Koemeiken 1992 zeer spectaculair VW - met het oog op de toekomst S.O. Meijel Bestuur Woningvereniging de Horst: betrokkenheid leden vergroten Kinderkledingbeurs Meijel S. O Meijel WOENSDAG 18 MAART 1992 48E JAARGANG NO. 12 Uitg.-adm.: Drukkerij Mennen Asten B.V. Postbus 14, 5720 AA Asten (04936-)92243 Postbankrekening 1025299 t.n.v. 'Weekbericht voor Meijel' te Asten. Redaktie: J. en M. Daems, De Rossecker 4 Postbus 39, 5768 ZG Meijel (04766-)2559 Aanleveren kopij tot maandag 22.00 uur Tarieven: 1992 jaarabonnement: 44,00 Adv.: per mm kolombreedte (7x38 mm) 20 ct., tussentekst 2x, voorpagina 5x tarief Klachten bezorging (04936-)92243 6« 0* U0V. 5^ CD's FOKA WEEKBERICHT VEER MEUEL *1/ *1/ ^1/ ^1/ sf/ ^1/ *1/ «1/ «X/ sp U/ s|/ «J/ si/ O /fs 4s 4s 4s ^1 Dat is in de ogen van de organisatie zeer zeker niet overdreven, want het belooft aankomend weekend zeer spannend te worden in gemeenschapshuis 't Kloster te Meijel. De drie beste koeien zijn door ons weer geïnstalleerd en staan te pope len om gemolken te worden. Wij weten zeker dat zeer vele mensen in de diverse categorieën met elkaar de strijd aan zul len binden om onder elkaar uit te maken wie kampioen melken 1992 wordt. De er varing leert ons dat de diverse tegenstan ders aan elkaar gewaagd zijn en dat er ieder jaar weer nieuwe mensen naar vo ren komen die orti de hoogste eer mee strijden. Wij hopen daarom dat dit jaar wederom veel mensen uit Meijel en om streken de weg naar de koeien weten te vinden. Mochten er onder u zijn die nog nooit ge molken hebben. Geen nood! Dat hebben wij u als deskundigen op dit gebied bin nen enkele ogenblikken geleerd. En an ders moet u maar eens komen kijken hoe vR« onze prominenten van dit jaar het u voordoen. En dat zijn zeker niet de min sten hoor. Op zaterdag omstreeks 20.30 uur zijn dat vertegenwoordigers van enkele vrouwen verenigingen uit Meijel: Van de LVB: Dien Spee. Van de LKV: Til Klein-Zieverink. Van het vrouwenkoor: Angelique Winkel- molen. Omstreeks 22.00 uur op zaterdagavond zullen voor u aantreden de drie voorzitters van gerenommeerde sportverenigingen: Van wielerclub de Velo: Frank Franssen. Van volleybalclub Peelpush: Hennie Driessen. Van voetbalclub RKMSV: Leo Berben. Op de zondagavond zullen hun melkkun- sten gaan vertonen onder onze koeien om streeks 19.00 uur enkele bestuursleden van de ondernemersvereniging Meijel: Harrie Timmermans. Gerard van Pol. Johan Derckx. En dan als klapper omstreeks 21.00 uur enkele bekende kasteleinsvrouwen uit Meijel: Wilhelmien Janssen-Jaspers. Rita Koffeijberg. Nellie Crins. Alleen al deze namen maken een bezoek aan de missie-fancyfair, met daarbij het koemeiken een bezoek waard. Wij hopen daarom ook op veel deelnemers en ook supporters voor onze prominente mel kers en melksters. Ook kan iedereen inschrijven in de di verse klassen en een gooi doen naar onze prachtige bekers: aspiranten 0 t/m 11 jaar, jeugd 12 t/m 15 jaar, dames, heren, drietallen. De prijsuitreiking voor de jeugd zal zon dag plaatsvinden rond 18.30 uur en voor de overige categorieën omstreeks 22.30 uur. Wij hopen op veel deelnemers en alle maal tot ziens op 21 of 22 maart aan staande. De boertjes van binnen nXz ^1/ si/ si/ ^1/ si/ sX/ sX* *X/ s^ s^ ^i/ s^ s^ sj/ si/ sj/ s^ sj/ sl/ si/ sl/ 4^ 4s 4s 4s 4s 4s 4s ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p 4* Op de dinsdag 10 maart j.l. gehouden en goed bezochte jaarvergadering van de VW - Meijel kon voorzitter Hoeymakers ook de Streek-WV in de persoon van Dhr. Dopheide en de Provinciale VW in de persoon van Dhr. Smeets welkom heten. Naast de gebruikelijke agendapunten werd er aandacht besteed aan de toekomst, zo wel aan de zeer nabije in de vorm van de planning voor 1992, als aan de iets verder in het verschiet liggende. PLANNEN 1992 Kantoor In het seizoen 1992 wil de VVV de func tie van het kantoor als informatiecen trum èn als ontmoetingsruimte graag handhaven. Wat de openingstijden be treft streeft men ernaar meer open te zijn. Er wordt zorgvuldig bekeken wat in dit verband haalbaar is. Bovendien wil men ook het komende voor- en naseizoen kunstenaars die op een of andere manier binding hebben met Meijel de gelegenheid bieden te ex poseren in de ontmoetingsruimte. Recreatiekrant Het Toeristisch Overlegorgaan Meijel heeft het initiatief genomen tot het uit geven van een recreatiekrant voor 1992. De VVV heeft de werkzaamheden die verbonden zijn aan het samenstellen van zo'n krant, op zich genomen. Deze Meijelse recreatiekrant gaat de uit voor gaande jaren bekende evenementenka lender vervangen en beoogt op de eerste plaats informatiekrant te zijn. Om de plannen te verwezenlijken kan men ad vertenties uiteraard niet uitsluiten, maar er zal slechts in beperkte mate gebruik ge maakt gaan worden van deze bron van inkomsten. Het wordt absoluut geen ad vertentiekrant. Het is de bedoeling dat de Meijelse Re creatiekrant in het voorjaar, waarschijn lijk de week vóór Pasen, gratis huis aan huis bezorgd wordt. Daarna is de krant gedurende het seizoen voor toeristen gra tis verkrijgbaar bij het VVV-kantoor, de campings, hotels, e.d. Fietsvierdaagse Dit seizoen gaat Meijel binnen de organi satie van 'Fietsvierdaagse De Peel' voor het eerst functioneren als startplaats, naast Deurne, Venray en Helmond. Dit betekent dat er gedurende 4 dagen, 28 t/m 31 juli, vanuit Meijel gestart kan worden voor een fietstocht. Elke dag tocht heeft een eigen hoofdetappeplaats en als zodanig zullen Baarlo, Kessel, Ne- derweert-Eind en Deurne aangedaan gaan worden. Bovendien zal Meijel één dag fungeren als hoofdetappeplaats voor de fietsers vanuit Deurne. De werkgroep die de voorbereiding van deze fietsvierdaagse op zich genomen heeft en waarin ook de VVV participeert, is druk bezig met deze arbeidsintensieve opdracht. Men wil dit eerste jaar de basis leggen voor een evenement, dat in de toe komst niet meer uit Meijel weg te denken zal zijn en dat Meijel een toeristische at tractie van formaat gaat geven, geheel en al passend in de functie die Meijel voor de toeristen heeft. Wandel- en fietsroutes Binnen het samenwerkingsverband dat Meijel is aangegaan met Helden, Kessel en Maasbree is men bezig met de aanpas sing van fietsroutes. De plaatsing van twee bruggen in het kanalengebied is nog onzeker en vergt wellicht nog nadere aan passing van de plannen. Wat de wandelroutes betreft heeft men de werkzaamheden af kunnen ronden. Voor het nieuwe seizoen zijn vier wan delroutes uitgezet en de kaartjes daarvan worden uitgegeven door de VVV. Op donderdag 27 februari is er een radiouitzending geweest, waarin een I.V.N.-wandeling in Meijel besproken werd. De beschrijvende route hiervan mag ook door de VVV uitgegeven wor den. De gemeente is momenteel bezig met een onderzoek naar de algemene wegbewijze- ring in Meijel. Hierin wordt uiteraard ook de VVV betrokken. Informatiegids Gemeente Meijel Gemeente en VVV zijn bezig om de in formatie in de gemeentegids te actualise ren. Wanneer dit werk is afgerond zal de aangepaste gemeentegids ook via de VVV verkrijgbaar zijn. Toekomst Binnen de 'VVV-familie', zoals Dhr. Dopheide het apparaat betitelde, staan nogal wat veranderingen op stapel. De ANVVV, het overkoepelende orgaan van de provinciale, streek- en locale VVV's, heeft een reorganisatie in de planning die op 1 januari 1993 gerealiseerd moet zijn. Wat deze plannen voor Meijel in gaan houden en hoe men deze moet vertalen naar het locale kantoor met zijn eigen- Meijelse-aardigheden, daarover gaat het bestuur zich de komende tijd beraden. Dhr. Dopheide complimenteerde de Meijelse VVV met de betrokkenheid van de leden en de samenwerkende instanties en sprak uit in dit verband met vertrou wen te wekren aan de toekomst. Red. Beste dames en heren muzikanten, Ons eerste bestaansjaar is een feit gewor den en dit is door ons op een gepaste ma nier gevierd in zaal Pluijm bij Herman Betting. Het was een onderonsje van de muzikanten met de dames. We mogen wel zeggen dat deze opzet van de avond wel geslaagd is. Rond half negen werd ge opend met een mars, want de heren was opgedragen hun instrument mee te bren gen zodat de dames eens konden horen wat er zoal in dit voorbije jaar is geleerd, onder leiding van onze dirigent. Na een openingsmars werd door de voorzitter enkele woorden gesproken en kwam voor velen van ons met een verrassing en wel het onthullen van ons vaandel, dat ge maakt is naar eigen ontwerp en door ei gen mensen. Door verschillende mensen is daaraan een steentje bijgedragen door een gift of door materialen die nodig zijn voor dit onderwerp. Daarom was er een bloemetje voor de makers van dit vaan del en een woord van dank. Na deze ont hulling werd de muziek weer voortgezet met een mars, wat polka's, een walsje en een tango. Na dit optreden werd een kop koffie en een stuk vlaai genuttigd, terwijl er gezel lig een kletspraatje onder elkaar bij hoor de voor een kennismaking met elkaar. Later op de avond waren er twee van on ze muzikanten, die de accordeon hadden meegebracht en voor wat gezellige mu- ziek zorgden, zodat er af en toe een dans je gemaakt kon worden. Al bij al was het toch wel zo, dat zo'n avond voor herha ling vatbaar is. Wij zullen dat proberen en ons best doen om dit voor het komen de seizoen te realiseren door wat optre dens bij bejaarden, invaliden of voor welke isntantie dan ook tegen een kleine vergoeding voor onze kas. Verder hopen wij dan maar dat wij zo verder kunnen gaan, dan zal het best wel lukken. Dan dit nog. Als er personen zijn die zich nog bij ons willen aansluiten, dan kan dat zeker. Als je maar muzieknoten kunt lezen, de rest komt dan wel weer. Wij hebben nog enkele instrumenten voor gebruik of kom eens luisteren. Wij musiceren iedere donderdagmorgen bij Herman Betting (Hotel De Zwaan) van 10.00 tot 12.00 uur. U bent van harte welkom. Het bestuur Tijdens de algemene ledenvergadering van Woningvereniging 'de Horst' op dinsdag 10 maart heeft het bestuur van deze vereniging aangegeven dat men zoekt naar wegen om de betrokkenheid van de leden te vergroten. De installatie van een zogenaamde 'Ledenraad', bezet door personen die een bepaalde groep of wijkleden vertegenwoordigen, kan volgens het bestuur een alternatief zijn voor de ledenvergadering. De praktijk is namelijk dat de ledenvergaderingen doorgaans een gering aantal aanwezige leden telt, aldus het bestuur, dat een mogelijk alternatief ziet in het kiezen van een andere rechtsvorm, bijvoorbeeld een B.V.-constructie, dan de huidige verenigingsvorm. DISCUSSIENOTA 1992-1995 Het bestuur stelde de hierboven samen gevatte gedachtengang tijdens de door twintig leden bezochte ledenvergadering aan de orde. Deze suggestie maakt deel uit van een uitvoerige discussienota waarin het beleid van de Woningvereni ging voor de jaren 1992 tot 1995 is uitge zet. Het bestuur wil daarmee de discussie aanzwengelen hoe men verder moet gaan met de vereniging. Sinds de oprichting van de Woningvereniging in 1987 is het bestuur vooral bezig geweest met uitvoe ringsmaatregelen, met deze discussie nota wil men aktief vorm geven aan het te voeren beleid. Woonruimte De primaire doelstelling van de Woning vereniging is het bieden van passende huisvesting aan personen met de laagste inkomens. Het bestuur van de Horst vindt echter dat de markt breder gezien moet worden dan de sociale sector: 'Ook beter gestelden en vermogenden zullen in bepaalde mate behoefte hebben aan een huurwoning. Goedkope woningen bou wen behoort niet meer, ofwel zeer be perkt, tot de mogelijkheden. Dit betekent dat goedkope woningen vrijgemaakt die nen te worden voor de minder draag- krachtigen. De vereniging is daarom voornemens om in beperkte mate duur dere huurwoningen te bouwen, danwel bestaand bezit aan te kopen, voor de ver huur', aldus het bestuur, dat eind 1991 361 woningen in eigendom had. On danks een vergroting van het woningaan bod neemt de woningbehoefte toe. Met name de behoefte aan één- of twee- slaapkamerwoningen is groot en het be stuur zal zich de komende jaren extra in spannen om binnen die categorie nieuw bouwwoningen te verwezenlijken. Doorstroming Het bestuur van de woningvereniging is er sterk voorstander van dat er een door stromingsregeling in het leven geroepen wordt. Zo'n regeling bevordert dat snel ler goedkope eensgezinswoningen wor den vrijgemaakt, aldus het bestuur dat van mening is dat zowel de vereniging als de gemeente Meijel daarmee gebaat zijn. Die doorstroming is noodzakelijk om goedkopere woningen beschikbaar te hebben voor de mensen die daaraan het meeste behoefte hebben. Mensen die nu te goedkoop wonen gezien het inkomen zouden door middel van een doorstro mingsregeling gestimuleerd kunnen wor den een andere woning te aanvaarden. Nieuwbouw, voor zover al mogelijk in de gesubsidieerde sector, biedt onvoldoen de soelaas omdat voor een nieuwbouw- gezinswoning een minimale huur van 625,- per maand staat. Dienstverlening Behalve het zorgen voor woningen ont- plooit de Woningvereniging diverse akti- viteiten om de dienstverlening aan de huurders verder uit te breiden. Men is momenteel in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een service overeenkomst voor diensten die normaal gesproken voor rekening van de huurder zijn. Vooral ouderen zullen met een der gelijke regeling geholpen kunnen wor- s den. Daarnaast werkt men aan het schep pen van de mogelijkheid om hulpmate rialen (lange ladder, rioolonstoppingsap- paratuur) beschikbaar te stellen of te verhuren, zodat de huurder bepaalde werkzaamheden zelf kan doen. Ook op het gebied van verzekeringen wordt ge keken naar de mogelijkheid om voor de huurders bepaalde diensten aan te bie den, waarbij onder meer gedacht wordt aan de glasverzekering en een rioolont- stoppingsverzekering. Informatie Het verstrekken van informatie aan de huurders krijgt in het beleidsplan even eens nadrukkelijk aandacht. In dat kader is gewerkt aan het maken van een infor matiebrochure, waarin de huurder alle gegevens kan vinden over de manier waarop de woning bewoond dient te wor den, welke zaken voor de verantwoorde lijkheid van de huurder en welke voor de verhuurder zijn, er staan adressen in die belangrijk zijn voor de huurder, enz. De komende tijd zal de Woningvereniging bovendien vorm gaan geven aan een vorm van consumentenvoorlichting. GEGEVENS OVER 1991 PLANNEN 1992 Tijdens de algemene ledenvergadering werd door het bestuur tevens aandacht besteed aan de werkzaamheden die het afgelopen jaar afgesloten zijn. Wat de woningen betreft werd de renovatie van de 22 ouderenwoningen aan het Past- paedje voltooid. Groot onderhoud aan de woningen aan de Trambaan gaven de entree van Meijel van die kant een heel ander aanzien, terwijl de oudste huurwo ningen aan de Van der Steenstraat aange past werden aan de wensen van de bewo ners. Met de renovatie van 19 woningen aan de Past. Schreursstraat werd een be gin gemaakt en 8 woningen konden in 1991 voltooid worden. De overige wo ningen zullen waarschijnlijk voor de vakantieperiode van 1992 klaar zijn. In 1992 zullen ook de 19 ouderenwoningen voltooid worden waarmee aan het eind van 1991 begonnen is. Voor 1992 staat verder de verwezenlijking van 7 woon eenheden in het pand Schoolstraat 19 ge pland, terwijl eveneens gewerkt wordt aan de plannen voor de totstandkoming van drie appartementen in het pand Dorpsstraat 30. De omgeving van de ou derenwoningen aan het Pastpaedje zal spoedig afgewerkt worden, terwijl het bestuur bezig is met het opstellen van een reactie over het gemeentelijk plan m.b.t. de verbetering van de woon- en leefom geving in de van der Steenstraat, Chur- chill-laan, Past. Woutersstraat, Past. Schreursstraat en de Meester Jochems- straat. Red. Op woensdag 8 april houden wij weer een baby- en kinderkledingbeurs in 't Kloster in Meijel. Deze beurs wordt gehouden van 13.30-15.00 uur. U kunt de te klein geworden spulletjes inleveren vanaf 25 maart. Nadere gegevens in het volgende Weekbericht. Werkgroep Kinderkledingbeurs

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Weekbericht voor Meijel | 1992 | | pagina 1