KOOPZONDAG in MEIJEL voor St. Nicolaas. A.S. ZATERDAG 18 NOVEMBER ITALIAANS GALACONCERT GEORGANISEERD DOOR HARMONIE EENDRACHT. GROTE VOGELBEURS IN MEIJEL GRANDIOZE HEROPENINGS-SHOW BIJ JOOSTEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF TE MEIJEL College en gemeenteraad positief over betrokkenheid burger Bloedafname-avond Rode Kruis in MEIJEL GEWIJZIGDE INZENDTERMIJN WEEKBERICHT 6 DECEMBER 23E INTERNATIONALE VERZAMELAARSBEURS TE MEIJEL JfeEKBERICHT VOORlfjJtelJEL WOENSDAG 15 NOVEMBER 1995 JAARGANG 51 NR. 46 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten 0493-692243 Fax 0493-693861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel1 te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel 077-4662559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging 0493-692243 JUBILEUM UITVOERING TONEELVERENIGING "HET SCHERM OPEN" HEIBLOEM HET JAAR 2000 BEGINT BIJ JOOSTEN WEEKBERICHT VOOR MEIJEL Zaterdag 18 november a.s. is het dan zo ver en vindt het Italiaans Galaconcert plaats dat georganiseerd wordt door Harmonie Eendracht. Zoals reeds bekend zal zijn, werken aan dit concert naast het orkest van Harmonie Eendracht, het Meijels Mannenkoor, het Meijels Vrou wenkoor, het Jongerenkoor uit Meijel, het gemengd zangkoor "De Veengalm" uit Neerkant en een aantal zangeressen van het gemengd koor "Vivace" uit Weert mee. Als solisten zullen optreden de bekende bariton MARCO BAKKER en de so praan CARLA SCHROYEN. Zoals de naam reeds aangeeft staat dit concert in het teken van de Italiaanse muziek. Werken welke uitgevoerd zullen worden zijn onder andere Het slavenkoor uit de opera "Nabucco" Het voorspel uit de opera "La Traviata" Het Pelgrimskoor Moment for Morricone Het Zigeunerkoor Als slotstuk wordt uitgevoerd De triomf mars uit de opera "Aïda" Het zijn stuk voor stuk werken welke U onmiddellijk bekend in de oren zullen klinken. Alle muzikanten en koorleden hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt om er voor te zorgen dat U zater dag kunt genieten van een schitterend con cert. Lettend op hetgeen in de laatste repetities reeds ten gehore is gebracht zal dit ook zeker het geval zijn. Deze week worden de puntjes nog eens extra op de i gezet door te repeteren met de beide solis ten erbij. De presentatie van dit concert is weer in handen van de professionele pre sentatrice Els de Wit die U ongetwijfeld weer op een mooie manier zal uitleggen welke stukken uitgevoerd zullen worden. Ook zijn enkele mensen van Harmonie Eendracht al weken in de weer met het maken van een schitterend podium. Als U straks de sporthal "De Körref' betreedt zult U onmiddelijk in de oude Romeinse sfeer belanden. In deze schitterende ambiance kunt U dan genieten van een unieke gebeurtenis in onze gemeenschap. Als U nog geen entreekaarten gekocht hebt, kunt U dit nog doen bij Hotel/Res taurant en slijterij "De Zwaan". De entree prijzen zijn als volgt Zitplaats in de zaal hfl. 27,50 p.p. Zitplaats op het balkon hfl. 22,50 p.p. Om teleurstellingen te voorkomen, raden wij U aan om de kaarten zo snel mogelijk te kopen, daar er grote interesse bestaat voor dit unieke concert. Harmonie Een dracht verzoekt verder alle Meijelse belangstellenden om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar sporthal "De Körref' te komen om geen parkeerproble men te krijgen. Voor Uw medewerking in deze danken wij U reeds bij voorbaat. Tot slot zeggen wij U graag tot ziens op zaterdag 18 november a.s. in sporthal "De Körref' aan de KurvefSweg. Want dit unieke concert mag U absoluut niet mis sen Zondag 19 november a.s. houden de Meijelse winkeliers van 1 tot 5 uur weer hum traditionele Koopzondag voor de ST.NICOLAAS: Ongetwijfeld voor velen een welkome gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van alles wat de goede sint in Meijel kan kopen. EN DAT IS VEEL! Meijel heeft een keur aan winkels, in vele branches, U slaat de plank bijna nooit mis! In de Meijelse winkelstraten zal het a.s. zondag goed en gezellig winkelen zijn. De KOOPZONDAG wordt opgeluisterd door de UNIEKE MEIJELSE ZWARTE PIETEN JOEKSKAPEL. Tijdens deze KOOPZONDAG, die van 13.00 tot 17.00 uur duurt, heeft iedere koper bovendien nog een kans op een van de vele prijzen uit de Meijelse St. Nico- laas-aktie met f 9000.00 aan prijzen. Bij besteding van een bedrag van mini maal f 10,00 krijgt de koper een GRATIS O.V.M.-zegeltje; 10 zegels geplakt op een gratis spaarkaart vormen een lot. Alle win keliers, die aan deze St.Nicolaas-actie deelnemen zijn herkenbaar aan een speci aal raambiljet. Deze actie maakt het win kelen, dat in Meijel altijd al gezellig is, a.s. zondag nog aantrekkelijker. Al met al de moeite waard om komende zondag een bezoek te brengen aan het ge zellige Peeldorp Meijel waar het goed toe ven is en waar de alom bekende spreuk "Meijel heeft 't" weer wordt waargemaakt. Parkeergelegenheid is er voldoende. Toneelvereniging "HET SCHERM OPEN" uit Heibloem presenteert in haar jubileumjaar voor U een klucht in 2 bedrijven. EEN STUK OPZIJ Het stuk, geregisseerd door Coen Luyten, speelt zich af in de flat van Philip en Johanna Marks. Zij vormen samen met Linda en Henry Linders een uitgeversfir ma die kinderboeken publiceert. Allerlei mensen komen over de vloer, van een woninginrichter, een kinderboeken schrijfster en een telefoniste tot een plot seling opduikende schoonvader toe. De relaties onderling zijn zeer verwar rend. Wie is wie en wie doet het nu met wie? Dan is er ook nog een zieke hond en een Engels dienstmeisje. Dit alles leidt tot een hoop consternatie en verwikkelingen. Gelukkig komt het toch nog allemaal op zijn pootjes terecht EIND GOED AL GOED Kortom een gezellige klucht die U beslist niet mag missen. De voorstellingen vinden plaats op ZON DAG 19 NOVEMBER in Herberg "DE TROOST" te Heibloem. Aanvang 14.00 uur en om 20.00 uur. Het Rode Kruis organiseert op dinsdag 28 november 1995 tussen 18.30 en 21.00 uur een bloedafna me-avond in het Bouwens v.d.Boye-colle- ge (voormalige MAVO Den Doelhof), Kerkstraat 7 te Meijel. Alle gezonde inwoners van de gemeenten Helden, Meijel en omstreken, die tussen 18 en 69 jaar zijn kunnen zich aanmelden voor die avond. Meer informatie bij Mevr. Niessen, tel. 077-3071637 of Mevr. Op den Kamp tel.077-3073577. U kunt zich hier ook opgeven, waarna U een inschrijf formulier ontvangt, zodat U op 28 novem ber niet zo lang hoeft te wachten.De vaste donors krijgen ook een oproep voor een extra afname; de eerstvolgende afname- avond in Panningen is op 4 juni 1996. f KOPIJ OP SCHIJFJE Inzenders van (verenigings)kopij: LEVERtKOPU OP DISKETTE IN. EEN PRINTJE VAN DE TE PLAATSEN TEKST GRAAG BIJVOEGEN. In verband met pakjesavond (dinsdag 5 december) moeten we de inzendter mijn voor 't Weekbericht dat op woensdag 6 december uitkomt aan passen. Alle (verenigings)kopij voor de uitgave van die week (week 49) dient op zondagavond 3 december om 22.00 uur bij de redactie ingeleverd te zijn. Kopij die na dat tijdstip aange boden wordt kan die week helaas niet meer geplaatst worden. Advertenties voor week 49 kunnen bij de redactie, of op de drukkerij aangeboden wor den tot maandag 4 december 12.00 uur. We verzoeken U rekening te houden met deze aanpassing, zodat U ook in die week verzekerd bent van de door U gewenste berichtgeving. Uitgever Weekbericht Vogelvereniging "Meijels Pracht" uit Meijel organiseert op zaterdag 18 novem ber 1995 van 10.00 - 12.00 uur een grote vogelbeurs in gemeenschapshuis "'t Klos- ter", (nabij de kerk), Alexanderplein 2 in Meijel. Er zal een mime sortering vogels worden aangeboden zoals; kleur- en postuurkana ries, tropische vogels, grasparkieten, grote parkieten en duiven (geen kwartels). Hier wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar vogels te koop of te mil aan te bieden. Bent u nog op zoek naar vogels voor de kweek of voor de gezelschapsvolière, dan is het zeker de moeite waard om deze vogelbeurs te bezoeken. Wij hopen dan ook weer veel vogelliefhebbers (met of zonder vogels) te mogen begroeten. Tel. inl. 077 - 4663044 na 17.00 uur. Van donderdag 16 t/m zondag 19 novem ber organiseert Joosten's Automobiel bedrijf uit Meijel een feestelijke herope- nings-show. Na een grootschalige face-lift is de gehele buitenzijde en de buitenlicht reclame namelijk verfraaid in het kader van de nieuwe Nissan huisstijl 'Network 2000'. Ook het interieur is op diverse plaatsen gewijzigd. Hierdoor voldoet de Nissan-dealer gelegen aan de Kalisstraat 30 te Meijel niet alleen qua service maar ook qua uitstraling aan de eisen van de (nabije) toekomst. Nissan Almera Het is dubbel feest bij Joosten's Automo bielbedrijf omdat tijdens deze show ook de nieuwe Nissan Almera wordt gepresen teerd. De zeer rijkelijk uitgemste nieuw komer van Nissan is leverbaar in 3 carros serie-uitvoeringen, waarbij u de keuze heeft uit twee 16-kleps multi-point benzi ne injectie-motoren en een 2.0 diesel motor. De Almera is vanaf de GX-uitvoe- ring standaard voorzien van airconditio ning, wat hem uniek maakt in deze klasse. Ook het dit jaar geïntroduceerde topmodel van Nissan, de Maxima QX, en de nieuwe besteller, de Nissan Vanette Cargo (ook standaard voorzien van airconditioning), zullen aan u worden gepresenteerd. Uiteraard zullen ook de Nissan Micra en Primera prominent in de zeer fraaie showroom aanwezig zijn. Occasions Ook zult u tijdens deze show een mim assortiment aan eersteklas occasions van diverse merken aantreffen. Stuk voor stuk auto's die in eigen werkplaats zijn geïn specteerd en in topconditie verkeren en voorzien zijn van de gebruikelijke garan tie. Aanbiedingen Tevens zult u er diverse showaanbiedin gen aantreffen waarover het verkoopteam van Joosten's Automobielbedrijf u op ade quate wijze van advies kan voorzien. En als het geluk u meezit, kunt u uw tijdens de show gekochte auto (vanaf 10.000,-) nog eens extra aankleden met een acces- soirepakket t.w.v. 500,-, 950,- of zelfs 1575,-. Al met al meer dan de moeite waard om een bezoek te brengen aan deze Meijelse Nissan-dealer die u zal ontvangen met een hapje en een drankje. De openingstijden zijn donderdag 16 november van 9.00-21.00 uur, vrijdag 17 november van 9.00-18.00 uur, zaterdag 18 november van 9.00-17.00 uur en zondag 19 november van 10.00-17.00 uur. Verzamelaars vereniging De Peelstreek uit Meijel organiseert voor de 23e maal een Internationale ruilbeurs voor verzamelaars op zondag 19 november a.s. Dat deze ruilbeurs er zijn mag blijkt ieder jaar weer uit de enorme belangstelling uit binnen- en buitenland. Verzamelaars uit vele landen komen naar Meijel om te pro beren hun verzameling te completeren. Alle verzamelobjecten zijn zowat aanwe zig en kunnen er geruild worden: munten, papiergeld, postzegels, stickers, sigaren- banden, balpennen, lucifersmerken, aan stekers, telefoonkaarten, enz. enz. Dit Internationaal evenement vindt plaats in gemeenschapshuis 't Kloster, Alexan derplein te Meijel. De openingstijd is van 10.00 tot 17.00 uur. Ook voor deskundige taxatie en inlichtin gen kunt U er terecht. Tafelreservering is helaas niet meer moge lijk. Wel is er nog ruimte voor de ruilers. Een bezoek aan dit grootste Zuidneder landse evenement op verzamelaarsgebied is beslist de moeite waard. Alle verzame laars en belangstellenden zijn van harte welkom. Parkeergelegenheid is er vol doende. De opmerkingen van de PvdA-fractie tij dens de algemene beschouwingen over de betrokkenheid van de burger bij bestuur en politiek, waren zowel voor het College van B en W in de beantwoording als voor de overige raadsfracties in de tweede ronde van de algemene beschouwingen aailleiding om op dit onderwerp nader in te gaan, met als uiteindelijk resultaat, dat er nauwelijks verschillen van opvattingen blijken te zijn. De PvdArfractie stelde tij dens de algemene beschouwingen onder meer dat er onvrede is over het hele poli tieke gebeuren en dat er burgers zijn die niets meer lijken te snappen van het hoe en waarom van het gemeentelijk beleid. Beantwoording College "Het betrekken van de burger bij onder werpen, die belangrijk zijn voor de Meijelse gemeenschap, staat bij het gemeentebestuur hoog in het vaandel. Wij hechten aan communicatie, dialoog en inspraak", stelde het College in de beant woording vast, dat illustrerend met de inspraakavonden die onder meer bij de totstandkoming van de toekomstvisie en 't accommodatiebeleid gehouden werden. Volgens het College zijn dat voorbeelden van de manier waarop aan die dialoog vorm wordt gegeven. Het College wees er echter eveneens op, dat de verantwoorde lijkheid niet alleen bij de gemeente ligt, maar dat zowel van gemeente als van de burger inzet gevraagd wordt. "Gemeente en burgers dienen samen te blijven inves teren zodat een gezonde dialoog inhoud heeft", aldus het College, dat tevens aang af van mening te zijn "...dat de bereikbaar heid van bestuur en ambtenaren een lage drempel heeft. In die wetenschap kunnen burgers zich tijdig laten horen en zij moe ten niet schromen zich ook daadwerkelijk te melden bij bestuur en ambtenaren". Tenslotte werd opgemerkt dat het College van mening is, dat door zeer velen geen kloof ervaren wordt, al kan het zich ook voorstellen dat er ook in Meijel bur gers zijn, die een kloof tussen burger en bestuur/politiek ervaren". Reacties fracties Alle fracties reageerden op datgene wat door de PvdA-fractie in de eerste ronde naar voren was gebracht. Dhr. Valentijn (MVP) maakte duidelijk daar toch enigs zins anders tegenaan te kijken. "De bur gers hebben voldoende gelegenheid hun zegje te doen. Natuurlijk zijn er altijd ver beteringen aan te brengen, maar de betrok kenheid van de burger is goed". Hij con stateerde bovendien, dat belangstellenden 'n extra mogelijkheid hebben om 'n mening kenbaar te maken door het bezoe ken van de achterbanvergaderingen van de fracties. Als suggestie voor 'n verbetering noemde hij het uitzenden van de raadsver gaderingen via de t.v. en hij verzocht het College onderzoek te doen naar de haal baarheid daarvan. Mevr. Geris (CDA) con stateerde dat de manier waarop de betrok kenheid van de burgers door het College vorm gegeven is goed is. "Hét is wel belangrijk dat bij de geboden inspraakmo gelijkheden aangegeven wordt, dat niet altijd aan de wensen van de insprekers te voldoen is", merkte zij verder op. Ook Dhr. Berben liet zich positief uit over het vroegtijdig betrekken van de burger bij de planvorming. Dat kan volgens hem uitste kend door middel van inspraakavonden. "De manier waarop de inspraak bij de toe komstvisie vorm gegeven is, is door de burger als positief ervaren", betoogde hij. Op grond van deze uitlatingen mag gecon cludeerd worden, dat de opvattingen van 't College en van de fracties niet strookten met die van de PvdA-fractie. Leren met vallen en opstaan Dhr. Verstappen (PvdA) gaf in 'n reaktie aan 't opvallend te vinden dat de overige fracties zo snel zijn in 't concluderen dat 't goed gaat, terwijl er op dat punt in de eer ste ronde van de algemene beschouwingen ook door andere fracties opmerkingen gemaakt werden. Dat er op de opmerkin gen van zijn fractie gereageerd werd met verbazing, met impulsieve reakties en dat er naar zijn zeggen zelfs enige commotie ontstond, was volgens hem 'n gevolg van 't feit dat het gebruiken van 'n vergrootglas de zaken soms erg duidelijk maakt. "Achteraf blijken we toch op één lijn te zitten", concludeerde hij. "We zitten mid den in 'n proces om te komen tot 'n gezon de dialoog". Volgens hem gaat dat met vallen en opstaan, zoals onlangs bleek tij dens de hoorzitting over de Dorpsstraat/ Schoolstraat. "De gemeente was uitnodi gend, de burger kwam in groten getale en het gemeentebestuur stelde zich kwetsbaar op. Dat is niet altijd even gemakkelijk en wennen, dus ook leren", meende hij. Zijn opmerking dat het College zich 'ns moet buigen over de vraag of het aanvangstijd- stip van de raadsvergadering (16.00 uur) tijdens welke de vaststelling van de ge meentebegroting plaatsvindt wel het meest geschikte tijdstip is met 't oog op de betrokkenheid van de burger, sneedt in elk geval zeker wel hout. Dat mag blijken uit 't feit dat op de publieke tribune op maan dag 6 november tijdens de gemeenteraads vergadering helemaal niemand zat. Red.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1995 | | pagina 1