraat, Alexanderplein en kruising Randweg heeft op maandag 22 april 'n inschrijving plaatsgevonden en volgens wethouder Smolenaars is de firma Versluijs met f 384.000,- de laagste inschrijver geweest. Met de uitvoering van de laatstgenoemde werkzaamheden zal binnenkort worden begonnen. De uit voering van de werkzaamheden voor Raadhuisplein en omgeving staan aanslui tend aan de vakantieperiode, dus direct na Meijel kermis, gepland. Red. Zondag 5 mei a.s. organiseert schutterij St. Willibrordus het koningsvogelschieten. Dit vindt plaats op het Alexanderplein. Het is de tweede keer dat er, naast de jaar lijks terugkerende wedstrijden van de schutterij, ook een schietwedstrijd is voor de Meijelse gemeenschap. Dit jaar stelt de schutterij dus ook u in de gelegenheid om enkele schoten op de 'vogel' te wagen. Misschien wordt u de nieuwe dorpskoning of -koningin. Iedereen van 18 jaar en ouder kan mee dingen naar de titel van dorpskoning(in) 1996. U kunt zich inschrijven vanaf 16.45 uur en de eerste 50 kunnen meedoen. De inschrijving en het schieten zijn geheel gratis. Op het Alexanderplein wordt 'n mobiele kogelvanger geplaatst en er is een gezellig terras, een eettent, een biercarrousel en een springkussen voor de kinderen. De wedstrijden gaan van start na de openings- schoten die worden gelost door 'n lid van het College van B en W. Verschillende activiteiten omlijsten deze dag. Het korps en de exercitiegroep ver zorgen optredens en tegen het einde van de middag zorgt de Nico Joeks Kapel voor de muzikale opluistering van het geheel. Het exacte programma is als volgt: 13.30 uur: Dorpskoning G. Philips afha len. 14.00 uur: Koning St. Willibrordus N. Martens afhalen. 14.30 uur: Opening door afgevaardigde van B en W. 14.45 uur: Koningsschieten jeugd St. Willibrordus. 15.45 uur: Koningsschieten dames St. Wilibrordus. Optreden korps. 17.00 uur: Koningsschieten Meijelse gemeenschap. Optreden exercitiegroep. 18.45 uur: Koningsschieten schutters St. Willibrordus. Muziek van de Nico Joeks kapel. Huldiging dorpskoning(in) 1996 Huldiging jeugd-, dames- en schuttersko- ning(in)1996 St. Willibrordus. Afsluiting. Schutterij St. Willibrordus is de laatste twee maanden met grote voortvarendheid bezig geweest om deze dag voor te berei den. Als de weergoden een beetje mee werken belooft het een prachtig konings vogelschieten te worden. In de weken van 4 tot en met 10 mei en van 18 tot en met 24 mei houdt het Rode Kruis afdeling Helden/Kessel/Meijel haar jaarlijkse collecte. Het Rode Kruis rekent graag op Uw steun omdat hulp geven vaak een pure noodzaak is. Dagelijks worden wij geconfronteerd met de gevolgen van oorlogsgeweld en natuurrampen; mensen zijn gewond of op de vlucht. Dichter bij huis komen wij in aanraking met mensen, die contact nodig hebben, aangepast vervoer, een weekje vakantie of gewoon een helpende hand of eerste hulp. Om dit alles te kunnen realiseren hebben wij Uw steun nodig en die vragen wij o.a. in deze collecteweken. Onze afdeling zal dit jaar niet met een bus bij U aan de deur komen, maar wij bezorgen U een accept-girokaart. Vult U deze s.v.p. in met het bedrag wat U anders in de collectebus zou doen. Wij wijzen U erop dat deze gift los staat van de contributie als U lid van het Rode Kruis bent. HELP ONS HELPEN Hartelijk dank. KOPIJ OP SCHIJFJE Inzenders van (verenigings)kopij: LEVER KOPIJ OP DISKETTE IN. EEN PRINTJE VAN DE TE PLAATSEN TEKST GRAAG BIJVOEGEN. In totaal zijn er 84 inschrijvingen voor bouwkavels in Starteveld II: 23 voor een woning in de goedkope koopsector en 66 voor een vrije sector kavel. Dat meldde het College van B en W tijdens de raads vergadering van maandag 22 april toen de Raad discussieerde over het voorstel van het College om de beleidsregels voor de toewijzing van kavels te verfijnen. Lotingsysteem Omdat de gemeente voor dit jaar slechts 18 bouwkavels kan uitgeven, overtreft de vraag het aanbod ver. Dit was te verwach ten, omdat de voorbije jaren 'n bouwstop gehanteerd werd. Om de schaarste te ver delen is 'n systeem nodig en de Raad besloot op 11 maart vrijwel unaniem (alleen Dhr. Bouten stemde tegen) te kie zen voor 'n lotingsysteem. Het pleidooi van Dhr. Bouten voor de invoering van 'n puntensysteem kwam tijdens 'n vergade ring van de Commissie Ffhanciën op maandag 1 april toen over de verfijning van het lotingsysteem gediscussieerd werd opnieuw aan de orde en kreeg toen steun van de MVP-fractie. Tijdens de raadsver gadering van 22 april bleek die voorkeur voor die fracties voor de invoering van 'n puntensysteem nog te bestaan. Volgens die fracties is 'n puntensysteem het eerlijkst en bovendien het duidelijkst. De andere fracties hielden de gemaakte keuze voor 'n systeem van loting echter overeind. Dat gebeurde vanuit het stand punt, dat zowel aan het ene als aan het andere systeem voor- en nadelen kleven. Een belangrijk motief voor de PvdA-, CDA- en Werknemersfractie was boven dien, dat er naar de inschrijvers toe duide lijk verwachtingen gewekt zijn. De gewenste prioriteit voor doorstromende huurders en starters voor de goedkopere en half vrij staande vrije sectorwoningen kan in het lotingsysteem tot gelding komen, terwijl de eerste doelstelling, het bouwen voor Meijelse ingezetenen, door het stellen van nadere criteria volgens deze fracties eveneens te verwezenlijken is. Prioriteit starters en huurders Tijdens de vergadering van 11 maart besloot de gemeenteraad twee wachtlijs ten te maken: één voor de goedkope koop sector, waarop alleen huurders en starters geplaatst kunnen worden, en één voor de vrije sector. Binnen die laatste lijst worden twee categorieën woningen onderschei den, namelijk vrijstaande en halfvrijstaan de woningen. Tijdens de raadsvergadering van 22 april besloot de gemeenteraad una niem om ook binnen de categorie halfvrij- taande vrije sector woningen prioriteit te geven aan huurders en starters. De fracties van PvdA, Werknemers en CDA spraken zich uit voor 'n gewone loting voor de volgorde op de lijst, waarna bij de uitgifte bepaald kan worden dat 'n inschrijver die volgens de lijstvolgorde aan de beurt zou zijn voor 'n bouwkavel overgeslagen kan worden, omdat de betreffende persoon geen huurder of starter is. 't Getrapt loting systeem dat door de MVP-fractie als wij zigingsvoorstel voor 'n gewogen loting ingebracht werd en waarin de inschrijvers voor 'n bouwkavel gecategoriseerd wor den als 'ingezeten starters en doorstro mers', als 'ingezetenen' en als 'overigen' met 'n voorkeur voor uitgifte in die volg orde, kreeg alleen steun van de indieners van dit wijzigingsvoorstel en van de Fractie Bouten, De Raad was verder unaniem van opvat ting dat (echt)paren dezelfde kansen moe ten hebben als personen die weliswaar 'n relatie hebben, maar zich ieder afzonder lijk op de wachtlijst laten zetten. Die wens wordt concreet vertaald door paren 'n dub bele lotingskans te geven. Verhoudingen iets veranderd De verhouding van de soort woningen die uitgegeven gaan worden is op basis van de inschrijvingsgegevens door de Raad enigszins aangepast. Eerder stelde de Raad zich op het standpunt dat er in de vrije sector 10 en in de goedkopere sector 8 woningen uitgegeven zouden gaan wor den. De Raad stelde op 22 april vast dat bij de komende uitgifte 8 kavels voor vrij staande vrije sectorwoningen, 4 voor half- vrijstaande vrije sectorwoningën en 6 voor 'n woning in de goedkopere koopsector uitgegeven zullen worden. De halfvrij- staande vrije sectorwoningen en de woningen in de goedkopere sector zullen toegewezen worden aan huurders en star ters. Pas op het moment dat zou blijken dat er geen 4 doorstromers of starters voor 'n halfvrijstaande vrije sectorwoning zijn, dan kunnen ook andere inschrijvers daar voor in aanmerking komen. De goedkope re koopwoningen worden gelijkelijk over huurders en starters verdeeld: van de 23 inschrijvers voor zo'n woning zijn er 11 huurders, terwijl er 12 starters zijn, 'n ver houding die 'n gelijke verdeling volgens de Raad alleszins rechtvaardigt. De openbare loting voor de volgorde op de twee lijsten, die eigenlijk gepland stond voor woensdag 24 april, is toen niet door gegaan, omdat de voorbereidingen daar voor nog niet afgerond waren. Op korte termijn zal die loting echter z'n beslag krijgen. Burgemeester Vos sprak afgelo pen week de verwachting uit dat die loting midden mei rond zal zijn. Red. Tijdens een bijeenkomst met belang hebbenden op donderdag 12 april j.l. is in de raadszaal van het Gemeentehuis te Meijel, werd door de deelnemers aan de kavelruil 'Vossenberg' de officiële over eenkomst getekend. Door de kavelruil komt de grond die de deelnemers voor ruiling hebben inge bracht gunstiger te liggen ten opzichte van de bedrijfsgebouwen of worden kavels samengevoegd tot grotere kavels. De ver korting van de afstand van de percelen tot de gebouwen heeft niet alleen minder werk tot gevolg, doch is ook gunstig voor het milieu. Een ideale situatie is helaas niet bereikt. Dit komt mede doordat 'enkele kikkers tij dens de rit uit de kruiwagen zijn gespron gen', zoals de heer Bouten, voorzitter van de LLTB afdeling Meijel, het passend uit drukte. De afdeling Meijel had op verzoek van een aantal leden het initiatief tot de kavelruil genomen. 'In een aantal gebie den van Meijel kan middels kavelruil een betere kavelindeling voor veel bedrijven worden verkregen', benadrukte Burge meester Vos toen hij een verklaring gaf voor de uitzonderlijke medewerking aan dit project. Zonder deze medewerking was het moei lijk geweest de ruiling rond te krijgen. 'Het was in het belang van een groep vooruit strevende agrariërs en geen individueel belang', aldus Burgemeester Vos. Wat betekent kavelruil? Kavelruil is een methode om op een snel le en goedkope wijze tot een betere verka veling te komen. De ruil komt tot stand via een eenvoudige procedure. In Noord- en Midden-Limburg zijn de meeste gebieden door Wettelijke Ruilverkavelingen reeds goed verkaveld. De Wettelijke Ruilverka velingen zijn erg kostbaar en het duurt vaak erg land voordat ze klaar zijn. Ingaande 1993 is de procedure voor het tot stand komen van een vrijwillige verkave ling vereenvoudigd. De tijdsduur is, afhankelijk van het aantal deelnemers, één tot drie jaar. Het snelste wordt gewerkt met 3 tot 5 deelnemers. Kosten - Overdrachtskosten behoeven niet te worden betaald. - Notaris- en kadasterkosten worden door het rijk betaald. - De bijdrage voor de deelnemers bedraagt 150,- per ha geruilde grond. Mochten agrariërs nadere informatie wen sen over grondruil dan kunnen ze dit ken baar maken bij de afdeling Meijel van de LLTB of de heer Vaassen, tel. 0475- 461920.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1996 | | pagina 1