De Durdauwers winnaar carnavalsoptocht bij grote wagens ftwüm m Dit weekend in de Leistert te Roggel "fet éroenfestijn ®r jong c® WOENSDAG 1 MAART 1995 51E JAARGANG NO. 9 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936-)92243 Fax (04936-)93861 Postbankrekening 1025299 t.rr.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten. Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766-)2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936-)92243 Mr. Jochemsstraat winnaar bij grote groepen I vrijdag van 14 tot 21 uur, zaterdag van 11 tot 21 uur, zondag van 11 tot 18 uur WEEKBERICHT MÜDR T1EUEL 12. De Donk: De zalen in Meijel (tevens winnaar beste Meijels idee); 13. Buurt vereniging Pèrke: Wij zitten in de Vang rail. Kleine groepen: 1. Annelies Verheijen: Wij zijn afge brand; 2. Bakkerij Kessels: De vrouw van de prins wordt dit jaar niet vergeten; 3. Fam. Janssen: Ge kant erop tellen; 4. Slungels: Wij kruipen samen en de af val houden we gescheiden; 5. Van Lie- rop: Jomanda; 6. Verscharen/Basten: Wij weten niet meer in welke bak. Duo's: 1Thijs Vaes en John Kanters: Wij schie ten uit de slof; 2. Luc Manders: All you need is lof; 3. Erwin en Erwin: Langs deze weg willen wij ollie bedanken; 4. Van Rijt: Wij hebben ons blauw geblazen; 5. Luc Nijssen: Ik zit in de put; 6. Danielle Verstappen: Blussen zonder slang; 7. Moeskup: Al dè gedoe duu 't miljeu wal goe; 8. Pierre Jegers en Jan Martens: Vroeger hadden wij de leiding. Enkelingen: 1. Joep Rooijakkers: Spinnejager; 2. Pierre Verheijen: 4 x 11; 3. Dré van Rijt: André Rieu en 3. Lies op 't Veld: Omdat de verzekeringen ut verrekken; 5. Leo van Bree: Nakomer en 5. Alda Verstap pen: Ik heb unne sjeut in minne nek; 7. Thijs Engels: Smid en tandarts; 8. Ger- rit Lutters: Ik heb 'n hijger aan de lijn; 9. Hugo van Lier: Meijelse Jomanda; 10. Rudy Gommans: Ik heb alles weer onder controle. Kinderen: Tijdens 't Kéjsjeutebal werden op maan dagmiddag de prijswinnaars bij de kin deren bekend gemaakt. Prins Jo II bood aan de volgende winnaars de gewonnen prijzen aan: 1Ruud van Heugten: Heilig Bönke; 2. Peggy Nijssen en Susanne Stammen: Wij steken de koppen bij elkaar; 3. Fam. Ver stappen: De Dwergen; 4. Marja en Cari na van Eijk: Wij zijn takke-wiever; 5. Paul Verheijen: Proficiat aan de Kieve- loeët; 6. Anne, Kim, Emmy, Roel, Teun: Feestvarkens; 7. Mark Philipsen e.a.: Wij zijn stapelgek; 8. Dorien Peeters: Wij hebben de prinses gevangen. Red. Afgelopen zondagmiddag trok 'n bonte vastenavondsoptocht door de straten van 't Kieveloeëterijk.De vele kijkers langs de route konden genieten van 'n aantal fraaie uitbeeldingen. Hét 4x11- jarige jubileum van carnavalsvereniging de Kieveloeët bleek voor veel deelne mers 'n dankbare inspiratiebron te zijn geweest. De eenling die 't getal 11, 'n elf je, 't benzinemerk en 't Kieveloeëte- beeldje samenbracht tot 4 x 11, de grote groep van 't Bemselkesvelt die 44 prinsen liet rollen en de grote wagen van buurt vereniging Pèrke (nao 44 jaor is de taart klaor) waren de meest opvallende crea ties met betrekking tot dat onderwerp. Dat de gemeente overgegaan is op het ge scheiden inzamelen van afval en dat daarbij enige problemen voorkwamen, is na zondagmiddag helemaal niemand meer onbekend. Volgens 'n aantal vas- tenavondvierders botert het niet alleen goed tussen burgemeester Vos en de Meijelse mensen, maar heeft hij de raadsfracties na 't terugvinden van de ketting weer aan de 'leiband'. De Dur dauwers lieten zien de kinderopvang wel op 'n zeer bijzondere manier geregeld te hebben (hun wagen werd beloond met de le prijs). Of degenen die op zondagmid dag in de put zaten zich de rest van de da gen hebben laten inspireren door de ook in de optocht aanwezige Méélse Joman da te raadplegen is niet erg waarschijn lijk. Of ze moeten haar tegengekomen zijn in een van de cafés, waarvan er on langs één in andere handen overging: "Nellie en Gerrit" meenden alle kijkers 'langs deze weg' te moeten bedanken, ter wijl 'n andere groep de nieuwe naam van 't café uitbeeldde. Meijel mag dan tekort hebben aan zaalaccommodatie, voor buurtvereniging de Donk geldt dat zeker niet (deze uitbeelding werd door de jury uitgeroepen tot 'Beste Meijels Idee'). Di verse groepen lieten weten dit jaar met carnaval de bloemetjes flink buiten te gaan zetten: wij zijn er dit jaar weer 'bij', 'wij knallen er dit jaar uit' en 'wij zijn drie dagen aan de rol' (buurtvereniging Mr. Jochemsstraat werd hiermee win naar bij de grote groepen). Letterlijke uit beeldingen van woorden of uitspraken zorgden voor 'n aantal opvallende solis ten of groepen: 'n aantal 'fèstverrekes', unne spinnejaeger (le prijs enkelingen), takkewiever, 'n heilig bönke (le prijs bij de kinderen), 'n heksenketel, wij zijn af gebrand (le prijs bij de kleine groepen), wij sjiete utj de slof (le prijs duo's), all you need is lof en 'n hijger aan de lijn. Uiteraard werd de optocht besloten met de wagen waarop Prins Jo II door 't Kie- veloeëterijk reed. Zijn beroep bleek voor de buurt van Jo en voor Jong Nederland tot 'n zelfde idee geleid te hebben: 'al- lieën mer 'n sneetje, saame is 't dikke mik". Er liepen trouwens ook enkele fraaie mis(s)-baksels mee. PRIJSUITREIKING Tijdens de prijsuitreiking in Zaal Jans- sen-Jaspers overhandigde Prins Jo II de gewonnen prijzen aan de bekroonde deelnemers. De uitslag was als volgt: Kinderopvang le prijs, grote wagens. Volop belangstelling voor buurtvereniging De Donk met zaalproblemen. Deze kinderen behaalden de 2e prijs. Grote wagens: 1. De Durdauwers: Kinderopvang; 2. Buurtvereniging Pèrke: Na 44 jaar is de taart klaar; 3. Paul Relou: Wij zitten in de put maar met carnaval komen we er uit; 4. De Fluiters: We knallen er dit jaar uit. Kleine wagens: 1. Roger Pluijm: De leveranciers. Grote groepen: 1. Buurtvereniging Mr. Jochemsstraat: Drie dagen aan de rol; 2. Buurtvereniging Bemselkesvelt: 4 x 11 de Kieveloeët; 3. Fam. Scheres: 't Botert goed tussen Vos en de Meijelse mensen; 4. Buurtvereni ging Den Hoogenbeemd/De Rossecker: Samen zijn wij dikke mik; 5. De Trek kers: 't Is hier unne heksenketel; 6. Buurt vereniging 't Kringske: Wij zijn de ster ren van de optocht; 7. De bijen: Wij zijn er weer bij; 8. Vrienden van Heugten: Te gek om los te lopen; 9. Kieveloeëtdames: Mis(s)baksels; 10. Jong Nederalnd: Dik ke mik; 11. Fam. Basten: Postkleding; Bouwstop Starteveld II waarschijnlijk gehandhaafd Hoewel de CD A-fractie zich tijdens de vergadering van de Commissie Finan ciën op maandag 20 februari nog niet definitief wilde vastleggen, lijkt het alles zins gerechtvaardigd te verwachten dat de Raad tijdens de raadsvergadering van 13 maart a.s. zal besluiten de bouwstop in 't bestemmingsplan Starteveld II voorlopig nog niet op te heffen. De Fraktie Werknemers sprak zich uit voor het handhaven van de bouwstop en ook de CDA-fractie liet blijken van oordeel te zijn geen andere mogelijkheid te zien. De MVP- en PvdA-fractie daarentegen pleitten er tijdens de commissievergadering voor de bouwstop wel op te hef fen. 85 WONINGEN TEVEEL GEBOUWD Tijdens de commissievergadering ston den de gegevens uit het gesprek dat bur gemeester Vos op 14 februari had met ge deputeerde Hilhorst centraal. De belang rijkste constatering van de Provincie was, dat in Meijel de afgelopen vier jaar 188 woningen verwezenlijkt zijn en dat daarmee de richtcijfers over die jaren met 85 woningen overschreden zijn. Vol gens burgemeester Vos vindt de Provin cie bijsturing van het beleid noodzakelijk en wenst ze dat de bouwproduktie ver traagd wordt. Het richtcijfer van 28 wo ningen voor de jaren van 1995 t/m 1998 dient volgens de Provincie dan ook ver minderd te worden met 10 woningen per jaar. Feitelijk betekent dat dus, dat de ge meente Meijel voor de 85 teveel gebouw de woningen er de komende vier jaar 40 moet inleveren. Het overleg heeft verder opgeleverd dat het plan Geris niet mee telt voor de richtcijfers als dit project aangemerkt wordt als een zogenaamd Stads- en Dorpsvernieuwingsproject. Daarbij is als uitdrukkelijke voorwaarde gesteld, dat de woningen die daar verwe zenlijkt worden bestemd zijn voor oude ren. Wordt het project Geris niet aange merkt als een Stads- en Dorpsvernieu wingsproject, dan wordt de helft van 't aantal woningen van dit project wel mee geteld bij de richtcijfers. Dhr. Vos hield de commissieleden bo vendien voor, dat het richtcijfer dat de Provincie voor 1995 hanteert door de bouwproduktie die momenteel aan de gang is, ook weer overschreden zal wor den. Momenteel zijn namelijk 37 wonin gen in aanbouw, terwijl ervan uitgegaan kan worden dat, buiten het bestem mingsplan Starteveld II, verspreid over de gemeente dit jaar nog eens met de bouw van 14 woningen begonnen wordt. Een aantal van die 14 zou dit jaar zelfs al voltooid kunnen worden. Het gaat daar bij o.a. om de bouw van drie ouderenwo ningen aan de Paast, twee woningen aan de Hoek en aan woningen bij agrarische Vervolg op pagina 3

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1995 | | pagina 1