Weer werk van Pieter Verstappen geselecteerd voor 'Birds in Art' Deze week grandioos prijzenfestijn op feestweekmarkt Zaterdag 8 juli: Taptoe te Meijel 11 John Koopmans 25 jaar verbonden aan Autobedrijf Joosten r WÊéÊk mm yw 1 ÉI lltCT Kindervakantiewerk Meijel Het Weekbericht tijdens de vakantie WOENSDAG 5 JULI 1995 51E JAARGANG NO. 27 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V Postbus 14, 5720 AA Asten (04936-)92243 Fax(04936-)93861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten. Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766-)2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936-)92243 Vorkmeer |9 S 4S?~ WEEKBERICHT VOOR flEUEL Voor de derde keer in vier jaar tijd is 'n schilderij van natuurschilder Pieter Ver stappen geselecteerd voor de zeer invloed rijke tentoonstelling 'Birds in Art' die op 7 september in Wausau, 'n stad in de Amerikaanse staat Wisconsin, geopend wordt. Het schilderij 'Satisfaction' (zié bijgaande foto) werd door de jury geselec teerd uit de ruim 1.000 inzendingen van meer dan 600 kunstenaars. MET IETS APARTS KOMEN "Ik tel er nooit op dat mijn werk geselec teerd wordt, wantje moet met iets aparts komen om erbij te zijn. Dat geldt dit jaar in versterkte mate, omdat de voorzitter van de jury 'n voorliefde voor aquarel heeft", aldus de 43-jarige Pieter, die vol daan is over de uitverkiezing van zijn werk, 'n schilderij in acryl, voor deze ten toonstelling. 'Birds in Art' wordt dit jaar voor de 20ste keer gehouden en heeft in die jaren 'n enorme naam opgebouwd op het gebied van de natuurschilderkunst. "Je telt mee op dit vakgebied als je gese lecteerd wordt voor 'Birds in Art' dat als de toonaangevende tentoonstelling op het gebied van Wildlife Art wordt be schouwd", aldus Pieter, die op 7, 8 en 9 september samen met z'n vrouw Judith tijdens het openingsweekend van de ten toonstelling in Wassau aanwezig zal zijn. Op deze jubileumtentoonstelling zijn dit jaar 75 geselecteerde werken te bezichti gen. Daarvan beslaat ruim de helft uit schilderwerken in diverse technieken, terwijl er 'n dertigtal driedimensionale kunstwerken uitgekozen is. "Andere ja ren werden altijd 100 inzendingen uitge kozen en ik heb 't idee dat dit jaar de twintig masters uit voorgaande jaren, de genen dus die door de jury toen tot de besten uitgeroepen zijn, gevraagd is werk aan te bieden, zodat er toch honderd wer ken geëxposeerd zullen zijn". Behalve in het Leigh Yawkey Woodson Art Mu seum in Wausau, waar deze expositie in zes wekeh tijd altijd enkele tienduizen den bezoekers trekt, zullen de geselec teerde werken in nog minstens twee an dere Amerikaanse musea geëxposeerd worden. WERK De inspiratiebron voor het uitgekozen werk 'Satisfaction' lag voor de Meijelse Wildlife Art schilder in de directe omge ving van zijn woning aan de Donk. Het grindgat in het gebied Heihorst-Donk vormt het decor waarin 'n tweetal wul pen 'n plaats heeft gekregen. "De titel van het werk ontstond tijdens het schil deren vanzelf', vertelt Pieter daarover. "Ik zie daarin 'n wulpenpaar, dat de kin deren groot heeft en intens tevreden te rugkijkt op de voorbije tijd. Vandaar 'Sa tisfaction', tevredenheid, voldoening". Die titel mag minstens ook 'n beetje van toepassing verklaard worden op Pieter zelf, die erin geslaagd is z'n hobby uit te bouwen tot 'n beroep, sinds hij zich van af 1986 full-time aan de natuurschilder kunst wijdt. "Naar dat werk gaat mijn hart uit, maar de basis van mijn werk is wel, dat er schilderijen gemaakt moeten worden om m'n gezin te onderhouden. Ik heb steeds gezegd: "De witte overal kan altijd nog"," merkt hij daarover op, daar mee verwijzend naar z'n voormalige be roep van huisschilder. 'n Aantal vaste opdrachten van naar schatting zo'n 70% van 't aantal werken dat hij jaarlijks maakt vormt de basis voor zijn werk. De overblijvende tijd kan hij geheel vrij invullen. Het moeten wer ken voor de verkoop betekent volgens Pieter zeker niet, dat daarmee het artis tieke naar de achtergrond gedrongen wordt. "In al mijn werken probeer ik steeds andere dingen te maken dan men gewend is. Ik vind het van belang, dat het werk de mensen aanspreekt". Volgens Pieter hoeft dat echter niet te betekenen dat z'n eigen ontwikkeling als natuur schilder daaraan ondergeschikt gemaakt Donderdag 6 juli is het zover! Voor het derde jaar op rij vindt dan de trekking plaats van de loterij, die de gezamen lijke marktkooplieden alle marktbezoe- kers aanbieden. Er zijn, net als voorgaande jaren, gewel dige prijzen te winnen. De hoofdprijs is een Zonnehemel ter waarde van 1.000,-. Ook de overige prijzen zijn zeer de moeite waard. Wat te denken van een herenfiets, 2 kleuren-TV's, 2 stereotorens, 2 wasdro gers, magnetron, 5 radio's, 5 walkman's, etc. Bovendien stellen alle marktkooplie den ook nog een prijs beschikbaar. Het totale prijzenpakket heeft maar liefst een waarde van 8.500,-. Afgelopen donderdag kreeg men bij be steding van 5,- een lot. Dit is op 6 juli ook het geval. Hierop moet naam en adres ingevuld worden. Alle loten kan men vervolgens in een ton op het markt terrein deponeren. Wethouder Willems zal om 21.00 uur vijftig winnaars van mooie prijzen uit de ton trekken. Voor waarde voor het winnen van een prijs is, dat u op 6 juli tijdens de prijsuitreiking wordt. "Je bent voortdurend bezig beel den en beeldjes te zoeken die je kunt ge bruiken voor je werk. Je zoekt steeds naar nieuwe manieren om datgene watje gezien hebt, vorm te geven". NIEUWE UITDAGING Een nieuwe uitdaging zegt hij gevonden te hebben in de vervaardiging van kleine bronzen plastieken van vogels en zoog dieren. "Tijdens tentoonstellingen die onlangs in Ravenstein en Duitsland ge houden zijn', bleek daarvoor duidelijke belangstelling te bestaan en ik wil dat verder uit gaan bouwen. Misschien kan ik met dat werk volgend jaar meedingen voor 'Birds in Art'. Mij bevalt dat soort werk namelijk ook heel goed. Het is meer 'n impressionistische stijl van werken. Het is niet zo gedetailleerd als 'n schil derij". Met veel genoegen kijken hij en z'n vrouw Judith uit naar september als de V.S. bezocht worden. Het fijne aan het bezoek aan de Verenigde Staten is vol gens Pieter, dat hij daar met collega's uit stekend kan overleggen over allerlei pro blemen waar hij als kunstenaar tegenaan loopt. "Het klinkt misschien raar, maar de ervaring van de afgelopen jaren is, dat er in Amerika nooit over geld wordt ge praat. Wel wordt er gesproken over tech nieken en over het oplossen van proble men. In dat opzicht is 'Birds in Art' de twee keren dat we daar zijn geweest heel interessant gebleken". Red. BERICHTEN VAN SVE Nieuw voor de regio Helden: een aanbod Engels en Nederlands op MAVO-niveau bij Vorkmeer. Vorkmeer start in samenwerking met het Dag-/Avondcollege Venlo na de zomer vakantie met de nieuwe cursussen: En gels en Nederlands op MAVO-niveau. Iedereen die de lagere school heeft afge maakt of heeft deelgenomen aan cursus sen Nederland^ en Engels bij Vorkmeer kan deelnemen. U kunt in twee jaar tijd een deeldiploma behalen voor Neder lands of Engels (of voor beide). Deel name aan het examen is NIET VER PLICHT! De lessen duren ongeveer 2 uur en worden 's avonds of overdag gege ven. De kosten bedragen 126,- per vak per jaar. Heeft u interesse? Bel dan tijdens kan tooruren met Vorkmeer, tel. 04760- 77350. KOPIJ GRAAG OP SCHIJFJE Inzenders van (verenigings)kopij: LEVER KOPIJ ZO MOGELIJK OP DISKETTE IN. EEN PRINTJE VAN DE TE PLAATSEN TEKST GRAAG BIJVOEGEN. aanwezig bent op het marktterrein. Dus kom naar de weekmarkt en doe mee aan dit grandioze prijzenfestijn, ziens op de weekmarkt! Tot Jachthoorn- en Trompetterkorps St. Wil- librordus organiseert aanstaande zater dag (8 juli), in samenwerking met de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, de jaarlijkse Taptoe van het district Weert. Deze Taptoe vindt plaats op het Alexanderplein en wordt begonnen met een stertocht. De deelnemende vereni gingen vertrekken vanaf een viertal plaatsen om 19.00 uur in de richting van het Meijelse centrum en komen, na een tocht door een aantal straten, samen op het Alexanderplein. Daar begint het showgedeelte, nadat om 19.30 uur de of ficiële opening 'heeft plaatsgevonden. Het programma van de Taptoe ziet er als volgt uit: 19.45-20.00 uur:. Klaroenkorps Schut tersgilde St. Lucie. 20.00-20.15 uur: Majorettengroep Mèhlse Dörskes. 20.15-20.30 uur: Jachthoorn- en Trom petterkorps St. Willibrordus Meijel. 20.30-20.45 uur: Trompetterkorps St. Nicolaas Heythuysen. 20.45-21.00 uur: Fluit- en Tamboer korps St. Job Leuken. 21.00-21.15 uur: Drum- en Trompetter korps St. Nicolaas Meijel. 21.15-21.30 uur: Majorettengroep Mèhlse Dörskes. 21.30-21.45 uur: Drumfanfare Animato Heel. 21.45-22.15 uur: Showkorps St. Petrus Banden Venray. Het was 6 juli 1970 toen John als leerling automonteur binnenstapte bij Autobe drijf Joosten, toen nog een universeel autobedrijf. Na enkele jaren ervaring en opleiding in de werkplaats maakte hij de overstap naar het onderdelenmagazijn. Door het verwerven van het Datsun-agentuur (nu Nissan) veranderde de structuur binnen het bedrijf gaandeweg en werden admini stratieve taken als werkplaatsplanning, werkplaatsfacturering en de externe dis tributie van onderdelen zijn taak. Het was een periode van bijscholen, cursus sen volgen en John groeide met het be drijf mee. Steeds meer werd zijn commerciële in slag duidelijk. Hij toonde een grote inte resse voor het contact met de klant en de autoverkoop. Zo ging hij meer en meer assisteren in de autoverkoop en ook op dit terrein bijscholing volgen. Het veranderende consumentengedrag vergde een totaal andere benadering en het dienstenpakket werd veel uitgebrei der. Was het voorheen dat een klant vaak thuis werd bezocht, nu werd steeds meer telefonisch benadering en follow-up een dagelijks gang van zaken. Ook regelmatig ging Autobedrijf Joosten klanten door middel van een mailing van aanbiedin gen op de hoogte stellen. Het dienstenpakket werd uitgebreider o.a. met leasing, financieringen, verzeke ringen en met lichte bedrijfswagens was inmiddels het potentieel vergroot. Vanaf 1988 werd hij als full-time verko per aangesteld en wie had in 1970 ge dacht dat bij een bedrijfsopvolging hij de man zou worden? Ruim 21 jaar na da tum in diensttreding werd dit evenwel een feit. Binnen het bedrijf zal John in het zonne tje worden gezet tijdens een feestje met het personeel. HALLO JONGENS EN MEISJES Het kamp voor groep 3, 4 en 5 zit er al weer op. Dit jaar waren er zo'n 55 kinde ren die samen met de leiding richting de boerderij van de fam. v.d. Asdonk ver trokken. In dit 'Grote Dierenbos' hebben ze zich kostelijk vermaakt met vele spelletjes en andere activiteiten. De kinderen en de leiding hebben weer een gezellige tijd ge had en daarom willen we de fam. v.d. As- donk ook hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid. Als de ouders nog spullen missen of spul len van andere kinderen hebben, dan kunnen ze contact opnemen met Ad Groenewoud, Dorpsstraat 7a, tel. 2176. Zij zorgt er dan voor dat de spullen op de goede plaats terecht komen. En dan nog een paar weken wachten en het kamp voor groep 6, 7 en 8 gaat van start. Zorg dus dat je tegen die tijd goede zin hebt zodat ook dit kamp weer kei- ruig wordt. Als er nog kinderen zijn die mee willen, dan kunnen zij zich nog op geven bij Ad Groenewoud, Dorpsstraat 7a, tel. 2176. Dit kamp is van 29 juli tot en met 4 au gustus in Asten. Het thema is 'Back to the Future' en het inschrijfgeld is 65,-. We zullen jullie de komende weken nog op de hoogte houden van de kampge beurtenissen. Leiding en werkgroep kampen K.V.W. Meijel Gedurende de vakantieperiode zal het Weekbericht één week niet uitkomen. We maken iedereen er nu al op attent dat in de week van 24 juli (weeknr.30) geen Weekbericht verschijnt. Daarom zal op woensdag 19 juli (week 29) 'n zo genaamd dubbelnummer uitkomen. We willen U vragen met de planning van Uw aankondigingen, advertenties, verenigingskopij, enz., rekening te houden met deze vakantieregeling van het Weekbericht. Uitgever Weekbericht

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1995 | | pagina 1