3e Peel- en Maastoertocht: circa honderd deelnemers Ouders opgelet 17e Avondwandeldriedaagse 15, 16, 17 juni a.s. Meijel Amerikaans Studentenkoor geeft concert in Meijel Truijenhof geopend Gerard van Eijk Midden-Limburgs Kampioen Zoetwatervissen I o 1 - - v Woensdag 21 juni: Werkvergadering gemeenteraad Meijelse weekmarkt als feestmarkt op 6 juli 1995! V akantiekalender ondernemers WOENSDAG 14 JUNI 1995 51E JAARGANG NO. 24 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V Postbus 14, 5720 AA Asten (04936-)92243 Fax(04936-)93861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten. Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766-)2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936-)92243 WEEKBERICHT \IDDR MEUEL - s-. Vertrek van enkele bromfietsers vanuit de Dorpsstraat. Brommers, scooters, motoren en auto's die herinneringen oproepen aan de vijfti ger en zestiger jaren (of zelfs aan nog eer der), stonden afgelopen zondagmorgen opgesteld in de Dorpsstraat en trokken nogal wat bekijks. Hotel de Zwaan was de plaats waar de deelnemers aan de 3e Peel- en Maastoertocht zich namelijk konden laten inschrijven en vanaf negen uur waren er al voertugien te bewonde ren. Om 11 uur werd vertrokken en de route die op deze zondag op de nostalgi sche (bouwjaar van vóór 1970) vervoer middelen werd afgelegd, bracht de deel nemers vanuit Meijel, Neerkant, Liessel, Vlierden, Asten, Lierop, Sterksel en Maarheeze naar Soerendonk. Daar werd gepauzeerd, waarna het tweede deel van de route hen in de namiddag via Budel, Weert, Laar, Someren-Eind en Heusden weer terugbracht in Meijel. Met de circa honderd deelnemers kunnen de organi satoren van deze toertocht, Wim van den Eijnden en Pé Broekmans, terugzien op 'n geslaagd initiatief. Redactie UITWISSELING Het Meijels Mannenkoor heeft reeds di verse buitenlandse koren ontvangen en zet deze traditie voort met de ontvangst van het Blue Lake International Choral Ensemble. Zij arriveren op zondag 25 ju ni in Meijel en blijven hier tot woensdag 28 juni. Dit studentenkoor maakt gedu rende drie weken een toernee door Euro pa en verblijft steeds in gastgezinnen. Het is een bezoek in het kader van een in ternationaal uitwisselingsprogramma dat in 1969 werd opgezet. Het doel hiervan is het bevorderen van de goede verstand houding tussen mensen uit alle delen van de wereld via de universele taal van de muziek en het in contact komen van de Amerikaanse jeugd met mensen in ande re landen en de diverse culturen. De leef tijd van deze zangers en zangeressen va rieert van 15 tot 25 jaar. CONCERT Tijdens hun verblijf in de gastgezinnen in Meijel geven zij op de dag van aan komst een concert in onze parochiekerk. Zij hebben in hun 2-maandelijkse ver blijfsperiode in het zomerkamp te Twin Lake in Michigan een groot repertoire opgebouwd onder de leiding van hun di rigent Kevin Dobreff. Dit is zowel een geestelijk als ook een wereldlijk repertoi re waarbij de moeilijkheidsgraad erg hoog ligt. Het betreft werken van onder meer William Byrd, Kirke Mechem en Eugene Butler. Het concert in Meijel be gint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Aan dit concert werken verder mee het Meijels Vrouwenkoor onder leiding van Veron Jongstra en het Meijels Mannen kooronder leiding van Dion Ritten. Het concert wordt besloten met twee bekende wtrken, die het Blue Lake Choral Ensem ble samen met het Meijels Mannenkoor ten gehore brengt. Graag willen wij u uitnodigen om dit concert bij te wonen, daar wij ervan over tuigd zijn, dat zij u zeer mooie koorzang kunnen bieden. MAASTRICHT Tijdens hun verblijf in Nederland zullen zij op maandag een bezoek brengen aan Maastricht waar zij op het Provinciehuis worden ontvangen. Verder zullen zij op deze dag ook een bezoek brengen aan de militaire begraafplaats in Margraten. Op dinsdag zullen zij voornamelijk in Weert te gast zijn op de scholengemeenschap 'Philips van Horne'. Deze dag sluiten zij af met een concert waaraan het Weerter Gemengd Koor Vivace deelneemt. De volgende dag vervolgen zij hun reis door Europa en zij gaan dan naar Duitsland waar zij weer worden verwacht door het bekende koor in Landau. Naar aanleiding van opmerkingen van enkele brigadiers willen we kinderen en ouders wijzen op hun verkeersgedrag met betrekking tot oversteken: veel van hen, komende uit de Dorpsstraat, steken de Jan Truijenstraat niet over via het ze brapad, maar rechtstreeks. Dit met alle gevaren van dien! Bij het ter perse gaan van dit bericht zijn wij als ouders er nog niet in geslaagd om alle tijden bij het ze brapad bezet te krijgen. Misschien zullen de ochtendtijden van het komende jaar komen te vervallen. Verder bericht volgt hierover in het Weekbericht. Mocht u zich alsnog geroepen voelen om u aan te melden, bel dan! Tenslotte delen wij u nog mee, dat Rinie van Rens Bertha Puts opvolgt als lid van de ouderbrigade. C. Joosten, tel. 3695 Nadat de opstellers van de toekomstvi sie, BRO Adviseurs, tijdens drie vergade ringen overlegd hebben met de gemeen teraad en andere belangstellenden, is men nu in 't stadium gekomen dat de rapporten afgerond worden. Voordat het rapport definitief wordt, vindt op 21 juni overleg plaats tussen de gemeenteraad en BRO Adviseurs. Dat gebeurt tijdens 'n openbare werkvergadering van de ge meenteraad. Tijdens deze werkvergade ring wordt de gemeenteraad gevraagd om de juiste aandachtspunten aan te geven op de drie hoofdonderwerpen van de toe komstvisie, te weten de toekomstvisie in hoofdlijnen, het locatieonderzoek voor het nieuw woongebied en de ontwikke ling van het centrumgebied. De openbare werkvergadering vindt plaats in het ge meentehuis en begint om 19.30 uur. Redactie In het Pinksterweekeinde is het educatief centrum Truijenhof officieel en met open dagen geopend. Vele Meijelse en niet-Meijelse mensen hebben een bezoek gebracht aan het gebouw en hebben kun nen genieten van de fototentoonstelling "Een eeuw Meijel", van de in vitrines tentoongestelde voorwerpen en van de panelen gewijd aan "Jan Truijen", het Meijels dialect, archeologie, Meijelse ge schiedenis, Peel en andere. Het was er ge zellig druk. De aanwezige oud-Meijelsen zorgden op momenten voor een reünie sfeer. Het bestuur van het centrum dankt eenieder die heeft bijgedragen tot het welslagen van deze open dagen: de muzi kanten, de voerlui met hun prachtige paarden en sjezen, de "Zwei Dörfer", de mensen van de markt buiten, de bezoe kers waaronder vele kinderen, en natuur lijk niet onvermeld de grote en kleine sponsors. Verschillende mensen kwamen aandragen met voor e.c. Truijenhof mooie dingen. Zo ontvingen wij een groot aantal plakboeken met kranteknip sels erin over Meijelse gebeurtenissen vanaf het midden van de jaren zestig. Voor "Medelo" een prachtige aanvulling voor het archief. Nogmaals iedereen har telijk bedankt. KLEURWEDSTRIJD Het bestuur van e.c. Truijenhof heeft bij gelegenheid van de opening een kleur- wedstrijd uitgeschreven voor kinderen van de beide basisscholen. Men moest een kleurplaat met het gebouw en de di recte omgeving erop kleuren. De jury heeft vier categorieën ingesteld en dus ook vier prijzen. Prijswinnaars zijn: Categorie 1(1 t/m 4 jaar): Janneke Segers, Heuvel 4, Meijel. Categorie II (5 t/m 6 jaar): Hedi van Heugten, Molenhaagweg 32, Meijel. Categorie III (7 t/m 8 jaar): Linda Thijs- sen, Busserstraat 18, Meijel. Categorie IV (9 jaar en ouder): Nicole Meijel staat op 15, 16 en 17 juni geheel in het teken van de 17e Avondwandeldrie daagse. De organisatie heeft 6 mooie routes uit gezet. Men kan iedere dag kiezen uit een route van 5 km of 10 km, die de wande laars leidt door de prachtige natuurgebie den die Meijel rijk is. Wederom stelt de VVV prijzen beschik baar voor zowel de oudste deelne(e)m- (st)er, alsook voor de mooiste en grootste groepen, welke minimaal uit 5 personen dienen te bestaan. Gezien de ervaring van de laatste jaren, zorgt de aankleding van groepen voor extra sfeer en gezellig heid aan deze wandeldriedaagse. U kunt zich voor deze driedaagse inschrijven in gemeenschapshuis 't Kloster. Op 15 en 16 juni kan men zich inschrij ven tussen 19.00 uur en 19.30 uur, voor zowel de 5 km als 10 km. Op 17 juni is de inschrijving voor de 10 km^lopers tussen 17.30 uur en 18.00 uur en voor de 5 km- lopers van 18.00 uur tot 18.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 p.p. per dag voor alle leeftijden. De wandelaars komen de laatste dag sa men bij het grasveldje aan de Bemde waar de Nico-Joekskapel zal zorgen voor een gezellig sfeertje. Vanaf dit grasveld wordt om 20.00 uur gezamenlijk richting 't Kloster gelopen. Onder begeleiding van Schutterij St. Wil- librordus trekt de stoet via de Kennedy- laan, de Hagelkruisweg, Aan Sanders' Molen, de Mr. Jochemsstraat, Hoek, Schoolstraat en het Alexanderplein naar 't Kloster. Daar zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Aan iedere deelne(e)m- (st)er die de driedaagse heeft yolbracht, wordt hier een medaille overhandigd. Daarna is er de mogelijkheid om de 17e Avondwandeldriedaagse gezellig af te sluiten. Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot Johan v. Enckevort, Leem kuilen 14, 5768 EN Meijel, tel. 04766- 3680 b.gj>. 04766-3993. We hopen u met velen te mogen begroe ten op 15, 16 en 17 juni a.s. KPJ Meijel Afgelopen zondag, 11 juni, werden op het Lateraalkanaal de Midden-Limburg se Kampioenschappen zoetwatervissen gehouden.Voor Gerard van Eijk, In de Haag 11, verliepen deze wedstrijden zeer succesvol. In de ochtendwedstrijd be haalde hij een gewicht van 990 gram en in de middagwedstrijd kwam daar nog eens 1750 gram bij. De totaalscore van 2740 gram leverde hem de eerste plaats op en derhalve mag hij zich Midden- Limburgs Kampioen noemen. Hij nam deze titel over van Hans Vissers, die in 1994 de eerste plaats behaalde. Deze kampioenswedstrijden zijn voor Gerard niet nieuw, want hij neemt al ruim 10 jaar daaraan deel. Enkele jaren geleden lukte het hem om tweede te worden. Dit jaar is de eerste plaats en daarmee de kampioenstitel voor hem. INDIVIDUELE NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN Deze titel stelt Gerard in de gelegenheid om deel te nemen aan de Individuele Ne derlandse Kampioenschappen. Deze wed strijden worden gehouden in het eerste weekend van september en worden dit jaar vervist op het Lateraalkanaal. Voor de Meijelse visser geen vreemde stek dus. Gerard is niet de enige Meijelse deelne mer aan bovengenoemde wedstrijden. Ook Hans Vissers, die zondag 2e werd, en Jan Nijssen, die zondag 5e werd, mo gen deelnemen aan de Individuele Ne derlandse Kampioenschappen. De indi viduele prestaties komen in groepsver band tot stand en dat blijkt onder meer uit het feit dat ook als korps goed gepres teerd werd. KORPSKAMPIOENSCHAPPEN Gerard van Eijk maakt deel uit van het Meijelse korps, dat verder bestaat uit Hans Vissers, Henk Nijssen, Jan Nijssen, Mat Pijnenburg en reserve-visser Geert de Bakker. Ook voor dit korps was afge lopen zondag de kampioenstitel wegge legd. De Nederlandse Korpskampioen schappen worden gehouden in het twee de weekend van september en als Mid den-Limburgs Kampioen gaat bovengen noemd Meijels korps daaraan deelne men. Het viswater voor deze wedstrijden ligt niet direct in de buurt. Voor deze wedstrijden is als viswater namelijk het Noord-Hollandskanaal aangewezen. Frans Pijnenburg die zowel de individue le deelnemers als het korps coacht, zal dus in beide weekenden ook actief zijn. Na het overweldigende succes van de ju- bileummarkt in 1993 naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van de week markt en de feestmarkt vorig jaar, orga niseren de gezamenlijke marktkooplie- Koopmans, Kalisstraat 30, Meijel. Men kan de prijzen afhalen 's avonds na 18.00 uur bij H. Crompvoets, School straat 20, Meijel. Dat alle prijswinnaars meisjes zijn is toe vallig maar ook weer niet helemaal. Bij de inzenders was een zeer gering aantal jongens. Jammer, een volgende keer re kenen we echter ook op een goede verte genwoordiging van de mannelijke cate gorie. We danken ieder die zich de moeite ge troost heeft de kleurplaat in te kleuren en in te leveren. Bestuur e.c. Truijenhof den oók dit jaar weer een feestmarkt. De marktkooplieden willen bezoekers van de weekmarkt in de gelegenheid stel len deel te nemen aan een gratis loterij. De actie duurt twee weken: op 29 juni en 6 juli krijgt iedere marktbezoeker voor elke bestede 5 gulden een lot. De trekking van de prijswinnaars van de loterij vindt plaats op donderdag 6 juli a.s. om 21.00 uur. De enige voorwaarde verbonden aan het winnen van een prijs is dat men op 6 juli a.s. aanwezig is op de markt om de prijs in ontvangst te nemen. De activiteit zal worden ondersteund door een leuk mu ziekje. Er zijn weer vele mooie prijzen te winnen en de marktkooplieden hopen dan ook u te mogen begroeten op de weekmarkt. En wie weet: misschien behoort u ook wel tot de gelukkige prijswinnaars! 3 t/m 16 juli: Bakkerij Broekmans, Dorpsstraat 28, Meijel.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1995 | | pagina 1