Installatie burgemeester Vos tijdens buitengewone raadsvergadering Internationale vogelshow in Meijel 31 oktober: kampioensmotorcross in Meijel WOENSDAG 27 OKTOBER 1993 49E JAARGANG NO. 43 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936-)92243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten. Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766-)2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Huis aan huis bezorging in Meijel Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 35 ct. (excl. BTW), tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936-)92243 Kortingsbon Met deze bon heeft u op de motorcross wedstrijd van 31 okt. a.s. 2,50 korting aan de kassa. 1 Bon per persoon inleverbaar. WEEKBERICHT VOER MEUEL Wethouder Smolenaars feliciteert dhr. Vos nadat hij hem de ambtsketen omgehangen heeft. ALGEMENE INDRUK ONDERSCHREVEN De loco-burgemeester keek daarbij terug op 'n tweetal bezoeken die hij als College lid aan Maasdriel gebracht heeft, de eer ste keer op de dag na het bekend worden van de benoeming van Dhr. Vos, de tweede keer op 15 oktober toen Dhr. Vos afscheid nam in Maasdriel en bij die gele genheid benoemd werd tot ereburger. "Ik heb daar met gespitste oren zitten luiste ren en de algemene indruk die we al van U hadden is daar onderschreven", aldus Dhr. Smolenaars, die enkele kwalifica ties over de persoon Vos uit de toespra ken die toen gehouden werden nader ac centueerde: 'n grote financiële deskun digheid, compromisbereid, 'n baken van nuchterheid, 'n bekwaam bestuurder die de burger onbevangen tegemoet treedt. Die kwaliteiten kan de nieuwe burge meester volgens Dhr. Smolenaars goed gebruiken in het werk dat hem hier wacht, waarvan de loco-burgemeester met name noemde de regionale bestuur lijke vernieuwing, de herstructurering van het Peelgebied, de verdere positione ring van Meijel, de reconstructie van Kerkstraat-Jan Truijenstraat-Raadhuis- plein, de verbouwing van het gemeente huis en het bevorderen van de werkgele genheid. "Daarnaast zullen er vele alle daagse problemen zijn die Uw aandacht opeisen", betoogde hij, daaraan toevoe- Vervolg op pagina 3 Vogelvereniging 'Meijels Pracht' organiseert evenals andere jaren weer een grote vogelshow. Na veel voorbereiding en met grote inzet en zoeken is men er in geslaagd enkele absolute topkwekers naar Meijel te halen. 1305 vogels bevolken op 29, 30 en 31 ok tober het Gemeenschapshuis in Meijel. Een kleurrijke mengeling van zang-, kleur- en postuurkanaries, exotische vo gels in fele kleuren en soorten, graspar kieten, dwergpapegaaitjes, grote parkie ten, tropische duiven en kwartels. Vogels houden, kweken en verzorgen is een hobby voor velen. De creativiteit zit in het kweken. De bedoeling van deze hobby is een vogel te krijgen die aan spe ciale eisen voldoet. Zo zal een kleurkana- rie aan strenge eisen wat betreft de kleur moeten voldoen. En iedereen weet dat een kleur vele schakeringen heeft die net iets van elkaar verschillen. Door samen stellen van kweekparen en een grote ken nis van de erfelijkheidsleer probeert men de vooraf gestelde standaardkleur te be naderen. Dat lukt najaren een enkeling, de topkweker. Er zijn dus maar weinig echte topvogels. Het is echter niet zo dat de andere vogels geen waarde meer heb ben voor de liefhebber. Als kweekvogel kunnen zij juist weer goede eigenschap pen bezitten. Voor de echte kweker zijn er dus duidelijk twee verschillende vo gels: de tentoonstellingsvogel zoals die komend weekend geshowd wordt en de kweekvogel die thuis in ruime volières in optimale conditie gehouden wordt. Voordat de show voor het publiek ge opend zal zijn, worden alle vogels ge keurd door speciaal daarvoor opgeleide keurmeesters van de N.B.v.V. (Neder landse Bond van Vogelliefhebbers). Het is voor hun een hele klus om uit zo'n aan tal de beste te halen. Hun deskundigheid en voor de meesten jarenlange ervaring met hun eigen vogels zorgt er steeds weer voor dat de beste vogels de prijzen krij gen die ze verdienen. EXPOSITIE VAN ZELF ONTWORPEN, GEBAKKEN EN GESCHILDERDE KLEI-ARTIKELEN Gijs Peters uit Beringe en zijn zoon Rob zullen tijdens deze vogelshow exposeren met zelf ontworpen, gebakken en geschil derde klei-artikelen zoals (herdenkings)- borden, kop en schotels, lampenkappen, drinkbekers, bloemvazen, etc. I.V.N. Het I.V.N. (Instituut voor Natuurbe schermingseducatie), een organisatie die zich bezighoudt met voorlichting, educa tie, het houden van excursies en dia avonden, is ook dit jaar weer met voor lichtingsmateriaal aanwezig. Leden van de I.V.N.-afdelingen Helden en Meijel zullen met een stand met foldermateriaal en boekjes u gaarne het doen en laten van deze organisatie uitleggen. TREKKING LOTERIJ De trekking van de kwartjesloterij zal ge houden worden na de prijsuitreiking van de onderlinge tentoonstelling en wel op zaterdag 30 oktober om 21.00 uur in het gemeenschapshuis. VOGELBEURS Op zondag 31 oktober vindt van 10.00 tot 13.00 uur een grote vogelbeurs plaats. Hier wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar vogels te koop of te ruil aan te bieden. Dit geldt ook voor niet-leden. Er zal een ruime sortering vo gels worden aangeboden. Bent u nog op zoek naar vogels voor de kweek voor het komende seizoen of voor de gezelschaps volière, dan is het zeker de moeite waard om deze vogelbeurs te bezoeken. Wij ho pen dan ook weer veel vogelliefhebbers (met of zonder vogels) te mogen begroe ten. OPENINGSTIJDEN VAN DE TENTOONSTELLING De tentoonstelling wordt op vrijdag 29 oktober om 19.30 uur geopend, de zaal is dan open tot 22.00 uur. Zaterdag 30 ok tober is de tentoonstelling geopend van 13.00 'tot 22.00 uur. Op zondag 31 okto ber is de tentoonstelling geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Bestuur en leden van vogelvereniging 'Meijels Pracht' hopen veel vogelliefheb bers op 29, 30 en 31 oktober op de ten toonstelling in gemeenschapshuis 't Klos- ter te mogen begroeten. Op vrijdag 22 oktober is Dhr. Mr. H.G. Vos geïnstalleerd als burgemeester van onze gemeente. Dat gebeurde tijdens 'n buitengewone raadsvergadering, die onder meer werd bijgewoond door de kabinetschef van de Provincie, Dhr. de Bruijn, door oud-burgemeester Kirkels, alle raadsleden van Maasdriel, de gemeente waar Dhr. Vos tot 15 oktober als wethouder werkzaam was, de ou ders van Dhr. en Mevr. Vos en 'n groot aantal andere genodigden. Nadat loco burgemeester Smolenaars de raadsvergadering geopend had, las gemeentese cretaris Hermans de benoemingsbrief van H.M. Koningin Beatrix voor. Vervolgens voerde Dhr. Smolenaars als eerste spreker het woord. Zondag 31 oktober wordt op circuit 'de Vossenberg' in Meijel de laatste motor cross van het seizoen verreden. In Meijel zal zondag de beslissing vallen om het kampioenschap in de diverse klassen. Aan de start komen de 250 cc junioren A B, de 500 cc promotie, de quads, de 250 cc senioren en de spectaculaire zijspanklasse. De wedstrijden worden ge organiseerd door Motorcrossclub Meijel, onder auspiciën van M.O. Nederland. Peter Wilms-Marcel v. Wanroy in actie. 250 CC SENIOREN: BEN SCHERES NAAR 10E TITEL? De soloklasse bij uitstek zijn de rijders in de 250 cc seniorenklasse. In een veld van plm. 45 toprijders kan 9-voudig natio naal kampioen Ben Scheres uit St. Joost zondag zijn 10e titel veroveren. Op het zware maar erg spectaculaire cir cuit 'de Vossenberg' wist scheres echter nog nooit te winnen. Wel was hij met 2e en 3e plaatsen de laatste 10 seizoenen al tijd op het voorplan te vinden. In Meijel komen nog 4 rijders in aanmerking voor de nationale titel. Naast Scheres zijn dit Rob Verstegen (Uden), Ronald v. Ger- wen (Veldhoven), en Anton v.d. Wete ring (Schaijk). SPEKTAKEL: KAMPIOENSCHAP ZIJSPANNEN Op de brede, met veel springbulten opge bouwde baan van Meijel, zal zondag een 25-tal zijspancombinaties aantreden voor hun laatste wedstrijd om het Nederlands kampioenschap. De clubcombinatie van Peter Wilms en Marcel van Wanrooy (Neerkant-Heeze) is de regerende kam pioen, en of zij dit na zondag nog zijn moeten we afwachten, aangezien zij al het gehele seizoen in strijd zijn met de jongelingen in de zijspanwereld, de pas 16-jarige Gebr. Daniël en Marcel Wil- lemsen (Lochum). Deze youngsters pres teerden het om het Europees kampioen schap 1993 als 2e af te sluiten en niets lijkt hun tegen te houden om ook de na tionale titel te veroveren. Maar er zijn meer kapers op de kust. De clubcominaties v.d. Eijnden-v.d. Ven (Someren), van Hal-Schroën (Beringe) en v.d. Zanden-Hurkmans (Vlierden), zul len allen proberen een plaats te krijgen op het erepodium. Ook heeft Cor van Berlo- Louis Bijvelds (Gemert) ingeschreven in Meijel. Van Berlo-Bijvelds waren recen telijk de overwinnaars van de Grote Prijs van Nederland in Makkinga. OVERIGE KLASSE: DIVERSE CLUBRIJDERS AAN DE START Vooral in de 500 cc promotie klasse zijn er kansen op een overwinning van een clubrijder. Ties Berkers, Frits Snijders en Sjaak Vestjens zullen er alles aan doen om de bekers en de bloemen in Meijel te houden. René Teeuwen komt aan de start bij de 250 cc junioren, terwijl Alex Brusselers bij de quads (vierwielers) nog volop in strijd is voor een ereplaats in het kam pioenschap. AANVANGSTIJDEN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN Door het volle programma beginnen de trainingen al om 9.30 uur. De wedstrij den in de juniorklassen vangen aan om 11.15 uur. Na de officiële opening zullen de seniorenklassen om plm. 12.45 uur van start gaan. De wedstrijden duren tot plm. 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 10,- voor volwassenen, terwijl de jeugd vanaf 12 jaar ƒ5,- moet betalen aan de kassa. Circuit 'de Vossenberg' wordt met pijlen aangegeven. ^EIJEV

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1993 | | pagina 1