Eerste Paasdag: Meijel startplaats individuele tijdrit Uitslag loterij Missie Fancy-Fair Trekker-trek wedstrijd te Meijel op 2e Paasdag (17 april 1995) Meijel feest 5 mei! 1995 Peuterspeelzaal 'Ut Debberke' INZENDERS KOPIJ EN/OF ADVERTENTIE ATTENTIE 1 WOENSDAG 12 APRIL 1995 51E JAARGANG NO. 15 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936-)92243 Fax(04936-)93861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten. Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766-)2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936-)92243 WEEKBERICHT VOOR MEUEL In de TeleflexToer die vandaag gestart is en duurt tot en met 17 april (Tweede Paasdag) is Meijel dit jaar voor de eerste keer etappeplaats. Aanstaande zon dag starten alle deelnemers vanuit het centrum van onze gemeente voor 'n indi viduele tijdrit van 23 kilometer. De verwachting is dat deze tijdrit en de Arden- se hellingen de scherprechters zullen zijn in deze internationale etappewed strijd, waaraan dit jaar door 25 ploegen wordt deelgenomen. de ploegleiderswagens staan. Vanaf dit plein worden de renners via 't Raadhuis plein naar de Dorpsstraat geleid, waar gestart wordt. Het vertrek van de renners vindt aanstaande zondag in het begin van de Dorpsstraat ter hoogte van de winkel van Coolen-Pluijm plaats. Vanaf 'n podium vertrekt daar elke anderhalve minuut 'n renner en zoals te doen gebrui kelijk is, start de laatste renner in 't alge meen klassement als eerste. Zijn vertrek is gepland om 15.30 uur en de verwach ting is dat de laatste deelnemer, de num mer 1 van 't klassement van dat moment, rond half acht zal starten. Vanuit de Dorpsstraat wordt gereden in de richting van de Molenstraat, nadat die gedeelte lijk gereden is' wordt een klein stukje Molenbaan gefietst, waarna de Kruis straat gevolgd wordt. Aan 't einde van de Kruisstraat wordt Meijel verlaten, waar na de deelnemers onder meer via de Schansweg richting Helenaveen fietsen. De 23 kilometer lange tijdrit wordt afge sloten bij zaal Kubke in de Molenstraat in Helden, waar de laatste deelnemer om 20.00 uur verwacht wordt. MEIJEL IN DE PICTURE De TeleflexToer is 'n wielerevenement waaraan wordt deelgenomen door top- amateurs. Verdeeld over 6 dagen moeten de deelnemers 8 etappes afleggen over 'n zeer gevarieerd, selectief parcours. Tus sen de plaats van vertrek, Lieshout, en de eindstreep die in Schijndel getrokken is, wordt 't uiterste gevergd van de renners. Behalve 'n aantal Nederlandse ploegen bevinden zich in 't deelnemersveld ploe gen uit Noorwegen, Wit-Rusland, Litou wen, België en Duitsland. Als de renners in Meijel van start gaan hebben ze al ruim 850 kilometer achter de rug en met name de Limburgse heu vels en de Belgische Ardennen zullen dan al hun tol geëist hebben. Na de etappe in lijn van Kerkrade naar Helden over 119 km die even na twaalven op Eerste Paas dag eindigt, krijgen de deelnemers de in dividuele tijdrit voor de wielen. Meijel treedt op als gastheer voor de deelnemers en voor de vele begeleiders, die in 't Meij- else centrum de rust en ruimte kunnen vinden die moeten leiden tot 'n optimale prestatie. Dat Meijel hierdoor speciaal in de belangstelling komt te staan bij sport- minded Nederland is 'n duidelijke zaak. Ook in de afgelopen jaren kreeg de Tele flexToer veel publiciteit. T.v., radio en de schrijvende pers volgen de verrichtin gen van de deelnemers op de voet en lan delijk is deze wielerwedstrijd 'n spekta kel waarop vele ogen gericht zijn. Toen burgemeester Vos, op grond van zijn vroegere contacten binnen de K.N.W.U., benaderd werd met de vraag of Meijel eventueel als startplaats zou willen fun geren, informeerde hij dan ook bij Meij- else ondernemers of daarvoor belangstel ling was. De O.V.M., de firma Van Des- sel en de Rabobank reageerden positief 'n Beeld van vorig jaar; 'n doorkomst van de TeleflexToer. op het verzoek om de financiële bijdrage die gevraagd werd te voldoen en daarmee was de zaak rond. T.W.C. de Velo werd bovendien benaderd en zegde toe allerlei hand- en spandiensten te zullen verrich ten. START IN DORPSSTRAAT De startplaats voor de individuele tijdrit krijgt in elke wielerwedstrijd extra aan dacht, omdat de renners zich daar voor bereiden op hun wedstrijd. Bovendien zijn er gedurende 'n aantal uren steeds deelnemers en begeleiders aanwezig. Voor het publiek is dat best interessant. Men heeft rustig de tijd het hele voorbe- rëidingsritueel van elke renner te bekij ken en men kan zelfs, als men dat wil, 'n praatje met de deelnemers maken. Deze voorbereidingen voor de start vinden plaats op het Alexanderplein waar ook De hierna genoemde prijzen met bijbe horende lotnummers zijn nog niet afge haald: 3e prijs met lotnr. 4900, 7e prijs met lotnr. 971, 14e prijs met lotnr. 3411, 15e prijs met lotnr. 4986, 18e prijs met lotnr. 5953, 20e prijs-met lotnr. 3973, 22e prijs met lotnr. 51. De prijzen kun nen na overlegging van het geldige lot nummer worden afgehaald bij hr. J. Huyerjans, Busserstraat 4, tel. 1233. De le prijs is gevallen op lotnummer 1322. De winnaar kan EEN MINUUT GRATIS WINKELEN bij Supermarkt Gerard van Pol. Deze handeling vindt plaats op donder dag 13 april a.s. om 17.30 uur. De voor zitter van het Missiecomité alsook de pers zal hierbij aanwezig zijn. De oplossing van de hulpaktie is: ONT WIKKELINGSWERK MEIJEL. De le prijs is gewonnen door G. Vossen, Molenhaagweg 4; de 2e prijs door Toos Peeters, Molenstraat 61 en de 3e prijs door W. Schijven-Thijssen, Churchill- laan 27. Hier volgt een bericht van Nel Derikx, tijdelijk verblijvend op De Meulencamp 20, waarin ze weergeeft hoe zij de Missie Fancy-Fair ervaren heeft. Beste Meijelse mensen Dit jaar was ik in de gelegenheid om per soonlijk aanwezig te zijn tijdens de Mis sie Fancy-Fair. Van dichtbij heb ik de voorbereiding en organisatie mogen mee maken en ik ben getroffen door het ge weldige enthousiasme en vuur waarmee iedereen zich geheel belangeloos heeft in gezet om dit evenement te laten slagen. En geslaagd is het... Daarom wil ik iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk danken. Spe ciaal dank aan alle leden van het Missie comité Meijel, Boertjes van Binnen, le den van Jongerenkoor, leden van LVB Meijel en alle medewerkers van 't Klos- ter, die bergen werk hebben verzet, som migen zelfs met gevaar voor eigen ge zondheid. Dan wil ik ook dank zeggen aan de mu ziekkapellen, die zo'n gezellige sfeer wis ten te scheppen. Dank aan de kinderen van de basisschool die de zaal versierden met hun mooie te keningen en kunstwerken. Dank aan alle ondernemers, bedrijven, instellingen en particulieren, die prijzen ter beschikking stelden of sponsorden. En dan vooral hartelijk dank aan u allen, die in zo groten getale hebt deelgenomen VERKEERSMAATREGELEN In verband met de start van deze tijdrit zijn er verkeersmaatregelen getroffen om een en ander in goede banen te leiden. Het Alexanderplein en 't Raadshuisplein worden van 13.00 uur tot 20.30 uur afge- loten voor alle verkeer behalve voetgan gers. Ook worden de Dorpsstraat en de Molenstraat (gedeelte van Dorpsstraat tot Molenbaan) van 11.00 uur tot 20.30 uur afgesloten. Gedurende deze tijd zijn de bestemmingsplannnen Starteveld I en II uitsluitend bereikbaar via de Heufkes- weg. Op de Kruisstraat tot de grens met Neerkant zal richting Neerkant éénrich tingsverkeer worden ingesteld. Om getuige te zijn van dit wielerspekta kel hoeft U niet in de geldbuidel te tasten: de entree is gratis. Red. Zoals u reeds vernomen hebt via de weekbladen, kabelkrant, aanplakbiljet ten en borden langs de weg, organiseren wij, het A.J.K. Meijel, een trekker-trek wedstrijd. Deze wedstrijd wordt gehouden op 2e Paasdag 17 april) op een perceel aan de Steenhoven te Meijel. De wedstrijd zal om plm. 10.30 uur be ginnen met een aantal proeftrekken, zo dat de trekbak kan worden ingesteld voor de verschillende categorieën. Deze categorieën bestaan uit: Standaard klasse (60 stuks) Amerikaanse klasse (10 stuks) Superstandaard klasse (10 stuks) Diverse specials (10 stuks) Standaard klasse: dit is een klasse waar alleen landbouwtrekkers geplaatst wor den, die u in de omgeving veelvuldig ziet rijden. Deze zijn niet opgevoerd. Amerikaanse klasse: dit is een klasse van trekkers die u hier in Nederland zelden zult zien. Ze hebben een kracht van meer dan 200 a 300 pk. Superstandaard klasse: dit is een klasse waar de trekker uiterlijk op een normale trekker lijkt maar innerlijk op 'beesten'. Specials: dit is een klasse waar de echte 'masters' in zitten. De standaard- en de Amerikaanse klasse worden nog ingedeeld in verschillende gewichtsklassen om een zo eerlijk moge lijke wedstrijd te krijgen. Alle deelnemers moeten minimaal 2 keer trekken. Eerst een proeftrek ('s morgens) en daarna de echte trek die meetelt voor het klassement. Alle deelnemers die een 'Full Pull' trek ken (de trek over 100 meter) komen te recht in de finale. Zoals u al gelezen hebt, zijn wij als orga nisatie erin geslaagd diverse specials 10) te contracteren, die deze trekker-trek een bijzonder tintje zullen geven. Deze specials zijn de 'Monsters' van de trekker-trek met een kracht van 1000 pk of meer. De motoren van deze 'Monsters' variëren van een v.6, v.8, v. 12 tot tank en vliegtuigmotoren. Voor de deelnemers in deze speciale klas se worden kosten noch moeite gespaard om deze 'trekkers' zo sterk en zo mooi mogelijk te krijgen. Al hun vrije tijd wordt er door de eige naars in gestoken om deze 'Monsters' trekklaar en toonbaar te maken voor de bezoekers van de trekker-trek. Wij hebben onze eigen, welbekende bur gemeester van Meijel, dhr. Vos, bereid gevonden om deze trekker-trek op een speciale manier te openen en wel om plm: 12.00 uur. Voor drank en etenswaren is gezorgd in en langs de tent, dus wat houdt u tegen. Deze dag mag en kunt u niet missen, want dit is de dag waar tic gehele week over gepraat wordt. Dat wilt u toch niet missen. Dus tot ziens op 17 april (2e Paasdag) op de Steenoven bij de trekker-trek van Meijel. P.S. De ligging van dit perceel wordt langs grote wegen aangegeven met bordjes. Commissie Trekker-Trek aan de Fancy-Fair, loterij en kienavond. U hebt ervoor gezorgd dat dit een gran dioos evenement is geworden. Half mei hoop ik weer naar Niger terug te gaan om een bijdrage te leveren aan het vormen van eigen gezondheidswerkers, die de gezondheid van de Nigerijnse be volking moeten verbeteren. Beste mensen, weest er van overtuigd dat uw hulp een wezenlijke bijdrage is aan een stukje geluk, een betere toekomst en een betere gezondheid voor veel Nige rijnse mensen. Het geeft die mensen moed als ze ervaren dat u solidair met ze bent en zij er niet alleen voor staan in hun strijd om te overleven. DANK u wel dat ik uw helpende hand mag vertegenwoordigen. Nel Derikx Beste ouders/verzorgers I.v.m. Pasen is de peuterspeelzaal van maandag 17 april t/m woensdag 19 april gesloten. Op donderdag en vrijdag (20 en 21 april) is de peuterspeelzaal gewoon open. Wilt u uw kind aanmelden bij de peuter speelzaal dan kan dit 's morgens tussen 9.00 - 10.00 uur bij de peuterspeelzaal in lokaal 2. Inschrijfgeld bedraagt 5,-. Ge lieve dit meteen te voldoen. B.v.d. Verder wensen wij iedereen fijne Paasda gen toé! Leidsters en bestuur 'Ut Debberke' De muziek trilt de ballongevulde voor jaarslucht naar een gezellige sfeer op vrijdag 5 mei, de Heimatkapelle, Harmo nie Eendracht, Senioren Orkest Meijel e.o., Nicojoeks, Jeugdensemble, Top 40- orkest. Het Alexanderplein, feestelijk in kleur, vol aktiviteit van jongeren. De discjoc- key stuurt feestmelodieën door de me nigte, in vrijheid genietend van hap en drank, niet meer afkomstig van een on derduikadres. Dan verstomt de muziek, een soezende stilte richt aandacht naar de microfoon op het podium. Een Meijelse brengt een gedicht over het plein. De inhoud klinkt: tankts, vliegtuigen, vernietigende kolon- nes; ze trekken ons land in. Je roept, dat mag niet. Je mond wordt gesnoerd, je mag niet hardop denken. Familie'ver dwijnt, zomaar, getroffen. Flauwekul, in ons land gebeurt dat niet meer, dat is voorbij; wij zijn vrije mensen. Het boekenweekgeschenk van Leon de Winter, het boekje 'Serenade', dreunt door je hoofd. Voel je hoe dicht oorlogs- verdriet en onderdrukking ook in 1995 bij je staan? De vijftigste mei, gemeenschapsfeest van gezelligheid, omdat we vrij zijn, vijftig jaar vrij zijn. Doe mee, word aktief en geniet. Even melden. Omdat Tweede Paasdag op de drukkerij niet gewerkt wordt moet op de vrijdag vóór Pasen (Goede Vrijdag) reeds enig zetwerk gedaan worden voor het Week bericht dat volgende week (woensdag 19 april) uitkomt. We willen inzenders van kopij en adverteerders vragen om, indien mogelijk, de bijdrage voor het komende Weekbericht reeds op donderdagavond 13 april in de brievenbus van de Redactie te deponeren. Het tijdstip dat Uw bijdrage aan het Weekbericht uiterlijk bij de Redactie binnen moet zijn is maandagavond (Tweede Paasdag) 17 april om 22.00 uur. Maar graag al op donderdag 13 april Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking. Uitgever Weekbericht.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1995 | | pagina 1