Weekbericht voor Meijel woensdag 25 oktober 1995 jaargang 51 nr. 43 29 OKTOBER A.S. NK MOTORCROSS TE MEIJEL MEIJEL POP ZONDAG 29 OKTOBER Voorverkoop voor Italiaans galaconcert gaat van start. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR JO TRIENEKENS AAN ALLE VERENIGINGEN EN INZENDERS VAN KOPIJ!!!!!!!! Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten 0493-692243 Fax 0493-693861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel 077-4662559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging 0493-692243 Zoals iedereen nu ongetwijfeld reeds zal weten organiseert Harmonie Eendracht op zaterdag 18 november a.s. een ITALI AANS GALACONCERT. Aan dit unie ke concert zullen als solisten meewerken MARCO BAKKER EN CARLA SCHROYEN en verder het Meijels Mannenkoor, het Meijels Vrouwenkoor, het Jongerenkoor, het gemengde zangkoor De Veengalm uit de Neerkant en een gedeelte van het gemengde zangkoor Vivace uit Weert. Het programma op deze avond bestaat uit Italiaanse muziek waaronder natuurlijk een aantal opera's zoals Nabucco met het bekende Slavenkoor en uit de operette Aïda zal de Triomfmars uitgevoerd wor den. Ook worden er werken van de beken de Italiaanse componist Ennio Morricone uitgevoerd en zal Marco Bakker een med ley van Italiaanse volkliedjes ten gehore brengen. Dit unieke concert wordt uitgevoerd in Sporthal "De Körref' die voor deze gele genheid omgetoverd wordt in een heuse Arena. Het is dus duidelijk dat U dit concert waaraan 250 muzikanten en zangers zul len deelnemen absoluut niet mag missen. Het is verder ook de eerste keer in de Meijelse geschiedenis dat er een concert wordt uitgevoerd waaraan zoveel muzi kanten en zangers tegelijk deelnemen. Reserveer daarom deze avond in Uw agenda en koop zo snel mogelijk een entreekaartje. Deze entreekaartjes kunt U krijgen bij Hotel Restaurant "De Zwaan" en Slijterij "De Zwaan". De kosten van de kaartjes bedragen Zitplaats in de zaal hfl. 27,50 p.p. Zitplaats op het balkon hfl. 22,50 p.p. Alle solisten, zangers en muzikanten zeg gen U graag tot ziens in Arena "De Körref' op zaterdag 18 november a.s. KOPIJ GRAAG OP SCHIJFJE Inzenders van (verenigings)kopij: LEVER KOPIJ ZO MOGELIJK OP DISKETTE IN. EEN PRINTJE VAN DE TE PLAATSEN TEKST GRAAG BIJVOEGEN. WEEKBERICHT WDRMEUEL Burgemeester Vos speldde Dhr. Trienekens de eremedaille in goud op Aan het begin van de feestelijke viering van het 40-jarig dienstjubileum van Jo Trienekens maakte burgemeester Vos afgelopen vrijdagmiddag bekend dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd aan Jo de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toe te ken nen. De versierselen behorend bij deze onderscheiding werden de jubilaris na 'n toespraak door de burgemeester opge speld. Tevens erelid In zijn toespraak ging burgemeester Vos in op de manier waarop Jo Trienekens zijn taak heeft uitgevoerd. "Dat gebeurde gedurende deze 40 jaar op uiterst correcte wijze, eerst als administrateur, vervolgens als plaatsvervangend zaakvoerder en de laatste 15 jaar heeft de heer Trienekens zijn huidige functie vervuld als secretaris zaakvoerder. U bent reeds 15 jaar secreta ris van de L.L.T.B. standsorganisatie en ook deze werkzaamheden heeft U met zeer veel verantwoordelijkheidsgevoel uitgevoerd". Dhr. Vos haalde tevens aan dat Jo bovendien 'n aantal functies heeft uitgeoefend op cultureel en maatschappe lijk gebied. Hij noemde onder meer het technisch adviseurschap van de L.V.B., het bestuurslidmaatschap van de harmo1 nie, het mede-organiseren van de Meijelse wielerzesdaagse en het bestuurslidmaat schap van de plaatselijke Jongereninstuif. In al deze functies was Jo vele jaren werk zaam. In zijn werk als secretaris-zaakvoer der was Jo volgens burgemeester Vos 'n praatpaal en vertrouwensman van de agra riërs. "De agrarische wereld en de gemeenschap van Meijel liggen jou na aan het hart en dat is het bestuur van de L.L.T.B. en ook anderen niet onopgemerkt gebleven", besloot burgemeester Vos. Vervolgens ging hij over tot het opspelden van de onderscheiding, terwijl hij Jo's vrouw Jet 'n bloemetje aanbood. Aansluitend aan de toespraak van de bur gemeester voerde Dhr. Jo Bouten, voorzit ter van de L.L.T.B.-afdeling Meijel, het woord. Hij deelde mee, dat het plaatselijk bestuur het besluit genomen heeft om de scheidende secretaris-zaakvoerder, als erkenning voor zijn vele verdiensten, het erelidmaatschap van de plaatselijke L.L.T.B.-organisatie aan te bieden. Red. Het opnameklaar maken van de tek sten voor het Weekbericht voor Meijel is elke week opnieuw 'n flinke klus waaraan op onze zetterij vele uren besteed moeten worden. Zakelijk gezien is het voor elk bedrijf, en dus ook het onze, noodzakelijk om zo efficiënt mogelijk te werken. Een geruime hoeveelheid tijd kan door ons op de produktie van het Weekbericht bespaard worden als we de kopij van verenigingen en andere artikelen op diskette aangeleverd krij gen. We willen inzenders van kopij dan ook dringend verzoeken om kopij voortaan op diskette aan te leveren. Kopij van verenigingen wordt gratis in het Weekbericht opgenomen en wij zijn van mening dat daar door de ver enigingen best iets tegenover gesteld mag worden, in dit geval dus het aan leveren van kopij op de door ons gewenste manier. We kunnen ons voorstellen dat een en ander niet van de ene op de andere dag geregeld kan worden, maar enig overleg binnen elke vereniging moet volgens ons tot de door ons gevraagde manier van aanleveren kunnen leiden. We verzoe ken U hieraan zo spoedig mogelijk Uw medewerking te gaan verlenen. De uitgeprinte tekst dus voortaan graag samen met de tekst op diskette bij de redactie inleveren. Uitgever Weekbericht. Zondag, 29 oktober a.s., organiseert mo torcrossclub Meijel een motorcross waar bij maar liefst 6 klassen aan de start ver schijnen. Op het prachtige maar zeer zware zand circuit 'De Vossenberg' zullen de vol gende klassen aan de start verschijnen: de 125 cc en 500 cc junioren, 500 cc promo tie, quads, 250 cc senioren en de spectacu laire zijspanklasse. Alle klassen met veel regionale deelname rijden hun laatste en beslissende wedstrijd van het seizoen om het Nederlands kampioenschap. 250 cc Senioren Zondag, 15 oktober j.l., werd Anton v.d. Wetering op zijn thuis-circuit in Schayk Nederlands kampioen bij de 250 cc senio ren. Om de plaatsen 2 t/m 5 in de einduit slag om het Nederlands kampioenschap van 1995, rechtgevend aan deelname om het Europees kampioenschap voor 1996, zijn nog meerdere rijders met elkaar in felle strijd om deze begeerde internationa le startbewijzen. Anton v.d. Wetering zal de dagzege in Meijel daarom niet cadeau krijgen. Hij zal geduchte tegenstand kun nen verwachten van o.a. Ronald v. Ger- wen (Veldhoven), Bert Potse (Winscho ten), Dennis v. Berkom (Heesch), Rowdij v.d. Akker (Beek en Donk), Geert-Jan Boeijen (Berghem), Rob Verstegen (Uden) en Ralf Sigmans uit Bakel. De zijspannen Op het 'Vossenberg'-circuit komen zondag weer de spectaculaire zijspannen aan de start. Op de brede, met vele springschan- sen opgebouwde baan van Meijel, komt deze klasse volledig tot zijn recht. Cor v. Berlo, lid van de organiserende vereni ging, zal met zijn bakkenist Ronnie v.d. Brink, waarmee hij 8 oktober j.l. op de wedstrijd van Hapert de Nederlandse titel veilig stelde, alles in het werk stellen om de wedstrijd van Meijel in zijn voordeel te beslissen. In deze klasse geven de eerste 4 plaatsen in de einduitslag van het NK recht op deelname aan het Europees kam pioenschap voor 1996. Voor de 3 overige internationale startbewijzen komen nog 5 combinaties in aanmerking, te weten Vol- lenberg/Breukers, Verhoeven/v.d. Heuy, v.d. Einden/v.d. Ven, v. Hal/v. Wanroy en de Maastrichtse combinatie Sutherland/ v.d.Heuy. Aanvangstijden trainingen en wedstrij den Door het volle programma beginnen de trainingen al om 9.30 uur, de wedstrijden in de juniorenklassen vangen aan om 11.30 uur, de wedstrijden in de senioren klassen om 12.30 uur. Alweer voor de vierde keer gaan op zon dag, 29 oktober a.s., om 13.30 uur de deu ren open van Gemeenschapshuis 't Kloster in Meijel voor het muziekspektakel: MEIJEL POP. Life-muziek van de bovenste plank voor jong en minder jong. Zeven bands zullen de revue passeren. Elke band met zijn eigen genre en stijl. Met de jonge muzi kant tot de doorgewinterde podiumgitarist, drummer, zanger, enz., enz. Zeven bands uit de regio met muzikanten uit o.a. Meijel, Helden, Weert, Egchel, Kessel, Grashoek. Om 14.00 uur staat BELLY- BUTTON voor het eerst op de planken in Meijel. Vijf jonge jongens die toch al hun steentje bijgedragen hebben op Slammer- pop. Ze spelen muziek van o.a. Pearl Jam en Therapy. Een uur later volgt PINJAWS. Hun repertoire is zeer breed omdat dè muzieksmaak per bandlid nogal verschilt. Pinjaws stelt alles in het werk om een sfeer te creëren om eens lekker uit je dak te gaan, waarbij ze tevens proberen het visueel aantrekkelijk te maken met mu ziek van: Faith no More en Metallica. Als derde: NEMESIS. Al weer een nieuwe groep aan het Meijels popfirmament. In april '94 opgericht door René Giesbertz uit Kessel en Stef Vissef uit Helden. Een band die na bijna 2 jaar hard repeteren al ver schillende optredens op zijn agenda heeft staan. De leden spelen een combinatie van poprock/hardrock. De vierde klapper is BUTTCRACK. Zij spelen een mengel moes van eigen materiaal en covers in een eigen stijl, die men kan omschrijven als: alternatieve rock met een scherp randje. De band timmert vrolijk verder aan zijn nog prille carrière, zoals de leden zelf zeg gen, en toont zijn kunnen op Meijel Pop. Als twee na laatste staat NO WAY OUT uit Weert in de schijnwerpers. De band heeft ten opzichte van vorig jaar een ver andering ondergaan. De nieuwe aanwin sten zijn drummer Johan en tweede gita rist Rob. Het repertoire bestaat uit top 50 nummers en covers van U2 en Tina Turner. Zes, zes zes. TROUBLE IN THE HOTHOUSE. Voor velen is alleen al de naam genoeg om Meijel Pop te bezoeken. Een groep die zijn oorsprong heeft in '93. Met door de jaren wat wisselingen, staat de samenstelling van de band nü als een huis. Een opmerkelijke band die oude en nieuwe rock-popnummers brengt, afge wisseld met sterke ballads. Stevige muziek met de nodige portie sentiment en humor. DREAMLINE, vorig jaar nieuw op Meijel Pop, heeft nu de eer dit evene ment af te sluiten. Dreamline draait al ver scheidene jaren mee in het muziekcircus. Na enkele optredens in '94 is besloten enkele symphonische rocknummers in de set te gooien. Verder speelt de band covers van Toto, Bon Jovi, afgewisseld met enke le solo-spots waarin de muzikanten zich individueel bewijzen. Evenals voorgaande jaren worden licht en geluid verzorgd door 'good old' Johan Maassen: een garantie voor perfecte sfeer. KOM/KIJK/LUISTER/BELEEF/MEIJEL POP. Je moet het gehoord en gezien heb ben om er over mee te praten. Zondag, 29 oktober, 't Kloster in Meijel. Zaal open om 13.30 uur. Entree ƒ5,-. TROUBLE IN THE HOT HOUSE, één van de 7 groepen die zondag optreden.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1995 | | pagina 1