60 jaar I.VB Meijel Cursus Van kostenverhaalsbesluit reanimatie aan Heufkesweg niets te Algemene Hulpdienst Meijel vierde tienjarig bestaan verwachten Unicef verkoopplaatsen en -tijden Het Weekbericht met kerstmis en nieuwjaar WOENSDAG 8 DECEMBER 1993 49E JAARGANG NO. 49 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936-)92243 Fax (04936-)93861 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten. Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766-)2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Neerkant Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936-)92243 karnavals\/eren\g\ng De Kieveloeët" WEEKBERICH T VOOR tIEUEL Vrijdag 10 december a.s. is het feest bij de Meijelse LVB (Limburgse Vrouwen Be weging). Op deze dag gaat deze actieve vereniging herdenken dat ze 60 jaar be staat en dat zal voor de leden en hun echt genoten niet ongemerkt voorbijgaan. 60 jaar lang werd aan Meijelse vrouwen ontspanning geboden en werd door de ont wikkelde verenigingsactiviteiten voorzien in de behoefte onderlinge contacten te leg gen, om bestaande banden te bestendigen en verstevigen. Terugkijkend op de 60 jaar die deze vereniging achter de rug heeft, mag geconcludeerd worden dat ze erin geslaagd is haar oorspronkelijke doelstel ling zodanig aan de veranderde tijden aan te passen, dat ze blijft voorzien in een be staande behoefte. OPRICHTING De plaatselijke afdeling van de LLTB was in 1933 de initiatiefnemer om te ko men tot de oprichting van een boerinnen- bond in Meijel. Mannen namen het voor touw om vrouwen te organiseren, maar in ons dorp ging dat niet van een leien dakje. Diverse vergaderingen waren nodig, voor dat de bestuursleden van de LLTB door rector Bemelmans overtuigd waren van de noodzaak van een eigen vrouwenorga nisatie. Misschien is dat niet zo vreemd als je bekijkt in welke tijd dat deze men sen leefden en hoe de positie van de vrouw toen was. STEEDS IN BEWEGING Met de oprichting in 1933 waren er 96 le den. Dit is uitgegroeid tot 208 leden in 1993. We organiseren ieder jaar zinvolle thema-avonden, cursussen en ontspan ningsavonden. Deze worden door de le den druk bezocht. Verder hebben we nog middag- en avondfietstochten, voorjaars wandeltocht en nog vele andere activitei ten. Ook organiseren wij ieder jaar medio september het ziekentriduüm waarbij 3 dagen de zieke en bejaarde mensen van Meijel fijne dagen krijgen aangeboden en dat daarom een bijzondere plaats in neemt in onze vereniging. De doelstelling die de LVB aanvankelijk had is verder ontwikkeld en aangepast aan de eisen van deze tijd. Kort li ~enge- vat zou men die doelstelling kunnen for muleren als: vrouwen zelfstandiger, be wuster en mondiger maken. Dat de LVB hierin ook de komende jaren mag slagen hopen wij. Piet Bongers, oud voorzitter van de LLTB, sprak op het gouden feest de typerende woorden: 'Voor diegenen die voor ons zijn geweest petje af, voor diegenen die na ons komen mouwen om hoog.' Dit zullen wij als bestuur met onze leden samen proberen waar te maken. FEESTPROGRAMMA Het programma op deze feestavond vrij dag 10 december a.s. ziet er als volgt uit: 17.00 uur: Plechtige Eucharistieviering in de St. Nicolaaskerk te Meijel en tevens wijding van het nieuwe vaandel. 18.00 uur: Aansluitend feestavond in zaal 'de Zwaan' met o.a. koffietafel en huldiging van de jubilarissen. Deze avond wordt opgeluisterd door 'Wooden Chain'. Als u om een of andere reden niet om 17.00 uur aanwezig kunt zijn bent u van harte welkom om 18.30 uur bij de koffie tafel om verder met ons de avond door te brengen. Het bestuur Voor de leden en hun partners was er een gezellige avond met onder andere een ge heel onverwacht bezoek van St. Nico- laas. Voor leden, oud-leden, oprichters en een aantal genodigden - waaronder burgemeester H. Vos - was donderdag de feestvergadering. Onder het genot van een drankje werd 10 jaar AHD herdacht. Voorzitter H. Timmermans keek op die 10 jaar terug en noemde onder andere een aantal opvallende activiteiten zoals: - de eerste huipaan vragen op 3 december 1983. - het minimale verloop onder de vrijwil- lig(st)ers. - de 4227 hulpverleningen in 10 jaar AHD naast - de 340 avonden per jaar dat - sedert 1984 - een AHD-er in de soos van het be jaardenoord voor de bewoners een kopje koffie of drankje schenkt en - de ca. 400 uur per jaar die AHD-ers wandelen - sedert 1985 - met bewoners van het bejaardenoord. Ook noemde de voorzitter: - de oprichting van het huiskamerproject in januari 1987. Gezien het wekelijks be zoek van ca. 30 deelnemers blijkt het huiskamerproject in een behoefte te voorzien. -de oprichting in april 1988 van de ge spreksgroepen voor mensen die door overlijden hun partner verloren hebben. De maandelijkse gespreksavonden wor den op de pastorie gehouden. - de oprichting van de ontspannings groep voor alleenstaanden in 1989. - de jaarlijkse levensmiddelenaktie voor Polen (dit jaar voor het eerst sedert 1988 niet). - de begeleiding van asielzoekers. De voorzitter dankte leden, oud-leden en oprichters voor hun inzet voor deze ken nelijk noodzakelijke hulpverlening. De heer H. Willems, wethouder van wel zijn, ging in zijn toespraak uitvoerig in op het onderscheid tussen hulpverlening nu en door de eeuwen heen. In een inte ressante uiteenzetting legde hij steeds de link tussen hulpverlening eeuwen gele den en nu. Hij constateerde dat vroeger hulp niet 'gevraagd' werd maar als van zelfsprekend 'geboden' werd. Het waar om daarvan omschreef spreker als: 'Het was gewoon. Er waren grote gezinnen. De overheid ondersteunde niet of nauwelijks. Men was echt op elkaar aangewezen.' Ook nu, aldus spreker, is er veel behoefte aan hulpverlening en is het van groot be lang dat die georganiseerd is. Mensen kunnen veel minder dan vroeger terug vallen op hun kinderen. Die wonen vaak ver weg, hebben een baan, maar bovenal zijn de gezinnen niet zo kinderrijk. Het aanspreekpunt is daarmee vervallen. Geen gemeenschap kan thans zónder vrijwillige georganiseerde hulpverlening, zei de wethouder, die nadrukkelijk aan gaf blij te zijn met een actieve groep als de AHD Meijel. Hij prees bestuur en le den voor hun inzet op alle fronten en on derstreepte met name het belang van be geleiding van asielzoekers. Immers - aldus de wethouder - deze mensen zijn: 'Losgerukt van familie en vrienden, be rooid van alle voorzieningen in een voor hen wildvreemde omgeving en cultuur terechtgekomen. Zij hebben het daarmee vaak zeer moeilijk en verdienen als me demensen onze aandacht en ondersteu ning.' Mevrouw L. Bergs, voorzitster van het Provinciaal Overleg Algemene Hulp diensten Limburg (POAHL), ging in haar toespraak in op vrijwillige hulpverlening anno 1993. Spreekster moest tot haar te leurstelling constateren dat het steeds moeilijker wordt vrijwilligers te werven. Velen hebben werk, een gezin en andere hobby's. Het is niet langer vanzelfspre kend dat men onbetaald vrijwilligers werk gaat doen. Daarbij komt, aldus me vrouw Bergs, dat de overheid zo veel bezuinigt dat vrijwilligerswerk wel móét geschieden. Anderzijds wordt het vrijwil ligerswerk steeds vaker verweten met al hun activiteiten feitelijke arbeidsplaat sen in te nemen. Uiteraard zijn vrijwilli gers ddar niet gelukkig mee: 'Wij kunnen de mensen toch niet in de kou laten staan als de overheid tekort schiet!' Tenslotte riep mevrouw Bergs de aanwe zigen op bewust om te gaan met vrijwilli gers werk en wel degelijk grenzen te stel len aan de gratis hulpverlening. Ook wordt het steeds meer noodzakelijk dat Het is al weer een tijd geleden dat u onder deze kop een oproep las om u op te geven voor een nieuwe cursus reanimatie. De be langstelling bleek groot. En niet alleen in Meijel. Dat maakte het onmogelijk om op korte termijn zo'n cursus in ons dorp te or ganiseren. Het aantal beschikbare in structeurs, allen vrijwilligers, is namelijk beperkt. Maar binnenkort is het dan weer zo ver. Op het juiste moment goed weten te han delen 'wanneer elke seconde telt', wordt behandeld in de cursus reanimatie. De Stichting Reanimatie Midden-Limburg zal de cursus begin volgend jaar, in sa menwerking met de Nederlandse Hart stichting, op 3 maandagavonden gaan verzorgen. De data zijn: 31 januari, 7 februari en 21 februari. Het maximum aantal deelne mers is 15. De cursus neemt dus 13 avonden in be slag en wordt gegeven in 't Kloster, tel kens van 19.00 - 21.00 uur. Lesmateriaal wordt gratis verstrekt door de Hartstich ting. Van de deelnemers wordt een bij drage gevraagd van 35,-. HOE KUNT U ZICH OPGEVEN VOOR DE CURSUS? U kunt zich opgeven bij de contactper soon van de 'Vrienden van de Hartstich ting', mevr. E. de Waal, Donk 13, tel. 2056. A.s. donderdagmorgen Rabobank 9.30- 11.30 uur. A.s. maandagmiddag Bibliotheek 14.30- 18.00 uur en 18.30-20.00 uur. Of thuis bij Hennie Nijssen, Dopheide 54, tel. 2891. Yvonne Geris, de Meulen- camp 13, tel. 2761. Tot ziens. Tijdens de vergadering van de Commis sie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde ning, Openbare Werken en Milieu op maandag 29 november, heeft wethouder Smolenaars de commissieleden te ver staan gegeven, dat het zeer waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn om 'n gedeelte van de kosten die gemaakt gaan worden voor de aanpassing van de Heufkesweg, te ver halen op eventuele toekomstige bouwers aan de oostzijde van deze weg. De ver breding van de Heufkesweg is nodig, om dat deze weg 'n ontsluitingsfunctie krijgt ten behoeve van de bestemmingsplannen Starteveld I en II. Daarom wordt 'n ge deelte van de kosten die de aanpassing van deze weg gaat koste» verrekend in de grondprijzen, terwijl de gemeenteraad eerder tevens besloot om 100.000,- uit de algemene middelen van de gemeente voor deze werkzaamheden beschikbaar te stellen. Door het van toepassing ver klaren van de Bouwexploitatieverorde- ning, zou er 'n basis zijn waarop van toe komstige bouwers langs de Heufkesweg "n bijdrage gevraagd zou kunnen worden in de nu te maken kosten voor deze aan passing. Dit blijkt echter op grond van de Bouwexploitatieverordening niet moge lijk zonder die ook van toepassing te ver klaren op de mensen die al jarenlang aan de Heufkesweg wonen. "Tijdens de informatie-avond hebben wij verzekerd, dat er geen kosten ver haald zouden worden op de eigenaars van de woningen die er thans al liggen, maar dat dat alleen zou gebeuren voor de onbebouwde percelen. Op grond van de Bouwexploitatieverordening blijkt ech ter geen onderscheid mogelijk te zijn. Je moet het voor iedereen of voor niemand doen. Dus is van dit kostenverhaalsbe sluit niets te verwachten", aldus wethou der Smolenaars tijdens de commissiever gadering. Hij stelde de commissieleden voor in de koopakten van alle eigenaars met wie overeenstemming over grond aankopen bereikt is op te nemen, dat MEIJEL ZATERDAG 11 DECEMBER A.S. 13E LIEDJESAVOND A.s. zaterdag is het dan weer zover en or ganiseert C.V. 'De Kieveloeët' voor de 13e maal haar Liedjesavond in gemeen schapshuis 't Kloster. In de loop van de jaren is dit evenement uitgegroeid tot een gebeurtenis welke niet meer is weg te denken uit onze gemeenschap. De 'Mèhl- se Schlagers' hebben het carnavalsgebeu- ren net dat beetje extra gegeven, waar door het gehele Vastenlaovendsgebeuren binnen onze gemeenschap nog meer een eigen karakter heeft gekregen. Dit jaar zullen de volgende 11 deelnemers gaan strijden om de titel 'Vastenlaovends- schlager 1994': 1. Bocca Chica's met 'Allemol in de Mèl- luk' 2. Enne pot druüg met 'Sjonne Jong' 3. De Knoetsorre met 'De Méélse maffe daag' 4. 1/2 Um met 'Dréj daag half um' 5. De Hauwmauers met 'Laot mèr komme' 6. Potpourrie met 'Dólle dwaaze daage' 7. Vals Plat met 'Kan nie baale...' 8. Nico-Joekskapel met 'Méél is de parel van Limburg' 9. De Harries met 'Unne Griek in Méél' 10. Wie zoee Onnuuëzel met 'Flinke Bloem' 11. De Kwéékers met 'Nie goe wisj' Het bovenstaande biedt weer garantie voor volop strijd maar ook voor kijk- en luisterplezier. De jury, welke bestaat uit Jos Geris (voorzitter), Mart Rooyakkers, Pierre Verheijen, Els van Bommel en An- nelies Daniëls, zal een moeilijke avond hebben. Dus mensen, kom a.s. zaterdag allemaal naar gemeenschapshuis 't Kloster en moedig uw favorieten aan. Wie zal de ti tel 'Vastenlaovendsschlager 1994' win nen? Alle deelnemers dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn. Dan zal allereerst de lo ting plaatsvinden waarna het spektakel kan beginnen. De C.V. 'De Kieveloeët' dankt reeds nu alle deelnemers en juryleden voor hun spontane medewerking en wenst iedereen veel succes. Tot ziens, tot a.s. zaterdag. geen kostenverhaal zal plaatsvinden. "Eén eigenaar wil dat in de voorwaarden opgenomen zien en wij vinden dat dat dan als algemene voorwaarde voor ieder een moet gelden", betoogde de wethou der. OOSTZIJDE STRUBBELINGEN De wethouder meldde tijdens deze ver gadering tevens, dat met drie eigenaren aan de westzijde van de Heufkesweg nog geen voorlopige koopovereenkomst afge sloten is kunnen worden. Hij merkte daarover echter op er vertrouwen in te hebben, dat die onderhandelingen op korte termijn met 'n overeenkomst afge sloten kunnen worden."Aan de westzijde zijn geen strubbelingen, mogelijk wel aan de oostzijde", stelde hij vast, daaraan toevoegend daar mogelijk tijdens 'n vol gende commissievergadering op terug te komen. Na enige discussie over de verwachtin gen die naar de commissieleden gewekt zijn over de mogelijkheid tot het verha len van kosten, waarbij met name de MVP-fractie aangaf op grond van de eer der beschikbaar gestelde informatie daar van 'n andere inschatting te hebben ge maakt dan de wethouder, waren alle commissieleden uiteindelijk met de wet houder van mening, dat de bestaande be woners niet de rekening gepresenteerd mogen krijgen van de kosten die gemaakt gaan worden. Dhr. P. Philipsen pleitte er in dat kader voor om nogmaals te onder zoeken of er op 'n andere manier even tueel kosten verhaald kunnen worden op mensen, die in de toekomst mogelijk 'n woning gaan bouwen aan de oostzijde van de Heufkesweg. Die mogelijkheid bestaat nu nog niet. Daartoe is het nood zakelijk dat er 'n aanpassing van het be stemmingsplan komt en daarover zal de gemeenteraad zich 'n keer uit moeten spreken. GEEN VERSCHIL IN METERPRIJS Tijdens de vergadering bracht Dhr. Ghielen m.b.t. de aankopen tevens in de discussie in, dat hem gebleken is dat er grote verschillen in de prijs per vierkante meter betaald worden. "Die verschilt van 105,- tot 200,- per vierkante meter. Zo'n gigantisch verschil, dat kan niet. Is daar 'n verklaring voor?", wilde hij we ten. In de beantwoording gaf wethouder Smolenaars aan, dat de basisprijs van al le aankopen voor iedereen hetzelfde is. "Die is voor de voortuinen 100,- per vierkante meter. De verschillen die ver volgens ontstaan zijn 'n gevolg van de verschillen voor overige zaken die ge compenseerd worden en daar zitten grote prijsverschillen in", aldus de wethouder, die dat verduidelijkte met op te merken dat de vergoeding voor 'n eenvoudig houten hekje heel anders is dan voor 'n muurtje dat verplaatst moet worden. Het doorrekenen van die vergoeding in de vierkante meterprijs en die uitkomsten vervolgens met elkaar vergelijken, is niet juist omdat daardoor 'n erg vertekend beeld ontstaat, aangezien het in vrijwel alle gevallen gaat om slechts 'n gering aantal vierkante meters. De MVP-fractie toonde zich over dat antwoord echter niet geheel tevreden en vroeg meer dui delijkheid te verschaffen bij de stukken voor de raadsvergadering van 20 decem ber als deze aankopen aan de orde gesteld worden. Red. vrijwillig(st)ers goed op hun taken bere kend zijn. Mevrouw Bergs riep de vrij- willig(st)ers op zeker deel te nemen aan de studiebijeenkomsten die op korte ter mijn door het POAHL in de regio georga niseerd gaan worden. Voordat de avond besloten werd met dia's en een gezellig praatje zette be stuurslid Til Hendriks de navolgende le den in het zonnetje en overhandigde hen een bloemetje omdat zij vanaf de oprich ting - dus 10 jaar - trouw lid zijn van de AHD Meijel. De jubilarissen zijn: De heer H. Timmermans, mevr. T. Veekens, mevr. A. v.d. Weerden, de heer T. Ghie len en mevr. A. Timmermans. Bestuur Stichting AHD Meijel We willen iedereen erop attenderen dat het Weekbericht van 22 december a.s. 'n dubbelnummer zal zijn. In dit (kerst)nummer is plaats voor mededelingen, kopij en advertenties voor twee weken. Op woensdag 29 december zal namelijk GEEN Weekbericht uitkomen. Het Weekbericht van 22 december is dus het laatste nummer van de jaargang 1993. Het eerste nummer van het Weekbericht dat in 1994 uitkomt, zal verschijnen op woensdag 5 januari. We willen alle betrokkenen verzoeken rekening te houden met bovenstaande regeling, zodat U niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Uitgever en Redactie Weekbericht. I

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1993 | | pagina 1