Opsteller toekomstvisie: Maak gebruik van de eigen kansen Heel Meijel feest! Voorjaarsconcert Meijels Vrouwenkoor Komend weekend 48e Missie Fancy-Fair Koemeiken 1995 dxX>V"™* Wielertoertocht in Meijel Aktie Ferrari-trapauto bij Keurslagerij Guitjens n Bri WOENSDAG 29 MAART 1995 51E JAARGANG NO. 13 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V Postbus 14, 5720 AA Asten (04936-)92243 Fax(04936-)93861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten. Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766-)2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936-)92243 WEEKBERICHT U/7/7/7 MEUEL Meijel moet in de toekomst gebruik gaan maken van de kansen die er liggen op het gebied van de recreatie, de glastuinbouw en de dienstverlening. Met name die sectoren zullen moeten zorgen voor meer werkgelegenheid. De (technische) ontwikkelingen binnen de intensieve veehouderij zijn zodanig, dat er 'n lichte hoop is dat de komende jaren de milieuproblematiek opgelost kan worden. Die ontwikkeling kan ertoe leiden dat de kwaliteit van de Meijelse gemeenschap als geheel verhoogd wordt! Het verbeteren van de verblijfskwaliteit in 't Meij else centrum is 'n verdere vereiste en daarvoor is nodig dat gezocht wordt naar mogelijkheden om de verkeersdruk, met name door het beperken van 't door gaande verkeer, te verminderen. Dit waren de belangrijkste aandachtspunten die tijdens de eerste discussieavond over de toekomst van Meijel op maandag 20 maart aan de orde kwamen. Deze avond werd, behalve door de gemeente raadsleden, bijgewoond door ruim tachtig andere belangstellenden. TOERISME: KWALITEIT VERBETEREN Dhr. Dekker van BRO-Adviseurs, 't on derzoeksbureau dat in opdracht van 't ge meentebestuur de toekomstvisie ontwik kelt, benadrukte in 'n algemene inleiding en in de discussie met de aanwezigen dat Meijel als kleine kern beslist erg afhanke lijk is "...van de krachten en machten rondom ons, maar dat wel gekeken moet worden naar de eigen kansen". Die kan sen liggen er volgens hem op het gebied van de recreatie en de agrarische bedrij vigheid. Wat de recreatie betreft moet daarbij zeker niet gedacht worden aan 'n geweldige toename van 't aantal toeris ten. maar eerder aan 'n verlenging van 't toeristenseizoen. "Het gaat erom ervoor te zorgen dat de toeristen ook op langere termijn willen blijven komen". Daarvoor is volgens Dhr. Dekker verbetering van de kwaliteit van 't toeristisch produkt als totaliteit noodzakelijk. Daarbij valt te denken aan het ontwikkelen van slecht- weervoorzieningen, aan 'n educatief cen trum, aan evenementen die voor toeris ten aantrekkelijk zijn en 't verder toeris tisch ontwikkelen van de aanwezige hotelaccommodatie. "Op dit gebied ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenschap en ondernemers. Er moet voor gezorgd worden dat Meijel in ruimer verband aantrekkelijk is voor 't toerisme. De toeristen moeten 'n doel hebben om hier te komen", aldus Dhr. Dekker, die de vraag opwierp of Meijel zich wil gaan profileren als "de poort naar de Peel". AGRARISCHE SECTOR: MOGELIJKHEDEN VOOR GLASTUINBOUW De kansen voor Meijel in de agrarische sector liggen niet op het gebied van de in tensieve veehouderij, al zal de herstruc turering op dat gebied voor de dan over gebleven bedrijven nieuwe mogelijkhe den geven. "Kijkend naar de ontwikke lingen in de intensieve veehouderij en met het oog op de geldstromen die op gang kunnen komen, moet gezocht wor den naar 'n verbetering van de kwaliteit van de samenleving. Daarbij staan wij 'n warme sanering van de bedrijfstak voor. De gezondmaking van deze bedrijfstak moet gekoppeld zijn aan 'n milieuverant woorde produktiewijze", aldus Dhr. Dekker, die betoogde dat 'n sanering van de omgeving van de Peel niet ten koste mag gaan van de agrariër, maar dat geza menlijk gekomen moet worden tot aan vaardbare oplossingen. Hij benadrukte dat Meijel de mogelijk heden die er zijn op het gebied van de glastuinbouw 't beste kan concentreren en in 't gebied Platveld tot ontwikkeling kan brengen. De keuze voor de zuidoost kant van de gemeente voor de glastuin bouw is 'n keuze die past binnen het stre ven om in de toekomst de verbindings zone tussen de kern en de Groote Peel te verbeteren. In deze verbindingszone past, gezien de invloed daarvan op 't landschap, geen uitbreiding van de glas tuinbouw. Met 'n aantal sprekers was Dhr. Dekker 't eens dat 't noodzakelijk is 'n duidelijke zonering tot stand te bren gen, zodat de strijdigheid die er vaak is tussen toerisme en agrarische bedrijvig heid voorkomen of beperkt wordt. CENTRUMGEBIED AANPAKKEN Onder meer door de aanwezigheid van 't toerisme zijn de kwantiteit en de kwali teit van de winkelvoorzieningen in Meij el hoger dan eigenlijk verwacht kan wor den in 'n kern van deze grootte. Volgens Dhr. Dekker moet 't idee van 'n verdere concentratie van de winkelvoorzienin gen zoals die in 't IMK-rapport voorge steld is niet losgelaten worden, maar er dient wel 'n einde te komen aan de dis cussie over de grootte van 't winkelge bied. "Er wordt veel energie verspild als we ons te zeer blijven richten op die con centratie. Het is verstandiger eerst de aandacht te besteden aan de verblijfs kwaliteit in 't centrum, dus aan 't verbe teren van de kwaliteit van de openbare ruimte", aldus Dhr. Dekker, die daaraan toevoegde dat met name het gebied rond 't Raadhuisplein nu niet aantrekkelijk is. Een van de problemen daar is de over steek van de Jan Truijenstraat en hij riep de aanwezigen op de komende maanden 'ns goed na te denken over mogelijkhe den om het doorgaande (vracht)verkeer hier te verminderen. Het afsluiten van de Heldensebrug voor gemotoriseerd ver keer zal waarschijnlijk 'n te vergaande oplossing zijn, maar vanuit zo'n extreem voorstel kan wel duidelijk worden dat bepaalde problemen dringend opgelost moeten worden, zo viel te beluisteren. NOG TWEE DISCUSSIEAVONDEN Over de toekomstvisie zullen in mei twee verdere discussieavonden plaatsvinden. De keuze van 't volgend woongebied is onderwerp van gesprek op maandag 1 mei, terwijl over de herinrichting van 't Meijelse centrum op 29 mei gesproken zal worden. De gegevens die op deze dis cussieavonden naar voren komen wor den door BRO-Adviseurs gewogen en, af hankelijk van de waarde die de onder zoekers daaraan toekennen, mogelijk verwerkt in de definitieve versie van de toekomstvisie. Red. Daar gaat het om, de vijftigste mei. Ie dere Meijelse, jong, oud en daartussen, kan aktief en passief meedoen aan 'Feest van Bevrijding' op vrijdag 5 mei. Een feest voor en door de hele gemeenschap Meijel. In november was er een weekend 'her denking'; met respect en ernst terugzien naar oorlog, angst, onderduiken en geval lenen. Vastleggen in een door namen her kenbaar monument, beeld in foto's, slag- routebewegingen en boek, georganiseerd door onze Heemkundevereniging Mede- lo. Stijlvol herdenken van 1940-1945. Op 5 mei viert Meijel samen feest: 'Be vrijdingsfeest', het vijftigste, teken van een levend dorp, dat uit een vernietigend verleden opbloeide en nu de toekomst in eigen handen heeft. Tijdens een bijeenkomst van vertegen woordigers van instellingen, scholen en verenigingen groeide oiyier leiding van de burgemeester H. Vos het idee om op 5 mei iedere Meijelse of Meijelse ver eniging de kans te geven deel te hebben aan een feest van bevrijding. Een kleine werkgroep bestaande uit H. Vos, T. Ghielen-Thijssen, G. van Pol en H. Wil- lems, werkt de ideeën uit. Meijelsen en Meijelse verenigingen worden uitgeno digd kreatief en aktief te zijn en hun, ook promotende, inbreng naar voren te brengen. Op 5 mei wordt het Alexanderplein een feestplein; met aktiviteitenplaatsen voor jongeren, met ontmoetingsplaatsen voor ouderen, met een centraal podium. 'Om 17.00 uur stroomt dat plein van alle kanten muzikaal vol, gaan wedstrijdbal lonnen de lucht in, worden enige straten van Meijel mogelijk een traditionele 'baan-van-eer', treden Meijelsen aan voor Meijelsen. In een feest moet iedereen zijn of haar kans krijgen, verenigingen en individue- len. Daarom de vraag van de werkgroep: Welke Meijelse of welke Meijelse vereni ging wil aktief het beste beentje voor zet ten? Een muzikale inbreng leveren, een (oorlogs)gedicht voordragen, een sport manifestatie tonen, een bijzondere gepas te tekst lezen, een dans uitvoeren enz. Laat het zo snel mogelijk weten aan een van de leden van de werkgroep, die ver der gaat met afspraken en volgende week verder bericht geeft, op weg naar een grandioze 5 mei! Een nieuwe lente, een voorjaarsconcert. Het Meijels Vrouwenkoor organiseert op zaterdag 1 april 1995 een voorjaarscon cert in zaal De Zwaan. Dorpsstraat 10 te Meijel. Aanvang van het concert is 20.00 uur en de toegang is gratis. Medewrking aan deze avond verlenen: Gemengd koor 'Animato' uit Zeilberg. Dit koor staat onder leiding van dirigent Luuk Jonkers en de pianobegeleiding wordt verzorgd door Martin Keunen. Het koor telt 52 leden en is opgericht in 1961. Dameszangvereniging 'Animo' uit Bel- feld. Het koor is opgericht in 1965, telt 46 leden en staat onder leiding van diri gent Ton Wilbers, de pianobegeleiding is in handen van Marcel Kuepers. Meijels Vrouwenkoor, opgericht in 1989, staat onder leiding van Veron Jongstra en pianobegeleiding wordt verzorgd door Sylvia Berghs. Het koor telt 43 leden. £iatStSiaifinSlSiiaUa\Sl5\Sl5tSl5l9ISlSlSlS1SlBlSl5l5t5lSlS1StSlSl5lSlSt515lSISt5l£riS1Sl5ISlS\6l5l5l51Sl5l9tSP91SlSt51SlBlS15ISl51S1SlSlBT5ISl&15t5l5tS15IS1SlSlS1SISlB1S 5151515151S1S1S1SIS151S1515151S151SIS15151SIS1S151SI Het programma op deze avond is zeer ge varieerd van lichte muziek, musical songs, tot werken van componisten als W.A. Mozart, Joh. Brahms etc. O.a. zijn te beluisteren werken uit de Phantom of the Opera, uit musical 'The Cats' en 'Oklahoma'. Evenals voorgaande jaren zal het Meijels Vrouwenkoor er weer voor zorgen dat ook u nu weer een muzikaal avondvul lend programma te wachten staat. Graag willen we u dan ook allen van har te uitnodigen voor ons concert, met na me onze fans, sponsors, begunstigers en allen die ons een warm hart toedragen. Diegenen die er wel eens over gedacht hebben om aan koorzang te gaan doen, nodigen wij bij deze ook van harte uit om eens te komen luisteren en misschien kunnen wij u dan ook als lid van onze vereniging beschouwen. Kunt u op deze avond niet, geen nood. U bent ook van harte welkom op een van onze repetitie avonden op woensdag in zaal De Zwaan. Zaterdag 1 en zondag 2 april a.s. wordt de jaarlijkse Missie Fancy-Fair gehouden in gemeenschapshuis 't KJoster. De aan vangstijden staan vermeld in de folder, die tevens als uitnodiging geldt en die huis aan huis is bezorgd. In die folder staat op pagina 3 een probleem afge drukt, waarmee het missiecomité wordt geconfronteerd. Aan u de taak om het probleem op te lossen en als beloning dingt u mee naar de verloting van 3 boe- kenbonnen. De oplossing kan tijdens de fancy-fair en vóór de pauze van de kien- avond op 3 april worden ingeleverd. Verder vindt u in de folder diverse at tracties vermeld voor jong en oud. Op de achterzijde van de folder treft u adver tenties aan van sponsoren, die er toe bij gedragen hebben om deze folder te kun nen vervaardigen. Vele vrijwilligers heb ben hun handen uit de mouwen gestoken om er evenals voorgaande jaren voor te zorgen, dat het gemeenschapshuis een ge zelschapshuis zal zijn. Er zullen stands opgesteld staan met ou de en moderne spelen. Voor de kinderen is er o.a. de trektent, ballen gooien en de vistent. Voor de groteren is er o.a. lucht- buksschieten en de kop van jut. Voor de gokkers is er o.a. de alom bekende tom bola, enveloppen trekken en het 21-spel met mooie prijzen. Voor de uitdagers is er het koemeiken en voor iedereen is er het Rad van Avontuur met mooie en gro te prijzen. In de zaal is er ruimte gecreëerd, waar de werkstukken van de kinderen van de bei de basisscholen te bewonderen zullen zijn met betrekking tot hun ontwikke lingswerk. Ieder schoolgaand kind krijgt een gratis bon die tijdens de fancy-fair geldig is voor een attractie haar keuze. Tijdens de fancy-fair zal de sfeer ver hoogd worden met muziek van Nico Joeks, Leut Mi Neut, Die Zwei Dörferen het Senioren Orkest Meijel e.o. Ter afsluiting van de fancy-fair wordt er op maandag 3 april een grote kienavond gehouden in gemeenschapshuis 't KJos ter met in de pauze: trekking van de lote rij en pauze-kienen. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00 uur. Laat dit bericht voor iedereen een aansporing zijn om de fancy-fair te bezoeken. Steun met gulle hand onze mensen in ontwikkelingsland. Het Missiecomité De Ferrari-trapauto werd gewonnen door mevr. M. Verheijen, de Dueren- coop 8, Meijel. De trekking werd op vrijdag 24 maart verricht door een van de aanwezige klan ten in de winkel van keurslager Jef Guitjens. Dit grandioos spektakel staat op zaterdag 1 april en zondag 2 april a.s. op het pro gramma tijdens de jaarlijkse Missie Fan cy-Fair in gemeenschapshuis 't Kloster te Meijel. Wij, de boertjes van binnen, hebben de koestal in orde gemaakt en de koeien vol op geprepareerd op de zware taak die hen tijdens de Missie Fancy-Fair te wachten staat. Deze koemelkwedstrijden zijn een uniek gebeuren en een ervaring op zich voor iedere deelnemer. Dus kom naar onze koestal in gemeenschapshuis 't Kloster, want wij gaan er van uit dat iedereen kan melken. Heb je dit nog nooit gedaan, wij leren je wel de kneepjes van het vak. Het is de bedoeling om in 1 minuut melktijd zoveel mogelijk melk uit de koe te halen. De wedstrijden beginnen zaterdagavond om 20.00 uur en op zondagmiddag om 14.00 uur. Er kan gemolken worden in de volgende klassen: jeugd t/m 11 jaar, jeugd 12 t/m 15 jaar, dames, heren, drie tallen. Bij het drietal melken is het de bedoeling dat je met drie personen gedurende twee maal 1 minuut zoveel mogelijk melk uit de koeien haalt. De inzet voor deze klasse is in het verleden de fel bevochten Melk- cup. Maar ook voor de andere klassen zijn prachtige series bekers beschikbaar. De prijsuitreiking vindt voor de jeugd op zondagavond om 18.30 uur plaats en voor de overige categorieën om 22.30 uur. Deelname aan deze koemelkwed strijden staat voor iedereen open en in schrijven kan tijdens de wedstrijden op zowel zaterdag 1 april als zondag 2 april in 't Kloster. Verder hebben we ook dit jaar weer enke le prominente personen uit Meijel weten te contracteren om hun kunsten onder de koeien te vertonen aan het publiek. Op de zaterdagavond zullen om 20.30 uur enkele oud-agrariërs aantreden nl. Han dde Engelen, Harry Scheres en Cor v.d. Asdonk. Om 21.30 uur is het de beurt aan de jubilerende schutterij St. Nicolaas om onder de koeien te kruipen. Ze wor den vertegenwoordigd door Truus Lut- ters, Hans Strijbos en Henk Beckers. En op de zondagavond om 20.00 uur zul len eerst enkele leden van carnavalsver eniging De Kieveloeët hun kunsten ver tonen onder de koeien. Prins Jo de tweede zal geassisteerd worden door Vorst Joost en door voorzitter Frits Ber- ben. En tenslotte als de koeien hiervan bijge komen zijn, zullen zich om 21.00 uur en kele zeer prominente personen uit de voetbalwereld onder de koeien begeven nl. Juno Verberne, Frans Nijssen en Ed win van Berge Henegouwen. Natuurlijk gaan voor en na de optredens van de pro minenten de wedstrijden gewoon door. Al met al voldoende reden om in het week end van 1 en 2 april een bezoekje te bren gen aan onze koestal in 't Kloster te Meij el. Beproef uw geluk onder de koeien en steun daardoor het Meijelse missiecomi té. U bent van harte welkom. De boertjes van binnen Op zondag 2 april a.s. organiseert T.W.C. De Vélo weer de jaarlijkse 'Hel van de Peel', onder auspiciën van de N.T.F.U. De afstand van deze tocht bedraagt ca. 115 km. De geheel uitgepijlde route voert door de Peel en het bosrijke gebied bij Overloon. Iedere deelnemer ontvangt een routebeschrijving/Halverwege is een rustpauze gepland waar men kan genie ten van een kop koffie. Start en finish zijn in het clublokaal café-bar 'De Ruif, Heldensedijk 27a te Meijel. Er kan vrij worden gestah van 8.00 tot 9.00 uur.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1995 | | pagina 1