Commissie Welzijn positief over invoering vakantiepas Lustrum Buurtenfestijn zeer geslaagd Frans Pijnenburg komend weekeinde actief op WK vissen in Engeland tótde/. Geslaagd WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1994 50E JAARGANG NO. 35 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936-)92243 Fax (04936-)93861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten. Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766-)2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936-)92243 WEEKBERICHT VOER flEUEL Kermis VAN ZATERDAG 3 T/M DINSDAG 6 SEPTEMBER 1994 De opening van de kermis vindt plaats op zaterdag om 16.00 uur door wethou der H. Willems. Vervolgens zal het colle ge van burgemeester en wethouders een rondgang maken langs de kermisattrac ties. Harmonie Eendracht zal de opening muzikaal opluisteren. Op zaterdag bestaat de mogelijkheid om een viertal originele woonwagens van binnen te bezichtigen. De stichting Ren- co restaureert al jaren oude woonwagens en stelt regelmatig het publiek in de gele genheid om eens een kijkje in een woon wagen te nemen. Het is heel leuk om eens te zien hoe het leven in een woonwagen van o.a. kermisexploitanten er vroeger uit zag. De woonwagens zullen op het kermisterrein staan. De kermis hèeft ten opzichte van vorig jaar slechts enkele kleine wijzigingen on dergaan. De rotor-kleefwand is vervan gen door een reuzenrad. Het verschil in afmetingen tussen de attracties was aan leiding voor enkele verschuivingen van attracties op het kermisterrein. De berg en dalbaan wordt verplaatst naar het Alexanderplein en het reuzenrad is net als in 1991 op het Raadhuisplein gesi tueerd. Ook het bananenspel staat dit jaar niet meer op de kermis; in de plaats hiervoor komt een lijntrekspel. Attracties als autoscooter, polyp, cake walk, carroussel en mini-cars zijn onge wijzigd evenals brievensport, nougat- kraam, suikerspin, gebakkraam, boksbal, schuivenspel en holly-cranes. In de ver bindingsweg tussen beide pleinen is plaats voor de ijskraam, de fotoschiet- salon, een orgel en - bij de kerk - de vis kraam. Door de verschuivingen is op het Alexan derplein enige ruimte ontstaan die is ge bruikt voor een extra toegang naar het kermisterrein komende vanaf Kerkveld, langs het kunstwerk. Op de maandagavond is voor de kleintjes onder ons tussen 19.00 en 21.00 uur clown 'Miko' op het kermisterrein aan wezig. Hij deelt onder andere ballonnen uit die hij ter plekke in allerlei dieren en gekke vormen blaast. Zijn assistente Joke zal ondertussen een aantal kinderen schminken. Tot slot zullen zij een span nende kindershow verzorgen. De tarieven voor alle attracties bedragen, net zoals in 1993,/ 1,-, met uitzondering van het reuzenrad waarvan het tarief 1,50 bedraagt. De invoering van 'n vakantiepas voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar heeft de volle dige steun van de leden van de Commissie Welzijn. Kindervakantiewerk en Jong Nederland hebben samen het initiatief dat elders in Limburg in 1993 ge start werd overgenomen en willen ook in onze gemeente in oktober a.s. met de vakantiepas starten. Tijdens de vergadering van de Commissie Welzijn op don derdag 25 augustus lichtten Dhrn. L. Verhejjen (KVW) en J. Peeten (Jong Ne derland) de plannen m.b.t. de vakantiepas toe. Uit die toelichting bleek dat tij dens _de "herfstvakantie met de vakantiepas als experiment gestart wordt. Beantwoordt dat experiment aan de verwachtingen en blijkt het initiatief aan te slaan, dat vindt 'n verdere uitwerking plaats. In de grote vakantie van vol gend jaar wordt de vakantiepas dan definitief in Meijel ingevoerd. DOELSTELLING Blijkens de toelichting op het project is het de bedoeling dat aan kinderen van 4 t/m 12 jaar 'n scala aan aktiviteiten aan geboden wordt. Centraal daarin staat het streven om de kinderen op speelse wijze kennis te laten maken met de wereld van de volwassenen. Daarom worden in het programma dat men bezig is te ontwikke len bezoekmogelijkheden opgenomen aan diverse Meijelse bedrijven, instellingen en verenigingen. Daarbij valt onder meer te denken aan 'n schoenmakerij, de werk plaats van 'n pottenbakker, 'n super markt, het gemeentehuis, het bejaar denoord, 'n onderkomen van 'n schutte rij, de brandweerkazerne, 'n muziekver eniging, de expositieruimte van Medelo, het Wekkermuseum, de kerk met de kerkschatten en de kerktoren. Enkele van deze aktiviteiten zijn slechts geschikt voor deelname door 'n beperkt aantal kinderen en daarvoor geldt dus ook be perkte deelname, terwijl het de bedoeling is dat de beide verenigingen die het ini tiatief mede vorm geven elk minstens één grote aktiviteit organiseren. Daarbij gaat het om aktiviteiten die normaliter in het programma van de vereniging voorko men. Het KVW houdt in de herfstvakan tie altijd de Kindermarkt en die is ook dit jaar in de vakantiepas opgenomen. Ook Jong Nederland organiseert 'n grootscha lige aktiviteit waarbij deze vereniging zich presenteert aan de deelnemende kinderen. BEKEND MAKEN Het gaat er beide verenigingen in het ko mende experiment vooral om, om de ge hele Meijelse gemeenschap bekend te maken met het idee van de vakantiepas. Het streven is er bovendien op gericht andere belangstellenden te interesseren in medewerking, waarbij met name ge dacht wordt aan bedrijven, instellingen en verenigingen die in de toekomst mee inhoud geven aan de vakantiepas. Het voornemen bestaat nu al om de leeftijds groep verder uit te breiden naar jongeren tussen 12 en 16 jaar. Om de vakantiepas dit jaar zeer nadruk kelijk in de belangstelling te brengen vindt begin oktober de feestelijke presen tatie ervan plaats, terwijl bij de opening festiviteiten ontwikkeld zullen worden op alle Meijelse speelterreinen. De kos ten die verbonden zijn aan de vakantie pas belopen in het eerste jaar 'n bedrag van naar schatting om en nabij de 2.500,-. De jaren daarna, zo is de ver wachting, kan het project zichzelf be druipen en zijn er slechts organisatiekos ten. Die gaan dan de 500,- per jaar niet te boven. De vraag waarvoor de commissieleden zich gesteld zagen was of de opzet van dit project zodanig is dat het gemeentelijke steun verdient en of er 'n gemeentelijke bijdrage verleend kan worden. Op vragen van de commissieleden werd van de zijde van de initiatiefnemers verduidelijkt dat de meerwaarde van het project zit in het feit dat er diverse aanvullende aktivitei ten ontwikkeld worden in lokaties waar kinderen normaal gesproken niet of nau welijks komen. Bovendien bestaat de verwachting dat er van de vakantiepas 'n stimulerende werking uitgaat op anderen (verenigingen, instellingen en bedrijven) om tijdens de vakantieperiode aktivitei ten voor kinderen op touw te zetten en nadrukkelijk aandacht aan kinderen te besteden. POSITIEF ADVIES De commissieleden maakten duidelijk het genomen initiatief zeer de moeite waard te vinden, met name omdat er 'n bundeling van aktiviteiten door diverse verenigingen plaatsvindt. De mogelijke uitbreiding naar de leeftijdsgroep 12 t/m 16 jaar werd door hen van harte onder steund. De kosten voor dit project belo pen voor de gemeente naar schatting tus sen de 1.000,- en ƒ1.250,- als de organiserende verenigingen de kosten onderbrengen in de eigen exploitatieop- zet en die kosten gesubsidieerd krijgen op basis van de bestaande subsidieveror dening. Daarnaast bestaat de mogelijk heid dat er voor dit project als totaliteit 'n subsidiebedrag beschikbaar gesteld wordt. De commissieleden maakten op dat punt geen duidelijke keuze maar ga ven wel aan, dat zij het belangrijk vinden dat de gemeente 'n steentje bijdraagt. Welke financiële verrekeningsvorm daar voor uiteindelijk gekozen wordt is vol gens hen minder belangrijk. Red. Het Lustrumfestijn van de gezamenlijke f Meijelse Buurtverenigingen kan als zeer ,<2f: geslaagd dc geschiedenis ingaan. Vrijdag 26 augustus om 20.00 uur open de de burgemeester, Dhr. Vos, met de voorzitter van de Gezamenlijke Meijelse Buurtverenigingen het festijn. Dit ge beurde door het doorhakken van een ko kosnoot waar tenslotte de Miss Zuid- Amerika uit verscheen. Daarna ging het om de punten. De eerste theorierondes werden aangevangen. Inmiddels stroomde de feesttent vol. Iedereen kon weer genieten van een keur aan Meijelse artiesten. Talent van de hoogste orde. Ook onze prominente gas ten brachten weer een prachtig schouw spel naar voren. Daarom Nico Joeks ka pel bedankt namens ons allen. De einduitslag van het playback is als volgt: 1Den Hoogen Ecker; 2. De Dör- repstraot; 3. De Meulenwiek; 4. 't Krings- ke; 5. Molenoord; 6. 't Zonnedöpke; 7. Bemselkesvelt; 8. De Beemd; 9. 't Regen- drupke; 10. Pérke. Aan het einde van de avond volgde als laatste de grote loterij. Deze mag ook zeer geslaagd genoemd worden met een grote keuze aan prijzen. Wij willen langs deze weg alle ondernemers bedanken die ons hierin bijgestaan en gesteund hebben. Op zaterdag 27 augustus 's middags om 14.00 uur ging de strijd voor de tien buurtverenigingen weer verder. De pun ten die deze middag vergaard werden, werden samengevoegd bij de punten van vrijdagavond. De spellen van de zaterdag bestonden grotendeels uit koffie: koffie- stapelen, koffie overbrengen, enz. Doordat het weer ons wederom niet in de steek liet, was ook het luchtkussen de hele middag goed gevuld met kinderen. Ook het mini playback van buurtvereni ging de Vossenberg en buurtvereniging De Beemd was van grote kwaliteit. Ook het schminken van de kinderen viel goed in de smaak. Onze vier dames schmin- kers brachten bij vele kinderen mooie ge zichten aan, zodat de ouders het moeilijk hadden hun kinderen terug te kennen. Om plm. 17.00 uur werden alle kinderen van Meijel die aanwezig waren voorzien van luchtballonnen die gesponsord wa ren door de firma v. Dessel automaten. Deze ballonnen werden gezamenlijk op gelaten. Over enige tijd zal bekend ge maakt worden welke ballon het verst is gekomen. De winnaars zullen dan een prijsje in ontvangst kunnen nemen van de Gezamenlijke Meijelse Buurtvereni gingen. Daarna volgde zaterdag de uitslag van de tien buurtverenigingen. Deze was als volgt: Winnaar Buurtenfestijn 1994 was buurtvereniging De Meulenwiek; 2. De Dörrepstraot; 3. Den Hoogen Ecker; 4. Pérke; 5. 't Zonnedöpke; 6. 't Kringske; 7. Molenoord; 8. De Beemd; 9. Bemsel kesvelt; 10. 't Regendrupke. Op zaterdag- De winnende joker van buurtvereniging Bemselkesvelt. avond volgde weer een grandioze feest avond in zaal Betting waar de nummers 12 en 3 van het playbacken nog een keer op de voorgrond kwamen. Tenslotte werd de winnaar van de mooiste Joker 1994 bekend gemaakt. De wisseltrofee werd door de voorzitter van de Geza menlijke Meijelse Buurtverenigingen in handen gegeven aan de winnaar en dit was buurtvereniging Bemselkesvelt. Ook de Meijelse bejaarden werden we derom bezocht op dinsdag 30 augustus. Vele bejaarden werden licht geprikkeld door de Zuidamerikaanse schonen met blote buiken; ook dit zal nog lang in hun geheugen blijven. Verder willen wij als bestuur iedereen bedanken voor of wel hun deelname of wel hun steun aan ons allen. Bedankt. Voorzitter P. Sikes G.M.B. Aan de A.O.C. Midden-Oost Brabant Tuinbouwvakschool te Vught slaagde Hugo van Lier als Zelfstandig Beroeps beoefenaar Potplantenteelt. Frans Pijnenburg uit Meijel is lid van het Nederlandse team dat is afgevaar digd naar het 41e Wereldkampioenschap Zoetwaterhengelen. Maar liefst acht entwintig landen nemen op 3 en 4 september deel aan dit Wereldkampioen schap. De wedstrijden vinden plaats bij Nottingham in Engeland. Gezien de sterke ploeg behoort Nederland tot de kanshebbers voor de wereldtitel. De con currentie is echter groot vooral vanuit België, Frankrijk, Engeland en Italië. sportverenigingen en bijna 400.000 sport vissers aangesloten. Hoofdsponsor van onze nationale ploeg is de lokvoerfabri- kant SENSAS. In Engeland wordt Nederland vertegen woordigd door de beste vissers van ons land. De volledige Nederlandse ploeg be staat uit Fried Deelen (uit Eindhoven), Joop Jansen (uit Brummen), Willem Multem (uit Krimpen a/d IJssel), Frans Pijnenburg (uit Meijel) en Frans Wulter- kens (uit Milligen a/d Rijn). Deze ploeg is samengesteld na uitgebreide provinciale en landelijke selectiewedstrijden waar aan in totaal ruim 2000 wedstrijdvissers hebben deelgenomen. Het Nederlandse team wordt afgevaar digd door de Nederlandse Vereniging Van Sportvissersfederaties (NWS). Bij deze landelijke bond zijn 900 hengel-

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1994 | | pagina 1