Weekbericht voor Meijel woensdag 20 december 1995 jaargang 51 nr. 51 Uitgever Bezorgers da tie Bezorgsters WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR J1* Gemeente Meijel Medewerkers OUDEJAARSCONCERT: ZATERDAG 30 DECEMBER A.S. Hotel Meijel Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten 0493-692243 Fax 0493-693861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel 077-4662559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging 0493-692243 ff ff- ff ff ff- ff- ff- ff ff- ff- ff- ff ff- ff- ff ff- ff' ff- ff' ff' 'ff' ff' 'ff ff' ff' ff' ff ff' 'ff ff' ff' ff' ff' ff' ff' 'ff' ff' ff' ff' 'ff' ff' ff' 'ff 'ff' ff ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff- ff ff- ff- ff- 'ff-ff- 'ff- 'ff- ff ff- 'ff- 'ff 'ff- 'ff- ff 'ff- ff' ff' 'ff- ff 'ff- ff' 'ff- 'ff- ff- ff' ff' ff' 'ff' 'if- ff' ff' 'ff' DRUKKERIJ MENNEN ASTEN B.V en CU* e*t ee#t PEELTOCHT IN KERSTVAKANTIE Bestuur en medewerkers van de gemeente Meijel danken u hartelijk voor de goede samenwerking en wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar. De secretaris De burgemeester J.M.G. Hermans mr. H.G. Vos DONKERE KERST LAATSTE NUMMER WEEKBERICHT 1995 KOPIJ VOOR WEEKBERICHT VAN 3 JANUARI GRAAG EERDER Uitgever Weekbericht WEEKBERICHT WDR MEUEL Harmonie opgericht 19 november 1919 meijel Het jaar loopt weer ten einde, voor het Meijels Man nenkoor en Har-monie Eendracht betekent dit weer dat men gezamelijk werkt aan het OudejaarS-concert. Dit is een traditie die dit jaar voor de tiende keer plaatsvindt en wel op zaterdag 30 december a.s. in het Gemeenschapshuis '"t Kloster", aanvang 20.00 uur.Ook nu weer is het concert gra tis toegankelijk omdat beide verenigingen op deze manier gezamelijk iets terug wil len doen voor de steun die vanuit onze gemeenschap telkens weer ontvangen wordt. Na het concert is er wel gelegen heid om een vrijwillige, financiële bijdra ge in een donatiebus te doen. MEIJELS MANNENKOOR en B.B.C.- Band Panningen Meijels Mannenkoor onder leiding van dirigent Dion Ritten zal dit jaar ook weer een gevarieerd programma brengen, waar aan weer medewerking wordt verleend door concertpianiste Veron Jongstra. De werken, die het koor zingt zijn: Zigeuner lied, Raspaschol, Oh, I can't sit down, If I where a rich man, Aus der Traube in die Tonne, Frohsinn lacht uns heute, Waat vluugt den Tied en Geneet van 't leeve. Een heel gevarieerd programma, zoals U ziet, met volksliederen uit Rusland en Duitsland. De werken van eigen bodem zijn van de bekende Venlose componist Frans Boermans en van troubadour Jef Diederen. Van de beroemde componist Brahms wordt een voor mannenkoor bewerkte Hongaarse Dans gezongen en ook worden twee werken uit Amerikaanse musicals gezongen. De instudering van het programma gebeurde ook mede door tweede dirigent Ben Oosterbos. Als gast heeft het Meijels Mannenkoor dit jaar de B.B.C.-Band uit Panningen uitgenodigd, die onder leiding staat van Ben Oosterbos. Over deze, uit ongeveer 40 jeugdigen bestaande, band van het College uit Pan ningen, kon U de vorige week wat meer informatie lezen. De Blues Brothers Jake en Elwood, enkele leden van de Band, zijn zo geestdriftig met de muziek bezig, dat ze een zelf een show hebben gemaakt en voor U een act daaruit brengen. Deze act bestaat niet alleen uit muziek, maar ook uit zang en dans. Als afsluiting van het eerste gedeelte van dit oudejaarsconcert brengen Meijels Mannenkoor en de B.B.C.-Band samen "Hey Jude" van de Beatles. HARMONIE EENDRACHT. Harmonie Eendracht onder leiding van Jos van den Braak wil U dit jaar laten genie ten van de populaire musical muziek. Men zal het concert openen met muziek uit de musical Miss Saigon. Deze musical is als het ware een moderne versie van Puccini's opera "Madame Butterfly" en vertelt het verhaal van de Amerikaanse marinier Chris die op het einde van de Vietnam oor log in het huwelijk treedt met het Viet namese meisje Kim. Kort hierna moet Chris Vietnam verlaten en laat Kim ont redderd na. Na de geboorte van hun zoon tje Tam vertrekt Kim naar Bangkok en ontmoet hier Chris weer die inmiddels is hertrouwd. Hij neemt hun zoontje Tam mee naar Amerika en laat Kim achter die dan zelfmoord pleegt. Dit hele verhaal zult U ongetwijfeld herkennen in de muziek welke veel oosterse invloeden heeft om het contrast tussen de twee culturen te ver sterken.Hierna wordt de Phantom of the Opera uitgevoerd. Deze musical van de beroemde componist Andrew Lloyd Weber wordt uitgevoerd in een arrange ment van Johan de Meij. De musical draait nu nog steeds in het Circustheater in Schevingen en trekt nog steeds vele be zoekers. Harmonie Eendracht wil U tij dens het Oudejaarsconcert laten genieten van deze schitterende musical samen met de soliste Rianne Vestjens welke de schit terende werken "I think of me" en "Wishing you were somehow here again" zal vertolken. Dan neemt Harmonie Eendracht U mee terug naar de musical "Cats" welke enkele jaren geleden een groot succes was. Ook deze musical is van de componist Andrew Lloyd Webber. En ook in deze musical treedt de Meijelse sopraan Rianne Vest jens weer op. Zij zal U doen laten genieten van het schitterende stuk "Memory". Hierna zullen Harmonie Eendracht, het Meijels Mannenkoor en het Meijels Vrouwenkoor het Oudejaarsconcert voort zetten met de gezamenlijke werken: het Slavenkoor en het Zigeunerkoor, werken welke ook uitgevoerd werden tijdens het succesvolle Italiaans Galaconcert op 18 november j.l. Nog eenmaal willen alle drie de verenigingen U laten genieten van deze schitterende Italiaanse opera muziek. Tot slot wordt door alle verenigingen en de soliste Rianne Vestjens het populaire stuk "Happy New Year" van ABBA uitgevoerd. Alle deelnemers aan dit tiende Oudejaarsconcert, maar in het bijzonder het Meijels Mannenkoor en Harmonie Eendracht, nodigen U uit om ook nu weer dit schitterende Oudejaarsconcert met muziek voor jong en oud te komen belui steren. Namens de werkgroep Oudejaarsconcert, Frits Berben, voorzitter Harmonie Een dracht. Jo Pauli, voorzitter Meijels Mannenkoor. I I Hotel Restaurant Café Raadhuisplein 4, Meijel Tel: 466 24 55, Fax 466 41 00 Tijdens nieuwjaarsnacht, GEEN VUURWERK maar wel, van 24.00 tot 0.200 uur GRATIS nieuwjaars BORREL, (nog enkele plaatsen vrij met kerst) Staatsbosbeheer organiseert in de kerstva kantie op woensdag 27 en vrijdag 29 december een unieke peeltocht met een gids. Deze keer gaan we niet over de tra ditionele peelbanen met knuppelbruggen. De gids neemt het gezelschap mee dwars door de uitgestrekte peel. Elke deelnemer krijgt onderweg een verrassing. De avontuurlijke tocht door de peel zal onge veer 3 uur duren. Na afloop is er erw tensoep met brood rond de kerstboom in het bezoekerscentrum. Denk aan goed schoeisel en kleding. Vertrek woensdag en vrijdag om 13.30 uur vanaf het bezoekerscentrum. Kos ten per deelnemer 7,50. Opgave, ook telefonisch, vóór 21 december. Adres: Bezoekerscentrum Mijl op Zeven, Moostdijk 28, 6035 RB Ospel, tel. 0495- 641497. Zeven weken geleden werd het heel don ker in het land waar Palestijn en Israëliër samen vrede moeten maken. Die vrede mag er in de ogen van' gevoelige gelo vigen uitzien als een koehandel, het is de enige vluchtweg uit de hel. Dat had de oude generaal goed begrepen. En zo kon hij zijn volk opnieuw vóórgaan. Hij zag licht. En liet zich niet de oren doof praten door zovelen die nog steeds in wapens geloven. Niet alléén in Israël. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die licht willen zien. Ze zien het niet maar kijken er naar uit. Licht en vrede horen bij elkaar. De proclamatie van de geboorte van die ande rejood, de profeet van Nazaret, is al vroeg geplaatst in het teken van vrede. Kort voor diens gewelddadige dood zou hij gezegd hebben: 'Die naar het zwaard grijpen, komen om door het zwaard'. Hij hield onverkort vast aan zijn levensprogram en ging de kruisweg. Zijn leven stelde per saldo weinig voor maar nog altijd leeft zijn boodschap. Een moeizaam vredespro ces waaraan ook de oude generaal zich conformeerde. Hij koos voor het beste, het kostte hem het meeste. Ook zijn ster is opgegaan in de harten van goedwillende mensen. Een stimulans om ijzer te verwar men en buigzaam te maken. Om licht te maken in duisternis. David Rikkkers KOPIJ OP SCHIJFJE Inzenders van (verenigings)kopij: LEVER KOPIJ OP DISKETTE IN. EEN PRINTJE VAN DE TE PLAATSEN TEKST GRAAG BIJVOEGEN. Zoals we reeds enkele weken aan gekondigd hebben, is dit het laatste Weekbericht van 1995. De volgen de week komt er geen Weekbe richt. Het eerste nummer van het nieuwe jaar zal op woensdag 3 januari uitkomen. Voor de uitgave van dit nummer vragen we de medewerking van inzenders van kopij en van adverteerders. Omdat op de drukkerij op maandag 1 januari uiteraard niet gewerkt wordt willen we bijdragen voor het Weekbericht van 3 januari graag eerder dan gebruikelijk ontvangen en we verzoeken U die al op don derdag 28 december bij de redac tie in te leveren. Eerder inleveren mag uiteraard ook. De uiterste inlevertermijn blijft (zoals ge woonlijk) op maandagavond 22.00 uur. Aangezien dit Nieuwjaarsdag is kunnen we ons voorstellen dat U op die dag met andere zaken bezig bent. Lever daarom al op don derdag 28 december Uw bijdra ge in mnmttmnnm

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1995 | | pagina 1