Weekbericht voor Meijel woensdag \i april i 996 jaargang 52 nr. 16 H GOUDEN BRUIDSPAAR STALLEN-JASPERS DRUM- EN TROMPETTERKORPS VAN SCHUTTERIJ SINT NICOLAAS NEDERLANDS KAMPIOEN Majorettengroep-B Mèhlse Dörskes landskampioen in de Jeugddivisie ANKIES PARTYSERVICE: CATERING VOOR ALLE FEESTEN INZENDERS KOPIJ EN/OF ADVERTENTIES ATTENTIE!!!!!!!! Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten 0493-692243 Fax 0493-693861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijer te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel 077-4662559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging 0493-692243 WEEKBERICHT IIDDR MEUEL Op 24 april 1946 was de als noodkerk in gebruik zijnde zaal van Hotel 'de Zwaan' aan de Dorpsstraat de plaats waar de toen 35-jarige Piet Stallen en de 29-jarige Roos Jaspers met elkaar in het huwelijk traden. Volgende week woensdag is dat dus vijftig jaar geleden en uiteraard is dat voor Piet en Roos reden om samen met hun familie, vrienden en bekenden feest te vieren. In voormobilisatie naar Meijel De eerste contacten tussen Piet en Roos dateren uit 1938 toen Piet opgeroepen werd voor de zogenaamde voormobilisa tie. Aanvankelijk lag hij in Chaam. maar later werd hij verplaatst naar Meijel. Daar werd "hij ingekwartierd in de zaal van Engels Naard aan de Dorpsstraat, op 'n steenworp afstand dus van de familie Jaspers, die toen aan de Kalisstraat in het pand waarin nu 't Pelmke gevestigd is, woonde. "Twee zusters van mij waren in Oirschot en die vroegen mij de groeten te gaan doen bij moeder Jaspers. Zij kenden haar weer, omdat onder andere Roos 7 jaar in Oirschot is geweest", aldus Piet, die daar aan toevoegt dat de naam Jaspers hem vanuit zijn geboorteplaats Geertruiden- berg ook al bekend was. De uit Meijel afkomstige Jo Jaspers was daar immers huisarts. "Zo kwam van 't een 't ander", voegt hij daar veelbetekenend aan toe. In de zeven jaar die Roos in Oirschot doorbracht, volgde ze de middelbare school en ze voltooide daar haar onderwij- zeressenopleiding met het behalen van de onderwijsakte in 1935. Toen keerde ze terug naar Meijel en was als leerkracht één jaar verbonden aan de Meijelse jongens school, vervolgens van 1937 tot 1940 aan de meisjesschool en ze was ook nog enige tijd werkzaam aan de school in Neerkant. Piet werkte van jongsaf mee in de bakke rij van zijn ouders, waar hij het bakkers vak leerde. Hij realiseerde zich echter al vrij jong dat in de bakkerij in Geertrui- denberg zijn toekomst niet lag, al had hij veel liefde voor het bakkersvak. Zijn des kundigheid op dat gebied ging hij verder uitbouwen en hij werd bakkerij leraar. Zijn verdere beroepsleven was hij als zodanig werkzaam. Voor de oorlog, toen die oplei ding nog niet ondergebracht was binnen het reguliere beroepsonderwijs, behoorde geheel Noord-Brabant tot zijn werkge bied. Hij verzorgde vele cursussen voor het zogenaamde Vestigingsdiploma, maar daaraan kwam 'n einde door maatregelen van de Duitse bezetter. Arnhem - Meijel In 1943 werd Piet als bakkerijleraar brood en banket aan de technische school (de Boulevard) te Arnhem benoemd. Het was dan ook volkomen logisch dat het jonge paar zich na hun huwelijk in Arnhem ves tigde. Daar werden hun vier kinderen geboren en ze bleven daar wonen tot aan Piets pensionering in 1975. Op de ervaring en deskundigheid van Roos als onderwij zeres deed de Thomas Stichting in Huissen en Arnhem regelmatig 'n beroep en met name aan het eind van de zestiger jaren was zij langere tijd als invalkracht werkzaam. Piet was in zijn vrije tijd 'n trouw lid van de Vincentiusvereniging, waarbinnen hij zich onder meer als secre taris inzette voor het verlenen van steun aan minder bedeelden en aan sociaal zwakkeren. In 1975 vestigden Roos en Piet zich in Meijel en woonden in de tijd dat ze hun huis lieten bouwen in bij haar broer Carlo en z'n vrouw Lies aan 't Raadhuisplein. In 1976 kon hun huidige woning aan Het Hazepad 10 betrokken worden. Vanaf toen heeft met name Roos zich van uit haar maatschappelijke bewogenheid op diverse gebieden ingezet binnen de Meijelse gemeenschap. In 1976 werd ze bestuurslid en secretaresse van het school bestuur van Scholengemeenschap Den Doelhof en gaf in die tijd mee vorm aan de nieuwbouw van de school. "Toen ik in het bestuur kwam was de oude school in het voormalige patronaat, in de noodlokalen en in het voormalige VGLO-gebouw nog in gebruik. Die school heb ik mee afge broken en de nieuwe mee opgebouwd", aldus Roos, die zegt aan haar 6-jarig bestuurslidmaatschap fijne herinneringen te hebben overgehouden. In 1977 werd zij lid van het Kerkbestuur, waarin ze vervol gens vijfjaar zitting had. "Ik vond het wel bijzonder dat ik de eerste vrouwelijke kerkmeester werd", vertelt ze daarover en haalt aan dat zij zich in die jaren onder meer sterk heeft gemaakt voor de intro ductie van de kerktelefoon. Er samen veel op uit Zoals we reeds aanhaalden hebben Piet en Roos vier kinderen en die hebben samen weer vijf kinderen. Bezoeken aan kinde ren en kleinkinderen in Baarn, Arnhem, Son en Breugel en Zevenaar staan regel matig op het programma, zodat Roos en Piet er samen nogal 'ns op uittrekken. Ook verjaardagen van kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en bekenden worden bij gehouden door middel van 'n persoonlijk bezoek. Daarnaast hebben ze uiteraard hun dagelijkse bezigheden, zoals het zor gen voor het huishouden en het doen van inkopen. Van dat werk neemt Roos het merendeel voor haar rekening. Piet leest zeer veel en houdt zich intensief bezig met het uitdiepen van allerlei zaken op gods dienstig gebied. "Ik heb altijd veel belang stelling gehad voor godsdienstige zaken en dat navorsen ligt mij wel", zet hij uit een. "Bovendien gaan we elke dag wande len. Dat hebben we, sinds we in Meijel zijn komen wonen, altijd erg graag en altijd erg veel gedaan. We merken nu wel dat de stukjes steeds korter worden", wordt daaraan door Roos veelbetekenend toegevoegd. Samen gaan ze op woensdag 24 april hun gouden huwelijksfeest vieren. Uit dank baarheid zal op die dag om 11.00 uur 'n eucharistieviering worden gehouden in onze parochiekerk, waarna het feest voort gezet wordt in het Oranje Hotel. Daar reci- pieert het gouden paar van 15.00 tot 16.30 Red. Gewijzigde inlevertijd i.v.m. Koninginnedag Doordat op Koninginnedag op de drukkerij niet gewerkt wordt, die nen advertenties en kopij voor het Weekbericht van woensdag 1 mei eerder ingeleverd te worden. Bijdragen voor het Weekbericht dienen uiterlijk zondagavond 28 april om 22.00 uur bij de Redactie ingeleverd te zijn. Berichten die later ontvangen worden zullen die week niet geplaatst kunnen wor den. We willen inzenders van advertenties en kopij verzoeken de bijdrage voor het Weekbericht, indien mogelijk, al op donderdag 25 april bij de Redactie in te leve ren. Houd s.v.p. rekening met de gewijzigde aanlevertijd Bij voorbaat dank voor Uw mede werking. Uitgever en Redactie Weekbericht. Op de DRUMA-kampioenswedstrijd die zondag 14 april j.l. in Nederweert werd gehouden waren de Mèhlse Dörskes in hun divisie een klasse apart. Met lof van de jury en in totaal 93,4 punten behaalde de groep de nationale titel en werden ze samen met de majo- rettengroep uit Maasbree de uitblinkers van de dag. Om 10.00 uur werden de jongste leden van de Mèhlse Dörskes in een bijna thuis wedstrijd te Nederweert verwacht waar afwisselend vanaf de vroege ochtend werd opgetreden door muziekkorpsen en majo- rettengroepen. De "dwergen" uit Meijel met hun rode puntmutsjes waren om 11.00 uur aan de beurt. Hun show, opgebouwd rondom het sprookje van sneeuwwitje, was een welkome afwisseling in de vaak monotone muziek van de tamboer- en showkorpsen. Al hout sprokkelend, zagend en hakkend, werd met veel lef opgetreden. Het aanwezige publiek genoot hier zichtbaar van en hun optreden werd dan ook beloond met een daverend applaus. Tot circa 12.45 uur moest worden gewacht op de resultaten van het eerste dagdeel. Na de bekendmaking van de resultaten was er een ware feeststemming in de sporthal te Nederweert. Op een kampioenschap was gerekend, het behaalde aantal punten was echter boven ieders verwachting. In het nog jonge bestaan van deze groep werd voor de tweede keer een kampioenschap behaald. De behaalde kampioenstitels in de nog korte geschiedenis van de Mèhlse Dörskes zijn al lang niet meer te tellen. Hiermee zijn ze veruit de succesvolste vereniging binnen de Limburgse bond en de Federatie van muziekgezelschappen. Bij aankomst in Meijel werd de kampioe nen tot ieders verrassing muzikaal ont haald door het muziekkorps van schutterij St. Nicolaas. Ook zij werden in Nederweert landskampioen in de 2e divi sie. Samen werd na een rondtocht door de straten van Meijel nog gezellig feestge vierd. Meijel is weer twee kampioenen rij ker. Proficiat allemaal en alvast veel suc ces tijdens de SMN-kampioenswedstrijd in najaar. KOPIJ OP SCHIJFJE Inzenders van (verenigings)kopij: LEVER KOPIJ OP DISKETTE IN. EEN PRINTJE VAN DE TE PLAATSEN TEKST GRAAG BIJVOEGEN. Afgelopen zaterdag, 13 april 1996, was het dan zover. Eindelijk konden we naar Nederweert afreizen om daar een gooi te doen naar de felbegeerde wimpel en de Nationale titel. De laatste week vooraf gaande aan deze kampioenschappen, wer den nog eens de puntjes op de I gezet. Zoals reeds eerder vemeld in het Meijels Weekbericht, hebben we bewust gekozen om deze uitdaging aan te gaan. Het moment surprème was nu gekomen. Tijdens de laatste voorbereiding, de gene rale, afgelopen vrijdag te Heythuysen, kreeg eenieder toch het gevoel dat het er wel in zou zitten, wanneer we met onze gedachten erbij zouden blijven, en met een volledige overgave. Door onze instructeur Math Pollaerts, werden nog een paar op peppende woorden tot ons gericht. En ook hiermee werden de puntjes nog even bij gewerkt. Vol goede moed gingen we na deze "generale" naar huis, om van een goede nachtrust (of niet) te genieten. Op zaterdag was iedereen goed gemutst aanwezig, om gezamenlijk te vertrekken naar Nederweert. De bus vertrok om onge veer 15.15 uur, vanaf hotel "De Zwaan". Om goed half vier waren we in Nederweert, alwaar we omstreeks 16.10 uur onze instrumenten in konden spelen en afstemmen. Om 16.50 uur was het dan zover. In rotten van twee trokken we naar binnen, om ons aldaar op te stellen voor het stilstaande werk, "De Bandstand" van Ruud Bohmer. Iedereen was er klaar voor en voor de volle 100% gemotiveerd om een goed resultaat neer te zetten. Steeds dachten we aan die eerste noot, want als die komt, dan komt de rest ook wel. Maar deze keer was het iets anders. Een beetje twijfelachtig kwam die eerste noot (zenuwen???), maar het werd steeds beter. Het was niet de volle 100% dacht iedereen toen we klaar waren met het stilstaand werk. Tot overmaat van ramp was er ook nog een demper op de grond gevallen. Het tweede, het marcherende werk, stond echter als een paal boven water. Iedereen was erg tevreden over dit gedeelte van ons optreden. Maar wie zijn wij? Uiteindelijk heeft de jury het laatste woord. De vele supporters waren tevreden en gaven ons goede moed. Zij steunden ons in het lange wachten naar het eindresultaat. Want bijna vier uur wachten is een lange tijd en erg vermoeiend. Om ongeveer 21.15 uur was het dan zover. Elk korps moest met eigen muziek opkomen. Nadat onze tambourmaitre Hans en alle andere tambourmaitres waren aangetreden, begon de voorzitter met de uitslag. De zenuwen gierden ons door de keel. Het eerste korps dat langs ons stond kreeg te horen dat ze met 78 punten geen wimpel hadden behaald. Het tweede korps had evenens met 80,5 punten niet genoeg punten behaald. Als derde was schutterij Sint Nicolaas aan de beurt. Daar kwam de verlossende uitslag: 85,75 punten, zijnde het kampioenschap en de felbegeerde blauwe wimpel. Het liefst waren we in polonaise de hal uitgelopen, maar we moesten nog met muziek afmarcheren. Meijel had het hem weer eens gelapt. Alweer een nationaal kampioen. Buiten de hal werden we meteen in de bloemetjes gezet door het bestuur van de schutterij en de supporters. Het kon niet meer kapot. Er was alom feest. In de bus zat de stemming er ook direct goed in. In Meijel aangeko men werden we muzikaal ontvangen door "Die Heimatkapelle". Vanuit de bus gin gen we met muziek de zaal in van Hotel "De Zwaan", om de jubilerende dames Joekskapel "Leut Mi Neut" 'n serenade te brengen. Hier werden we zeer enthousiast ontvangen. Leut Mi Neut nog van harte gefeliciteerd met jullie 11-jarig jubileum. Hierna hebben wij ons even teruggetrok ken, om ons later weer tussen de feesten de massa te voegen. Zondagmorgen deden we alles nog eens dunnetjes over. Onder tussen hoorden we de uitslag van de Mèhlse Dörskes. Ook zij waren Neder lands kampioen. Meijel had het hem weer eens gelapt. Spontaan werd het idee gebo ren om de Mèhlse Dörskes muzikaal bij Joppe op te wachten. Bij deze wil de schutterij Sint Nicolaas de Mèhlse Dörs kes van harte feliciteren met het door hen behaalde resultaat. Wij willen, als drum- en trompetterkorps van schutterij Sint Nicolaas, alle suppor ters bedanken voor hun geweldige steun, welke wij mochten ontvangen. Nu is de rust eventjes teruggekeerd. Geen extra repetities meer, die we toch nodig hebben gehad. We beginnen nu in een andere divisie. Een heel nieuw begin. Waarom doen jullie niet met ons mee. Iedereen is van harte welkom. Kom eens vrijblijvend kijken. Wij repeteren op de maandagavond in het voormalige café Geris aan de Jan Truijenstraat. Denk erom: Die eerste noot is belangrijk. De rest leren wij U wel. Aanstaande vrijdag gaan we met de schut terij bowlen. Dit is een van de vele aktivi- teiten, welke wij eveneens organiseren. Aanstaande zondag hebben wij konings- schieten. De koning wordt opgehaald bij Joppe. Als lid kunt U dus ook altijd mee- schieten, om U ooit eens "Koning" te mogen noemen. Als NATIONAAL kam pioen, voelen wij ons nu al een beetje KONING. Voor de verzorging van koude en warme buffetten, bittergarnituren en feesten kan men vanaf nu terecht bij Ankie's Partyser vice. Onder die naam is de 23-jarige Ankie Lemmen in samenwerking met Kwalitaria Ut Pelmke de exploitatie ervan begonnen. Alle producten uit eigen keuken Ankie heeft al 'n aantal jaren ervaring met het verzorgen van het culinaire gedeelte van feesten. Die ervaring wil ze vanaf nu bedrijfsmatig vorm geven en omdat ze haar leven deelt met Marcel Palmen lag 'n samenwerking met Ut Pelmke voor de hand. Haar Partyservice exploiteert ze echter als 'n geheel zelfstandig bedrijf; ze maakt alleen gebruik van de apparatuur en de werkruimte die Ut Pelmke beschikbaar heeft. "Ik kan daar werken en alle maaltij den worden daar door mezelf klaar gemaakt", aldus Ankie, die benadrukt dat alle producten uit eigen keuken komen. De mogelijkheden die Ankie's Partyser vice biedt zijn zeer groot: daarbij valt onder meer te denken aan koude en warme buffetten met diverse (warme) vleesge rechten en allerlei soorten salades, 'n ruime keuze in bittergarnituren, kortom aan 'n complete verzorging van alle fees ten. Binnen de diverse categorieën kan vervolg pag 3

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1996 | | pagina 1