Weekbericht voor meijel woensdag 21 februari 1996 jaargang 52 nr. 8 Binnenkort wordt weer bouwgrond verkocht DE FLUITERS WINNAAR CARANVALSOPTOCHT GROTE WAGENS Kwasten van de Prins mooiste grote groep Missie fancy-fair HOBBYBEURS 1996 ISJUR iSfiSeaauuR ntnuiuR $\5Rö0 MINOS EN TWÏSK VRiMDE SNOES HAANE OP ONOERZUUK JN MÉEL Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten 0493-692243 Fax 0493-693861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel 077-4662559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging 0493-692243 Voor de bepaling aan wie door de gemeen te bouwkavels verkocht gaan worden, wordt voortaan 'n wachtlijst gehanteerd. Omdat zo'n lijst er op dit moment niet is zal die samengesteld gaan worden. Dat gebeurt door aan iedereen die belangstel ling heeft voor 'n bouwkavel te verzoeken dat door middel van 'n inschrijving ken baar te maken. Vervolgens vindt loting plaats onder de belangstellenden ter bepa ling van de volgorde op de wachtlijst. Aan de kandidaten op de lijst worden zoveel kavels toegewezen als er in 'n bepaald jaar uitgegeven mogen worden. Voor 1996 zijn dat er 10 in de sector vrijstaande wonin gen en 8 in de sector goedkopere koopwo ningen (prijs tussen f 150.000,- en f 175.000,-). Geen puntensysteem Het bovenstaande is de «itkomst van het overleg in de Commissie Finan-ciën op maandag 12 februari. De commissieleden wezen tijdens deze vergadering allen 'n puntensysteem af, waarin kandidaat kopers extra punten toegekend krijgen doordat bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met de duur van de inschrijving, met het zijn van starter op de woning markt of met het feit dat de aspirant-koper 'n huurwoning vrijmaakt. Zo'n systemen worden in andere gemeenten gehanteerd voor de bepaling van de volgorde op de wachtlijst. De commissieleden kozen daarvoor echter niet. Zij vonden dat slechts het inschrijvingstijdstip bepalend dient te zijn voor de volgorde van toewij zing en om daarmee 'n voor iedereen gelij ke start te maken zal de eerste keer de volgorde door middel van loting bepaald gaan worden. Nieuwe belangstellenden kunnen zich naderhand op de lijst laten zetten en sluiten dan onderaan op de lijst aan. Die lijst zal openbaar zijn en dus heeft iedereen de mogelijkheid die in te zien. Het is overigens de bedoeling om twee lijsten te gaan maken, namelijk één lijst met kandidaten voor de goedkopere woningen (tot 175.000,-) en één lijst voor kandidaten voor duurdere, vrijstaande woningen. Voor de lijst met de goedkope re woningen zal 'n onderscheid gemaakt gaan worden tussen de starters op de woningmarkt en degenen die als huurder al wonen. Het aantal woningen in de goed kopere sector zal evenredig aan de ver houding tussen het aantal belangstellen den uit elke categorie verdeeld gaan wor den. Is er bij de kandidaat-kopers bijvoor beeld 'n verhouding van 25% huurders en 75% starters dan worden in 1996 van de 8 woningen in de goedkopere sector er 2 toegewezen aan huurders en 6 aan starters. Ook de volgorde van de wachtlijst voor de duurdere woningen wordt de eerste keer door middel van loting bepaald. Algemene uitgangspunten De meerderheid van de commissieleden stelde zich op het standpunt dat voor de woningen in de prijsklasse van f 150.000,- tot f 175.000,- 'n inkomenstoets opgeno men dient te worden, omdat anders het doel, namelijk het bouwen voor de lagere inkomens, voorbij geschoten wordt. Op welk bedrag dat inkomen vastgesteld wordt is nog niet geheel duidelijk; in de commissie werd de suggestie gedaan de hoogte van 't modale inkomen als boven grens te hanteren. Eén van de bouwkavels wordt jaarlijks gereserveerd voor 'n kandi daat die zich meldt voor de bouw van 'n aangepaste wo-ning en die kavel wordt dus bij voorkeur aan zo'n persoon toege wezen. Als criterium daarvoor geldt dan wel, dat de bouw van 'n nieuwe woning 'n aanzienlijke besparing op moet leveren voor de Wet Voorzieningen Ge-handicap ten. Als algemene voorwaarde voor elk bouw terrein geldt dat uitgifte uitsluitend gebeurt aan ingezetenen, of aan personen met 'n sociale of economische binding aan Meijel. In de regeling is nader aangegeven aan welke criteria personen moeten vol doen om als ingezetene, of als sociaal of economisch gebondene aangemerkt te wórden. Uitgesloten van koop zijn personen die de laatste tien jaar 'n bouwkavel van de gemeente gekocht hebben. Administratieve bijdrage Alle commissieleden steunden het voor stel om voor de inschrijving op de wacht lijst 'n bedrag te gaan heffen. Na enige dis cussie kon burgemeester Vos als voorzitter van deze commissie concluderen, dat daarvoor de kosten die deze administratie ve handeling kost in rekening gebracht gaan worden. Dat bedrag zijn de kandi daat-kopers dus éénmalig kwijt als leges- kosten. Bovenop dat bedrag wordt 'n bedrag geheven, dat terugbetaald wordt als mensen zich van de lijst af laten schrij ven. "Die teruggave leidt waarschijnlijk tot 'n aktuele lijst en ik wil daarmee graag ervaring opdoen", betoogde de commis sievoorzitter, die opmerkte daarbij te den ken aan 'n bedrag van f 50,-. Op 11 maart zal de gemeenteraad over alle zaken die samenhangen met deze uitgifte van bouwterreinen in bestemmingsplan Starteveld II 'n besluit nemen, waarna gestart zal worden met het opstellen van de wachtlijst. Afgaande op de uitlatingen van de commissievoorzitter mag verwacht worden dat nog in april de definitieve uit gifte van de bouwterreinen zal plaatsvin den. Red. Het missiecomité bestaat uit een groep mensen, die het in 1948 genomen initiatief nu nog steeds gestalte geven. Deze groep heeft zich in de loop der jaren uitgebreid met vele vrijwilligers, die met en in hun werk gesteund worden door verenigingen en groepen mensen. Ook u, als Meijelse gemeenschap, die ieder jaar door uw financiële steun ons de moed geeft het werk voort te zetten. Daarvoor onze harte lijke en welgemeende dank. Het doel van het missiecomité is om onze dorpsgenoten in de ontwikkelingslanden bij te staan hun werk te kunnen en blijven uitoefenen. Dit tracht het comité te berei ken door contacten via het Weekbericht voor Meijel dat onze ontwikkelings werkers ontvangen, briefwisselingen en door verdeling van de gelden uit de opbrengst van diverse activiteiten, zoals Missie Fancy-Fair, Rommelmarkt, Kienen, etc. Door de Fancy-Fair op 23 en 24 maart en de Kienavond op 25 maart a.s. te bezoe ken en deel te nemen aan verschillende lucratieve attracties steunt u financieel onze dorpsgenoten in de ontwikkelings landen. Dan zal voor ons allen gelden: WIE GOED DOET, GOED ONT MOET Het Missiecomité Op maandag 8 april, Tweede Paasdag, organiseren we in het Kloster al weer de vierde hobbybeurs. Na de oproep van 14 dagen geleden zijn er nog enkele plaatsen voor deelname beschikbaar. Heeft U inte resse om anderen te laten zien hoe U met Uw vrije tijd bezig bent, geef U dan snel op bij T Kloster, tel. 4661868 of bij Mariet Steeghs, tel. 4662694. Aanmelden kan tot en met maandag 26 februari. P.R. commissie T Kloster KOPIJ OP SCHIJFJE Inzenders van (verenigings)kopij: LEVER KOPU OP DISKETTE IN. EEN PRINTJE VAN DE TE PLAATSEN TEKST GRAAG BIJVOEGEN. MEEK BERICHT VOOR MEIJEL Een goed verzorgde optocht trok afgelo pen zondagmiddag door 't Kieveloeëte- riek, waarover Prins Pieter I op dat moment de scepter zwaaide. En dat ge beurde met verve, zoals ook vele Kieve- loeëters en Kieveloeëterinnen in de op tocht lieten zien. De prins komt goed uit de verf, wij zijn de kwasten van de prins, 'n schilder-rij en Pieter als schilderskun stenaar waren slechts enkele uitbeeldingen waarmee 'n verband werd gelegd met 't Ik heb urine flinke sjeut gehad Grote wagens: 1De Fluiters: Wij halen alles uit de kast. 2. Stamtafel "De Siem": Schilderskunste naar. 3. De Donk: De Prins komt goed uit de verf. 4. De Durdouwers: Zonnebank, tevens winnaar beste Meijels idee. 5. Fam. Verstappen: Wa een Prinse-leve. 6. Relou: Maandverband. 7/8. Jong Nederland: Liedjesavond. 7/8. Ronny Verheijen: De boeven met beleid. Kleine Wagens 1. Roger Pluijm: Wij zakke dur tot zakke- dusjter. Mééhlse kunst en cultuur, echt nie te duur Enkelingen 1. P. Verheijen: E.C. Truijenhof loopt goed. 2. J. Rooyakkers: Ik heb unne flinke sjeut gehad. 3. M. Rooyakkers: De duvel hi me te pakke gekrigge. 4/5. Leon v. Heugten: Clown. 4/5. P. Verhees: Ik ben de weg kwijt. 6. Nol Koopmans: Elfstedentocht niet, elf kroegentocht wel. 7. Carin v. Heugten: De grootste zak van Meijel. 8. G. Thijssen: Jagers zonder hond. 9. Ad v. Heugten: Naaimachine. 10. Adje van Heugten: Zwerver. Kinderen Tijdens het Kéjsjeutebal op maandagmid dag maakte Prins Pieter de prijzen bekend van de kinderen die deelnamen aan de optocht. Hij mocht vervolgens de volgen de prijzen overhandigen: 1Carina v. Eijk: Wij hebben een terrasje gepikt. 2. Roy Meulendijks: Boerenprotest. 3. J. en S. Peijnenburg: Wij kennen die goe van Ver-Stappen. 4. Anne en Ruud v. Heugten: Wat en half wat. 5. M.,A. en J. Sterenberg: Bij ons thusj drejt alles um de flippo's. 6. M.,E. en V. Philipsen: Wij vatte er nog enne. 7. Fons Verdonschot: Protesteren. 8. Emmy Peeters/Ellen Vromans: De spreuk. 9. Kim Bakker: Als Prins kom ik goed uit de verf. 10. Peggy Nijssen en Susan Stammen: Milieu-vriendelijke snor fiets. 11. Paul Verheijen: Ik Sjaam mij de oege utj de kop. beroep van prins Pieter. Velen vonden bovendien hun inspiratie in zijn spreuk "Lusjter, we gon dur wies zakke-dusjter". Opvallend afwezig in de optocht was dit jaar de Meijelse politiek, al meldde 'n klei ne groep wel dat er vreemde snoeshanen op onderzoek zijn geweest in Meijel. De eerste Meijelse zonnebank was niet alleen 'n fraaie uitbeelding van de Durdouwers, het kreeg van de jury tevens de beker voor het beste Meijelse idee. Bij de grote wagens haalden de Fluiters alles uit de kast en wonnen daarmee de eerste prijs. De "Kwasten van de prins" vormden vol gens de jury de mooiste grote groep. Zij en de vele andere prijswinnaars kregen zon dagavond in 't Oranje Hotel uit handen van prins Pieter I de prijzen uitgereikt. De volledige uitslag van de optocht werd daar bekend gemaakt en die was als volgt: De kwasten van de Prins Grote Groepen 1Ger Verhaag: Kwasten van de Prins. 2. Mr. Jochemsstraat: Wij zetten de bloe men buiten. 3. De Vaeta's: Zakke Djuster. 4. Bemselkesveld: De Spreuk. 5. Luc v.d. Beuken: Wij lopen in de pas. 6. Fam. Basten: Een Schilder-rij. 7. De Oosthoek: Wij komen allemaal uit het oosten van Meijel. 8. Dames Kieveloeët: Wij leven in het duister. 9. Fam. Jegers: Chinezen. 10. P. Verstappen: Wij hangen 3 dagen de clown utj. Kleine Groepen 1. V. Heugten-Strijbos: Stelletje eikels. 2. Bart de Leeuw/Wim Janssen: Vreemde snoeshanen. 3. Rooijakkers: Het kaartclubje van de Prins. 4. Annelies Verheijen: Wij zin de klos. 5. Bart v. Heugten: Ge het niks te klagen dankzij halt hebben wij ons goe gedragen. 6. Dennis Waals: Na de carnaval komen wij weer boven water. ■7. De Snugels: Huisvesting gezocht. Duo's 1. Fred van Rijt: Luister Zakke-Duister. 2. John en Thijs Vaes: Wij gaan als een trein. 3. Erwin en Erwin: Tussen ons is alles pal- letti. 4. Thijs en Rob Karis: Hij is te gek om los te lopen. 5. Luc Nijssen: Wij kunnen onze draai vinden. 6. Rob Verschaeren: De giftsjittters.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1996 | | pagina 1