Maandag 21 augustus: raadsvergadering mm/Pm Zaterdag 19 augustus: Taptoe te Meijel Donateursaktie Harmonie Eendracht Meijels Büurtenfestijn op 26 augustus Tsu Tsu Blema festival Gym je fit WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1995 51E JAARGANG NO. 33 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936-)92243 Fax (04936-)93861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten. Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766-)2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936-)92243 WEEKBERICHT VOOR flEUEL Trmr»rrTTTTTT' Aanstaande maandag vergadert de ge meenteraad weer voor 't eerst na de vakantieperiode. Tijdens deze vergade ring worden de volgende voorstellen van het College ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd: -Voorstel tot vastleggen welk raadslid bij verhindering van de burgemeester en alle wethouders het ambt van de burgemeester waarneemt. Het College stelt voor Dhr. van Dessel als het oudste gemeenteraadslid (in leeftijds jaren) te belasten met deze waarneming gedurende deze raadsperiode. -Voorstel tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening. De wijzigingen hebben vrijwel uitslui tend betrekking op de aanpassing aan di verse wetten, die zijn doorgevoerd. Het gaat dus om een juridisch-technische aanpassing en van nieuw beleid is geen sprake. -Voorstel tot vaststelling van de overeen komst tussen Gemeente Meijel en de Kath. Stichting tot Bevordering van het Basisonderwijs te Meijel i.v.m. "voorzie ningen". In deze overeenkomst is vastgelegd, dat de gemeente het bedrag dat jaarlijks van 't Rijk ontvangen wordt voor het basis onderwijs aanvult met f 13.781,- ter on derstreping van 't belang, dat de gemeen te hecht aan goede logopedie en aan de gewestelijke uitwerking van de Onder wijsbegeleidingsdienst. -Voorstel tot ongegrondverklaring van het bezwaarschrift van het IMK gericht tegen beëindiging van het subsidie. -Voorstel tot vaststelling van de le algehe le bijstellingswijziging begroting 1995. Deze bijstellingswijziging heeft tot ge volg dat het saldo van de Gewone Dienst met ruim f 83.000,- positief beïnvloed wordt. In plaats van 'n geraamd nadelig saldo van ruim f 15.000,- op de begroting 1995 wordt nu een positief saldo van ruim f 68.000,- geraamd. -Voorstel tot vaststelling jaarrekening 1994. -Voorstel tot vaststelling tarief, besteding en verordening toeristenbelasting 1996. Over dit voorstel waren jl. maandag nog geen gegevens beschikbaar. -Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor stedebouwkundige werk zaamheden t.b.v. een vijftal projecten. Het College stelt voor BRO Adviseurs opdracht te verstrekken voor 't ontwik kelen van inrichtingsplannen voor de noordelijke entree van de Dorpsstraat, voor het gebied ten oosten van de Dorps straat tussen de Kurversweg en de Kerk straat en voor de stedebouwkundige op bouw van 'n potentieel woongebied gelegen ten oosten van verzorgingshuis St. Jozef. Tevens worden de stedebouw kundige randvoorwaarden indien ver zorgingshuis St. Jozef wordt uitgebreid en de stedebouwkundige randvoorwaar den bij uitbreiding van het gemeentehuis aangegeven. De totale investeringskos ten worden geraamd op f 34.665,-. -Voorstel tot aanpassing van de beleidsre gels voor het handhavingsbeleid op het ge bied van de ruimtelijke ordening. Deze aanpassing is een gevolg van een rechterlijke uitspraak in een andere ge meente, waarin bepaald is dat iedereen die aantoont op een bepaalde datum per manent in een zomerhuis te wonen of op het adres van een zomerhuis in het bevol kingsregister te staan ingeschreven, mag blijven wonen. Het College stelt voor de beleidsregels die op 8 mei 1995 werden vastgesteld in die zin aan te passen. -Voorstel inzake verbetering woonomge ving Hagelkruisveld. Over dit voorstel waren jl. maandag nog geen gegevens beschikbaar. -Verkoop leidingstrook Kruisstraat aan Bohaco B.V. Bohaco B.V. heeft een verzoek ingediend om de leidingstrook langs het eigen per ceel te kunnen kopen om die strook te be bouwen of om 'n hekwerk daarop te plaatsen. Het College stelt voor deze strook grond (ca. 323 m2) te verkopen voor f 45,- per m2. -Voorstel tot aankoop van een strook grond aan de Heufkesweg van Dhr. A. Poels. Het College stelt voor van Dhr. Poels, Heufkesweg 12, een strook grond van 119 m2 aan te kopen voor een prijs van f 12.500,-. -Verzoek overschrijving pacht van perceel P 126. Het College stelt voor het pachtcontract voor dit perceel, dat thans verpacht is aan Dhr. Th. Mestrom, Randweg 1over te schrijven op diens zoon P.A.M. Mes trom, Simonshoekse Steeg 4. -Voorstel tot vaststelling van het jaarver slag 1994 met betrekking tot de uitvoering van de B.U.G.M.- en N.M.P.-taken. -Voorstel tot vaststelling van het Conve nant Interim Ammoniakbeleid Limburg. Door een uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State is ko men vast te staan dat het in april 1994 vastgestelde convenant niet als een Am- moniakreductieplan kan worden be schouwd. In een bestuurlijke bijeen komst van provincie, gemeenten en LLTB in december 1994 is afgesproken 't convenant zowel inhoudelijk als proce dureel aan te passen. Het nu voorliggen de voorstel is daarvan 't gevolg en het College stelt voor dit convenant vast te stellen. Behalve de hierboven weergegeven voor stellen worden tijdens deze raadsvergade ring vaste agendapunten, zoals de vast stelling van besluitenlijst(en), mededelin gen, ingekomen stukken en de rondvraag aan de orde gesteld. De openbare raads vergadering wordt in de raadszaal gehou den en begint om 19.30 uur. Red. Zoals elk jaar houdt Harmonie Een dracht ook dit jaar weer haar jaarlijkse donateursaktie. In de week van 19 t/m 26 augustus a.s. zullen leden van Harmonie Eendracht weer rondgaan met donateurskaarten. De prijs per lot van de, aan deze dona teursaktie verbonden loterij is 2,50. Een hele kaart kost 10,-. Er zijn prachtige prijzen te winnen. Harmonie Eendracht hoopt dat haar mensen niet vergeefs bij u aankloppen, want uw financiële steun is onmisbaar. Mede door uw bijdrage maakt u het mo gelijk, dat Harmonie Eendracht kan wer ken aan de muzikale opbouw van haar vereniging. Een opbouw, welke al begint bij de jeugd. In het jeugdensemble leren zij samen muziek te maken en worden zij zo voorbereid op het grote korps. De op leiding houdt niet op bij de overstap van het jeugdensemble naar het korps. Door middel van lessen bij Kreato en repetities in kleine groepen wordt constant ge schaafd aan het muzikale niveau van de leden. Tijdens de festiviteiten op Koninginne dag, 4/5 mei, Eerste H. Communie, in tocht St. Nicolaas, 50-jarige bruiloften treedt Harmonie Eendracht naar buiten. Jaarlijks luistert het korps in november een H. Mis ter ere van St. Caecilia op. Sinds vorig jaar laat Harmonie Een dracht Meijel genieten van een galacon cert. Vers in het geheugen ligt nog het concert met Lee Towers. Dit jaar wordt het een concert met Marco Bakker samen met het Meijels Mannenkoor, Meijels Vrouwenkoor, Jongerenkoor Meijel en de Veengalm uit Neerkant. Het jaar wordt uiteraard afgesloten met het Oude- jaarsconcert samen met het Mannen koor. Kortom aktiviteiten genoeg om onze ver eniging te steunen. Daarom, laat onze mensen niet vergeefs bij u aankloppen en Steun Harmonie Eendracht. UITNODIGING VOOR DE ACHTERBANVERGADERING VAN DE MEIJELSE VOLKSPARTIJ In verband met de a.s. raadsvergadering die op maandag 21 augustus gehouden wordt, willen wij alle leden en belangstel lenden uitnodigen voor de achterbanver gadering, die gehouden wordt op: don derdag 17 augustus 1995 om 20.30 uur in Hotel de Zwaan. Aan de orde komen: 1. Bespreking overeenkomst gemeente Meijel en de Kath. Stichting tot bevorde ring van het basisonderwijs te Meijel 1.v.m. voorziening. 2. Voorstel tot vaststelling jaarrekening 1994. 3. Voorstel krediet voor stedebouwkun dige werkzaamheden t.b.v. een vijftal projekten. 4. Voorstel inzake verbetering woonom geving Hagelkruisveld. 5. Voorstel tot vaststelling tarief, beste ding en verordening toeristenbelasting 1996. 6. Voorstel tot aankoop grond aan de Heufkesweg. 7. Vaststelling convenant Interim Am moniakbeleid Limburg. 8. Alles wat de aanwezigen ter tafel wil len brengen. 9. Voorstel vergadering en tijd voor 1996. Bij voorbaat dank en tot ziens! Giel Janssen, Karei Leenders, Wil Thijs- sen, Albert Valentijn, Toon Weekers. CDA Bij deze wordt elk lid en andere belang stellenden uitgenodigd voor een achter banvergadering met de CDA-Fraktie op donderdag 17 augustus. Aan de orde is de agenda voor de raads vergadering van maandag 21-8-95 en al datgene wat daarnaast ter tafel komt. Aanvang van de vergadering is 20.30 uur en vindt plaats bij Janssen-Jaspers. Tot dan, het bestuur CDA-Meijel. Jachthoorn- en Trompetterkorps St. Willibrordus organiseert aanstaande zaterdag (19 augustus), in samenwer king met de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, de jaarlijkse Taptoe van het district Weert. Deze Taptoe vindt plaats op het Alexanderplein en wordt begonnen met een stertocht. De deelnemende verenigingen vertrekken vanaf een viertal plaatsen om 19.00 uur in de richting van het Meijelse centrum en komen, na eemn tocht door een aan tal straten, samen op het Alexander plein. Daar begint het showgedeelte, nadat om 19.30 uur de officiUele ope ning heeft plaatsgevonden. Het pro gramma van de Taptoe ziet er als volgt uit: 19.45-20.00 uur: Klaroenkorps Schut tersgilde St. Lucie. 20.00-20.15 uur: Majorettenkorps Mèhlse Dörskes. 20.15-20.30 uur: Drumfanfare Anima te Heel. 20.30-20.45 uur: Trompetterkorps St. Nicolaas Heythuysen. 20.45-21.00 uur: Fluit- en Tamboer korps St. Job Leuken. 21.00-21.15 uur: Majorettenkorps Mèhlse Dörskes. 21.15-21.30uur: Drum- en Trompetter korps St. Nicolaas Meijel. 21.30-21.45 uur: St. Willibrordus Meijel: Exercitiegroep Meijel. 21.45-22.15 uur: Jachthoorn- en Trompetterkorps St. Willibrordus Meijel. 10 Meijelse buurtverenigingen zijn er he lemaal klaar voor om op zaterdag 26 au gustus op een zeer sportief gebeuren te strijden om de meest begeerde titel van Meijel de 'Meestertitel 1996'. Voor het eerst zal het buurtenfestijn zich dit jaar afspelen op één dag. Om 13.00 uur zal burgemeester H. Vos de opening verrich ten van dit festijn. Wanneer de 10 buurt verenigingen zich voorgesteld hebben met hun joker aan het publiek, zal aan sluitend het programma aanvangen met de spellen die dit jaar het thema 'Flower Power' met zich meedragen. Tevens zul len 10 buurtverenigingen het creatief ge deelte van hun buurt waar moeten ma ken ten overstaande van het publiek. Om 18.30 uur zal de voorlopige uitslag van het middagprogramma ingevuld kunnen worden. Om 19.45 uur zal het grandioze avond programma aanvangen met een grootse loterij die in de loop van de avond gehou den wordt met vele prijzen, geschonken door de ondernemers van Meijel (onder nemers, hartelijk dank) met als hoofd prijs een tuinset. De trekking van deze lo terij zal gedaan worden door burgemees ter H. Vos. De Mysterygast van deze avond zal ook wederom geraden moeten worden. Dit zal gebeuren door het stellen van vragen aan de Mysterygast, die dan zelf zal reageren op deze vragen met bordjes waarop de tekst 'ja' of 'nee' zal staan. Dit zal voor de 10 buurtverenigin gen wederom een moeilijk onderdeel van de avond zijn. Als prominente gasten zul len dit jaar de leidsters van Jong Neder land in aktie komen. Wij verwachten dan ook geheel Jong Nederland in de feest tent om hun leidsters aan te moedigen. Maar het echte klapstuk van het buurten festijn van deze avond zijn toch de 10 buurtverenigingen die om beurten hun play-back-act zullen presenteren aan het publiek. Het publiek dat voor dit optre den altijd in zeer groten getale naar de feesttent komt, iets wat door de artiesten ook als zeer prettig ervaren wordt. Een jury van Meijel en een jury uit Ospel zul len op kundige wijze tot een puntenver deling moeten komen, iets wat zeer moei lijk zal zijn. Rond het middernachtelijk uur zal dan ook een einduitslag bekend gemaakt wor den en zal elke buurtvereniging gehul digd worden met dankwoorden en prijs. Verder een oproep van bestuur en buurt verenigingen aan geheel Meijel en om streken. Wij hebben wederom een grote re tent voor dit festijn op die dag. Kom dit festijn met zijn allen bezoeken dan hebben wij als organisatie en de tien buurtverenigingen waardering voor het geen wij aan u willen tonen. Toegang gra tis. Het bestuur GMB Hierbij nodigen wij alle leden en belang stellenden uit voor het bijwonen van de achterbanvergadering op donderdag 17 augustus 1995 en wel om 19.30 uur in Hotel de Zwaan. Als belangrijkste punt staat op de agenda: - voorbespreking onderwerpen raads vergadering 21 augustus 1995. De agenda voor de raadsvergadering vindt u elders in dit Weekbericht. Voor informatie of opmerkingen over de te behandelen onderwerpen en/of over andere algemene zaken kunt u terecht bij Henk Verstappen, tel. 3301, of Mart Rooijakkers, tel. 2241. Wij hopen vele geïnteresseerden te kun nen begroeten. Namens de Partij van de Arbeid, afd. Meijel, Jan Knops (secretaris). Een week na het Hömöwö festival in Ca- dier en Keer is er in Den Deel te Deurne het Tsu Tsu Blema festival op zaterdag 26 augustus. Tsu Tsu Blema betekent 'de Oudheid' en vanuit de traditie ter oud heid zijn deze festivals ontstaan. Vroeger toen de Romeinen Egypte bin nenvielen vluchtten de Ga's naar het zui den. Andere oorlogen volgden. Dat bete kende verder naar het zuiden trekken onder barre omstandigheden en mislukte oogsten. De Ga's vestigden zich in o.a. Togo en Ghana. Na een periode van langdurige regen was er eindelijk een overvloedige oogst. De mensen waren zo blij dat ze God dankten den gegeven, zitten oefeningen uit aero bics, callanetics en steps. Het programma is zo gekozen dat iedereen, getraind en ongetraind, hieraan op eigen niveau kan deelnemen. Heb je interesse, kom dan vrijblijvend eens een keer meedoen of bel voor inlich tingen Marij Schreurs, tel. 04749-5438. We gaan weer van starte met de bewe- gingslessen en wel op woensdagmorgen 16 augustus om 9.00 uur en op donder dagmorgen 17 augustus om 8.45 uur. Plaats sporthal 'De Körref aan de Kur versweg. Nieuwe leden zijn van harte welkom. De les duurt een uur en bestaat uit: - een warming-up om de bloedsomloop te stimuleren en de spieren op te war men. - een conditiegedeelte waarbij het uit houdingsvermogen centraal staat. - spierversterkende oefeningen om Je spieren strakker en sterker te maken en zodoende je figuur te verbeteren. - stretch-cooldown oefeningen ter voor koming van blessures en stijve spieren. In de lessen, welke veelal op muziek wor- OPENINGSTIJDEN VW-KANTOQR 26 juni t/m 2 sept.: 10.00 - 15.00 uur. Op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur. Op zon- en feestdagen gesloten. Telefoon VVV-kantoor 04766-3273. met een groot feest: het Hómöwo, letter lijk: De honger moet gaan slapen. Sinds dien wordt dit feest in ere gehouden. Op het Tsu Tsu Blema festival ontbreekt de Afrikaanse keuken dus zeker niet. Muziek is onlosmakelijk verbonden met de Afrikaanse cultuur. Vooral trommels, bells en de maracash zijn veel gebruikte instrumenten. Tijdens het festival kunt u deelnemen aan dans- en percussiework shops. Verder is er een modeshow van Afri kaanse kleding waarbij verteld wordt over de traditie bij geboorte tot dood. Het Tsu Tsu Blema festival begint om 15.00 uur en zal om 0.30 uur afgelopen zijn. Deze dag is een mooie gelegenheid om kennis te maken met de Afrikaanse cultuur en traditie. Een feestelijk, dan send en informatjef festival. De voorver koop is reeds gestart bij VVV-kantoor te Meijel.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1995 | | pagina 1