Weekbericht voor Meijel woensdag 13 september 1995 jaargang 51 nr. 37 Kinderdagverblijf BAMBI open op 17 september Gemeenteraad wordt standpunt over toekomstvisie gevraagd 17 T/M 23 SEPTEMER 1995 COLLECTEWEEK PRINSES BEATRIX FONDS e.c. Truijenhof Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936-)92243 Fax (04936)-93861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766)-2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936-)92243 WEEKBERICHT WOR MEIJEL Verhoogde duo-box met speelhuisje bij kinderopvang Bambi In Meijel gaat op 17 september a.s. kin derdagverblijf BAMBI van start. Dit kin derdagverblijf is tot stand gekomen op ini tiatief van Iduna Verstappen-Thijssen. Zij heeft een poos geleden de voorbereidin gen opgestart en dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van de Stichting Kinderopvang Meijel en de inrichting van een gedeelte van het Mavo-gebouw tot kinderdagverblijf. Op 17 september gaat BAMBI van start met 5 aanmeldingen voor direct en 2 aan meldingen op termijn. Huisvesting. Kinderdagverblijf Bambi is gevestigd aan de Kerkstraat nr. 7. Stichting Kinderop vang Meijel huurt twee lokalen van de Mavo. Deze ruimten zijn de afgelopen maanden aangepast en ingericht voor kin deropvang. Gezien vanuit de Kerkstraat ligt de ingang van het kinderdagverblijf aan de rechterzijkant van het Mavo gebouw. Het kinderdagverblijf beschikt over een eigen, aparte ingang. De totale opperlakte bedraagt ongeveer 105 m2. Er is een grote speelzaal van 50 m2, waarin o.a. een grote box met speel huisje. Middels een grote doorgang is deze ruimte verbonden met de knutsel/eetruim- te, waarin een grote groeps(eet)tafel staat en een apart keukengedeelte gerealiseerd is. Verder zijn er twee slaapruimten, een voor baby's en een voor peuters, en is er een sanitair gedeelte met een toilet voor vol wassenen, een kindertoilet, lage wasbak ken en een grote aankleedtafel met inge bouwd babybadje. Direct aangrenzend aan de lokalen is er een goed beveiligde en ook van binnenuit overzienbare buitenruimte. Hier is een grote zandbak te vinden, een grasveldje en een pad dat gelegenheid biédt om te fiet sen. De speeltoestellen, zoals glijbaan en wip, zijn verplaatsbaar en dus geschikt voor binnen- en buitengebruik. Capaciteit. De hierboven beschreven voorzieningen zijn ingericht op een maximum capaciteit van 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Volgens de wettelijke normen moet er per groep van 6 kinderen een gediplo meerde kracht werkzaam zijn. Voorlopig start Iduna als groepsleidster; zij is gedi plomeerd verpleegkundige. Wanneer de groepsgrootte dit vereist kan zij een beroep doen op Mylène Geuskens als tweede gediplomeerde kracht. Zij heeft de opleiding MDGO-Agogisch werk afge rond. Verder wordt er gewerkt met 5 vrij willigsters. Van deze vrijwilligsters, die allen ervaring hebben met kinderen, wer ken er 4 een vast dagdeel; 1 vrijwilligster is beschikbaar op oproepbasis. Verder is het mogelijk dat er in een bepaalde perio de stagiaires werkzaam zullen zijn. Dagindeling. In het kinderdagverblijf is de werkwijze erg indiviueel gericht en de totale opzet is kleinschalig. Een dag in het kinderdagver blijf duurt van 8.00 tot 18.00 uur en is ver deeld in 2 dagdelen. Om een goede orga nisatie op te zetten zijn er bepaalde activi teiten vastgelegd en aan tijd gebonden. Zo geldt de regel dat het brengen en halen op vaste tijden gebeurt: tussen 8.00 en 9.00 uur, van 12.45 tot 13.15 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Wanneer werktijden van ouders niet overeenstemmen met deze tij den, dan bestaat de mogelijkheid daar in overleg van af te wijken. Om 10.15 uur en om 15.15 uur wordt er gezamenlijk iets gedronken en van 12.15 tot 12.45 uur wordt er gegeten. Voor zuigelingen wordt voor ieder kind het eigen schema met slaap- en voeding stijden aangehouden. Kosten. Het kinderdagverblijf is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur. De kosten voor kinderopvang bedra gen f 25,00 per dagdeel ('n dagdeel is vijf uur) voor het eerste kind en f 15,00 per dagdeel voor het tweede kind uit een gezin. Dit bedrag is inclusief eten, drinken en fruit. Alleen voor zuigelingen dient de flesvoeding meegegeven te worden. Als extra service biedt het kinderdagver blijf de mogelijkheid om kinderen inci denteel een dagdeel, (een ochtend of mid dag) of een gehele dag op te vangen tegen het normale tarief. Dit dient van te voren (telefonisch) besproken te worden en het kan uiteraard alleen als de groepsgrootte op dat dagdeel het toelaat. Open Dag. Op zondag 17 september wordt om 13.00 uur Kinderdagverblijf Bambi officieel geopend door wethouder Willems. Aan sluitend aan de opening wordt er een bal lonnenwedstrijd gehouden. Van 13.30 tot 17.00 uur is er een Open Dag en is kinderdagverblijf Bambi voor iedereen die belangstelling heeft toegan kelijk. Tijdens deze Open Dag vinden er tal van activiteiten plaats. Kinderen kun nen zich laten schminken, ze kunnen deel nemen aan een kleurwedstrijd, men kan buttons maken en naar de film Bambi kij ken. Bovendien zal de aanwezigheid van een clown veel kinderen aanspreken. Voor (aanstaande) ouders en andere belangstel lenden is er een informatiebalie ingericht. In het dagelijks leven van Mavo en kin derdagverblijf zullen beide instellingen volledig gescheiden opereren. Voor deze Open Dag echter maakt het kinderdagver blijf gebruik van de aula van de Mavo om bezoekers een kopje koffie of thee of een glaasje ranja aan te bieden. Op de Open Dag is Bambi alleen bereikbaar via de ingang aan de Kerkstraat. Stichting Kinderopvang Meijel hoopt dat veel belangstellenden van deze eerste kennis makingsmogelijkheid gebruik zullen maken. U bent er van harte welkom. Red. Tijdens de raadsvergadering van maandag 18 september gaat de gemeenteraad dis cussiëren over de toekomstvisie en de daarbij behorende deelrapporten die door BRO-Adviseurs opgesteld zijn en onlangs aan het gemeentebestuur zijn aangeboden. De toekomstvisie valt uiteen in drie onder delen waarover de gemeenteraad 'n uit spraak gevraagd wordt. Dat zijn de toe komstvisie in hoofdlijnen, het lokatie- onderzoek voor het toekomstige woonge bied en de voorstellen m.b.t. de centrumontwikkeling Toekomstvisie in hoofdlijnen BRO-Adviseurs geven in de toekomstvi sie in hoofdlijnen aan op welke beleidster reinen er voor de gemeente Meijel de komende tien jaar duidelijke perspectie ven liggen die nader ontwikkeld kunnen worden. Ook. wordt aangegeven met welke bedreigingen Meijel te maken krijgt. Dat gebeurt vanuit de bestaande situatie, waarover BRO-Adviseurs schrij ven, dat Meijel een gemeente (is) met een aangenaam, prettig woonklimaat. Voor de schaal van de gemeente is het voorzieningenniveau zeer goed te noe men". Volgens het onderzoeksbureau is het belangrijk dat ook in de toekomst over deze 'eigen' voorzieningen beschikt kan worden. "De kans dat er een eind zal komen aan de huidige goedkope wijze van verplaatsen, is bepaald niet uitgesloten", zo wordt opgemerkt. Tevens wordt aan gegeven dat de gasten die de campings bezoeken, ook gebruik maken van de plaatselijke voorzieningen. "Hierdoor ont staat een dynamiek in de gemeenschap die de leefbaarheid vergroot", aldus BRO- Adviseurs, door wie bovendien de ver wachting uitgesproken wordt dat de komende jaren zowel de kwaliteit van het woonklimaat als de toeristische kwaliteit van Meijel zullen stijgen, doordat geurbe- perkende maatregelen op intensieve vee houderijen de geurhinder zullen vermin deren. Met ruim 1.000 arbeidsplaatsen kan Meijel sociaal en economisch voldoende slagkracht ontwikkelen om als bestuurlij ke eenheid herkenbaar te zijn. "Echter, het streven naar bestuurlijke schaalvergroting kan er toe leiden dat de gemeente bestuur lijk in een groter geheel op zal gaan. Voor de aanbevelingen die in dit rapport wor den gedaan, is dit niet werkelijk relevant", aldus de onderzoekers. Perspectieven "Toerisme dient nog meer gemeentelijk speerpunt te worden", aldus BRO- Adviseurs. Bepleit wordt om in de te ont wikkelen aktiviteiten de Peel nadrukkelijk als herkenbare peiler te gaan gebruiken. "Maar daarnaast moeten ook de kanalen vanuit toeristisch perspectief worden ont wikkeld en dient ook het centrum van de kern aangepakt te worden". De terugval van de werkgelegenheid in de extensieve landbouw kan voor 'n belangrijk deel opgevangen worden door de glastuin bouw. Daarbij gaat het volgens BRO- Adviseurs niet om 'n spectaculaire groei, "...maar om een voortbouwen op een in gang gezette concentratie van de glastuin bouw". In de richting van de hogere over heid dient de gemeente duidelijk te maken dat 'n koude sanering van agrarische bedrijven tengevolge van beperkte ont wikkelingsmogelijkheden in de gebieden rondom de Groote Peel, onaanvaardbaar is. "Een actief aankoopbeleid of verplaat- singsbeleid van bestaande bedrijven is noodzakelijk", wordt opgemerkt. Ook al geeft de provincie geen extra groeimogelijkheden aan Meijel, toch kan de gemeente op het gebied van het wonen wel wat doen: "De gemeente kan inspelen op de aanwezigheid van een verzorgings tehuis en een levendig centrum om voor de regio meer opvangmogelijkheden te bieden voor senioren". M.b.t. het centrumgebied wordt de nood zaak van de uitvoering van de opgestelde ontwikkelingsvisie onderstreept: "Inrich ting van het Raadhuisplein, als ontmoe tingsruimte voor bewoner en toerist, en verdergaande verfraaiing van de daarop uitmondende straten, is een voorwaarde voor het houden en extra aantrekken van bezoekers". Voor al deze zaken is door BRO-Advi seurs 'n ontwikkelingsprogramma uitge werkt waarin aangegeven wordt aan welke punten gewerkt kan gaan worden om een en ander in de gewenste richting te sturen. Toekomstig woongebied BRO-Adviseurs zien de lokatie Startebos, ruimtelijk gezien, als de meest gunstige lokatie ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw woongebied, maar toch wordt daarvoor niet gekozen. "Minder goede ontsluitingsmogelijkheden, het ver dwijnen van camping Startebos als toeris tische eenheid en de aanwezigheid van goede alternatieve woonlokaties leiden tot de conclusie om de camping Startebos niet te bestemmen tot toekomstig woonge bied". Als de voorkeur gegeven wordt aan het onaangetast laten van camping Startebos zijn er volgens het onderzoeks bureau twee mogelijkheden, namelijk de lokatie ten oosten van de Heufkesweg en een verdeling van de woningbouw over meerdere kleinere lokaties. Dit laatste alternatief, namelijk 'n verdeling van de woningbouw over de lokaties ten oosten van het bejaardenoord (tot het verlengde van de Steenkampseweg), de lokatie Steegstraat en een beperkte invulling van de lokatie Heufkesweg, krijgt de voorkeur van BRO-Adviseurs. Daarbijwordt wel aangetekend, dat bij de bepaling van de capaciteit en de fasering de mogelijkheden tot benutting van het gebied tussen de sporthal, de Mavo en de Dorpsstraat onderzocht moeten worden. Centrumontwikkeling Volgens BRO-Adviseurs dienen de schamele inrichting van het Raadhuisplein en de sobere inrichting van de Dorpsstraat verbeterd te worden. De herinrichting van het Raadhuisplein heeft daarbij de hoogste prioriteit". In het rapport wordt ervoor gepleit om de investeringen te concentre ren op het gebied dat het 'hart' van Meijel moet worden, te weten het Raadhuisplein en de daarop aansluitende wegen: de Dorpsstraat als belangrijkste winkelstraat, de aansluiting naar het Alexanderplein en de aanzetten van de Jan Truijenstraat en de Kerkstraat. Dit centrumgebied zou vol gens het adviesbureau afgebakend moeten worden door 'n soort 'poorten', waardoor de bezoeker daadwerkelijk ervaart dat hij zich in het centrum bevindt. Het adviesbu reau onderschrijft de door de IMK Stuurgroep verwoorde opvatting om in het centrum 'n concentratiegebied vast te stel len. Daarbinnen zijn nieuwe vestigingen van winkels mogelijk. In de aanloopgebie- den tot het concentratiegebied kunnen de bestaande winkels gehandhaafd worden en ze mogen uitbreiden, nieuwvestigingen worden daar echter niet toegestaan. Collegevoorstel inrichting centrumgebied Het College heeft voor de herinrichting van 't centrum 'n procedurevoorstel uitge werkt en stelt de gemeenteraad aanstaande maandag voor om voor 't Raadhuisplein 'n plan te laten uitwerken zoals dat door het adviesbureau voorgesteld is. Tevens wordt voorgesteld voor het gedeelte van de Schoolstraat vanaf de aansluiting Kerk- veld tot de aansluiting met de Steegstraat in overleg met de daar gevestigde onder nemers en de aanwonenden te komen tot 'n herinrichtingsplan tot 'n maximaal investeringsbedrag van f 200.000,-. Het College neemt de concentratiegedachte over en stelt voor om daarvoor 'n juridi sche regeling uit te werken. M.b.t. de uit voering stelt het College zich op het stand punt dat de aanpassing van Raadhuisplein en directe omgeving vóór de zomerperio de van 1996 afgerond moeten zijn en dat daarbij de herinrichting van de School straat zo mogelijk betrokken wordt. De gemeenteraad vergadert maandag 18 september om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis over deze plannen. Red. KOPIJ GRAAG OP SCHIJFJE Dit jaar 10% meer collectanten op stap voor mensen met spierziektes U kunt de komende week - van 17 t/m 23 september - aan de collectebus bijna niet ontkomen. Meer dan 60.000 collectanten (dat is 10% meer dan vorig jaar) zijn dan onderweg om geld op te halen voor het Prinses Beatrix Fonds. Dit fonds, waarvan de Koningin beschermvrouwe is, overkoe pelt alle belangenverenigingen van spier- zieken, die lijden aan onder andere polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Hunting ton, spasticiteit, multiple sclerose. 200.000 zieken Meer dan 200.000 mensen in Nederland lijden aan één van deze ziektes. Om dat aantal drastisch terug te dringen, zijn er medicijnen nodig waarnaar de weten schappers nog op zoek zijn. Dat werk vraagt veel geld, geld dat door het Prinses Beatrix Fonds wordt geleverd. Behalve dit en het subsidiëren van de patiëntenbelan- genverenig'ingen, levert het PBF ook veel individuele hulp. Bijvoorbeeld hulpmid delen om gehandicaptensport mogelijk te maken, een piano voor therapeutische doeleinden, het aanleggen van een hel- lingbaan, speciale rolstoelen om rolstoel- dansen mogelijk te maken. Vakantiebungalows Maar de belangrijkste activiteit van het volgend jaar jubilerende fonds (40 jaar) wordt een forse uitbreiding van het aantal aangepaste vakantiebungalows voor ge handicapten en hun familie. Dit jaar wordt het negende vakantiehuis neergezet. Helaas nog altijd een druppel op een gloeiende plaat. Nu kunnen jaarlijks enke le honderden gehandicapten met hun familie één week op vakantie. Met de aan gepaste bungalows die de komende paar jaar met medewerking van een gerenom meerde exploitant van vakantieparken worden neergezet, komt dat aantal op 15. De gehandicapten kunnen dan bovendien twee weken in plaats van één week met vakantie. En dat allemaal dankzij uw medewerking. Loop dus niet weg als u een collectant ziet, maar geef. Toch gemist? Stort dan uw bijdrage op giro 969. Inzenders van (verenigings)kopij: LEVER KOPIJ ZO MOGELIJK OP DISKETTE IN. EEN PRINTJE VAN DE TE PLAATSEN TEKST GRAAG BIJVOEGEN. Het nieuwe educatief centrum "Truij- enhofwaarin IVN-Meijel en heemkunde- vereniging Medelo samengaan heeft de afgelopen zomermaanden zijn poort regel matig open gehad. Er zijn verschillende groepen op bezoek geweest en ook enke lingen. Maar het tropische weer heeft geen hordes toeristen naar deze nat-weer-voor- ziening doen toestromen! Dat komt mis schien nog wel. De komende tijd moet er het een en ander gaan gebeuren aan de inrichting van de bovenverdieping en ook op de begane grond «moeten werkzaamhe den verricht worden. Daarom hebben wij voorlopig geen openstelling. Ons streven is om met de herfstvakantie de poort weer te openen. Wij zullen de openstelling bij tijds in het Weekbericht bekendmaken. Bestuur e.c. Truijenhof

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1995 | | pagina 1